Objednat předplatné
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 51/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech

Datum vyhlášení 16.05.2012
Uzavření smlouvy 12.07.2011
Platnost od 14.03.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. července 2011 byla v Londýně podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 dne 14. března 2012 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním písmen a) a b) téhož článku.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU JERSEY O VÝMĚNĚ INFORMACÍ V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH

Vzhledem k tomu, že vláda České republiky a vláda Jersey (“smluvní strany“) usilují o usnadnění výměny informací ohledně daňových záležitostí;

Vzhledem k tomu, že vláda Jersey má na základě pověření od Spojeného království Velké Británie a Severního Irska oprávnění sjednat, uzavřít, provádět a dle podmínek daných touto Dohodou ukončit Dohodu o výměně informací s Českou republikou;

Dohodly se proto nyní smluvní strany uzavřít následující Dohodu, která upravuje povinnosti pouze mezi smluvními stranami.

Článek 1

Předmět a rozsah Dohody

Příslušné orgány smluvních stran zajistí spolupráci prostřednictvím výměny informací, u kterých lze předpokládat, že jsou významné pro provádění a prosazování vnitrostátních právních předpisů smluvních stran týkajících se daní, na které se vztahuje tato Dohoda. Takové informace zahrnují informace, u nichž lze předpokládat, že jsou významné pro stanovení, vyměření a výběr těchto daní, vymáhání daňových pohledávek, nebo pro vyšetřování nebo stíhání daňových trestných činů. Informace se vyměňují v souladu s ustanovením této Dohody a jsou považovány za důvěrné podle článku 8. Práva, zajištěná osobám zákony nebo administrativními postupy dožádané strany, zůstávají v platnosti v takovém rozsahu, aby neoprávněně nezabraňovala a nezdržovala efektivní výměnu informací.

Článek 2

Jurisdikce

Dožádaná strana není povinna poskytnout informace, které nejsou v držení jejích orgánu nebo které nejsou k dispozici nebo pod kontrolou osob, které patří do její územní jurisdikce, nebo které nemohou tyto osoby získat.

Článek 3

Daně, na které se Dohoda vztahuje

Daně, které jsou předmětem této Dohody, jsou daně všeho druhu a popisu, zavedené právními předpisy smluvních stran.

Článek 4

Všeobecné definice

1. Pro účely této Dohody, pokud není definováno jinak, výraz:

a) “smluvní strana“ znamená Česká republika nebo Jersey podle souvislosti;

b) “příslušný orgán“ znamená

i) v případě České republiky ministr financí nebo jeho zplnomocněný zástupce;

ii) v případe Jersey ministr státní pokladny a zdrojů (“the Treasury and Resourees Minister“) nebo jeho zplnomocněný zástupce;

c) “osoba“ zahrnuje fyzickou osobu, právnickou osobu a jakoukoliv jinou skupinu osob;

d) “společnost“ označuje jakoukoliv právnickou osobu nebo jakéhokoliv nositele práv považovaného pro účely zdanění za právnickou osobu;

e) “veřejně obchodovatelná společnost“ znamená jakoukoliv společnost, jejíž základní třída akcií je kótována na uznávané burze za předpokladu, že její kótované akcie může veřejnost okamžitě nakoupit nebo prodat. Akcie mohou být nakupovány nebo prodávány “veřejností“, jestliže nákup nebo prodej akcií není implicitně nebo explicitně omezen na limitovanou skupinu investorů;

f) “základní třída akcií“ znamená třídu nebo třídy akcií představující většinu hlasovacích práv a hodnotu společnosti;

g) “uznávaná burza“ znamená jakoukoliv burzu, na které se dohodnou příslušné orgány smluvních stran;

h) “kolektivní investiční fond nebo program“ znamená jakýkoliv sdružený investiční nástroj bez ohledu na právní formu. Termín “kolektivní investiční fond nebo program“ znamená jakýkoliv kolektivní investiční fond nebo program za předpokladu, že emise, akcie nebo jiné podíly na fondu nebo programu může veřejnost ihned nakoupit, prodat nebo nabídnout ke zpětnému odkoupení. Emise, akcie nebo jiné podíly na fondu nebo programu může “veřejnost“ ihned nakoupit, prodat nebo nabídnout ke zpětnému odkoupení, není-li tento nákup, prodej nebo zpětné odkoupení implicitně nebo explicitně omezeno na limitovanou skupinu investorů;

i) “daň“ znamená jakoukoliv daň, na kterou se Dohoda vztahuje;

j) “žádající strana“ znamená smluvní stranu vyžadující informace;

k) “dožádaná strana“ znamená smluvní stranu, která je požádána o poskytnutí informací;

l) “opatření na sběr informací“ znamená zákony a správní nebo soudní postupy, které umožňují smluvní straně získat nebo poskytnout požadované informace;

m) “informace“ znamená jakoukoliv skutečnost, prohlášení nebo záznam v libovolné formě;

n) “trestní daňové záležitosti“ znamená jakékoliv daňové záležitosti zahrnující úmyslné jednání, na které se vztahuje stíhání podle trestního práva žádající strany;

o) “trestní právo“ znamená všechny příslušné právní normy určené jako takové podle vnitrostátního práva bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v daňových zákonech, trestním zákoníku nebo jiných právních předpisech.

2. Pokud jde o provádění této Dohody v jakémkoliv čase některou ze smluvních stran, bude mít každý výraz, který v ní není definován, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad, takový význam pro účely daní, na které se vztahuje Dohoda, jenž mu náleží v tomto čase podle právních předpisů této strany, přičemž jakýkoliv význam podle používaných daňových zákonů této strany bude převažovat nad významem daným výrazu podle jiných právních předpisů této strany.

Článek 5

Výměna informací na základě žádosti

1. Příslušný orgán dožádané strany poskytne na žádost informace pro účely uvedené v článku 1. Tyto informace se vymění bez ohledu na to, zda by jednání, které je šetřeno, bylo trestným činem podle zákonů dožádané strany, pokud by se takové jednání u dožádané strany objevilo. Žádající strana by měla použít všechny prostředky na jejím zemí k získání informaci, kromě těch , které by způsobily neúměrné obtíže.

2. Jestliže informace ve vlastnictví příslušného orgánu dožádané strany nestačí ke splnění žádosti o informace, použije tato strana veškerá nutná příslušná opatření na sbčr informací, aby zajistila žádající straně požadovanou informaci, bez ohledu na to, že dožádaná strana nemusí potřebovat tuto informaci pro své vlastní daňové účely.

3. Jestliže to specificky požaduje příslušný orgán žádající strany, zajistí příslušný orgán dožádané strany informace podle tohoto článku v rozsahu, který mu umožňují vnitrostátní právní předpisy, ve forme písemných svědectví a ověřených kopií originálních dokumentů.

4. Každá smluvní strana zajistí, aby její příslušné orgány pro účely uvedené v článku 1 Dohody mely oprávnění získat a na žádost poskytnout:

a) informace v držení bank, jiných finančních institucí a jakékoliv osoby jednající v zastoupení nebo v postavení zmocněnce včetně pověřencú a svčřenských správců;

b)

i) informace týkající se právního nebo skutečného vlastnictví společností, sdružení, trustů, nadací, “Anstalten“ a jiných osob, včetně, v rozsahu ustanovení článku 2, informací ohledně vlastnictví jakýchkoliv dalších osob z řetězu vlastnictví;

ii) v případě trustů, informace o zakladatelích, správcích, protektorech a beneficientech;

iii) v případě nadací informace o zakladatelích, členech správní rady a benefícientech.

Za předpokladu, že tato Dohoda nevytváří závazek smluvních stran získat nebo poskytnout vlastnické informace, pokud jde o veřejně obchodovatelné společnosti nebo veřejné kolektivní investiční fondy nebo programy, pokud tyto informace nelze získat bez vzniku neúměrných obtíží.

5. Příslušný orgán žádající strany písemně poskytne příslušnému orgánu dožádané strany následující relevantní informace, aby prokázal předpokládaný význam informací v žádosti:

a) totožnost osoby, u které je prováděno šetření či vyšetřování;

b) údaj o požadované informaci včetně její povahy a formy, ve které si žádající strana přeje obdržet informaci od dožádané strany;

c) daňový účel, pro který se informace požaduje;

d) podklady, na základě kterých se domnívá, že dožádaná strana má požadovanou informaci k dispozici nebo že ji má k dispozici či pod kontrolou osoba v rámci jurisdikce dožádané strany nebo kterou může tato osoba získat;

e) ve známém rozsahu jméno a adresu osoby, o které se domnívá, že má požadovanou informaci k dispozici nebo pod kontrolou nebo, zeje schopna ji získat;

f) prohlášení, že žádost je v souladu se zákonnou a administrativní praxí žádající strany, že pokud by požadovaná informace byla v rámci jurisdikce žádající strany, potom by byl příslušný orgán žádající strany schopen získat informaci podle zákonu žádající strany nebo běžným administrativním postupem a že je ve shodě s touto Dohodou;

g) prohlášení, že žádající strana využila všechny dostupné prostředky na svém území, aby informaci získala, s výjimkou těch, které by vedly ke vzniku neúměrných obtíží.

6. Příslušný orgán dožádané strany potvrdí přijetí žádosti příslušnému orgánu žádající strany a vynaloží veškeré úsilí k zaslání požadované informace žádající straně s minimálním odůvodněným zpožděním.

Článek 6

Daňové šetření v zahraničí

1. Dožádaná strana může povolit vstup zástupcům příslušného orgánu žádající strany na území dožádané strany v rozsahu umožněném jejími právními předpisy, za účelem vyslechnutí daňového subjektu či prověření jeho záznamů a dokumentů, a to a na základě předchozího písemného souhlasu dotčené osoby. Příslušný orgán žádající strany sdělí příslušnému orgánu dožádané strany dobu a místo schůzky s dotčenými osobami.

2. Na žádost příslušného orgánu žádající strany může příslušný orgán dožádané strany umožnit zástupcům příslušného orgánu žádající strany, aby se účastnili vyhrazené části daňového šetření v dožádané straně.

3. Přistoupí-li se na žádost uvedenou v odstavci 2, vyrozumí příslušný orgán dožádané strany provádějící šetření co možná nejdříve příslušný orgán žádající strany o době a místě šetření, orgánu nebo úředníkovi pověřeném k provádění šetření a postupech a podmínkách vyžadovaných dožadovanou stranou pro provádění šetření. Veškerá rozhodnutí ohledně vedení daňového šetření provede dožádaná strana provádějící šetření.

Článek 7

Možnost odmítnout žádost

1. Dožádaná strana nebude muset získat nebo poskytnout informaci, kterou by žádající strana nebyla schopna získat podle svých vlastních zákonů pro účely provádění nebo prosazení vlastních daňových zákonů. Příslušný orgán dožádané strany může odmítnout pomoc tehdy, není-li žádost učiněna ve shodě s touto Dohodou.

2. Ustanovení této Dohody nekladou na smluvní stranu závazek poskytnout informaci podléhající zvláštnímu právnímu režimu, jak je stanoveno vnitrostátními právními předpisy příslušné smluvní strany, nebo informaci, která by vyzradila jakékoliv obchodní, hospodářské, průmyslové, komerční nebo profesní tajemství nebo obchodní postup. Bez ohledu na dříve uvedené, informace typu uvedeného v Čl. 5, odst.4 se nepovažuje jako taková za tajemství nebo obchodní postup pouze proto, že splňuje kritéria tohoto odstavce.

3. Dožádaná strana může odmítnout žádost o informaci, jestliže by prozrazení této informace bylo v rozporu s veřejným pořádkem,

4. Žádost o informaci nelze odmítnout na základě toho, že daňová pohledávka, která je předmětem žádosti, je zpochybňována.

5. Dožádaná strana může odmítnout žádost o informaci, jestliže žádající strana požaduje informaci k uplatnění nebo prosazení ustanovení daňového zákona žádající strany, nebo jiného požadavku s tím spojeného, který za stejných okolností diskriminuje občana dožádané strany ve srovnání s občanem žádající strany.

Článek 8

Zachovávání mlčenlivosti

1. Všechny informace poskytnuté a obdržené příslušnými orgány smluvních stran se považují za důvěrné.

2. Takové informace nesmí být použity pro jiné účely než jaké jsou stanoveny v článku 1 bez. předchozího písemného souhlasu příslušného orgánu dožádané strany.

3. Takové informace mohou být sděleny pouze osobám nebo orgánům (včetně soudu a správních orgánů) podílejících se na činnostech specifikovaných v článku 1 a používané těmito osobami nebo orgány pouze pro tyto účely stanovené v článku 1 včetně projednání odvolání. Pro tyto účely může být informace sdělena ve veřejném soudním řízení nebo v soudních rozhodnutích.

4. Informace poskytnuté žádající straně dle této Dohody nesmí být sděleny žádné jiné jurisdikci.

Článek 9

Náklady

Pokud se příslušné orgány smluvních stran nedohodnou jinak, běžné náklady vynaložené při poskytování pomoci ponese dožádaná strana, a mimořádné náklady vynaložené při poskytování pomoci (včetně odůvodněných nákladů na externí poradce v souvislosti se soudním řízením nebo podobně) ponese žádající strana. Příslušné orgány budou čas od času vzájemně konzultovat s ohledem na tento článek, a zvláště příslušný orgán dožádané strany bude konzultovat s příslušným orgánem žádající strany, pokud lze očekávat, že náklady na poskytnutí informací v daném případě budou mimořádné.

Článek 10

Jazyk

Žádosti o pomoc a odpovědi na tyto žádosti se vypracují v angličtině.

Článek 11

Další mezinárodní dohody nebo ujednání

Možnosti pomoci podle této Dohody neomezují ani nejsou omezovány možnostmi obsaženými ve stávajících mezinárodních dohodách nebo jiných ujednáních mezi smluvními stranami, které se týkají spolupráce v daňových záležitostech.

Článek 12

Řešení případů vzájemnou dohodou

1. V případě problému nebo pochybností mezi smluvními stranami, pokud jde o provádění nebo výklad této Dohody, vynasnaží se příslušné orgány vyřešit záležitost vzájemnou dohodou.

2. Kromě dohod uvedených v odstavci 1 se příslušné orgány smluvních stran mohou vzájemně dohodnout na postupech používaných podle článků 5, 6 a 9.

3. Příslušné orgány smluvních stran mohou komunikovat jeden s druhým přímo pro účely dosažení dohody podle tohoto článku.

4. Smluvní strany se mohou dohodnout také na jiných formách řešení sporů.

Článek 13

Protokol

Připojená příloha obsahuje vysvětlující Protokol k Dohodě, který je nedílnou součástí této Dohody.

Článek 14

Vstup v platnost

Smluvní strany si vzájemně písemně oznámí splnění postupů, které jsou vyžadovány jejich vnitrostátními právními předpisy pro vstup této Dohody v platnost. Dohoda vstoupí v platnost dnem pozdějšího data z těchto oznámení a její ustanovení se budou provádět:

a) v případě trestních daňových záležitostí od tohoto dne; a

b) v ostatních případech pokrytých článkem 1 ve vztahu ke zdaňovacím obdobím začínajícím 1. ledna nebo po 1. lednu kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém Dohoda vstoupí v platnost.

Článek 15

Ukončení platnosti

1. Tato Dohoda zůstane v platnosti, dokud nebude vypovězena některou smluvní stranou. Každá smluvní strana může ukončit platnost této Dohody podáním písemné výpovědi. V takovém případě se Dohoda přestane v obou smluvních státech provádět k 1. lednu v kalendářním roce následujícím po roce, v němž byla dána výpověď.

2. Smluvní strana, která ukončí platnost Dohody, zůstává vázána ustanoveními článku 8. pokud se týká jakýchkoliv informací získaných na základě této Dohody.


Na důkaz čehož níže podepsaní, kteří jsou k tomuto řádně zplnomocněni, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Londýně dne 12. července 2011, ve dvou originálních vyhotoveních, v českém jazyce a v anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Michael Žantovský v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska

Za vládu Jersey
Freddie Cohen v. r.
ministr pro mezinárodní vztahy


PŘÍLOHA

PROTOKOL K DOHODL MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU JERSEY O VÝMĚNĚ INFORMACÍ V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH

1. S ohledem na odstavec 6 Článku 5 (Výměna informací na žádost) Dohody se rozumí, že příslušný orgán dožádané strany předá požadovanou informaci žádající straně tak rychle, jak je to jen možné. Pro zajištění rychlé odpovědi příslušný orgán dožádané strany:

a) Písemně potvrdí přijetí žádosti příslušnému orgánu žádající strany a do 60 dnů od přijetí žádosti sdělí příslušnému orgánu žádající strany případné nedostatky v žádosti.

b) Není-li příslušný orgán dožádané strany schopen získat a zajistit informaci do 90 dnů od přijetí žádosti, včetně toho, zda se setkal s překážkami při obstarávání informace nebo odmítne-li informaci dodat, okamžitě vyrozumí žádající stranu, vysvětlí důvod, pro který nebylo možné žádost vyřídit, povahu překážek nebo důvody svého odmítnutí.

2. S ohledem na Článek 9 (Náklady) se rozumí, že:

a) Termín “běžné náklady“ zahrnuje, ale není tímto výčtem omezen, běžné správní, korespondenční a režijní výdaje vynaložené dožádanou stranou v průběhu vypracování odpovědi na žádost o informace podanou žádající stranou.

b) Termín “mimořádné náklady“ zahrnuje, ale není tímto výčtem omezen:

i) přiměřené náklady za rozmnožení a přepravu dokumentů nebo evidence příslušnému orgánu žádající strany;

ii) přiměřené poplatky účtované finanční institucí nebo jinou třetí stranou, která má v držení evidenci, za pořizování kopií evidence a provádění výzkumu týkajícího se konkrétní žádosti o informace;

iii) přiměřené náklady za stenografické zprávy a výslechy, svědectví či důkazy;

iv) přiměřené poplatky a výdaje vzniklé v souvislosti s částkami aplikovanými podle platného práva za osobu, která se dobrovolně zúčastní v České republice nebo v Jersey na výslechu, svědectví nebo důkazu týkajících se konkrétní žádosti o informace;

v) přiměřené poplatky za služby nevládního právního zástupce jmenovaného nebo pověřeného se souhlasem příslušného orgánu žádající strany za účelem řízení před soudy dožádané strany, které se vztahuje ke konkrétní žádosti o informace.

c) Pokud lze předpokládat, že mimořádné náklady vztahující se ke konkrétní žádosti o informace převýší 500 EURO nebo ekvivalentní hodnotu v britských librách, příslušný orgán dožádané strany bude kontaktovat příslušný orgán žádající strany za účelem zjištění, zda chce žádající strana pokračovat v žádosti.

Přesunout nahoru