Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 45/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o předávání a zpětném přebírání osob ze dne 25. května 2006

Datum vyhlášení 17.04.2012
Uzavření smlouvy 08.12.2001
Platnost od 01.05.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

45

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. prosince 2011 byl v Praze podepsán Prováděcí protokol mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o předávání a zpětném přebírání osob ze dne 25. května 2006.

Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku 11 odst. 2 dne 1. května 2012.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


PROVÁDĚCÍ PROTOKOL

mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o předávání a zpětném přebírání osob ze dne 25. května 2006

Vláda České republiky a vláda Ruské federace, dále jen „strany",

s přáním zajistit nezbytné podmínky pro provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o předávání a zpětném přebírání osob ze dne 25. května 2006, dále jen, „Dohoda“, a v souladu s jejím Článkem 20,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Příslušné orgány

1. Příslušnými orgány zodpovědnými za provádění ustanovení Dohody jsou:

na České straně:

- hlavní příslušný orgán - Policie České republiky, ředitelství služby cizinecké policie;

- další příslušné orgány - Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky;

na ruské straně:

- hlavní příslušný orgán - Federální migrační služba;

- další příslušné orgány - Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace a Federální bezpečnostní služba Ruské federace.

2. Strany si neprodleně diplomatickou cestou oznamují jakékoli změny týkající se příslušných orgánů uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

3. Za účelem provádění ustanovení Dohody a tohoto prováděcího protokolu spolu hlavní příslušné orgány přímo spolupracují.

4. Za účelem provádění tohoto prováděcího protokolu si hlavní příslušné orgány do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu tohoto prováděcího protokolu diplomatickou cestou sdělí své kontaktní údaje. Hlavní příslušné orgány se dále přímou cestou neprodleně písemně informují o jakýchkoli změnách ve svých kontaktních údajích.

Článek 2

Předložení žádosti o readmisi a odpovědi na ni

1. Žádost o readmisi vyhotovenou v souladu s článkem 7 Dohody předkládá hlavní příslušný orgán žádajícího státu hlavnímu příslušnému orgánu dožádaného státu poštou nebo kurýrem, pokud se hlavní příslušné orgány nedohodnou jinak.

2. Odpověď na žádost o readmisi předkládá hlavní příslušný orgán dožádaného státu hlavnímu příslušnému orgánu žádajícího státu poštou nebo kurýrem, za současného využití technických prostředků pro přenos textu, ve lhůtách uvedených v článku 11 odst. 2 Dohody.

3. V souladu s článkem 6 odst. 3 Dohody předkládá hlavní příslušný orgán žádajícího státu hlavnímu příslušnému orgánu dožádaného státu poštou nebo kurýrem žádost o readmisi v rámci zrychleného postupu za podmínky, že dotčená osoba byla zadržena poté, co nelegálně překročila státní hranice, a neopustila příhraniční region žádajícího státu.

4. Odpověď na žádost o readmisi v rámci zrychleného postupu předkládá hlavní příslušný orgán dožádaného státu hlavnímu příslušnému orgánu žádajícího státu poštou nebo kurýrem, za současného využití technických prostředků pro přenos textu, ve lhůtě uvedené v článku 11 odst. 3 Dohody.

Článek 3

Jiné doklady

1. Pokud má žádající stát za to, že pro prokázání státní příslušnosti osoby, která má být převzata zpět, nebo pro prokázání důvodů pro readmisi státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti mohou být podstatné jiné doklady než ty uvedené v přílohách 2 až 5 Dohody, mohou být tyto doklady rovněž připojeny k žádosti o readmisi.

2. Doklady uvedené v odstavci 1 tohoto článku se uvedou v části D žádosti o readmisi.

Článek 4

Pohovor

1. Žádost o pohovor ve smyslu článku 9 odst. 4 Dohody se uvede v části D žádosti o readmisi.

2. Pohovor provádějí:

na české straně: úředníci diplomatického zastoupení nebo konzulárního úřadu České republiky v Ruské federaci;

na ruské straně: zástupce hlavního příslušného orgánu na diplomatickém zastoupení nebo konzulárním úřadu Ruské federace v České republice. Není-li tento zástupce přítomen, pohovor provedou úředníci diplomatického zastoupení nebo konzulárního úřadu Ruské federace v České republice.

3. Hlavní příslušný orgán dožádaného státu sdělí výsledek pohovoru hlavnímu příslušnému orgánu žádajícího státu co nejdříve, nejpozději však 10 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti o readmisi uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

4. Lhůty stanovené v článku 11 odst. 2 Dohody pro odpověď na žádost o readmisi uvedenou v odstavci 1 tohoto článku začínají běžet dnem, kdy je výsledek pohovoru sdělen hlavnímu příslušnému orgánu žádajícího státu, nejpozději však 10 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti o readmisi.

Článek 5

Předložení žádosti o průvoz a odpovědi na ni

1. Žádost o průvoz předkládá hlavní příslušný orgán žádajícího státu hlavnímu příslušnému orgánu dožádaného státu poštou nebo kurýrem, pokud se hlavní příslušné orgány nedohodnou jinak, nejpozději však 10 pracovních dnů před plánovaným průvozem.

2. Odpověď na žádost o průvoz předkládá hlavní příslušný orgán dožádaného státu hlavnímu příslušnému orgánu žádajícího státu poštou nebo kurýrem, za současného využití technických prostředků pro přenos textu, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o průvoz.

Článek 6

Postup při readmisi a průvozu

1. Pro účely readmise nebo průvozu strany určují následující hraniční přechody:

na české straně: mezinárodní letiště Praha Ruzyně;

na ruské straně: všechna mezinárodní letiště na území Ruské federace.

2. Strany se diplomatickou cestou neprodleně informují o jakýchkoli změnách hraničních přechodů uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

3. V případě, že osobu, která má být převzata zpět, nebo prováženou osobu nelze předat leteckou cestou, dohodnou hlavní příslušné orgány hraniční přechod dožádaného státu pro předání takové osoby zvlášť pro každý konkrétní případ.

4. Hlavní příslušný orgán žádajícího státu oznámí hlavnímu příslušnému orgánu dožádaného státu nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným předáním osoby, jež má být převzata zpět, datum, čas, hraniční přechod a další podrobnosti způsobu předání této osoby. Hlavní příslušný orgán dožádaného státu oznámí hlavnímu příslušnému orgánu žádajícího státu co nejdříve, nejpozději však 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o předání osoby, která má být převzata zpět, svůj souhlas s podrobnostmi způsobu předání. Nesouhlasí-li hlavní příslušný orgán dožádaného státu s podrobnostmi způsobu předání osoby, která má být převzata zpět, navrženými hlavním příslušným orgánem žádajícího státu, budou nové podrobnosti způsobu předání takovéto osoby dohodnuty co nejdříve.

5. Podrobnosti pro provedení průvozu dohodnou hlavní příslušné orgány zvlášť pro každý konkrétní případ.

6. V případě předání osoby, která má být převzata zpět, v rámci zrychleného postupu v souladu s článkem 6 odst. 3 Dohody uvede hlavní příslušný orgán žádajícího státu podrobnosti způsobu předání do části D žádosti o readmisi. V odpovědi na tuto žádost o readmisi hlavní příslušný orgán dožádaného státu oznámí, zda s navrhovanými podrobnosti způsobu předání osoby souhlasí. Nesouhlasí-li hlavní příslušný orgán dožádaného státu s podrobnostmi způsobu předání osoby, která má být převzata zpět, budou nové podrobnosti způsobu předání takové osoby dohodnuty co nejdříve.

Článek 7

Eskortování zpět přebíraných a provážených osob

1. V případě potřeby použití eskorty při předání osoby uvede hlavní příslušný orgán žádajícího státu v části D žádosti p readmisi nebo v Části D žádosti o průvoz jména a příjmení členů eskorty, jejich hodnosti, úřední funkce, služební postavení, typy, čísla a data vydání jejich pasů.

2. Případné změny v údajích týkajících se členů eskorty uvedených v odstavci 1 tohoto článku oznámí hlavní příslušný orgán žádajícího státu neprodleně hlavnímu příslušnému orgánu dožádaného státu.

3. Během svého pobytu na území dožádaného státu jsou členové eskorty povinni řídit se právním řádem dožádaného státu.

4. Členové eskorty jsou povinni nosit civilní oblečení a mít při sobě platný pas, jakož i kopii souhlasné odpovědi na žádost o readmisi nebo průvoz.

5. Členové eskorty nejsou ozbrojeni a nemají při sobe ani další předměty, jejichž držení je na území dožádaného státu zakázáno nebo omezeno.

6. Příslušné orgány spolupracují ve všech otázkách spojených s přítomností členů eskorty na území dožádaného státu. Příslušné orgány dožádaného státu poskytnou na žádost členům eskorty během jejich pobytu na území dožádaného státu veškerou možnou podporu v souladu s článkem 15 odst. 4 Dohody za účelem provedení průvozu.

Článek 8

Náklady

Náklady, které vzniknou dožádanému státu v souvislosti s readmisi nebo průvozem a které nese žádající stát v souladu s článkem 16 Dohody, hradí žádající stát v eurech do 30 kalendářních dnů ode dne doručení dokumentů prokazujících tyto náklady.

Článek 9

Jazyk

1. Za účelem provádění ustanovení tohoto prováděcího protokolu vyhotovuje dokumenty uvedené v článcích 3 a 7 tohoto prováděcího protokolu, jakož i v oddílech III a IV Dohody:

česká strana - v Českém jazyce s připojeným překladem do ruského nebo anglického jazyka;

ruská strana - v ruském jazyce s připojeným překladem do českého nebo anglického jazyka.

2. Konzultace mezi příslušnými orgány týkající se provádění tohoto prováděcího protokolu probíhají v anglickém jazyce, pokud se strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.

Článek 10

Změny

Tento prováděcí protokol může být měněn po vzájemné dohodě stran.

Článek 11

Vstup v platnost a ukončení platností

1. Strany si písemně diplomatickou cestou vzájemně oznámí, že byly splněny jejich vnitrostátní postupy vyžadované pro vstup tohoto prováděcího protokolu v platnost.

2. Tento prováděcí protokol vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího poté, co česká strana oznámí tento prováděcí protokol a skutečnost, že obě strany splnily své vnitrostátní postupy vyžadované pro jeho vstup v platnost, smíšenému readmisnímu výboru v souladu článkem 20 odst. 2 Dohody.

3. Tento prováděcí protokol pozbývá platnosti současně s Dohodou.


Dáno v Praze dne 8. prosince 2011 ve dvojím vyhotovení, každé v jazyce českém, ruském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu tohoto prováděcího protokolu se použije anglické znění.

Za vládu České republiky
Jan Kubice v. r.
ministr vnitra

Za vládu Ruské federace
Konstantin Olegovič Romodanovskij v. r.
ředitel Federální migrační služby

IMPLEMENTING PROTOCOL between the Government of the Czech Republic and the Government of the Russian Federation on the implementation of the Agreement between the European Community and the Russian Federation on read mission of 25 May 2006

Poznámky pod čarou

Přechodné ustanovení zavedeno sdělením č. 16/2017 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace projevuje úctu Velvyslanectví České republiky a má čest odvolat se na Prováděcí protokol mezi vládou Ruské federace a vládou České republiky k provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o předávání a zpětném přebírání osob z 25. května 2006, podepsaný v Praze 8. prosince 2011 (dále jen - Prováděcí protokol, Dohoda).

Ministerstvo tímto v souladu s článkem 1 odst. 2 Prováděcího protokolu informuje Velvyslanectví o tom, že v souvislosti se zrušením Federální migrační služby byly její činnosti jako hlavního příslušného orgánu zodpovědného za provádění Dohody a Prováděcího protokolu předány Ministerstvu vnitra Ruské federace.

Ministerstvo žádá Velvyslanectví, aby údaje uvedené v této notě předalo příslušným orgánům České republiky.

Ministerstvo využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví svou hlubokou úctou.

Moskva, 11. ledna 2017

Přesunout nahoru