Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 58/2012 Sb. m. s.Rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy

Datum vyhlášení 30.05.2012
Uzavření smlouvy 17.04.2012
Platnost od 17.04.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. dubna 2012 byla ve Skopje podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 odst. 1 dnem podpisu.

Dnem vstupu této Dohody v platnost přestala ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Makedonie platit Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví, podepsaná v Bělehradě dne 5. října 1963 a vyhlášená pod č. 89/1964 Sb.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy

Vláda České republiky a vláda Republiky Makedonie, dále jen „smluvní strany“,

vědomy si užitečnosti mezinárodní spolupráce v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy a potřeby

upevnění vzájemných vztahů,

přejíce si vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj spolupráce na základě rovnosti a vědomy si potřeby

odpovídajícího právního základu vzájemných vztahů,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou v rozsahu jim svěřené působnosti, vymezené platnými právními předpisy obou smluvních stran, podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy na základě reciprocity a vzájemné výhodnosti s cílem posilovat zdravotnické systémy a přispívat ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel států obou smluvních stran.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v těchto oblastech:

- fungování zdravotnických systémů,

- ochrana a podpora veřejného zdraví,

- zdravotnická vědecko-výzkumná činnost,

- léková politika,

- další oblasti spolupráce vzájemně dohodnuté smluvními stranami.

Článek 3

Vzájemná spolupráce smluvních stran v oblastech uvedených v článku 2 bude uskutečňována především formou:

- běžného pracovního styku,

- vzájemných návštěv vyšších úředních zástupců,

- zasílání odborných materiálů a dokumentů (publikací a studií),

- výměny zkušeností, informací a příkladů dobré praxe,

- další formou spolupráce vzájemně dohodnutou smluvními stranami.

Článek 4

Smluvní strany budou podle svých možností podporovat spolupráci a přímé kontakty mezi zdravotnickými institucemi a organizacemi ve svých státech.

Článek 5

Tato dohoda bude prováděna v souladu s právními předpisy platnými na území států obou smluvních stran.

Článek 6

1. Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou a vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tato dohoda může být měněna a doplňována vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran. Změny a doplňky této dohody vstoupí v platnost v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

3. Každá ze smluvních stran však může dohodu kdykoliv písemně vypovědět diplomatickou cestou. Platnost dohody skončí 6 (šest) měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

Článek 7

Příslušnými orgány zodpovědnými za provádění této dohody jsou Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Ministerstvo zdravotnictví Republiky Makedonie.

Článek 8

Platnost Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví, podepsané dne 5. října 1963 v Bělehradě, skončí ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Makedonie dnem vstupu v platnost této dohody.

Dáno ve Skopje dne 17. dubna 2012, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, makedonském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.


Za vládu České republiky
Jozef Braun v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Republice Makedonie

Za vládu Republiky Makedonie
Nikola Todorov v. r.
ministr zdravotnictví

Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Macedonia on cooperation in the fields of health and medical science

Přesunout nahoru