Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 63/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 17, 20, 34, 82 a 82quater prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci

Datum vyhlášení 20.06.2012
Uzavření smlouvy 05.10.2011
Platnost od 01.07.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

63

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s., č. 41/2008 Sb. m. s., č. 88/2008 Sb. m. s., č. 52/2009 Sb. m. s., č. 53/2010 Sb. m. s. a č. 60/2011 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a prováděcím předpisu ke Smlouvě

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci byly dne 5. října 2011 v Ženevě přijaty změny pravidel 17, 20, 34, 82 a 82quater prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci1).

Změny vstupují v platnost na základě rozhodnutí Shromáždění dne 1. července 2012 a tímto dnem vstupují v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn pravidel prováděcího předpisu ke Smlouvě a jejich český překlad se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Změny prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci přijaté dne 5. října 2011

Pravidlo 17

Prioritní dokument

17.1 Povinnost předložit kopii dřívější národní nebo mezinárodní přihlášky

(a) a (b) [Beze změny]

(b-bis) Je-li prioritní dokument, v souladu s Administrativní směrnicí, k dispozici Mezinárodnímu úřadu z digitální knihovny před datem mezinárodního zveřejnění mezinárodní přihlášky, je přihlašovatel oprávněn, namísto předložení prioritního dokumentu, požádat před datem mezinárodního zveřejnění Mezinárodní úřad, aby získal prioritní dokument z této digitální knihovny.

(c) a (d) [Beze změny]

17.2 [Beze změny]

Pravidlo 20

Datum mezinárodního podání

20.1 až 20.6 [Beze změny]

20.7 Lhůta

(a) [Beze změny]

(b) Pokud přijímací úřad neobdrží opravu podle článku 11 (2), ani sdělení podle pravidla 20.6(a), potvrzující zahrnutí prvku uvedeného v článku 11(1)(iii)(d) nebo (e) odkazem před vypršením příslušné lhůty podle odstavce (a), taková oprava nebo sdělení obdržené tímto přijímacím úřadem po vypršení této lhůty, ale před odesláním oznámení přihlašovateli podle pravidla 20.4(i), bude považována za doručenou v rámci této příslušné lhůty.

20.8 [Beze změny]

Pravidlo 34

Minimální dokumentace

34.1 Definice

(a) a (b) [Beze změny]

(c) S výhradou odstavců (d) a (e) se za „národní patentové dokumenty“ považují:

(i) [Beze změny]

(ii) patenty vydané Spolkovou republikou Německo, Čínskou lidovou republikou, Korejskou republikou a Ruskou federací,

(iii) to (vi) [Beze změny]

(d) [Beze změny]

(e) Orgán pro mezinárodní rešerši, jehož úředním jazykem nebo jedním z úředních jazyků není čínština, japonština, korejština, ruština nebo španělština, je oprávněn nezahrnout do své dokumentace ty patentové dokumenty Čínské lidové republiky, Japonska, Korejské republiky, Ruské federace a bývalého Sovětského svazu, jakož i ty patentové dokumenty ve španělštině, pro které nejsou všeobecně dostupné anotace v angličtině. Pokud se anglické anotace stanou všeobecně dostupné po datu vstupu v platnost tohoto prováděcího předpisu, musí být patentové dokumenty, k nimž se tyto anotace vztahují, zahrnuty nejpozději šest měsíců po dni, kdy se staly anglické anotace všeobecně dostupnými. V případě přerušení anotačních služeb v angličtině v technických oborech, v nichž byly anglické anotace dříve všeobecně dostupné, přijme Shromáždění vhodná opatření, aby zajistilo neprodlené obnovení těchto služeb v uvedených oborech.

(f) [Beze změny]

Pravidlo 82

Nepravidelnosti v poštovním styku

82.1 [Beze změny]

82.2 [Zrušeno]

Pravidlo 82quater

Prominutí zmeškání lhůt

82quater.1 Prominutí zmeškání lhůt

(a) Každá zúčastněná strana je oprávněna předložit důkaz, že lhůta stanovená v prováděcím předpise ke splnění úkonu před přijímacím úřadem, orgánem pro mezinárodní rešerši, orgánem určeným pro doplňkovou rešerši, orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum nebo Mezinárodním úřadem nebyla dodržena v důsledku války, revoluce, občanských nepokojů, stávky, přírodní pohromy nebo jiného podobného důvodu v místě sídla zúčastněné strany, v místě jejího podnikání nebo pobytu, a že příslušný úkon byl proveden, co nejdříve to bylo rozumně možné.

(b) Takový důkaz bude adresována úřadu, orgánu nebo případně Mezinárodnímu úřadu nejpozději šest měsíců po uplynutí lhůty příslušné v daném případě. Pokud budou tyto okolnosti prokázány ke spokojenosti adresáta, zmeškání lhůty bude prominuto.

(c) Prominutí zmeškání nemusí být bráno v úvahu určeným nebo zvoleným úřadem, před kterým přihlašovatel v době rozhodnutí o prominutí zmeškání již provedl úkony stanovené v článku 22 nebo článku 39.

Poznámky pod čarou

1) Smlouva o patentové spolupráci, přijatá ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněná v roce 1979 a 1984, byla vyhlášena pod č. 296/1991 Sb.

Přesunout nahoru