Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 48/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech

Datum vyhlášení 10.05.2012
Uzavření smlouvy 15.08.2011
Platnost od 14.03.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

48

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. srpna 2011 byla na Bermudách podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dne 14. března 2012 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním písmen a) a b) téhož článku.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU BERMUD O VÝMĚNĚ INFORMACÍ V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH

Vzhledem k tomu, že vláda České republiky a vláda Bermud (zmocněná vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska) (“smluvní strany“) si uvědomují, že současné právní předpisy upravují výměnu informací v trestních otázkách;

Vzhledem k tomu, že smluvní strany již dlouhodobě podporují mezinárodní úsilí v boji proti finanční a jiné trestné činnosti, včetně odhalování financování terorismu;

Vzhledem k tomu, že Bermudy přistoupily dne 15. května 2000 k formálnímu písemnému závazku plnění OECD standardů transparentnosti a výměny informací a od té doby se aktivně účastní OECD Globálního fóra týkajícího se zdanění;

Vzhledem k tomu, že smluvní strany si přejí zlepšit a usnadnit podmínky týkající se výměny informací ohledně daní;

Vzhledem k přistoupení k této Dohodě smluvní strany nemají v úmyslu zavést škodlivá či restriktivní opatření založená na nekalých daňových praktikách vůči rezidentům či občanům druhé smluvní strany, a to po dobu platnosti této Dohody, kdy smluvní strany plní povinnosti dle této Dohody;

Nyní se smluvní strany proto dohodly uzavřít následující Dohodu, usilujíce o usnadnění výměny informací v daňových záležitostech:

Článek 1

Předmět a rozsah Dohody

Příslušné orgány smluvních stran zajistí spolupráci prostřednictvím výměny informací, u kterých lze předpokládat, že jsou významné pro provádění a prosazování vnitrostátních právních předpisů smluvních stran týkajících se daní, na které se vztahuje tato Dohoda. Takové informace zahrnují informace, u nichž lze předpokládat, že jsou významné pro stanovení, vyměření a výběr těchto daní, vymáhání daňových pohledávek, nebo pro vyšetřování nebo stíhání daňových trestných činů. Informace se vyměňují v souladu s ustanovením této Dohody a jsou považovány za důvěrné podle článku 8. Práva, zajištěná osobám zákony nebo administrativními postupy dožádané strany, zůstávají v platnosti v takovém rozsahu, aby neoprávněně nezabraňovala a nezdržovala efektivní výměnu informací.

Článek 2

Jurisdikce

Dožádaná strana není povinna poskytnout informace, které nejsou v držení u jejích orgánů nebo které nejsou k dispozici nebo pod kontrolou osob, které patří do její územní jurisdikce.

Článek 3

Daně, na které se Dohoda vztahuje

1. Daně, které jsou předmětem této Dohody, jsou:

a) v případě České republiky:

(i) daň z příjmů fyzických osob;

(ii) daň z příjmů právnických osob;

(iii) daň z nemovitostí;

(iv) daň z přidané hodnoty;

(v) spotřební daň.

b) v případě Bermud přímé daně všech druhů a popisu.

2. Tato Dohoda se vztahuje také na všechny stejné daně zavedené po datu podpisu této Dohody mimo nebo namísto stávajících daní. Tato Dohoda se vztahuje také na všechny obdobné daně zavedené po datu podpisu této Dohody mimo nebo namísto stávajících daní, pokud s tím souhlasí příslušné orgány smluvních stran. Kromě toho daně, na které se tato Dohoda vztahuje, mohou být rozšířeny nebo modifikovány vzájemnou dohodou smluvních stran ve formě výměny dopisů. Příslušné orgány smluvních stran oznámí jeden druhému všechny podstatné změny systému zdanění a souvisejících opatření na sběr informací, na které se tato Dohoda vztahuje.

Článek 4

Všeobecné definice

1. Pro účely této Dohody, pokud není definováno jinak, výraz:

a) “smluvní strana“ znamená Česká republika nebo Bermudy podle souvislosti;

b) “příslušný orgán“ znamená

i) v případě České republiky ministr financí nebo zplnomocněný zástupce ministra;

ii) v případě Bermud ministr financí nebo zplnomocněný zástupce ministra;

c) “osoba“ zahrnuje osobu, společnost a jakoukoliv jinou skupinu osob;

d) “společnost“ označuje jakoukoliv právnickou osobu nebo jakéhokoliv nositele práv považovaného pro účely zdanění za právnickou osobu;

e) “veřejně obchodovaná společnost“ znamená jakoukoliv společnost, jejíž základní třída akcií je kótována na uznávané burze za předpokladu, že její kótované akcie může veřejnost okamžitě nakoupit nebo prodat. Akcie mohou být nakupovány nebo prodávány “veřejností“, jestliže nákup nebo prodej akcií není implicitně nebo explicitně omezen na limitovanou skupinu investorů;

f) “základní třída akcií“ znamená třídu nebo třídy akcií představující většinu hlasovacích práv a hodnotu společnosti;

g) “uznávaná burza“ znamená jakoukoliv burzu, na které se dohodnou příslušné orgány smluvních stran, včetně burzy smluvních stran;

h) “kolektivní investiční fond nebo program“ znamená jakýkoliv sdružený investiční nástroj bez ohledu na právní formu. Termín “kolektivní investiční fond nebo program“ znamená jakýkoliv kolektivní investiční fond nebo program za předpokladu, že emise, akcie nebo jiné podíly na fondu nebo programu může veřejnost ihned nakoupit, prodat nebo nabídnout ke zpětnému odkoupení. Emise, akcie nebo jiné podíly na fondu nebo programu může “veřejnost“ ihned nakoupit, prodat nebo nabídnout ke zpětnému odkoupení, není-li tento nákup, prodej nebo zpětné odkoupení implicitně nebo explicitně omezeno na limitovanou skupinu investorů;

i) “daň“ znamená jakoukoliv daň, na kterou se Dohoda vztahuje;

j) “žádající strana“ znamená smluvní stranu vyžadující informace;

k) “dožádaná strana“ znamená smluvní stranu, která je požádána o poskytnutí informací;

l) “opatření na sběr informací“ znamená zákony a správní nebo soudní postupy, které umožňují smluvní straně získat nebo poskytnout požadované informace;

m) “informace“ znamená jakoukoliv skutečnost, prohlášení nebo záznam v libovolné formě;

n) “trestní daňové záležitosti“ znamená jakékoliv daňové záležitosti zahrnující úmyslné jednání, na které se vztahuje stíhání podle trestního práva žádající strany;

o) “trestní právo“ znamená všechny příslušné právní normy určené jako takové podle vnitrostátního práva bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v daňových zákonech, trestním zákoníku nebo jiných právních předpisech.

2. Pojem “relevantní“, kdekoliv je použit v této Dohodě v souvislosti s informacemi, bude interpretován ve významu, který zajistí, že informace budou považovány za relevantní bez ohledu na skutečnost, že konečné zhodnocení důležitosti informace pro probíhající šetření může být učiněno až po obdržení informace.

3. Pokud jde o provádění této Dohody v jakémkoliv čase některou ze smluvních stran, bude mít každý výraz, který v ní není definován, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad, takový význam pro účely daní, na které se vztahuje Dohoda, jenž mu náleží v tomto čase podle právních předpisů této strany, přičemž jakýkoliv význam podle používaných daňových zákonů této strany bude převažovat nad významem daným výrazu podle jiných právních předpisů této strany.

Článek 5

Výměna informací na základě žádosti

1. Příslušný orgán dožádané strany poskytne na žádost informace pro účely uvedené v článku

1. Tyto informace se vymění bez ohledu na to, zda by jednání, které je šetřeno, bylo trestným činem podle zákonů dožádané strany, pokud by se takové jednání u dožádané strany objevilo.

2. Jestliže informace ve vlastnictví příslušného orgánu dožádané strany nestačí ke splnění žádosti o informace, použije tato strana veškerá potřebná opatření pro zjištění relevantních informací tak, aby zajistila žádající straně požadovanou informaci, bez ohledu na to, že dožádaná strana nemusí potřebovat tuto informaci pro své vlastní daňové účely.

3. Jestliže to specificky požaduje příslušný orgán žádající strany, zajistí příslušný orgán dožádané strany informace podle tohoto článku v rozsahu, který mu umožňují vnitrostátní právní předpisy, ve formě písemných svědectví a ověřených kopií originálních dokumentů.

4. Každá smluvní strana zajistí, aby její příslušné orgány pro účely uvedené v článku 1 Dohody měly oprávnění získat a na žádost poskytnout:

a) informace v držení bank, jiných finančních institucí a jakékoliv osoby jednající v zastoupení nebo v postavení zmocněnce včetně pověřenců a svěřenských správců;

b) informace týkající se vlastnictví společností, sdružení, trustů, nadací, “Anstalten“ a jiných osob, včetně, v rozsahu ustanovení článku 2, informací ohledně vlastnictví jakýchkoliv dalších osob z řetězu vlastnictví; v případě trustů, informace o zakladatelích, správcích a beneficientech; a v případě nadací informace o zakladatelích, členech správní rady a beneficientech. Dále, tato Dohoda nevytváří závazek smluvních stran získat nebo poskytnout vlastnické informace, pokud jde o veřejně obchodovaíelné společnosti nebo veřejné kolektivní investiční fondy nebo programy, pokud tyto informace nelze získat bez vzniku neúměrných obtíží.

5. Příslušný orgán žádající strany poskytne příslušnému orgánu dožádané strany následující informace, aby prokázal předpokládaný význam informací v žádosti:

(a) totožnost osoby, u které je prováděno šetření či vyšetřování;

(b) údaj o požadované informaci včetně její povahy a formy, ve které si žádající strana přeje obdržet informaci od dožádané strany;

(c) daňový účel, pro který se informace požaduje;

(d) podklady, na základě kterých se domnívá, že dožádaná strana má požadovanou informaci k dispozici nebo že ji má pod kontrolou osoba v rámci jurisdikce dožádané strany nebo kterou může tato osoba získat;

(e) ve známém rozsahu jméno a adresu osoby, o které se domnívá, že má požadovanou informaci k dispozici;

(f) prohlášení, že žádost je v souladu se zákonnou a administrativní praxí žádající strany, že pokud by požadovaná informace byla v rámci jurisdikce žádající strany, potom by byl příslušný orgán žádající strany schopen získat informaci podle zákonů žádající strany nebo běžným administrativním postupem a že je ve shodě s touto Dohodou;

(g) prohlášení, že žádající strana využila všechny dostupné prostředky na svém území, aby informaci získala, s výjimkou těch, které by vedly ke vzniku neúměrných obtíží.

6. Příslušný orgán dožádané strany zašle požadované informace žádající straně tak rychle, jak je to jen možné. Pro zajištění rychlé odpovědi příslušný orgán dožádané strany:

a) písemně potvrdí přijetí žádosti příslušnému orgánu žádající strany a do 60 dnů od přijetí žádosti sdělí příslušnému orgánu žádající strany případné nedostatky v žádosti.

b) není-li příslušný orgán dožádané strany schopen získat a zajistit informaci do 90 dnů od přijetí žádosti, včetně toho, zda se setkal s překážkami při obstarávání informace nebo odmítne-li informaci dodat, okamžitě vyrozumí žádající stranu, vysvětlí důvod, pro který nebylo možné žádost vyřídit, povahu překážek nebo důvody svého odmítnutí.

Článek 6

Daňové šetření v zahraničí

1. Smluvní strana může povolit vstup zástupcům příslušného orgánu druhé smluvní strany na území prvně jmenované strany za účelem vyslechnutí daňového subjektu či prověření jeho záznamů a dokumentů, a to a na základě předchozího písemného souhlasu dotčených osob. Příslušný orgán druhé jmenované strany sdělí příslušnému orgánu prvně jmenované strany dobu a místo schůzky s dotčenými osobami.

2. Na žádost příslušného orgánu jedné smluvní strany může příslušný orgán druhé smluvní strany umožnit zástupcům příslušného orgánu prvně jmenované strany, aby se účastnili vyhrazené části daňového šetření v druhé jmenované straně.

3. Přistoupí-li se na žádost uvedenou v odstavci 2, vyrozumí příslušný orgán smluvní strany provádějící šetření co možná nejdříve příslušný orgán druhé strany o době a místě šetření, orgánu nebo úředníkovi pověřeném k provádění šetření a postupech a podmínkách vyžadovaných prvně jmenovanou stranou pro provádění šetření. Veškerá rozhodnutí ohledně vedení daňového šetření provede strana provádějící šetření.

Článek 7

Možnost odmítnout žádost

1. Dožádaná strana nebude muset získat nebo poskytnout informaci, kterou by žádající strana nebyla schopna získat podle svých vlastních zákonů pro účely provádění nebo prosazení vlastních daňových zákonů. Příslušný orgán dožádané strany může odmítnout pomoc tehdy, není-li žádost učiněna ve shodě s touto Dohodou.

2. Ustanovení této Dohody nekladou na smluvní stranu závazek dodat informaci, která by vyzradila jakékoliv obchodní, hospodářské, průmyslové, komerční nebo profesní tajemství nebo obchodní postup. Bez ohledu na dříve uvedené, informace typu uvedeného v čl. 5, odst. 4 se nepovažuje jako taková za tajemství nebo obchodní postup pouze proto, že splňuje kritéria tohoto odstavce.

3. Ustanovení této Dohody nekladou na smluvní stranu závazek získat nebo poskytnout informace, které by prozradily tajnou komunikaci mezi klientem a advokátem, právním poradcem nebo jiným uznaným právním zástupcem, kde taková komunikace je:

(a) vytvořena pro účely zjištění nebo poskytnutí právní rady nebo

(b) vytvořena pro účely užití v existujícím nebo zamýšleném právním řízení.

4. Dožádaná strana může odmítnout žádost o informaci, jestliže by prozrazení této informace bylo v rozporu s veřejným pořádkem.

5. Žádost o informaci nelze odmítnout na základě toho, že daňová pohledávka, která je předmětem žádosti, je zpochybňována.

6. Dožádaná strana může odmítnout žádost o informaci, jestliže žádající strana požaduje informaci k uplatnění nebo prosazení ustanovení daňového zákona žádající strany, nebo jiného požadavku s tím spojeného, který za stejných okolností diskriminuje občana dožádané strany ve srovnání s občanem žádající strany.

Článek 8

Zachovávání mlčenlivosti

Jakékoliv informace obdržené smluvními stranami podle této Dohody se považují za důvěrné a mohou být sděleny pouze osobám nebo orgánům (včetně soudů a správních orgánů) v jurisdikci smluvní strany zainteresovaným na vyměření nebo výběru, vymáhání nebo trestním stíhání nebo rozhodnutí o odvolání, ve vztahu k daním, na které se vztahuje tato Dohoda. Tyto osoby nebo orgány mohou tyto informace použít pouze pro tyto účely. Mohou tyto informace sdělit ve veřejném soudním řízení nebo v soudních rozhodnutích. Informace nesmí být'Bez předchozího písemného souhlasu příslušného orgánu dožádané strany sděleny žádné jiné osobě nebo entitě nebo orgánu nebo jiné jurisdikci.

Článek 9

Náklady

Pokud se příslušné orgány smluvních stran nedohodnou jinak, běžné náklady vynaložené při poskytování pomoci ponese dožádaná strana, a mimořádné náklady vynaložené při poskytování pomoci (včetně odůvodněných nákladů na externí poradce v souvislosti se soudním řízením nebo jiných obdobných nákladů potřebných ke zpracování žádosti) ponese žádající strana. Příslušné orgány občas uskuteční vzájemné konzultace ohledně tohoto článku. Dohoda ohledně běžných a mimořádných nákladů je obsažena v Protokolu dle článku 14.

Článek 10

Implementace

Smluvní strany přijmou a zveřejní právní předpisy, nařízení a správní opatření nezbytná ke splnění podmínek této dohody a zajistí jejich účinnost.

Článek 11

Jazyk

Žádostí o pomoc a odpovědi na tyto žádosti se vypracují v angličtině.

Článek 12

Další mezinárodní dohody nebo ujednání

Možnosti pomoci podle této Dohody neomezují ani nejsou omezovány možnostmi obsaženými ve stávajících mezinárodních dohodách nebo jiných ujednáních mezi smluvními stranami, které se týkají spolupráce v daňových záležitostech.

Článek 13

Řešení případů vzájemnou dohodou

1. V případě problémů nebo pochybností mezi smluvními stranami, pokud jde o provádění nebo výklad této Dohody, vynasnaží se příslušné orgány vyřešit záležitost vzájemnou dohodou.

2. Kromě dohod uvedených v odstavci 1 se příslušné orgány smluvních stran mohou vzájemně dohodnout na postupech používaných podle článků 5 a 6.

3. Příslušné orgány smluvních stran mohou komunikovat jeden s druhým pro účely dosažení dohody podle tohoto článku přímo.

Článek 14

Protokol

Připojená příloha obsahuje vysvětlující Protokol k Dohodě, který je nedílnou součástí této Dohody.

Článek 15

Vstup v platnost

Smluvní strany si vzájemně oznámí splnění postupů, které jsou vyžadovány jejich vnitrostátními právními předpisy pro vstup této Dohody v platnost. Dohoda vstoupí v platnost dnem pozdějšího data z těchto oznámení a její ustanovení se budou provádět:

a) v případě trestních daňových záležitostí od tohoto dne; a

b) v ostatních případech pokrytých článkem 1 ve vztahu ke zdaňovacímu období začínajícímu toho dne nebo po tomto datu nebo. kde není zdaňovací období ke všem daňovým povinnostem, které vzniknou toho dne nebo po tomto datu.

Článek 16

Ukončení platnosti

1. Tato Dohoda zůstane v platnosti, dokud nebude vypovězena některou smluvní stranou. Každá smluvní strana může ukončit platnost této Dohody podáním písemné výpovědi diplomatickou cestou. V takovém případě se Dohoda přestane v obou smluvních státech provádět k 1. lednu v kalendářním roce následujícím po roce, v němž byla dána výpověď.

2. Smluvní strana, která ukončí platnost Dohody, zůstává vázána ustanoveními článku 8, pokud se týká jakýchkoliv informací získaných na základě této Dohody.


Na důkaz čehož níže podepsaní, kteří jsou k tomuto řádně zplnomocněni, podepsali tuto Dohodu.

Dáno ve dvou originálních vyhotoveních, v českém jazyce a v anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Dáno na Bermudách dne 15. srpna roku 2011.

Za vládu České republiky
Ladislav Minčič
I. náměstek ministra financí

Za vládu Bermud
Paula A. Cox předsedkyně vlády a ministryně financí


PŘÍLOHA

PROTOKOL TÝKAJÍCÍ SE INTERPRETACE A APLIKACE DOHODY MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU BERMUD O VÝMĚNĚ INFORMACÍ V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH

1. Tento protokol vymezuje záměry smluvních stran ve vztahu k záležitostem, jichž se týká.

2. S ohledem na článek 1 této Dohody je vzájemně dohodnuto, že termín “relevantní“ v tomto článku zahrnuje standard pro termín “předvídatelně významný“ a “předvídatelná relevance (významnost)“ tak jak je vysvětleno v odstavci č. 4 článku 1 komentáře k Modelové dohodě OECD o výměně informací v daňových záležitostech z roku 2002.

1. S ohledem na článek 5 dožádaná strana nesmí požadovat, aby byly určité záznamy archivovány déle, než jak je stanoveno dle vnitrostátního práva dožádané strany, v souladu s mezinárodními standardy, nicméně příslušný orgán dožádané strany použije dostupná opatření k získávání informací, pokud má požadované informace skutečně v držení.

2. S ohledem na Článek 9 této Dohody je vzájemně dohodnuto následující:

(a) Běžné náklady vynaložené za účelem odpovědí na žádost o informace ponese dožádaná strana. Takovéto běžné náklady zahrnují běžné interní správní náklady příslušného orgánu a jakékoli menší externí náklady jako např. náklady za kurýry.

(b) Všechny přiměřené náklady vynaložené třetími stranami v souvislosti s plněním žádosti o výměnu informací jsou považovány za mimořádné náklady a ponese je žádající strana. Příklady mimořádných nákladů zahrnují, ale nejsou omezeny následujícím výčtem:

(i) přiměřené poplatky za personál zaměstnaný třetími stranami v souvislosti s pomocí se žádostí;

(ii) přiměřené poplatky účtované třetími stranami za provádění výzkumu;

(iii) přiměřené poplatky účtované třetími stranami za pořizování kopií;

(iv) přiměřené náklady na zajištění expertů, tlumočníků nebo překladatelů;

(v) přiměřené náklady za přepravu dokumentů žádající straně;

(vi) přiměřené soudní náklady dožádané strany ve vztahu ke konkrétní žádosti o informace;

(vii) přiměřené náklady za získání výslechů a svědectví;

(viii) přiměřené poplatky v souladu s částkami přípustnými dle platné legislativní úpravy vzniklé v souvislosti s osobou, která dobrovolně a sama od sebe poskytne rozhovor, výpověď nebo svědectví související s konkrétní žádostí o informace.

(c) Příslušné orgány budou vzájemně konzultovat v jakémkoliv konkrétním případě, kde lze předpokládat, že mimořádné náklady převýší 500 USD za účelem zjištění, zda chce žádající strana pokračovat v žádosti a zda ponese náklady.

(d) V případě, že dožádaná strana shledá obtížným nebo nemožným zabývat se jednou či několika žádostmi o informace žádající strany, z důvodu limitovaného počtu zaměstnanců nebo finančních zdrojů, příslušné orgány budou záležitost konzultovat a pokud bude vzájemně dohodnuto, žádající strana ponese náklady spojené s vyřízením jedné či více žádostí.

Přesunout nahoru