Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 46/2012 Sb. m. s.Rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o výsadách a imunitách Organizace pro zákaz chemických zbraní

Datum vyhlášení 10.05.2012
Uzavření smlouvy 15.06.2011
Platnost od 01.05.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

46

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2011 byla v Haagu podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o výsadách a imunitách Organizace pro zákaz chemických zbraní.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dne 1. května 2012.

Ministerstvo zahraničních věcí dále sděluje, že podle čl. 10 odst. 5 bude rozhodčí tribunál pro spory týkající se výkladu nebo provádění této Dohody postupovat podle Opčních pravidel Stálého rozhodčího soudu pro rozhodčí řízení týkající se mezinárodních organizací a států ve znění ze dne 1. července 19961).

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


AGREEMENT BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND THE ORGANIZATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE OPCW

PŘEKLAD

DOHODA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ORGANIZACÍ PRO ZÁKAZ CHEMICKÝCH ZBRANÍ O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH ORGANIZACE PRO ZÁKAZ CHEMICKÝCH ZBRANÍ

Vzhledem k tomu, že článek VIII odstavec 48 Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení stanoví, že OPCW požívá na území smluvního státu a na jakémkoliv jiném místě pod jurisdikcí nebo kontrolou smluvního státu takové právní způsobilosti a takových výsad a imunit, jaké jsou nezbytné pro výkon jejích funkcí;

Vzhledem k tomu, že článek VIII odstavec 49 Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení stanoví, že představitelé smluvních států spolu se svými náhradníky a poradci, představitelé jmenovaní do Výkonné rady spolu se svými náhradníky a poradci, generální ředitel a pracovníci Organizace požívají výsad a imunit, jaké jsou nezbytné k nezávislému výkonu jejich funkcí v souvislosti s OPCW;

Vzhledem k tomu, že nezávisle na článku VIII odstavce 48 a 49 Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení mají být výsady a imunity, jichž požívá generální ředitel a pracovníci Technického sekretariátu během provádění kontrolních činností takové, jak jsou stanoveny v části II oddílu B Kontrolní přílohy;

Vzhledem k tomu, že článek VIII odstavec 50 Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení stanoví, že takováto právní způsobilost a takovéto výsady a imunity mají být definovány v dohodách mezi Organizací a smluvními státy,

Nyní se tedy Česká republika a Organizace pro zákaz chemických zbraní dohodly takto:

ČLÁNEK 1

DEFINICE

V této Dohodě:

(a) „Úmluva“ znamená Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení z 13. ledna 1993;

(b) „OPCW“ znamená Organizace pro zákaz chemických zbraní ustavená podle článku VIII odstavce 1 Úmluvy;

(c) „generální ředitelem“ se rozumí generální ředitel uvedený v článku VIII odstavci 41 Úmluvy nebo, v jeho nepřítomnosti, úřadující generální ředitel;

(d) „úředníky OPCW“ se rozumějí generální ředitel a všichni pracovníci Technického sekretariátu OPCW;

(e) „smluvními státy“ se rozumějí smluvní státy Úmluvy;

(f) „představitelé smluvních států“ se rozumějí akreditovaní vedoucí delegací smluvních států na Konferenci smluvních států a/nebo ve Výkonné radě nebo delegáti na jiných schůzích OPCW;

(g) „znalci“ se rozumějí osoby, které svým jménem a na svou odpovědnost plní služební poslání schválené OPCW, působí v jejích orgánech nebo OPCW jakýmkoliv způsobem na její žádost poskytují konzultace;

(h) „schůzemi svolanými OPCW“ se rozumějí jakékoliv schůze jakýchkoliv orgánů nebo pomocných orgánů OPCW nebo jakékoliv mezinárodní konference či jiná setkání svolaná OPCW;

(i) „majetkem“ se rozumí veškerý majetek, aktiva a finanční prostředky náležející OPCW nebo v držení či ve správě OPCW a sloužící k podpoře jejích funkcí podle Úmluvy a veškeré příjmy OPCW;

(j) „archivy OPCW“ se rozumí veškeré záznamy, korespondence, dokumenty, rukopisy, počítačová data a údaje na nosičích informací, fotografie, filmy, videozáznamy a zvukové záznamy, které náležejí OPCW nebo jakýmkoliv úředníkům OPCW nebo jsou v držení OPCW nebo těchto úředníků v úřední funkci, a jakékoliv jiné materiály, o nichž se Česká republika a generální ředitel mohou dohodnout, že budou tvořit součást archivů OPCW;

(k) „místnostmi OPCW“ se rozumějí budovy nebo části budov a pozemky k nim přilehlé, pokud takové jsou, užívané k účelům OPCW, včetně takových, které jsou zmíněny v části II pododstavci 11 b) Kontrolní přílohy k Úmluvě.

ČLÁNEK 2

PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA

OPCW je právnickou osobou. Má způsobilost:

(a) uzavírat smlouvy;

(b) nabývat movitý a nemovitý majetek a nakládat s ním;

(c) dávat podnět k zahájení soudního řízení a být jeho účastníkem.

ČLÁNEK 3

VÝSADY A IMUNITY OPCW

1. OPCW a její majetek, ať se nachází kdekoliv a ať je v držení kohokoliv, požívají imunity vůči jakékoliv formě právního řízení s výjimkou případů, kdy se OPCW v konkrétní věci své imunity výslovně zřekne. Rozumí se však, že žádné zřeknutí se imunity se nevztahuje na jakékoliv opatření související s výkonem rozhodnutí.

2. Místnosti OPCW jsou nedotknutelné. Majetek OPCW, ať se nachází kdekoliv a ať je v držení kohokoliv, požívá imunity vůči prohlídce, rekvizici, konfiskaci, vyvlastnění a jakékoliv jiné formě zásahu, ať již postupem výkonných, správních, soudních či zákonodárných orgánů.

3. Archivy OPCW, ať se nacházejí kdekoliv, jsou nedotknutelné.

4. Nepodléhajíc finanční kontrole, předpisům či moratoriím jakéhokoliv druhu:

(a) OPCW může mít v držení finanční prostředky, zlato či měnu jakéhokoliv druhu a mít účty v jakékoliv měně;

(b) OPCW může volně převádět své finanční prostředky, cenné papíry, zlato a měny do České republiky nebo z ní, do jakékoliv jiné země nebo z ní nebo v rámci České republiky a může směňovat jakoukoliv měnu, kterou má v držení, za jakoukoliv jinou měnu.

5. OPCW bude při výkonu svých práv uvedených v odstavci 4 tohoto článku brát patřičný ohled na jakékoliv připomínky učiněné vládou České republiky, pokud se má za to, že takovým připomínkám může být vyhověno bez újmy na zájmech OPCW.

6. OPCW a její majetek jsou:

(a) osvobozeny ode všech přímých daní; rozumí se však, že se OPCW nebude domáhat osvobození od daní, které jsou ve skutečnosti pouze poplatky za veřejně prospěšné služby;

(b) osvobozeny od celních poplatků, dovozních daní z obratu a dovozních a vývozních zákazů a omezení, pokud jde o předměty dovážené nebo vyvážené OPCW pro její úřední potřebu; rozumí se však, že předměty dovážené s takovým osvobozením nebudou v České republice prodány s výjimkou prodeje, který je v souladu s podmínkami dohodnutými s Českou republikou;

(c) osvobozeny od poplatků, dovozních daní z obratu a dovozních a vývozních zákazů a omezení ohledně jejích publikací.

7. Ačkoli se OPCW zpravidla nebude domáhat osvobození od spotřebních daní a od daní z prodeje movitého a nemovitého majetku tvořících součást ceny, jež má být zaplacena, Česká republika přesto provede, kdykoli to bude možné, vhodná správní opatření za účelem prominutí nebo vrácení výše poplatku nebo daně, jestliže OPCW učiní pro úřední potřebu významné nákupy majetku, z nichž takovéto dávky a daně byly vyměřeny nebo jsou vyměřitelné.

ČLÁNEK 4

VÝHODY A IMUNITY TÝKAJÍCÍ SE SPOJENÍ A PUBLIKACÍ

1. Pro dopravování úředních zpráv požívá OPCW na území České republiky zacházení, které není méně příznivé, než je poskytované vládou České republiky kterékoli jiné vládě, včetně diplomatické mise této vlády, pokud jde o přednostní práva, sazby a poplatky za poštovní a telekomunikační spojení, jakož i pokud jde o tiskové sazby za informace pro média, a to v míře, v níž to může být slučitelné s jakýmikoliv mezinárodními úmluvami, předpisy a ujednáními, ke kterým Česká republika přistoupila.

2. Úřední korespondence a jiná úřední sdělení OPCW nepodléhají cenzuře. OPCW má právo používat šifer a odesílat a přijímat korespondenci a jiná úřední sdělení prostřednictvím kurýrů nebo v zapečetěných zásilkách, přičemž požívají týchž výsad a imunit jako diplomatičtí kurýři a diplomatické zásilky. Nic v tomto odstavci nebude vykládáno tak, že by to vylučovalo přijetí náležitých bezpečnostních opatření, která budou stanovena dohodou mezi Českou republikou a OPCW.

3. Česká republika uznává právo OPCW svobodně publikovat a vysílat na území České republiky pro účely stanovené v Úmluvě.

4. Veškerá úřední sdělení určená OPCW a veškerá úřední sdělení OPCW určená dalším subjektům, ať již jsou přenášena jakýmkoliv prostředkem či v jakékoliv formě, jsou nedotknutelná. Taková nedotknutelnost se vztahuje, a to bez jakéhokoliv omezení z důvodu následujícího výčtu, zejména na publikace, fotografie a filmové záznamy, videozáznamy, filmy, zvukové nahrávky a software.

ČLÁNEK 5

PŘEDSTAVITELÉ SMLUVNÍCH STÁTŮ

1. Na schůzích svolaných OPCW požívají představitelé smluvních států spolu se svými náhradníky, poradci, technickými experty a tajemníky svých delegací, aniž by tím byly dotčeny jakékoliv jiné výsady a imunity, jichž mohou požívat, při výkonu svých funkcí a během cest do místa schůze a z tohoto místa následujících výsad a imunit:

(a) imunity vůči zatčení či zadržení;

(b) imunity vůči právnímu řízení jakéhokoliv druhu v souvislosti s ústními či písemnými výroky a veškerým jednáním, jež učinili ve své úřední funkci; tato imunita bude nadále přiznávána bez ohledu na to, že dotyčné osoby již nebudou vykonávat takové funkce;

(c) nedotknutelnosti všech písemností, dokumentů a úředních materiálů;

(d) práva užívat šifer a posílat či přijímat písemnosti, korespondenci nebo úřední materiály prostřednictvím kurýrů či v zapečetěných zásilkách;

(e) vynětí týkající se jich samých a jejich manželů z imigračních omezení, registrace cizinců či povinností národní služby, když navštěvují Českou republiku nebo jí projíždějí při výkonu svých funkcí;

(f) týchž výhod ohledně měnových či devizových omezení, jaké jsou přiznávány zástupcům cizích vlád s dočasným úředním posláním;

(g) týchž výsad a výhod ohledně svých osobních zavazadel, jaké jsou přiznávány členům diplomatických misí obdobné hodnosti.

2. V případech, kdy je jakákoliv forma zdanění vázána na místo pobytu, nebude období, kdy osoby uvedené v odstavci 1 tohoto článku pobývají na území České republiky za účelem výkonu svých povinností, považováno za dobu pobytu.

3. Výsady a imunity jsou přiznávány osobám uvedeným v odstavci 1 tohoto článku k zajištění nezávislého výkonu jejich funkcí v souvislosti s OPCW a nikoliv pro osobní prospěch těchto jednotlivců. Je povinností všech osob požívajících takových výsad a imunit dodržovat ve všech ostatních ohledech zákony a předpisy České republiky.

4. Ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku se neuplatňují vůči osobě, která je státním občanem České republiky.

ČLÁNEK 6

ÚŘEDNÍCI OPCW

1. Během provádění kontrolních činností požívají generální ředitel a pracovníci Technického sekretariátu, včetně kvalifikovaných odborníků během zkoumání údajného užití chemických zbraní, zmíněného v části XI odstavcích 7 a 8 Kontrolní přílohy k Úmluvě, v souladu s článkem VIII odstavcem 51 Úmluvy výsad a imunit stanovených v části II oddílu B Kontrolní přílohy k Úmluvě nebo, pokud projíždějí přes území nekontrolovaných smluvních států, výsad a imunit uvedených v části II odstavci 12 téže Přílohy.

2. V případě jiných činností spojených s předmětem a účelem Úmluvy úředníci OPCW:

(a) požívají imunity vůči zatčení či zadržení a vůči zabavení svých osobních zavazadel;

(b) požívají imunity vůči právnímu řízení v souvislosti s ústními či písemnými výroky a veškerým jednáním, jež učinili ve své úřední funkci;

(c) požívají nedotknutelnosti všech písemností, dokumentů a úředním materiálů, a to v závislosti na ustanoveních Úmluvy;

(d) požívají vynětí ze zdanění platů a služebních požitků vyplácených jim OPCW;

(e) jsou společně se svými manžely vyňati z imigračních omezení a registrace cizinců;

(f) požívají společně se svými manžely týchž repatriačních výhod v době mezinárodních krizí jako úředníci diplomatických misí obdobné hodnosti;

(g) požívají týchž výsad ohledně devizových výhod, jaké jsou přiznávány členům diplomatických misí obdobné hodnosti.

3. Úředníci OPCW jsou vyňati z povinností národní služby, za předpokladu, že ve vztahu ke státním občanům České republiky je takové vynětí omezeno na úředníky OPCW, jejichž jména byla z důvodu jejich služebních povinností zařazena na seznam sestavený generálním ředitelem OPCW a schválený Českou republikou. Pokud Česká republika povolá jiné úředníky OPCW k povinnostem národní služby, poskytne Česká republika na žádost OPCW takové dočasné odklady při povolávání takových úředníků, jaké mohou být nutné k tomu, aby se předešlo přerušení průběhu nezbytných prací.

4. Vedle výsad a imunit uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku požívá generální ředitel OPCW se svou manželkou výsad a imunit, vynětí a výhod přiznávaných diplomatickým zástupcům a jejich manželům v souladu s mezinárodním právem. Stejné výsady a imunity, vynětí a výhody jsou přiznávány také vyššímu úředníkovi OPCW jednajícímu jménem generálního ředitele během jeho nepřítomnosti.

5. Výsady a imunity jsou úředníkům OPCW přiznávány v zájmu OPCW a nikoliv pro osobní prospěch těchto jednotlivců. Je povinností všech osob požívajících takových výsad a imunit dodržovat ve všech ostatních ohledech zákony a předpisy České republiky. OPCW má právo a povinnost zříci se imunity jakéhokoliv úředníka OPCW v jakémkoliv případě, v němž by podle jejího mínění imunita bránila výkonu spravedlnosti a v němž se lze imunity zříci bez újmy na zájmech OPCW.

6. OPCW bude vždy spolupracovat s příslušnými orgány České republiky, aby napomohla řádnému výkonu spravedlnosti a uplatňování jejích zákonů a předpisů a zabránila tak jakémukoliv zneužití výsad, imunit a výhod uvedených v tomto článku.

7. Pokud OPCW provozuje systém vyplácení důchodů a rent bývalým úředníkům, ustanovení odstavce 2 pododstavce d) tohoto článku se nepoužijí na tyto důchody či renty.

ČLÁNEK 7

ZNALCI

1. Znalcům jsou přiznány následující výsady a imunity v rozsahu, v jakém je to nutné pro účinný výkon jejich funkcí, včetně doby strávené na cestách v souvislosti s takovými funkcemi:

(a) imunita vůči zatčení či zadržení a vůči zabavení jejich osobních zavazadel;

(b) imunita vůči právnímu řízení jakéhokoliv druhu v souvislosti s ústními či písemnými výroky nebo jednáním, jež učinili při výkonu svých úředních funkcí, přičemž tato imunita přetrvá bez ohledu na to, že dotyčné osoby již nebudou vykonávat úřední funkce pro OPCW;

(c) nedotknutelnost všech písemností, dokumentů a úředních materiálů;

(d) pro účely komunikace s OPCW právo používat šifer a přijímat písemnosti či korespondenci prostřednictvím kurýrů či v zapečetěných zásilkách;

(e) tytéž výhody ohledně měnových či devizových omezení, jaké jsou přiznávány zástupcům cizích vlád s dočasným úředním posláním;

(f) tytéž imunity a výhody ohledně jejich osobních zavazadel, jaké jsou přiznávány členům diplomatických misí obdobné hodnosti.

2. Výsady a imunity jsou znalcům přiznávány v zájmu OPCW a nikoliv k osobnímu prospěchu těchto jednotlivců. Je povinností všech osob požívajících takových výsad a imunit dodržovat ve všech ostatních ohledech zákony a předpisy České republiky. OPCW má právo a povinnost zříci se imunity jakéhokoliv znalce v jakémkoliv případě, v němž by podle jejího mínění imunita bránila výkonu spravedlnosti a v němž se lze imunity zříci bez újmy na zájmech OPCW.

ČLÁNEK 8

ZNEUŽITÍ VÝSAD

1. Jestliže Česká republika usoudí, že došlo ke zneužití výsady nebo imunity udělené touto Dohodou, budou se konat konzultace mezi Českou republikou a OPCW s cílem určit, zda došlo k jakémukoliv takovému zneužití, a pokud ano, s cílem zajistit, aby se takové zneužití neopakovalo. Pokud takové konzultace nepovedou k výsledku uspokojivému pro Českou republiku a OPCW, bude otázka, zda došlo ke zneužití výsady či imunity, vyřešena postupem podle článku 10.

2. Od osob zahrnutých do jedné z kategorií v článcích 6 a 7 nesmějí místní úřady vyžadovat opuštění území České republiky z důvodu jakýchkoliv činností prováděných v rámci jejich úřední funkce. Avšak v případě zneužití výsad a imunit jakoukoliv takovou osobou při činnostech mimo rámec úředních funkcí může být tato osoba požádána vládou České republiky, aby opustila území, jestliže příkaz k opuštění země byl vydán vnitrostátními úřady se souhlasem ministra zahraničních věcí České republiky. Takový souhlas může být vydán pouze po konzultaci s generálním ředitelem OPCW. Jestliže je proti takové osobě vedeno řízení o vyhoštění, má generální ředitel OPCW právo účastnit se takového řízení jménem osoby, proti níž je řízení zahájeno.

ČLÁNEK 9

CESTOVNÍ DOKLADY A VÍZA

1. Česká republika uzná a přijme v souladu se zvláštními ujednáními OPCW jako platná laissez-passer OSN vydaná úředníkům OPCW za účelem vykonávání jejich úkolů souvisejících s Úmluvou. Generální ředitel bude informovat Českou republiku o příslušných ujednáních OPCW.

2. Česká republika učiní veškerá nezbytná opatření k usnadnění vstupu osob, které jsou uvedeny v jedné z kategorií v článcích 5, 6 a 7 této Dohody, nezávisle na jejich státním občanství, na své území a k usnadnění pobytu na svém území a nebude nikterak bránit jejich odjezdu ze svého území a zajistí, aby nebylo nijak bráněno jejich průjezdu na místo jejich úřední povinnosti nebo služebního poslání či z tohoto místa a poskytne jim veškerou nezbytnou ochranu při průjezdu.

3. Žádosti o víza či průjezdní víza, jsou-li vyžadována, podané osobami uvedenými v jedné z kategorií v článcích 5, 6 a 7, pokud jek nim přiloženo potvrzení, že tyto osoby cestují ve své úřední funkci, budou posuzovány co možná nejrychleji, aby těmto osobám byl umožněn účinný výkon jejich funkcí. Navíc budou těmto osobám přiznány výhody za účelem rychlého cestování.

4. Generálnímu řediteli, jeho zástupci či zástupcům a dalším úředníkům v hodnosti alespoň vedoucího oddělení OPCW, kteří cestují ve své úřední funkci, budou přiznávány tytéž výhody při cestování jako členům diplomatických misí obdobné hodnosti.

5. Pro provádění kontrolních činností se víza vydávají v souladu s částí II odstavcem 10 oddílem B Kontrolní přílohy k Úmluvě.

ČLÁNEK 10

ŘEŠENÍ SPORŮ

1. OPCW přijme opatření pro náležité způsoby řešení:

(a) sporů plynoucích ze smluv či jiných sporů soukromoprávní povahy, jichž je OPCW stranou;

(b) sporů, jichž je účasten kterýkoliv úředník OPCW či znalec, který z důvodu svého úředního postavení požívá imunity, pokud nedošlo ke zřeknutí se této imunity v souladu s článkem 6 odstavcem 5, nebo s článkem 7 odstavcem 2 této Dohody.

2. Jakýkoliv spor týkající se výkladu či provádění této Dohody, který není vyřešen vzájemnými konzultacemi, je na žádost jedné ze stran sporu postoupen ke konečnému rozhodnutí tribunálu tří rozhodců. Každá strana jmenuje jednoho rozhodce. Třetího, který bude předsedou tribunálu, vyberou první dva rozhodci.

3. Pokud jedna ze stran nejmenuje rozhodce a nepodnikne kroky k jeho jmenování do dvou měsíců od žádosti, aby tak učinila, podané druhou stranou, může druhá strana požádat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby tohoto rozhodce jmenoval.

4. Pokud se první dva rozhodci nedohodnou na osobě třetího rozhodce do dvou měsíců od svého jmenování, může každá ze stran požádat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby tohoto rozhodce jmenoval.

5. Tribunál bude postupovat v souladu s Opčními pravidly Stálého rozhodčího soudu pro rozhodčí řízení týkající se mezinárodních organizací a států ve znění, v němž platí v den vstupu v platnost této Dohody.

6. Tribunál rozhoduje většinou hlasů. Jeho rozhodnutí je konečné a závazné pro obě strany sporu.

ČLÁNEK 11

VÝKLAD

1. Ustanovení této Dohody jsou vykládána se zřetelem na funkce, jež Úmluva svěřuje OPCW.

2. Ustanovení této Dohody nijak neomezují výsady a imunity či nejsou na újmu výsadám a imunitám, které jsou přiznány členům inspekčního týmu v části II oddílu B Kontrolní přílohy k Úmluvě, nebo výsadám a imunitám, které jsou přiznány generálnímu řediteli a pracovníkům Technického sekretariátu OPCW v článku VIII odstavci 51 Úmluvy. Sama ustanovení této Dohody nesmějí působit tak, aby rušila nebo omezovala jakákoliv ustanovení Úmluvy nebo jakákoliv práva či povinnosti, které může OPCW jinak mít, získat nebo přijmout.

ČLÁNEK 12

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po dni, kdy si Česká republika a OPCW vzájemně písemně oznámí, že byly splněny jejich interní právní požadavky pro vstup této Dohody v platnost.

2. Tato Dohoda zůstane v platnosti, pokud Česká republika zůstane smluvním státem Úmluvy.

3. Česká republika a OPCW mohou uzavřít takové dodatečné dohody, jaké mohou být nezbytné.

4. Konzultace ohledně změn této Dohody budou zahájeny na žádost České republiky nebo OPCW. K jakékoliv takové změně musí dojít na základě vzájemného souhlasu vyjádřeného v dohodě uzavřené Českou republikou a OPCW.


Dáno v Haagu dne 15. června 2011 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za Českou republiku
Jaroslav Horák
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Nizozemském království a stálý představitel České republiky při Organizaci pro zákaz chemických zbraní

Za Organizaci pro zákaz chemických zbraní
Ahmet Üzümcü
generální ředitel

Poznámky pod čarou

1) www.pca-cpa.org

Přesunout nahoru