Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 61/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Albánské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2012–2015

Datum vyhlášení 18.06.2012
Uzavření smlouvy 16.04.2012
Platnost od 16.04.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. dubna 2012 bylo v Tiraně podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Albánské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2012 – 2015.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Albánské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2012-2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství a vědy Albánské republiky (dále jen „smluvní strany“),

- vedeny společnými zájmy o prohloubení a rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti školství a vědy,

- s přesvědčením, že tato spolupráce bude přispívat k rozvoji vzájemných vztahů,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany se budou na požádání vzájemně informovat o nejvýznamnějších změnách týkajících se vzdělávacích systémů jejich států, zejména o změnách právních předpisů v oblasti základního, středního, vyššího odborného a vysokého školství, o učebních osnovách a učebních plánech základních, středních a vyšších odborných škol a o akreditovaných studijních programech vysokých škol, o systému vzdělávání a dalšího vzdělávání učitelů.

Článek 2

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat publikace o škoiství a informace k otázkám řízení, organizace a obsahu základního, středního, vyššího odborného a vysokého školství.

Článek 3

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace a materiály dokumentující historii, zeměpis a kulturu států obou smluvních stran.

Článek 4

Smluvní strany budou v rámci dostupných zdrojů podporovat:

a) výměnu vědecké a pedagogické literatury,

b) účast talentovaných žáků a studentů v odborných a uměleckých soutěžích, olympiádách a v mezinárodních programech pořádaných ve státě druhé smluvní strany,

c) účast odborníků na mezinárodních kongresech, konferencích, seminářích a sympoziích konaných ve státu druhé smluvní strany.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci vysokých škol, výzkumných a vývojových pracovišť, uskutečňovanou na základě dohod o přímé spolupráci.

Článek 6

Smluvní strany si mohou na základě reciprocity každoročně vyměňovat maximálně 2 odborníky z oblasti školství a vědy ke studiu otázek vzdělávání, výchovy a vědy a k projednání další spolupráce na celkovou dobu 10 dnů ročně.

Vysílající smluvní strana v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy uhradí veškeré náklady související se zahraniční pracovní cestou odborníků vyslaných na základě tohoto čiánku Ujednání.

Článek 7

Smluvní strany, vedeny zásadou reciprocity, budou podporovat výměny akademických a výzkumných pracovníků veřejných vysokých škol a vědeckých institucí ke studijním a přednáškovým pobytům na celkovou dobu 2 měsíců ročně. Délka jednotlivých pobytů nepřesáhne 1 měsíc.

Článek 8

Smluvní strany, vedeny zásadou reciprocity, budou každoročně podporovat výměny studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami ke studijním pobytům v celkovém rozsahu 18 měsíců ročně. Délka jednotlivého studijního pobytu může trvat v rozmezí minimálně 2 a maximálně 9 měsíců.

Článek 9

Vysílající smluvní strana může uhradit osobám přijatým na základě tohoto Ujednání cestovní náklady do země přijímající smluvní strany a zpět (mezinárodní cestovné).

Článek 10

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů podle článků 6 a 7 tohoto Ujednání včetně vyplněných dotazníků přijímající smluvní strany a návrhu programu jejích pobytu nejméně 2 měsíce před navrhovaným datem uskutečnění pobytu.

2. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně svůj souhlas s přijetím kandidátů nejméně 1 měsíc před datem navrženým pro zahájení pobytu.

3. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum a způsob příjezdu kandidátů 14 dnů před zahájením pobytu.

Článek 11

Vysílající smluvní strana poskytne osobám přijatým na základě článku 7 tohoto Ujednání stipendium v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

Přijímající smluvní strana poskytne osobám přijatým na základě článku 7 tohoto Ujednání odpovídající ubytování ve vysokoškolských zařízeních.

Článek 12

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně seznam nominovaných kandidátů podle článku 8 tohoto Ujednání, včetně dokumentů, které jsou uvedeny na formulářích přihlášek přijímající smluvní strany, do 31. března daného kalendářního roku.

2. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně svůj souhlas s přijetím kandidátů nominovaných podle článku 8 tohoto Ujednání nejpozději do 1. července daného kalendářního roku.

3. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum a způsob příjezdu přijatých osob alespoň 14 dnů před zahájením studijního pobytu.

4. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studijnímu pobytu je uchazečova znalost jazyka přijímající smluvní strany nebo znalost jazyka schváleného přijímající smluvní stranou.

Článek 13

Přijímající smluvní strana poskytne osobám přijatým na základě článku 8 tohoto Ujednání:

a) bezplatné studium na veřejných vysokých školách za stejných podmínek, jaké mají občané státu přijímající smluvní strany,

b) ubytování a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jaké mají občané státu přijímající smluvní strany.

Vysílající smluvní strana poskytne stipendium podle svých vnitrostátních právních předpisů.

Článek 14

Smluvní strany nenesou odpovědnost za sjednání a úhradu cestovního zdravotního pojištění osob vysílaných do státu druhé smluvní strany na základě tohoto Ujednání na dobu jejich pobytu ve státě přijímající smluvní strany včetně pojištění nákladů repatriace, v souladu s příslušnými právními předpisy státu přijímající smluvní strany.

Smluvní strany budou informovat účastníky vysílané v rámci tohoto Ujednání o nutnosti sjednat si na dobu jejich pobytu ve státě přijímající smluvní strany cestovní zdravotní pojištění pro pobyt na území přijímající smluvní strany v souladu s příslušnými právními předpisy přijímající smluvní strany.

Článek 15

Toto Ujednání nevylučuje organizaci dalších forem spolupráce, na nichž se smluvní strany písemně dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 16

Toto Ujednání může být měněno a doplňováno vzájemnou dohodou smluvních stran. Veškeré změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou a vstoupí v.platnost dnem podpisu. Takto provedené změny a doplňky jsou neoddělitelnou součástí tohoto Ujednání.

Článek 17

1. Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2015. Platnost tohoto Ujednání se prodlužuje do doby vstupu nového Ujednání v platnost, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně nevypoví s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

2. Programy a aktivity zahájené podle tohoto Ujednání během jeho platnosti budou pokračovat bez ohledu na ukončení platnosti tohoto Ujednání.


Dáno v Tiraně dne 16. dubna 2012 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, albánském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Mgr. Bronislava Tomášova v. r.
mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně České republiky v Albánské republice

Za Ministerstvo školství a vědy Albánské republiky
Gene Pecani v. r.
chargé dƒƒ’affaires a.i. Albánské republiky v České republice

Agreement between the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic and the Ministry of Education and Science of the Republic of Albania on Cooperation in the Field of Education and Science for the years 2012 - 2015

Přesunout nahoru