Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky komentářů

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 50/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky o spolupráci v oblasti kultury

Částka 27/2012
Platnost od 16.05.2012
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

50

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. dubna 2012 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky o spolupráci v oblasti kultury.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 17 dnem podpisu.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


UJEDNÁNÍ

mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky o spolupráci v oblasti kultury

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky, dále jen „Smluvní strany“,

vedeny přáním dále rozvíjet a posilovat již existující přátelské vztahy mezi oběma státy,

s ohledem na důležitou roli interkulturního dialogu v bilaterálních vztazích a s cílem rozvíjet spolupráci v oblasti kultury,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Smluvní strany si budou vyměňovat zkušenosti a informace o kulturní politice v rámci svých kompetencí a v souladu s vnitrostátními právními předpisy svých států.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi kulturními institucemi ze svých států, jako muzei, knihovnami, divadly, hudebními tělesy a dalšími organizacemi v oblasti kultury.

Smluvní strany vytvoří vhodné podmínky pro rozvoj spolupráce v oblasti výtvarného a múzického umění, filmu, literatury a knihoven, muzeí, užitého umění, uchovávání objektů historického kulturního dědictví, nehmotného kulturního dědictví, lidových řemesel a neprofesionálního umění.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou účast českých a ázerbájdžánských umělců a souborů na mezinárodních hudebních festivalech, soutěžích a hudebních akcích konaných na území obou států a budou podporovat organizaci a realizaci společných koncertních programů a projektů.

Smluvní strany budou podporovat navazování přímých kontaktů mezi hudebními institucemi a koncertními organizacemi, výměnu umělců, hudebních souborů a expertů, jakož i rozšiřování kontaktů mezi tvůrčími svazy.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat vzájemná turné umělců, hudebních a divadelních souborů, folklórních souborů z obou států a účast na mezinárodních festivalech hudebního, divadelního, výtvarného a užitého umění, lidového umění pořádaných v obou zemích podle termínů a podmínek daných pořadateli festivalů.

Článek 5

Smluvní strany si budou vyměňovat informace o mezinárodních folklórních festivalech pořádaných ve svých státech, umožní pozvání folklórních a amatérských uměleckých souborů z obou států na folklórní festivaly, festivaly lidového tance, folklórní hudby a festivaly amatérských divadel a dalších druhů lidového a amatérského umění v souladu s podmínkami a statuty akce.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat navazování a rozvíjení přímých kontaktů mezi divadly ze svých států - výměnu uměleckých souborů a divadelních vědců, pozvání pro režiséry divadelních her, jakož i výměny představení a účast na mezinárodních divadelních festivalech pořádaných na území států obou stran.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat účast svých zástupců a expertů na konferencích, sympóziích a kolokviích v oblasti kultury pořádaných druhou smluvní stranou.

Článek 8

Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti filmu, včetně podpory realizace společných filmových projektů.

Smluvní strany budou podporovat na základě vzájemnosti účast na mezinárodních filmových festivalech pořádaných na území obou států v souladu s pravidly akce, jakož i vytváření obchodních a tvůrčích vztahů mezi kinematografickými institucemi z obou států.

Článek 9

Smluvní strany budou v rámci svých kompetencí podporovat navazování přímých kontaktů v oblasti literatury, překladu a vydávání knih, budou podporovat vzájemnou spolupráci na mezinárodních akcích věnovaných literatuře a knihám, včetně knižních veletrhů a literárních akcí.

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi knihovnami, podporovat výměnu knih, knihovníků a informačních pracovníků účastí na konferencích, sympoziích a workshopech v oblasti knihovnictví.

Za účelem dalšího prohlubování vzájemné spolupráce mohou příslušné instituce smluvních stran uzavírat dohody o přímé spolupráci.

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat spolupráci muzeí, výměnu uměleckých a dalších muzejních výstav a výstav fotografií, výměnu informací o nových muzejních technologiích, jakož i navazování nových kontaktů mezi muzei a centry současného umění z obou států.

Za účelem dalšího prohlubování vzájemné spolupráce mohou příslušné instituce smluvních stran uzavírat dohody o přímé spolupráci.

Článek 11

Smluvní strany si budou vyměňovat informace o soupisech kulturního dědictví, uchovávání, restaurování, užívání a popularizaci, jakož i prozkoumávání možností o společném provádění restaurátorských prací, konání vědeckých a praktických seminářů, sympozií, expedicí a setkávání expertů.

Článek 12

Smluvní strany budou v rámci svých kompetencí podporovat projekty a iniciativy prováděné v rámci UNESCO s cílem rozvíjet dialog mezi Jižním Kavkazem a střední a východní Evropou, a to včetně spolupráce Národních komisí pro UNESCO.

Článek 13

Smluvní strany budou podporovat výměnu odborníků z oblasti kultury, za účelem výměny zkušeností, účasti na konkrétních projektech a projednávání realizace tohoto Ujednání. Celková doba za jeden kalendářní rok nepřesáhne dvacet (20) kalendářních dnů. Každá ze smluvních stran přijme maximálně čtyři (4) odborníky za jeden kalendářní rok. Podrobnosti těchto výměn budou dohodnuty smluvními stranami.

Vysílající smluvní strana hradí veškeré náklady na zdravotní pojištění, které odpovídá zákonným podmínkám pro vstup a pobyt na území státu přijímající smluvní strany.

Z tohoto pojištění však nesmí být vyňato ani případné hrazení nákladů spojených s repatriací osoby do státu vysílající smluvní strany.

Článek 14

Veškeré aktivity a výměny osob v rámci tohoto Ujednání o spolupráci budou uskutečňovány v souladu se zásadou reciprocity a vzájemné výhodnosti v mezích rozpočtových možností smluvních stran.

Organizační a finanční podmínky budou dohodnuty písemně přímo mezi smluvními stranami.

Článek 15

Smluvní strany budou řešit případné spory vyplývající z rozdílného výkladu nebo provádění jednotlivých článků tohoto Ujednání formou jednání a konzultací.

Článek 16

Toto Ujednání může být písemnou cestou doplněno či změněno na základě souhlasu obou smluvních stran.

Článek 17

Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a je platné do 31. prosince 2016, pokud jedna ze smluvních stran nesdělí písemnou formou diplomatickou cestou druhé smluvní straně svůj záměr vypovědět toto Ujednání, a to 6 měsíců předem.

Platnost tohoto Ujednání může být prodloužena o jeden další rok, a to písemnou cestou na základě dohody smluvních stran.

Dáno v Praze dne 5. dubna 2012, ve dvou originálních vyhotoveních, každé v českém, ázerbájdžánském a anglickém jazyce, přičemž všechny jazykové verze jsou autentické. V případě nesrovnalostí ve výkladu má přednost anglická verze.


Za Ministerstvo kultury České republiky
Mgr. Alena Hanáková v. r.
ministryně kultury

Za Ministerstvo kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky
Abulfaz Garayev v. r.
ministr kultury a cestovního ruchu

AGREEMENT between the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan on cooperation in the field of culture

Přesunout nahoru