Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky komentářů

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 6/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o leteckých službách

Částka 4/2012
Platnost od 20.01.2012
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

6

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. listopadu 2010 byla v Tbilisi podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o leteckých službách.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 23 dne 28. listopadu 2011.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU GRUZIE O LETECKÝCH SLUŽBÁCH

Vláda České republiky a vláda Gruzie , dále uváděné jako „smluvní strany“;

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944;

vedeny přáním sjednat Dohodu o ustavení a provozování leteckých dopravních služeb mezi územími smluvních stran;

se dohodly takto:

ČLÁNEK 1

DEFINICE

Pro účely této dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:

(a) výraz “Úmluva“ znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944 a zahrnuje jakoukoli přílohu přijatou podle článku 90 této Úmluvy včetně jakékoli změny příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94, pokud tyto přílohy a změny vstoupily v platnost pro obě smluvní strany;

(b) výraz “letecké úřady“ znamená v případě České republiky Ministerstvo dopravy, v případě Gruzie Ministerstvo ekonomiky a udržitelného rozvoje Gruzie nebo Spojený dopravní úřad nebo, v obou případech, kteroukoli jinou osobu nebo orgán, které mohou být oprávněné k provádění funkcí náležejících uvedeným leteckým úřadům;

(c) výraz “určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, který je určen a oprávněn podle článku 3 této Dohody;

(d) výraz “území“ ve vztahu ke státu má význam stanovený pro něho v článku 2 Úmluvy;

(e) výrazy “letecká dopravní služba“, “mezinárodní letecká dopravní služba“, “letecký podnik“ a “přistání pro potřeby nikoli obchodní“ mají význam, který je pro ně příslušně stanoven v článku 96 Úmluvy;

(f) výraz “tato Dohoda“ zahrnuje tuto Dohodu, její Přílohu a jakékoli změny Přílohy nebo této Dohody;

(g) výraz “uživatelské poplatky“ znamená poplatek uložený leteckým podnikům příslušným orgánem nebo schválený tímto orgánem za použití letiště nebo letištních zařízení nebo leteckých navigačních zařízení, včetně souvisejících služeb a zařízení, pro letadla, jejich posádky, cestující a zboží;

(h) výraz “tarif znamená ceny, které mají být zaplaceny za přepravu cestujících, zavazadel a zboží a podmínky, za kterých se tyto ceny aplikují, včetně cen a podmínek za zprostředkovatelské a jiné pomocné služby, s výjimkou náhrad a podmínek za přepravu poštovních zásilek;

(i) výraz “pátá svoboda vzduchu“ znamená právo poskytnuté jednou smluvní stranou určenému leteckému podniku druhé smluvní strany pro přepravu cestujících, zavazadel, zboží a poštovních zásilek mezi územím státu první smluvní strany a územím třetího státu;

(j) výraz “kapacita“ znamená:

(j. a) ve vztahu k letadlu, obchodní zatížení letadla nabízeného na stanovené lince;

(j. b) ve vztahu k dohodnutým službám, kapacitu letadla používaného při letecké dopravní službě násobenou počtem frekvencí provozovaných tímto letadlem v daném období na stanovené lince;

(k) výraz “EU smlouvy“ znamená Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie.

ČLÁNEK 2

UDĚLENÍ PŘEPRAVNÍCH PRÁV

(1) Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této Dohodě za účelem zřízení a provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb na linkách stanovených v Příloze. Takové služby a linky jsou dále nazývány „dohodnuté služby“ a „stanovené linky“.

(2) Podle příslušných ustanovení této dohody letecký podnik nebo letecké podniky určené každou smluvní stranou požívají následující práva:

(a) létat bez přistání přes území státu druhé smluvní strany;

(b) přistávat na území státu druhé smluvní strany pro potřeby nikoli obchodní; a

(c) při provozování dohodnutých služeb na stanovených linkách nakládat a vykládat na území státu druhé smluvní strany v uvedených místech na stanovených linkách cestující, zboží a poštovní zásilky, odděleně nebo v kombinaci, určené do nebo pocházející z uvedených míst na stanovených linkách na území státu smluvní strany, která určila letecký podnik.

(3) Práva uvedená v odstavci (2), pododstavci (c) tohoto článku nemohou být považována za udělení práva určenému leteckému podniku kterékoli smluvní strany nakládat na území státu druhé smluvní strany cestující, zavazadla, zboží a poštovní zásilky za úplatu nebo nájemné s určením pro jiné místo na území státu této druhé smluvní strany, není-li leteckými úřady smluvních stran společně čas od času stanoveno jinak.

(4) Jestliže z důvodu ozbrojeného konfliktu, politických nepokojů či vývoje nebo situací způsobených vyšší mocí nemůže určený letecký podnik jedné smluvní strany provozovat leteckou dopravní službu po obvyklé letové trase, vyvine druhá smluvní strana veškeré úsilí k tomu, aby napomohla pokračování provozu této letecké dopravní služby pomocí vhodných dočasných změn letových tras.

ČLÁNEK 3

URČENÍ A OPRÁVNĚNÍ

(1) Každá smluvní strana má právo určit letecký podnik nebo letecké podniky za účelem provozování dohodnutých služeb pro svoji potřebu a odvolat určení kteréhokoli leteckého podniku nebo nahradit dříve určený letecký podnik jiným leteckým podnikem.

(2) Letecký úřad, který obdržel oznámení o určení, udělí bez prodlení, podle ustanovení odstavců (3) a (4) tohoto článku, určenému leteckému podniku druhé smluvní strany potřebná provozní oprávnění.

(3) Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je schopen plnit podmínky stanovené zákony a předpisy, které tento úřad uplatňuje na provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy.

(4) Letecký úřad každé smluvní strany má právo odmítnout přijetí určení leteckého podniku a odmítnout udělit provozní oprávnění uvedené v odstavci (2) tohoto článku, nebo uložit takové podmínky, které považuje za nezbytné pro výkon práv stanovených v článku 2 této Dohody, kdykoli smluvní strana nemá důkaz, že:

(a) v případě leteckého podniku určeného Českou republikou

(i) je tento letecký podnik usazen na území České republiky podle EU smluv a má platnou provozní licenci v souladu s právem Evropské unie;

(ii) skutečná regulatorní kontrola tohoto leteckého podniku je vykonávána a udržována členským státem Evropské unie odpovědným za vydání osvědčení leteckého dopravce tomuto leteckému podniku a v určení je zřetelně označen příslušný letecký úřad; a

(iii) tento letecký podnik je a bude nadále vlastněn, přímo nebo prostřednictvím většinového vlastnického podílu, členskými státy Evropské unie nebo státními příslušníky členských států Evropské unie, nebo jinými státy uvedenými v Příloze této Dohody nebo státními příslušníky těchto jiných států, a je neustále skutečně kontrolován těmito státy nebo těmito státními příslušníky;

(b) v případě leteckého podniku určeného Gruzií

(i) je tento letecký podnik usazen na území Gruzie a má platné provozní oprávnění nebo platné osvědčení leteckého dopravce vydané Gruzií; a

(ii) skutečná regulatorní kontrola tohoto leteckého podniku je vykonávána a udržována Gruzií;

(c) určený letecký podnik druhé smluvní strany splňuje ustanovení článku 13 a článku 14 této Dohody.

(5) Jakmile byl letecký podnik takto určen a oprávněn, může kdykoli začít provozovat dohodnuté služby za předpokladu, že kapacita, frekvence, letové řády a tarify stanovené pro provozování leteckých dopravních služeb jsou v platnosti v souladu s ustanoveními této Dohody.

ČLÁNEK 4

ODVOLÁNÍ A POZASTAVENÍ PROVOZNÍHO OPRÁVNĚNÍ

(1) Letecký úřad každé smluvní strany má právo odvolat provozní oprávnění nebo pozastavit výkon práv stanovených v článku 2 této Dohody určenému leteckému podniku druhé smluvní strany nebo uložit pro využívání těchto práv takové podmínky, dočasně nebo trvale, které považuje za nezbytné, jestliže:

(a) v případě leteckého podniku určeného Českou republikou

(i) není tento letecký podnik usazen na území České republiky podle EU smluv nebo nemá platnou provozní licenci v souladu s právem Evropské unie;

(ii) skutečná regulatorní kontrola tohoto leteckého podniku není vykonávána nebo udržována členským státem Evropské unie odpovědným za vydání osvědčení leteckého dopravce tomuto leteckému podniku nebo v určení není zřetelně označen příslušný letecký úřad; nebo

(iii) tento letecký podnik není vlastněn nebo skutečně kontrolován, přímo nebo prostřednictvím většinového vlastnického podílu, členskými státy Evropské unie nebo státními příslušníky členských států Evropské unie, nebo jinými státy uvedenými v Příloze této Dohody nebo státními příslušníky těchto jiných států;

(b) v případě leteckého podniku určeného Gruzií

(i) není tento letecký podnik usazen na území Gruzie nebo nemá platné provozní opravném nebo platné osvědčení leteckého dopravce vydané Gruzií; nebo

(ii) skutečná regulatorní kontrola tohoto leteckého podniku není vykonávána nebo udržována Gruzií;

(c) určený letecký podnik druhé smluvní strany nesplňuje ustanovení článku 13 a článku 14 této Dohody;

(d) letecký podnik neprokáže leteckému úřadu smluvní strany, která poskytuje práva, způsobilost plnit podmínky stanovené platnými zákony a předpisy, které tento úřad v souladu s Úmluvou uplatňuje; nebo

(e) letecký podnik jiným způsobem neprovozuje dohodnuté služby v souladu s podmínkami stanovenými touto Dohodou.

(2) Pokud okamžité odvolání, pozastavení nebo uložení podmínek uvedené v odstavci (1) tohoto článku není nutné k zabránění dalšího porušovaní zákonů a předpisů platných na území státu jedné smluvní strany, uplatní se toto právo pouze po konzultacích s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Tyto konzultace se uskuteční před uplynutím třiceti (30) dnů od žádosti leteckého úřadu jedné smluvní strany, pokud není leteckými úřady obou smluvních stran dohodnuto jinak.

ČLÁNEK 5

UŽIVATELSKÉ POPLATKY

(1) Uživatelské poplatky uložené na území státu kterékoli smluvní strany za použití letišť a jiných leteckých zařízení letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany nesmí být vyšší než poplatky ukládané za užívání takových služeb a zařízení stejným letadlem jakéhokoli leteckého podniku (včetně leteckého podniku registrovaného na území státu první smluvní strany) provozujícího stejné nebo podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

(2) Žádná smluvní strana neposkytne výhody svému vlastnímu nebo jinému leteckému podniku před leteckým podnikem druhé smluvní strany provozujícímu podobné mezinárodní letecké dopravní služby, při užívání letišť, letových cest, letových provozních služeb a s nimi souvisejících zařízení nacházejících se pod její kontrolou.

ČLÁNEK 6

CELNÍ POPLATKY A DANĚ

(1) Při vstupu nebo pobytu na území státu jedné smluvní strany, jsou letadla při provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb určeným leteckým podnikem nebo určenými leteckými podniky druhé smluvní strany, stejně tak jejich obvyklé vybavení, pohonné hmoty, mazadla, spotřebitelný technický materiál, náhradní díly včetně motorů a zásoby letadla (mimo jiné potraviny, nápoje a alkohol, tabák a jiné výrobky určené k prodeji nebo užití cestujícími v omezeném množství za letu), pozemní vybavení stejně jako další věci, které jsou určeny k použití výhradně v souvislosti s provozem nebo údržbou letadel provozujících mezinárodní leteckou dopravní službu, dočasně a do doby, než jsou znovu vyvezeny, osvobozeny od všech cel a poplatků, dovozních omezení, nepřímých daní a podobných dávek a tax ukládaných celostátními nebo místními úřady za předpokladu, že takové vybavení a zásoby zůstanou na palubě letadla.

(2) Od nepřímých dam, cel a poplatků uvedených v odstavci (1) tohoto článku, s výjimkou poplatků založených na nákladech za poskytnuté služby, jsou na základě reciprocity osvobozeny také:

(a) zásoby letadla dovezené nebo dodané na území státu jedné smluvní strany a vzaté na palubu v přiměřeném množství k použití v odlétajícím letadle určeného leteckého podniku nebo určených leteckých podniků druhé smluvní strany provozujících mezinárodní letecké dopravní služby, i když tyto zásoby budou použity na části cesty nad územím stára smluvní strany, kde byly vzaty na palubu;

(b) obvyklé vybavení, náhradní díly včetně motorů, dovezené na území státu smluvní strany za účelem servisu, údržby, opravy a zásobování letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany provozujícího mezinárodní letecké dopravní služby;

(c) pohonné hmoty, mazadla a spotřebitelný technický materiál dovezené nebo dodané na území státu jedné smluvní strany k použití v letadle určeného leteckého podniku smluvní strany provozujícího mezinárodní letecké dopravní služby, i když tyto zásoby budou použity na části cesty nad územím státu smluvní strany, kde byly vzaty na palubu;

(d) tištěné dokumenty a propagační reklamní materiál zahrnující mimo jiné letové řády, letáky, tiskopisy letenek, leteckých nákladních listů a tištěných formulářů určených k poskytování a rozvoji dohodnutých služeb, dovezený na území státu jedné smluvní strany a určený k rozdání zdarma určeným leteckým podnikem nebo určenými leteckými podniky druhé smluvní strany.

(3) Obvyklé palubní vybavení letadla, stejně tak jako materiál a zásoby uložené na palubě letadla určeného leteckého podniku kterékoli smluvní strany mohou být vyloženy na území státu druhé smluvní strany pouze se souhlasem celního úřadu na tomto území. V takovém případě mohou být uloženy pod celním dohledem nebo kontrolou tohoto celního úřadu do doby, než budou znovu vyvezeny, nebo s nimi bude naloženo jinak v souladu s celními předpisy.

(4) Osvobození poskytnutá tímto článkem jsou přípustná i v případech, kdy určený letecký podnik nebo určené letecké podniky jedné smluvní strany uzavřou smlouvu s jiným leteckým podnikem, který požívá stejná osvobození od druhé smluvní strany, o zápůjčce nebo přenechání věcí uvedených v odstavcích (1) a (2) tohoto článku na území státu druhé smluvní strany.

(5) Nehledě na další ustanovení, nic v této Dohodě nebrání České republice, aby uložila daně, poplatky, cla, dávky nebo taxy na pohonné hmoty dodané na jejím území pro použití v letadle určeného leteckého podniku Gruzie, které je provozováno mezi místem na území České republiky a jiným místem na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie.

ČLÁNEK 7

PŘEVOD VÝNOSŮ

(1) Určené letecké podniky smluvních stran mají právo přepočítat a převést do státu podle svého výběru přebytek příjmů nad místními výdaji získaný na území státu druhé smluvní strany ve volně směnitelné měně. Přepočet a převod se uskuteční bez omezení podle převládajícího tržního devizového kurzu pro tyto transakce, platného v den převodu, y případě, že převládající tržní devizový kurz neexistuje, se přepočet a převod uskuteční bez omezení podle úředního přepočítacího kurzu, platného v den převodu. Skutečný převod je proveden bez prodlení a nepodléhá jakýmkoli poplatkům s výjimkou obvyklých poplatků vybíraných bankami za služby při těchto transakcích.

(2) V případě, že jsou platby mezi smluvními stranami upraveny zvláštní dohodou, použije se tato zvláštní dohoda.

ČLÁNEK 8

ZÁSADY PROVOZOVÁNÍ DOHODNUTÝCH SLUŽEB

(1) Určené letecké podniky obou smluvních stran mají řádnou a rovnou příležitost provozovat dohodnuté služby na stanovených linkách.

(2) Každá smluvní strana umožní leteckým podnikům určeným oběma smluvními stranami nezávisle stanovit kapacitu a počet frekvencí služeb, které nabízejí spotřebitelům. Žádná smluvní strana jednostranně nestanoví přepravní kapacitu, počet frekvencí nebo regulaci typu (typů) letadla pro letecké podniky určené druhou smluvní stranou, s výjimkou omezení, která jsou v souladu technickými, provozními, celními, ekologickými nebo jinými podmínkami stanovenými právními předpisy na nediskriminačním základě.

(3) Pro každou letovou sezónu, nejpozději třicet (30) dnů před datem zahájení letového provozu, předloží určený letecký podnik každé smluvní strany leteckému úřadu druhé smluvní strany ke schválení své letové řády. Ve zvláštních případech může být tato lhůta se souhlasem výše uvedeného úřadu zkrácena. Letové řády musí obsahovat: počet frekvencí a časy letů, typ letadla a kapacitu.

(4) Jakékoli změny v letovém řádu, který byl schválen v souladu s požadavky v odstavci (3) tohoto článku, musí být schváleny leteckým úřadem, který tento letový řád schválil.

(5) Pokud určený letecký podnik požaduje provozovat doplňkové lety k letům uvedeným v letových řádech, musí požádat o povolení letecký úřad druhé smluvní strany. Takový požadavek se předkládá alespoň dva (2) pracovní dny před provedením takových letů na stejné lince.

ČLÁNEK 9

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ

Určený letecký podnik kterékoli smluvní strany na požádání poskytne leteckému úřadu druhé smluvní strany takové periodické nebo jiné statistické údaje, které mohou být rozumně požadovány za účelem posouzení kapacity poskytované při provozování letecké přepravy na nebo z území státu druhé smluvní strany určeným leteckým podnikem první smluvní strany.

ČLÁNEK 10

TARIFY

(1) Každá smluvní strana umožní určeným leteckým podnikům obou smluvních stran stanovovat samostatně tarify, založené na jejich vlastní obchodní úvaze na daném trhu.

(2) Leteckým úřadům obou smluvních stran se oznámí tarify stanovené určenými leteckými podniky každé smluvní strany nejméně Čtyřicet pět (45) dnů před navrhovaným datem účinnosti. Ve zvláštních případech může být tento časový limit, se souhlasem výše uvedených úřadů, zkrácen. Pokud v období patnácti (15) dnů od data oznámení tarifu letecké úřady nevyjádří s tarify svůj nesouhlas, považují se tarify za schválené.

(3) Smluvní strany věnují mimořádnou pozornost tarifům, které mohou být nežádoucí, neboť se zdají nepřiměřeně vysoké nebo uměle nízké z důvodu přímé nebo nepřímé dotace či podpory.

(4) Pokud se letecký úřad kterékoli smluvní strany domnívá, že se tarif řadí do kategorií popsaných v odstavci (3) tohoto článku nebo je z jiných důvodů v rozporu se smyslem tohoto článku, oznámí takový letecký úřad svoji nespokojenost leteckému úřadu druhé smluvní strany během patnácti (15) dnů od data oznámení tarifu a požádá o konzultace. Tyto konzultace se uskuteční nejpozději do třiceti (30) dnů po doručení žádosti. Letecké úřady obou smluvních stran vynaloží veškeré úsilí na dosažení vzájemné dohody v přiměřené době. Do dosažení takové dohody tarif vstoupí prozatímně v platnost nebo zůstane v platnosti.

(5) Nehledě na ustanovení tohoto článku podléhají tarify stanovené určenými leteckými podniky Gruzie pro přepravu zcela v rámci Evropské unie právu Evropské unie.

ČLÁNEK 11

ZASTOUPENÍ LETECKÉHO PODNIKU A PRODEJ

(1) Určený letecký podnik jedné smluvní strany je oprávněn, v souladu se zákony a předpisy platnými na území státu druhé smluvní strany vztahujícími se ke vstupu, pobytu a zaměstnávání, vyslat a udržovat na území státu druhé smluvní strany svůj vlastní řídicí, technický, provozní a jiný odborný personál potřebný k poskytování leteckých dopravních služeb.

(2) Zastoupení a kanceláře určeného leteckého podniku podléhají zákonům a předpisům platným na území státu druhé smluvní strany.

(3) Určený letecký podnik každé smluvní strany má právo využít služeb a personálu jiné organizace, společnosti či leteckého podniku působících na území státu druhé smluvní strany.

(4) V souladu se zákony a předpisy platnými na území státu druhé smluvní strany má určený letecký podnik každé smluvní strany právo zřizovat kanceláře a prodávat letecké dopravní služby na území státu druhé smluvní strany, buď přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatelů ustanovených určeným leteckým podnikem. Určený letecký podnik každé smluvní strany má právo volně prodávat a kterákoli osoba může svobodně zakoupit tyto služby v místní měně nebo v jakékoli volně směnitelné měně v souladu se zákony a předpisy platnými na území příslušného státu.

ČLÁNEK 12

POZEMNÍ ODBAVOVÁNÍ

S výhradou zákonů a předpisů každé smluvní strany, včetně práva Evropské unie v případě České republiky, má každý určený letecký podnik právo zajišťovat si na území státu druhé smluvní strany své vlastní pozemní odbavování (odbavování pro vlastní potřebu), anebo si podle své volby vybrat mezi konkurenčními poskytovateli, kteří zcela nebo zčásti pozemní odbavovací služby zajišťují. V případě, že zákony a předpisy omezují nebo předem vylučují odbavování pro vlastní potřebu a kde neexistuje skutečné konkurenční prostředí mezi poskytovateli pozemních odbavovacích služeb, musí se s každým určeným leteckým podnikem zacházet nediskriminujícím způsobem, pokud jde o jeho přístup k odbavování pro vlastní potřebu a k pozemním odbavovacím službám zajišťovaným poskytovatelem nebo poskytovateli.

ČLÁNEK 13

BEZPEČNOST LETECTVÍ

(1) Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace týkající se bezpečnostních norem udržovaných druhou smluvní stranou v oblastech vztahujících se k leteckým zařízením, posádkám, letadlům a jejich provozu. Takové konzultace se uskuteční do třiceti (30) dnů ode dne požádání.

(2) Jestliže po těchto konzultacích jedna smluvní strana shledá, že druhá smluvní strana účinně neudržuje a nevykonává bezpečnostní normy v jakékoli oblasti alespoň na minimální úrovni stanovené v daném období Úmluvou, oznámí tato smluvní strana druhé smluvní straně svá zjištění a opatření považovaná za nezbytná k tomu, aby bylo dosaženo souladu s těmito minimálními normami, a druhá smluvní strana učiní příslušná nápravná opatření. Neuskutečnění příslušných nápravných opatření druhou smluvní stranou v přiměřené době, v každém případě však do patnácti (15) dnů, nebo v delší lhůtě, která může být dohodnuta, je důvodem pro uplatnění článku 4 této Dohody.

(3) Nehledě na povinnosti uvedené v článku 33 Úmluvy je dohodnuto, že jakékoli letadlo provozované nebo pronajaté určeným leteckým podnikem nebo určenými leteckými podniky jedné smluvní strany na dopravních službách na nebo z území státu jiné smluvní strany může být v době, kdy se nachází na území státu druhé smluvní strany, podrobeno inspekci oprávněnými zástupci státu druhé smluvní strany, na palubě i zvenku za účelem ověření jak platnosti dokladů letadla a jeho posádky, tak i zjevného stavu letadla a jeho vybavení (dále v tomto článku nazývané „inspekce na stojánce“), za předpokladu, že to nepovede k nepřiměřenému zpoždění.

(4) Jestliže jakákoli inspekce na stojánce nebo série inspekcí na stojánce povede:

(a) k vážným obavám, že letadlo nebo provozování letadla neodpovídají minimálním normám stanoveným v daném období Úmluvou, nebo

(b) k vážným obavám, že nejsou účinně udržovány a vykonávány bezpečnostní normy stanovené v daném období Úmluvou,

má smluvní strana provádějící inspekci, pro účely Článku 33 Úmluvy, právo svobodně prohlásit, že požadavky, na jejichž základě byla vydána nebo uznána za platná osvědčení nebo průkazy týkající se daného letadla nebo jeho provozovatele či posádky, nejsou stejné nebo vyšší než minimální normy stanovené v daném období Úmluvou.

(5) V případě, že je přístup k provedení inspekce letadla na stojánce, provozovaného leteckým podnikem nebo leteckými podniky jedné smluvní strany v souladu s odstavcem (3) tohoto článku, odepřen, má druhá smluvní strana právo svobodně usoudit, že vznikly vážné obavy popsané v odstavci (4) tohoto článku a učinit závěry v něm uvedené.

(6) Každá smluvní strana si vyhrazuje právo okamžitě pozastavit nebo upravit provozní oprávnění leteckému podniku nebo leteckým podnikům druhé smluvní strany v případě, že usoudí, ať již na základě inspekce na stojánce, série inspekcí na stojánce, odepření přístupu k inspekci na stojánce, konzultací nebo jiné formy dialogu, že okamžitá opatření jsou nezbytná pro bezpečný provoz leteckého podniku nebo leteckých podniků.

(7) Jakékoli opatření jedné smluvní strany podle odstavců (2) nebo (6) tohoto článku se zruší jakmile přestanou trvat důvody, pro které bylo zavedeno.

(8) V případě, že Česká republika určí letecký podnik, jehož regulatorní kontrola je vykonávána a udržována jiným členským státem Evropské unie, použijí se práva druhé smluvní strany daná tímto článkem stejným způsobem na přijetí, vykonávání a udržování bezpečnostních norem tímto jiným členským státem Evropské unie a na provozní oprávnění tohoto leteckého podniku.

ČLÁNEK 14

OCHRANA LETECTVÍ

(1) Smluvní strany si navzájem znovu potvrzují v souladu se svými právy a povinnostmi podle mezinárodního práva svůj závazek chránit bezpečnost civilního letectví před nezákonnými činy. Smluvní strany jednají zejména v souladu s ustanoveními Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu 16. prosince 1970, Úmluvy o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu 23. září 1971, a Protokolu o boji s protiprávními Činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, podepsaného v Montrealu 24. února 1988, Úmluvy o značkování plastických trhavin pro účely detekce, podepsané v Montrealu 1. března 1991 a jakékoli jiné mnohostranné smlouvy upravující ochranu letectví, která je závazná pro státy obou smluvních stran.

(2) Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou nutnou pomoc k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilních letadel a jiných nezákonných činů proti bezpečnosti těchto letadel, jejich cestujících a posádek, letišť a leteckých navigačních zařízení a jakémukoli jinému ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

(3) Dojde-li ke spáchání činu nebo hrozbě spáchání činu nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo jiného nezákonného činu proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letišť nebo navigačních zařízení, smluvní strany si vzájemně pomohou usnadňováním předávání zpráv a jinými příslušnými opatřeními, směřujícími k rychlému a bezpečnému ukončení takového činu nebo hrozby.

(4) Smluvní strany jednají ve svých vzájemných vztazích v souladu s ustanoveními o ochraně letectví stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako Přílohy k Úmluvě v rozsahu, ve kterém jsou tato bezpečnostní opatření platná vůči státům smluvních stran; smluvní strany vyžadují, aby provozovatelé letadel, kteří mají hlavní sídlo podnikání nebo stálé sídlo na územích jejich států nebo v případě České republiky provozovatelé letadel zřízení na jejím území podle EU smluv a mající platné provozní licence v souladu s právem Evropské unie a provozovatelé letišť na územích jejich států jednali v souladu s takovými ustanoveními o ochraně letectví.

(5) Každá smluvní strana souhlasí s tím, že je požadováno, aby její provozovatelé letadel dodržovali pro vstup, výstup a pobyt na území státu druhé smluvní strany ustanovení o ochraně letectví v souladu se zákony a předpisy platnými na území tohoto státu. Každá smluvní strana zajistí, že se na území jejího státu účinně uplatňují odpovídající opatření k ochraně letadel a kontrole cestujících, posádek, příručních zavazadel, zapsaných zavazadel, zboží a palubních zásob před a v průběhu nastupování.nebo nakládání. Každá smluvní strana s porozuměním posoudí jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na přiměřená zvláštní bezpečnostní opatření za účelem čelit určité hrozbě.

(6) Má-li smluvní strana opodstatněný důvod se domnívat, že se druhá smluvní strana odchýlila od ustanovení tohoto článku na ochranu letectví, může letecký úřad této smluvní strany požádat o neodkladné konzultace s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Nedosažení uspokojivé dohody do třiceti (30) dnů od data takové žádosti je důvodem k uplatnění článku 4 této Dohody. Vyžaduje-li to vážná nepředvídatelná situace, může kterákoli smluvní strana provést prozatímní opatření před uplynutím třicetidenní (30) lhůty.

ČLÁNEK 15

TRANZIT

Cestující v přímém tranzitu přes území státu smluvní strany, neopouštějící část letiště určenou pro takový účel, jsou podrobeni, s výjimkou ustanovení o ochraně civilního letectví uvedených v článku 14 této Dohody a plnění úkolu zabránit nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jinými limitovanými nebo zakázanými věcmi nebo látkami, jen zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v tranzitu jsou osvobozeny od cla a jiných poplatků.

ČLÁNEK 16

UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ A UZNÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ A PRŮKAZŮ

(1) Zákony a předpisy platné na území státu smluvní strany upravující vstup a výstup letadla provozujícího mezinárodní letecké dopravní služby z území jejího státu nebo provoz a navigaci takového letadla během pobytu na území jejího státu se vztahují na letadlo určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.

(2) Zákony a předpisy platné na území státu smluvní strany upravující vstup, pobyt a výstup cestujících, posádek, zavazadel, zboží a poštovních zásilek z území jejího státu, jako jsou formality týkající se cestovních dokladů, přistěhovalectví, cel, měnových a hygienických opatření, se vztahují na cestující, posádky, zavazadla, zboží a poštovní zásilky přepravované letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany při jejich pobytu na výše uvedeném území.

(3) Při uplatňování celních, karanténních a podobných předpisů nedává žádná smluvní strana přednost svým vlastním nebo jakýmkoli jiným leteckým podnikům před leteckým podnikem druhé smluvní strany provozujícím podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

(4) Osvědčení o letové způsobilosti, osvědčení o kvalifikaci a průkazy, vydané nebo potvrzené za platné v souladu s pravidly a postupy platnými na území státu jedné smluvní strany, a dosud mající platnost, jsou uznány za platné druhou smluvní stranou pro provozování dohodnutých služeb za předpokladu, že požadavky, na základě kterých byly tyto osvědčení a průkazy vydané nebo potvrzené za platné, odpovídají nebo jsou přísnější než minimální podmínky, které jsou nebo mohou být čas od času stanovené podle Úmluvy.

(5) Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo odmítnout uznat jako platné, pro účely letů nad územím svého státu, osvědčení o kvalifikaci a průkazy vydané nebo potvrzené za platné jejím vlastním státním příslušníkům druhou smluvní stranou nebo jiným státem.

ČLÁNEK 17

KONZULTACE

Kterákoli smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace k implementaci, výkladu, provádění či jakémukoli jinému problému, který se týká této Dohody nebo souladu s touto Dohodou. Tyto konzultace, které mohou být na úrovni leteckých úřadů, budou zahájeny ve lhůtě šedesáti (60) dnů od data, kdy druhá smluvní strana obdrží písemnou žádost, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak.

ČLÁNEK 18

ZMĚNY

Jestliže kterákoli smluvní strana považuje za žádoucí změnit jakékoli ustanovení této Dohody, může požádat o konzultace s druhou smluvní stranou. Tyto konzultace mezi leteckými úřady mohou mít formu přímého jednání nebo korespondence a budou zahájeny ve lhůtě šedesáti (60) dnů od data žádosti. Úpravy a změny dohodnuté mezi smluvními stranami se sepíší a stanou se nedílnou součástí této Dohody. Úpravy a změny nabudou platnosti v souladu s formalitami uvedenými v článku 23 této Dohody.

ČLÁNEK 19

ŘEŠENÍ SPORŮ

(1) Jakýkoli spor týkající se výkladu nebo provádění této Dohody nebo její Přílohy bude řešen přímým jednáním mezi leteckými úřady smluvních stran. Tato jednání budou zahájena bez zbytečného odkladu, v každém případě však nejpozději do šedesáti (60) dnů od data přijetí žádosti o tato jednání, pokud není leteckými úřady dohodnuto jinak.

(2) Nedosáhnou-li letecké úřady dohody, bude spor řešen jednáním smluvních stran.

(3) Jestliže se smluvním stranám nepodaří dosáhnout řešení jednáním, spor může být, na základě žádosti kterékoli smluvní strany, předložen k rozhodnutí rozhodčímu soudu tří rozhodců, přičemž každá strana jmenuje jednoho a třetí je ustanoven těmito dvěma jmenovanými. Každá smluvní strana jmenuje rozhodce ve lhůtě šedesáti (60) dnů od data přijetí oznámení diplomatickou cestou, kteroukoli smluvní stranou od druhé, požadujícího rozhodčí řízení o sporu, a třetí rozhodce je ustanoven ve lhůtě dalších šedesáti (60) dnů. Jestliže se kterékoli ze smluvních stran nepodaří jmenovat rozhodce ve stanovené lhůtě nebo pokud třetí rozhodce není ustanoven ve stanovené lhůtě, může být prezident Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) požádán kteroukoli smluvní stranou, aby podle potřeby ustanovil jednoho nebo více rozhodců. Třetí rozhodce musí být v každém případě státním příslušníkem třetího státu a musí předsedat rozhodčímu orgánu.

(4) Rozhodčí soud přijímá svá rozhodnutí většinou hlasů.

(5) Smluvní strany se zavazují řídit se jakýmkoli rozhodnutím přijatým podle odstavce (4) tohoto článku.

(6) Každá smluvní strana hradí náklady na svého člena stejně tak jako na své zastoupení při rozhodčím řízení; náklady na předsedu a jakékoli jiné náklady ponesou smluvní strany rovným dílem. Ve všech ostatních záležitostech rozhodčí soud stanoví svůj vlastní postup.

(7) Pokud se kterákoli smluvní strana nepodřídí rozhodnutí přijatému podle odstavce (4) tohoto článku, může druhá smluvní strana omezit, odepřít nebo odvolat jakákoli práva nebo výsady, které poskytla na základě této Dohody smluvní straně, která rozhodnutí neplní, nebo určenému leteckému podniku, který rozhodnutí neplní.

ČLÁNEK 20

SOULAD S MNOHOSTRANNÝMI DOHODAMI NEBO ÚMLUVAMI

Jestliže vstoupí v platnost pro obě strany obecná mnohostranná dohoda nebo úmluva o letecké dopravě, změní se tato Dohoda na základě jednání smluvních stran, aby byla v souladu s ustanoveními takové dohody nebo úmluvy.

ČLÁNEK 21

REGISTRACE U MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

Tato Dohoda, její Příloha a všechny jejich změny budou registrovány Českou republikou u Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

ČLÁNEK 22

UKONČENÍ PLATNOSTI

Kterákoli smluvní strana může kdykoli písemně oznámit druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této Dohody. Takové oznámení bude zároveň zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Platnost této Dohody v takovém případě skončí dvanáct (12) měsíců po dni doručení oznámení druhé smluvní straně, nebude-li před uplynutím tohoto období oznámení o ukončení platnosti po vzájemné dohodě vzato zpět. V případě, že chybí potvrzení o přijetí druhou smluvní stranou, je oznámení považováno za doručené čtrnáct (14) dnů poté, kdy bylo doručeno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

ČLÁNEK 23

VSTUP V PLATNOST

Tato Dohoda vstoupí v platnost šedesátý (60) den ode dne, kdy si obě smluvní strany výměnou diplomatických not vzájemně písemně oznámí, že jejich příslušné vnitrostátní požadavky pro vstup v platnost byly splněny.


Na důkaz čehož, níže podepsaní, řádně zmocněni svými příslušnými vládami, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Tbilisi dne 8. listopadu 2010 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, gruzínském a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě rozdílnosti ve výkladu bude rozhodující anglický text.

ZA VLÁDU ČESKÉ REPUBLIKY
Ivan Jestřáb
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Gruzii

ZA VLÁDU GRUZIE
Vera Kobalia
ministryně pro ekonomiku a udržitelný rozvoj


PŘÍLOHA

(1) Linky, na kterých budou letecké dopravní služby provozovány určeným leteckým podnikem nebo určenými leteckými podniky České republiky:

Počáteční místa: jakákoli místa v České republice

Mezilehlá místa: budou sjednána později mezi leteckými úřady obou smluvních stran

Místa určení: jakákoli místa v Gruzii

Místa za: budou sjednána později mezi leteckými úřady obou smluvních stran

(2) Linky, na kterých budou letecké dopravní služby provozovány určeným leteckým podnikem nebo určenými leteckými podniky Gruzie:

Počáteční místa: jakákoli místa v Gruzii

Mezilehlá místa: budou sjednána později mezi leteckými úřady obou smluvních stran

Místa určení: jakákoli místa v České republice

Místa za: budou sjednána později mezi leteckými úřady obou smluvních stran

(3) Jakákoli nebo všechna mezilehlá místa a místa za mohou být, podle uvážení určeného leteckého podniku, vynechána na jakémkoli nebo všech letech za předpokladu, že letecké dopravní služby začínají nebo končí na území státu smluvní strany, která určila tento letecký podnik.

(4) Výkon práva páté svobody vzduchu podléhá zvláštnímu souhlasu leteckých úřadů smluvních stran.

(5) Při provozování nebo nabízení leteckých dopravních služeb na stanovených linkách k prodeji může jakýkoli určený letecký podnik jedné smluvní strany vstoupit do ujednání o společném označování linek a o vyblokování prostoru s:

(a) leteckým podnikem nebo leteckými podniky kterékoli smluvní strany;

(b) leteckým podnikem nebo leteckými podniky třetí strany. Pokud by třetí strana neoprávnila nebo nedovolila srovnatelné ujednání mezi leteckými podniky druhé smluvní strany a jinými leteckými podniky na leteckých dopravních službách do, z a přes třetí stát, má letecký úřad příslušné smluvní strany právo nepřijmout takové ujednání.

Výše uvedená ustanovení však podléhají podmínce, že všechny letecké podniky takových ujednání:

(a) mají příslušná přepravní práva a splňují zásady této Dohody,

(b) splňují požadavky uplatňované na taková ujednání leteckými úřady obou smluvních stran, a

(c) poskytují uživatelům odpovídající informace o těchto ujednáních o společném označování linek a o vyblokování prostoru.

Požaduje se, aby letecké podniky užívající společné označení linek předložily návrh ujednání o společném označování linek a o vyblokování prostoru leteckým úřadům obou smluvních stran nejméně třicet (30) dnů před navrhovaným datem jejich zavedení.

(6) Seznam států (jiných než členských států Evropského společenství) a jejich státních příslušníků oprávněných vlastnit a kontrolovat letecké podniky určené Českou republikou:

(a) Islandská republika

(b) Lichtenštejnské knížectví

(c) Norské království

(d) Švýcarská konfederace

(7) V této Dohodě musí být odkazy na státní příslušníky České republiky chápány jako odkazy na státní příslušníky členských států Evropské unie nebo jiných států uvedených v této Příloze. V této Dohodě musí být odkazy na letecké podniky České republiky chápány jako odkazy na letecké podniky určené Českou republikou.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF GEORGIA ON AIR SERVICES

Přesunout nahoru