Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky komentářů

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 53/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany

Částka 27/2012
Platnost od 16.05.2012
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

53

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. dubna 2012 byla v Bruselu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku X odst. 1 dnem podpisu a zůstane v platnosti po dobu pěti let.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH O VZÁJEMNÉM POŘIZOVÁNÍ MATERIÁLU A SLUŽEB PRO ÚČELY OBRANY

PREAMBULE

Vláda České republiky a vláda Spojených států amerických, dále jen „smluvní strany“,

MAJÍCE na pamětí své partnerství v Organizaci Severoatlantické smlouvy;

PŘEJÍCE SI prosazovat cíle racionalizace, standardizace, interoperability a vzájemné logistické podpory v rámci jejich vztahů v oblasti obrany;

PŘEJÍCE SI rozvíjet a posilovat současné vzájemné přátelské vztahy;

USILUJÍCE o dosažení a udržení spravedlivých příležitostí pro průmysl každého ze států účastnit se na pořizování v oblasti obrany druhého státu;

PŘEJÍCE SI rozšiřovat a posilovat průmyslovou základnu svých států;

PŘEJÍCE SI podporovat výměnu obranných technologií v souladu se svou vnitrostátní politikou;

PŘEJÍCE SI využívat zdroje vyhrazené pro obranu co nejšetrněji a nejúčelněji; a

PŘEJÍCE SI odstranit diskriminační bariéry pro pořizování materiálu a služeb vyráběných průmyslovými podniky druhého státu, a to ve vzájemně výhodném rozsahu a v souladu s vnitrostátními právními předpisy, postupy a mezinárodními závazky;

SE DOHODLY na následujícím;

ČLÁNEK I

Působnost

1. Tato Dohoda se vztahuje na pořizování obranných schopností Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických prostřednictvím:

a. výzkumu a vývoje;

b. pořizování materiálu včetně obranného materiálu; a

c. pořizování služeb k podpoře obranného materiálu.

2. Tato Dohoda se nevztahuje na:

a. výstavbu; ani

b. stavební materiál dodávaný podle kontraktů o výstavbě.

ČLÁNEK II

Principy vzájemné spolupráce při pořizováni pro účely obrany

1. Každá smluvní strana uznává a očekává, že drahá smluvní strana používá řádné postupy pro stanovování požadavků, akvizici, pořizování a uzavírání kontraktů, a že tyto postupy umožňují a zároveň závisí na průhlednosti a integritě při uskutečňování pořizování. Každá smluvní strana zajistí, aby její postupy byly v souladu s postupy pořizování podle článku V (Postupy pořizování) této Dohody.

2. Každá smluvní strana se zavazuje k povinnostem vyplývajícím z této Dohody se srozuměním, zejí druhá smluvní strana poskytne reciproční zacházení.

3. Každá smluvní strana bude v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy, postupy a mezinárodními závazky vstřícně posuzovat všechny žádostí druhé smluvní strany o spoluprácí na výzkumu a vývoji, výrobě, pořizování a logistické podpoře v oblasti obranných schopností.

4. Každá smluvní strana v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy, postupy a mezinárodními závazky:

4.1. Usnadní pořizování pro účely obrany, přičemž se zaměří na dlouhodobou spravedlivou rovnováhu ve svých nákupech, berouc v úvahu schopnosti její obranně-průmyslové a vědecko-výzkumné základny.

4.2. Odstraní bariéry pořizování a společné výroby materiálu vyráběného ve státě druhé smluvní strany nebo služeb poskytovaných zdroji (dále jen „průmyslové podniky“) sídlícími ve státě druhé smluvní strany. Toto zahrnuje poskytování režimu zacházení průmyslovým podnikům státu druhé smluvní strany nijak horšího než domácím průmyslovým podnikům. Pokud průmyslový podnik státu druhé smluvní strany podá nabídku, která by byla nejnižší podanou kvalifikovanou nabídkou, odhlédlo-li by se od uplatnění jakýchkoli předpisů o upřednostňování domácích výrobků, obě smluvní strany souhlasí s neuplatněním svých předpisů o upřednostňování domácích výrobků.

4.3. Bude používat takové postupy zadávání zakázek, které umožní všem kvalifikovaným průmyslovým podnikům soutěžit při pořizování, na které se vztahuje tato Dohoda.

4.4. Bude pečlivě posuzovat všechny kvalifikované průmyslové podniky v České republice i ve Spojených státech amerických v souladu s postupy a kritérii příslušných pořizujících úřadů. Nabídky musí splňovat podmínky plnění závazku, kvality, termínu dodání a ceny. V případě, že potenciální uchazeči nebo jejich výrobky musí splňovat kvalifikační požadavky, aby byli způsobilí k udělení zakázky, pořizující smluvní strana bude pečlivě posuzovat všechny žádostí o kvalifikaci podané průmyslovými podniky druhé smluvní strany, v souladu s vnitrostátními právními předpisy, postupy, postupy a mezinárodními závazky pořizující smluvní strany.

4.5. Bude informovat o požadavcích a zamýšlených pořizováních v souladu s článkem V (Postupy pořizování) této Dohody, aby tak zajistila dostatečný čas průmyslovým podnikám státu drahé smluvní strany pro splnění případných kvalifikačních požadavků a podání nabídky,

4.6. Bude informovat průmyslové podniky, které se rozhodnou účastnit se pořizování upravených touto Dohodou, o omezeních týkajících se technických údajů a obranných předmětů (obranného materiálu a obranných služeb) poskytnutých k použití druhou smluvní stranou. Takové technické údaje a obranné předměty poskytované smluvní stranou zadávající zakázku nebudou využity za jakýmkoli jiným účelem než pro ucházení se nebo provádění kontraktů v oblasti obrany upravených touto Dohodou, kromě případů, kdy majitel nebo dísponent práva duševního vlastnictví či poskytovatel technických údajů nebo obranných předmětů dá k tomu písemné svolení.

4.7. Bude poskytovat plnou ochranu majetkovým právům a jakýmkoli privilegovaným, chráněným, kontrole vývozu podléhajícím nebo utajovaným datům a informacím. V žádném případě nebudou tato data, materiál ani služby převedeny na třetí stát nebo jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany* která je jejich původcem.

4.8. Bude vyměňovat informace o příslušné právní úpravě, prováděcích předpisech, směrnicích a administrativních postupech.

4.9. Bude každoročně vyměňovat statistiku ukazující celkovou peněžní hodnotu obranného pořizování uděleného průmyslovým podnikům státu druhé smluvní strany v průběhu minulého roku. Bude zpracovávána výroční souhrnná zpráva, a to způsobem podléhajícím společnému rozhodnutí.

4.10. Bude poskytovat příslušné směrnice a administrativní postupy svým obranným organizacím k provádění této Dohody.

5. Tato Dohoda není zamýšlena jako povolení ani nevytváří jakékoli oprávnění k povolování vývozu obranných předmětů (obranného materiálu ani obranných služeb), včetně technických údajů, regulovaných aplikovatelnými právními předpisy jedné nebo druhé smluvní strany upravujícími kontrolu vývozu. Dále musí každý vývoz podléhající aplikovatelným právním předpisům smluvních stran upravujícím kontrolu vývozu být v souladu s takovými právními předpisy.

6. Nic v této Dohodě nemůže být vykládáno způsobem zabraňujícím uplatňování nezbytných ustanovení o kontrole vývozu v jednotlivých dohodách nebo ujednáních o projektech spolupráce.

ČLÁNEK III

Offsety

Tato Dohoda neupravuje offsety. Smluvní strany se dohodly, že budou diskutovat o opatřeních k omezení případných nepříznivých dopadů offsetových dohod na průmyslovou základnu jejich států.

ČLÁNEK IV

Cla, daně a poplatky

Smluvní strany se dohodly, že pokud to umožňují vnitrostátní právní předpisy a mezinárodní závazky smluvních stran, nebudou na základě reciprocity při vyhodnocování nabídek zohledňovat cla, daně ani poplatky a vzdají se uplatňování cel a poplatků na pořizování, na která se vztahuje tato Dohoda.

ČLÁNEK V

Postupy pořizování

1. Každá smluvní strana bude při svých pořizováních pro účely obrany postupovat v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky.

2. Každá smluvní strana bude v prakticky přijatelném rozsahu publikovat nebo nechá publikovat ve všeobecně dostupném sdělovacím prostředku oznámení o zamýšlených pořízeních v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy, postupy, procesy a mezinárodními závazky. Jakékoli podmínky pro účast v pořizování budou publikovány s přiměřeným předstihem, aby bylo umožněno průmyslovým podnikům majícím zájem úspěšně se účastnit zadávacího řízení. Každé oznámení o zamýšlených pořízeních bude obsahovat alespoň;

a. předmět kontraktu;

b. termíny pro žádosti o účast nebo o podání nabídky; a

c. adresu, na které lze žádat o zadávací dokumentaci a o související informace.

3. Pořizující smluvní strana v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy, postupy, procesy a mezinárodními závazky na žádost poskytne průmyslovým podnikům státu druhé smluvní strany kopie zadání zamýšlených pořízení. Zadání bude zároveň výzvou k účasti v soutěži a bude zahrnovat následující informace:

a. povaha a množství pořizovaného materiálu nebo služeb;

b. zda má zadávací řízení formu podávání zapečetěných nabídek, jednání nebo jiného postupu;

c. hodnotící kritéria pro rozhodnutí o nabídkách, například nejnižší cena nebo jiné;

d. termín dodání;

e. adresu, čas a datum pro podávání nabídek a jazyk, v němž musí být nabídky podány;

f. adresu úřadu, který bude udělovat zakázku a odpovídat za poskytování informací vyžádaných uchazeči;

g. jakékoli ekonomické požadavky, finanční záruky a podobné informace vyžadované od dodavatelů;

h. jakékoli technické požadavky, záruky a podobné informace vyžadované od dodavatelů;

i. výše a způsob úhrady poplatku, je-li jaký, za zadávací dokumentaci;

j. jakékoli další podmínky účasti v soutěži; a

k. kontaktní místo pro případné námitky ohledné postupu pořizování.

4. Pořizující smluvní strana v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy, postupy a mezinárodními závazky na žádost poskytne odůvodnění průmyslovému podniku, kterému nebylo dovoleno účastnit se pořizování.

5. Pořizující smluvní strana v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy, postupy a mezinárodními závazky:

5.1 zašle bezodkladně po udělení zakázky každému neúspěšnému uchazeči oznámení, které obsahuje přinejmenším:

a. jméno/název a adresu vybraného uchazeče;

b. cenu každé udělené zakázky; a

c. počet obdržených nabídek.

5.2. bezodkladně zašle neúspěšným uchazečům na jejich žádost příslušné informace týkající se důvodů nevybrání jejich nabídky.

6. Každá smluvní strana nechá zveřejnit postupy pro příjímání a posuzování námitek vyvstávajících v souvislosti s jakoukoli fází pořizování, aby bylo zajištěno v maximálním možném rozsahu spravedlivé a rychlé rozhodnutí o námitkách vyvstávajících při pořizování podle této Dohody.

ČLÁNEK VI

Účast průmyslu

1. Úspěšné provádění této Dohody se bude týkat obou smluvních stran. Aby bylo zajištěno, že Dohoda bude přinášet výhody průmyslovým podnikům každé smluvní strany účastnícím se pořizování upravených touto Dohodou, každá smluvní strana poskytne svým průmyslovým podnikům informace týkající se této Dohody.

2. Každá smluvní strana bude odpovídat za informování dotčených průmyslových podniků v rámci svého státu o existenci této Dohody.

3. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že primární odpovědnost za vyhledávání obchodních příležitostí spočívá na průmyslových podnicích obou států.

4. Smluvní strany zařídí, aby jejich pořizovací a plánovací úřady byly dobře obeznámeny s principy a cíli této Dohody, aby tyto úřady mohly v souladu se svými obvyklými praktikami a postupy napomáhat průmyslovým podnikům ve státě druhé smluvní strany získat informace o zamýšlených pořízeních, nezbytných kvalifikacích a příslušné dokumentaci.

ČLÁNEK VII

Bezpečnost, uvolňování informací a návštěvy

1. Veškeré utajované informace nebo materiál vyměňované podle ustanovení této Dohody budou používány, přenášeny, ukládány, zpracovávány a chráněny v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací, podepsanou v Praze dne 19. září 1995, ve znění změny ze dne 30, srpna 2007, která vstoupila v platnost dne 31. srpna 2007.

2. Obě smluvní strany podniknou veškerá nezbytná opatření k tomu, aby zajistily, že průmyslové podniky v jejich státech budou dodržovat příslušné předpisy vztahující se k bezpečností a ochraně utajovaných informací,

3. Každá smluvní strana provede veškerá jí dostupná oprávněná opatření, aby neutajované informace důvěrně vyměňované podle této Dohody nebyly uvolněny, pokud druhá smluvní strana nedá písemný souhlas, že první smluvní strana může upustit od oprávněných opatření určených k ochraně těchto informací před uvolněním.

4. Každá smluvní strana umožní návštěvy svých budov, úřadů a laboratoři a průmyslových zařízení dodavatelů zaměstnancům druhé smluvní strany nebo zaměstnancům dodavatelů druhé smluvní strany, a to za podmínky, že tato návštěva je schválena oběma smluvními stranami a zaměstnanci jsou bezpečnostně prověřeni a informace potřebují pro výkon pracovní nebo jiné obdobné činnosti.

5. Žádosti o návštěvy budou koordinovány prostřednictvím oficiálních kanálů a budou v souladu se stanovenými návštěvními postupy hostitelské smluvní strany. Veškerý navštěvující personál bude dodržovat bezpečnostní a vývozně-kontrolní předpisy hostitelského státu. S jakýmikoli informacemi uvolněnými nebo zpřístupněnými oprávněnému navštěvujícímu personálu bude nakládáno, jako by byly poskytnuty smluvní straně, která navštěvující personál vyslala, a budou podléhat ustanovením této Dohody.

ČLÁNEK VIII

Provádění a administrativa

1. Představitelem vlády České republiky odpovědným za provádění této Dohody bude náměstek ministra obrany (odpovědný za vyzbrojování). Představitelem vlády Spojených států amerických odpovědným za provádění této Dohody bude náměstek ministra obrany pro akvizice, technologie a logistiku.

2. Každá smluvní strana určí kontaktní místa reprezentující jejího odpovědného představitele.

3. Zástupci odpovědného představitele každé smluvní strany se budou pravidelně setkávat k vyhodnocení pokroku při provádění této Dohody. Zástupci budou diskutovat o metodách pořizování užívaných k podpoře účinné spolupráce při akvizicích obranných schopností; každoročně vyhodnotí statistiky pořizování vyměňované podle dohody předpokládané odstavcem 49. Článku II (Principy vzájemné spolupráce při pořizování pro účely obrany) této Dohody; identifikují případné výhledové nebo přijaté změny vnitrostátních právních předpisů, postupů, procesů nebo mezinárodních závazků, které by mohly mít vliv na použitelnost jakýchkoli zásad a závazků v této Dohodě; a zváží jakékoli další záležitosti významné pro tuto Dohodu.

4. Každá smluvní strana bude podle potřeby vyhodnocovat zásady a závazky založené touto Dohodou ve světle případných následných změn vnitrostátních právních předpisů, postupů, procesů a mezinárodních závazků, což zahrnuje například, ale nikoli výlučně, směrnice a nařízení Evropské unie, a bude se radit s druhou smluvní stranou, aby společně určily, zda tato Dohoda má být změněna.

5. Každá smluvní strana bude usilovat o vyvarování se závazkům, které by mohly být v rozporu s touto Dohodou. Jestliže se některá smluvní strana domnívá, že k takovému rozporu došlo, smluvní strany souhlasí, že provedou konzultace k nalezení řešení.

ČLÁNEK IX

Přílohy a změny

1. Přílohy mohou být k této Dohodě připojeny písemnou dohodou smluvních stran. V případě nesouladu mezi některým článkem této Dohody a jakoukoli z jejích příloh bude mít přednost text Dohody.

2. Tato Dohoda včetně všech příloh, jsou-li jaké, může být změněna písemnou dohodou smluvních stran.

ČLÁNEK X

Vstup v platnost, doba platností a ukončení platnosti

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a zůstane v platnosti po dobu pěti let. Tato Dohoda může být vypovězena kteroukoli smluvní stranou doražením písemné výpovědí druhé smluvní straně se Šestiměsíční výpovědní lhůtou.

2. Ukončeni platnosti této Dohody neovlivní kontrakty uzavřené v době její platnosti.


NA DŮKAZ ČEHOŽ řádně oprávnění zástupci smluvních stran podepsali tuto Dohodu,

DÁNO v Bruselu dne 18. dubna 2012 ve dvojím vyhotovení, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě jazykové verze mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
RNDr. Alexandr Vondra v. r.
ministr obrany

Za vládu Spojených států amerických
Leon Panetta v. r.
ministr obrany

Přesunout nahoru