Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 42/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Datum vyhlášení 17.04.2012
Uzavření smlouvy 29.11.2011
Platnost od 01.03.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

42

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. listopadu 2011 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 11 odst. 2 dne 1. března 2012.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


PROTOKOL MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU MOLDAVSKÉ REPUBLIKY K PROVEDENÍ DOHODY MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A MOLDAVSKOU REPUBLIKOU O ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ NEOPRÁVNĚNÉ POBÝVAJÍCÍCH OSOB VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY a VLÁDA MOLDAVSKÉ REPUBLIKY

(dále jen „Strany“)

přejíce si usnadnit provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob, podepsané dne 10. října 2007 (dále jen „Readmisní dohoda“) a v souladu s Článkem 19,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Obecné ustanovení

Tento protokol stanoví podrobná pravidla pro provádění Readmisní dohody ve vztazích mezi Českou republikou a Moldavskou republikou. Pojmy a výrazy použité v tomto protokolu budou vykládány tak, jako jsou definovány v Readmisní dohodě.

Článek 2

Příslušné orgány

(1) V souladu s článkem 19 odst. 1 písm. a) Readmisní dohody Strany určily následující příslušné orgány pro implementaci (dále jen „příslušné orgány“):

- na české straně:

Policie České republiky
Ředitelství služby cizinecké policie
Olšanská 2, P.O. BOX 78
130 51 Praha 3;

- na moldavské straně:

Ministerstvo vnitra
Úřad pro migraci a azyl
Stefan cel Maře 124 str.
2012 Kišeněv.

(2) Strany si do 30 dnů po podpisu tohoto protokolu diplomatickou cestou vymění kontaktní údaje příslušných orgánů. Příslušné orgány se budou navzájem informovat o jakýchkoli změnách těchto kontaktních údajů.

(3) Strany se bezodkladně informují o jakékoliv změně příslušných orgánů a jejich adres.

Článek 3

Hraniční přechody

(1) V souladu s článkem 19 odst. 1 písm. a) Readmisní dohody se zpětné přebírání a průvoz prováděné letecky uskutečňují na následujících hraničních přechodech, není-li dohodnuto jinak:

- na české straně:

Letiště Václava Havla Praha;

- na moldavské straně:

mezinárodní letiště Chisinau.

(2) V případě předání pozemní cestou příslušné orgány dohodnou hraniční přechod pro každý konkrétní případ.

Článek 4

Způsob komunikace

(1) Žádosti o zpětné převzetí a průvoz podávají příslušné orgány Stran zpravidla faxem.

(2) Odpovědi na žádosti o zpětné převzetí a průvoz a další související komunikace neobsahující osobní údaje osoby, která má být převzata zpět nebo provezena, se uskutečňují zpravidla elektronickou cestou nebo za využití dalších technických prostředků komunikace a odkazují na jednací číslo příslušné žádosti.

Článek 5

Komunikační jazyk

(1) Žádosti o zpětné převzetí, žádosti o průvoz a odpovědi na ně se podávají v anglickém jazyce, popřípadě v jazyce státu Strany, jíž jsou Určeny. Ostatní dokumenty jsou předávány pokud možno v jazyce státu Strany, jíž jsou určeny, nebo v anglickém jazyce.

(2) Další komunikace mezi příslušnými orgány Stran probíhá v anglickém jazyce, není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Článek 6

Další doklady

(1) Za věrohodný prostředek prokazující státní příslušnost podle článku 2 odst. 1 a článku 4 odst. 1 Readmisní dohody je v souladu s článkem 19 odst. 1 písm. d) Readmisní dohody považováno rovněž předložení seznamu pasažérů nebo písemného potvrzení vydaného leteckým dopravcem, který dotčenou osobu přepravoval.

(2) Pokud má příslušný orgán Žádající Strany za to, že pro prokázání státní příslušnosti nebo splnění podmínek pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti mohou být důležité i jiné doklady než ty, uvedené v přílohách 1 až 4 Readmisní dohody, tyto doklady mohou být přiloženy k žádosti o zpětné převzetí. Státní příslušnost nebo splnění podmínek pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích zemi nebo osob bez státní příslušnosti jsou považovány za prokázané, jestliže to ve výše uvedených případech žádaná Strana potvrdí.

(3) Po vstupu tohoto protokolu v platnost a poté v případě potřeby si příslušné orgány vymění vzory cestovních pasů a průkazů totožnosti.

Článek 7

Pohovor

(1) Žádost o pohovor podle článku 8 odst. 3 Readmisní dohody se uvede v části F žádosti o zpětné převzetí, jejíž kopie se současně zašle diplomatické misi nebo konzulárnímu úřadu státu žádané Strany.

(2) Pohovor provede zástupce diplomatické mise nebo konzulárního úřadu státu žádané Strany na místě určeném příslušným orgánem žádající Strany.

(3) Příslušný orgán žádající Strany bude písemně informován o výsledku pohovoru nejpozději do 5 kalendářních dnů od obdržení žádosti o zpětné převzetí.

Článek 8

Předání zpět přebírané osoby

(1) Navrhované datum předání, hraniční přechod a podrobnosti týkající se případného doprovodu uvede příslušný orgán žádající Strany v části F žádosti o zpětné převzetí, pokud jsou tyto podrobnosti známy v době podání žádosti. Příslušný orgán žádané Strany odpoví na tento návrh v odpovědi na žádost o zpětné převzetí.

(2) Pokud nejsou informace podle odstavce 1 tohoto článku uvedeny v žádosti o zpětné převzetí, sdělí je příslušný orgán žádající Strany příslušnému orgánu žádané Strany nejpozději do 10 kalendářních dnů před předpokládaným dnem předání. Příslušný orgán žádané Strany odpoví na tento návrh bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 kalendářních dnů od jeho obdržení. Pokud příslušný orgán žádající Strany neobdrží odpověď ve stanovené lhůtě, návrh se považuje za přijatý.

(3) V případě, že termín předání je posunut v důsledku právních či faktických překážek, příslušný orgán žádající Strany neprodleně informuje příslušný orgán žádané Strany o vzniku těchto překážek a uvede předpokládané místo a čas předání.

(4) Podrobnosti týkající se případného doprovodu ve smyslu odstavce 1 tohoto článku zahrnuji zejména jména, příjmení, hodnosti a funkce členů doprovodu a typ, Číslo a datum vydání jejich cestovních dokladů. Jakékoliv změny v těchto údajích je třeba bezodkladně oznámit Členové doprovodu nevykonávají na území státu žádané Strany žádné pravomoci; nejsou ozbrojeni a jsou povinni se řídit právním řádem státu žádané Strany.

(5) O předání osoby s doprovodem se vyhotoví písemný záznam ve dvojím vyhotovení. Každý příslušný orgán Stran si ponechá jedno vyhotovení. Vzor záznamu je obsažen v příloze tohoto protokolu a tvoří jeho nedílnou součást.

Článek 9

Žádost o průvoz a postup při průvozu

(1) Žádost o průvoz se podává příslušným orgánům žádané Strany nejpozději 10 kalendářních dnů před plánovaným průvozem. Lhůta pro odpověď stanovená v článku 14 odst 2 Readmisní dohody začíná běžet ode dne přijetí žádosti o průvoz.

(2) Průvoz se zpravidla uskutečňuje leteckou cestou. V takovém případě může mít dotčená osoba doprovod žádající Strany. Podrobnosti týkající se členů doprovodu stanovené v Článku 8 odst. 4 se uvedou v části C žádosti o průvoz. Jakékoliv změny v těchto údajích je třeba bezodkladně oznámit.

(3) Členové doprovodu nevykonávají na území státu žádané Strany žádné pravomoci; nejsou ozbrojeni; jsou povinni se řídit právním řádem státu žádané Strany a mají při sobě kopii souhlasu s průvozem uděleného příslušným orgánem žádané Strany.

(4) Příslušný orgán žádané Strany poskytne členům doprovodu žádající Strany potřebnou pomoc při provádění průvozu. V rámci dozoru nad dotčenou osobou podle článku 14 odst. 4 Readmisní dohody úředníci příslušného orgánu žádané Strany zejména zajistí, aby dotčená osoba neopustila tranzitní prostor letiště a nastoupila do letadla.

(5) V případě průvozu pozemní cestou je dotčená osoba předána na státních hranicích úředníkům příslušného orgánu žádané Strany, kteří tuto osobu doprovodí až na státní hranice cílového, respektive dalšího průvozního státu.

Článek 10

Náklady

(1) Příslušný orgán žádající Strany hradí příslušnému orgánu žádané Strany náklady v souladu s článkem 15 Readmisní dohody a přiměřené náklady vzniklé v souvislosti s přítomností provážené osoby na území státu žádané Strany, včetně nákladů na pomoc poskytovanou v souladu . s článkem 14 odst. 4 Readmisní dohody, bankovním převodem na účet příslušného orgánu žádané Strany do 30 kalendářních dnů od doručení faktury včetně dokladů prokazujících skutečnou výši nákladů.

(2) Strany se budou navzájem diplomatickou cestou informovat o číslech svých bankovních účtů.

(3) Případné náklady na vydání náhradního cestovního dokladu diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem státu žádané Strany osobě, která má být předána, nese žádaná Strana.

Článek 11

Vstup v platnost a ukončení platnosti

(1) Po podpisu tohoto protokolu česká Strana učiní oznámení smíšenému readmisnímu výboru ustanovenému podle článku 18 Readmisní dohody. O provedení tohoto oznámení česká Strana informuje moldavskou Stranu.

(2) Tento protokol vstupuje.v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po oznámení smíšenému readmisnímu výboru.

(3) Platnost tohoto protokolu bude ukončena ke stejnému dni jako platnost Readmisní dohody.


Dáno v Praze dne 29. listopadu. 2011 ve dvojím vyhotovení, každé v jazyce českém, moldavském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Jan Kubice v. r.
ministr vnitra

Za vládu Moldavské republiky
Iurie Leanca v. r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a evropské integrace


PŘÍLOHA

PROTOKOLU MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU MOLDAVSKÉ REPUBLIKY K PROVEDENÍ DOHODY MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A MOLDAVSKOU REPUBLIKOU O ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ NEOPRÁVNĚNĚ POBÝVAJÍCÍCH OSOB

PŘÍLOHA PROTOKOLU MEZÍ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU MOLDAVSKÉ REPUBLIKY K PROVEDENÍ DOHODY MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A MOLDAVSKOU REPUBLIKOU O ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ NEOPRÁVNĚNĚ POBÝVAJÍCÍCH OSOB

PROTOCOL BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON THE READMISSION OF PERSONS RESIDING WITHOUT AUTHORISATION

Přesunout nahoru