Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 56/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky

Datum vyhlášení 25.05.2012
Uzavření smlouvy 05.04.2012
Platnost od 05.04.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

56

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. dubna 2012 byla v Praze podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 dnem podpisu.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvo kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky (dále jen „smluvní strany“),

přejíce si dále rozvíjet spolupráci v oblasti cestovního ruchu,

přesvědčeny o potřebě rozvíjet aktivní spolupráci v oblasti cestovního ruchu

při zohledňování svých vlastních potenciálů,

berouce na vědomí vůli smluvmch stran společně usilovat o zachování přírodních,

environmentálních a kulturních zdrojů

s cílem zajistit udržitelný rozvoj v sektoru cestovního ruchu,

se dohodly následovně:

Článek 1

Smluvní strany budou konkrétně usilovat o rozvoj a posilování vztahů mezi oběma zeměmi v oblasti cestovního ruchu s ohledem na zlepšování vzájemného poznávání historie a kultury obou národů.

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi podniky, organizacemi, institucemi a orgány obou zemí v oblasti cestovního ruchu.

Článek 2

Smluvní strany budou usilovat o posílení spolupráce na podporu rozvoje sektoru cestovního ruchu, a za tímto účelem budu podporovat výměnu odborníků s cílem rozvíjet marketing cestovního ruchu.

Článek 3

Smluvní strany zajistí realizaci následujících akcí:

a) organizaci výměny odborníků v oblasti cestovního ruchu s cílem posilovat jeho potencionál a realizovat výstavy, sympozia a semináře s cílem podpory cestovního ruchu v obou zemích;

b) výměnu technických, statistických a turistických materiálů souvisejících s cestovním ruchem;

c) spolupráci v oblasti právních předpisů cestovního ruchu.

Článek 4

Smluvili strany budou usilovat o provádění a výměnu informací o vzdělávacích programech společného zájmu v oblasti cestovního ruchu, které se týkají cestovního ruchu a řízení hotelů, a to výměnou informací o provedených studiích i o výsledcích jejich realizace.

Článek 5

Smluvní strany budou vyvíjet veškeré úsilí o další rozvoj spolupráce mezi svými příslušnými orgány také v kontextu mezinárodních organizací působících v sektoru cestovního ruchu a výměny informací o dosažených výsledcích.

Článek 6

Všechny formy spolupráce vyplývající z této dohody budou prováděny v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran.

Článek 7

Ve snaze zajistit implementaci této dohody, koordinovat spolupráci příslušných orgánů a monitorovat realizaci společných projektů smluvních stran, zřídí smluvní strany Společný pracovní výbor, který na svém prvním zasedání navrhne pracovní program na příští léta a nastaví priority spolupráce mezi oběma zeměmi.

Smluvní strany mohou přizvat odborníky a zástupce soukromého sektoru obou států k účasti na činnostech Společného pracovního výboru.

Článek 8

Smluvní strany na základě vzájemného souhlasu mohou provést dodatky a změny této dohody ve formě protokolů, jež se stanou nedílnou součástí této dohody a vstoupí v platnost v souladu s článkem 9 této dohody.

Článek 9

Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu a sjednává se na dobu neurčitou. Každá smluvní strana může tuto dohodu kdykoliv písemně vypovědět. Platnost této dohody bude ukončena šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé Smluvní straně.

Dáno v Praze dne 5. dubna 2012 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, ázerbájdžánském a anglickém, přičemž všechna zněm jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.


Za Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Ing. Kamil Jankovský v. r.
ministr pro místní rozvoj

Za Ministerstvo kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky
Abulfas Garayev v.r.
ministr kultury a cestovního ruchu

Agreement on Cooperation in the area of tourism between the Ministry for Regional Development of the Czech Republic and the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan

Přesunout nahoru