Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 40/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Datum vyhlášení 11.04.2012
Uzavření smlouvy 17.05.2011
Platnost od 01.04.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

40

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. května 2011 byla v Baku podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dne 1. dubna 2012.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SMLOUVA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU ÁZERBÁJDŽÁNSKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ A VZÁJEMNÉ OCHRANĚ

UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Vláda České republiky a vláda Ázerbájdžánské republiky (dále jen „smluvní strany“),

přejíce si dále posílit stávající přátelské vztahy mezi státy smluvních stran,

uznávajíce důležitost výměny utajovaných informací pro úspěšnou spolupráci mezi státy smluvních stran,

majíce společný zájem na výměně utajovaných informací v souladu s právními předpisy států smluvních stran,

přejíce si vytvořit soubor pravidel pro vzájemnou ochranu utajovaných informací vyměněných nebo vytvořených státy smluvních stran,

se dohodly takto:

ČLÁNEK 1

VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účel této Smlouvy se rozumí:

1. “utajovanou informací“ jakákoli informace poskytnutá, přijatá nebo vytvořená podle této Smlouvy, která v souladu s právními předpisy státu některé ze smluvních stran vyžaduje ochranu proti vyzrazení, zneužití nebo ztrátě, jež mohou způsobit újmu zájmům nebo bezpečnosti státu některé ze smluvních stran, a která byla označena stupněm utajení, a to bez ohledu na svoji formu;

2. “ochranou utajovaných informací“ opatření stanovená právními předpisy státu některé ze smluvních stran určená k předejití vyzrazení, zneužití nebo ztrátě utajované informace;

3. “vyzrazením, zneužitím nebo ztrátou utajované informace“ ztráta důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti utajované informace jako důsledek porušení pravidel ochrany utajovaných informací stanovených právními předpisy státu některé ze smluvních stran;

4. “označením stupně utajení“ údaj o stupni utajení přiděleném dané informaci;

5. “oprávněnými subjekty“ orgány státu nebo právnické osoby oprávněné v souladu s právními předpisy státu některé ze smluvních stran k nakládání s utajovanými informacemi;

6. “kompetentními orgány“ orgány státu smluvních stran odpovědné za provádění této Smlouvy a dozor nad ním;

7. “osvědčením fyzické osoby“ úřední listina stanovující, že fyzická osoba je způsobilá mít přístup k utajovaným informacím;

8. “kontraktem“ smlouva mezi oprávněnými subjekty států smluvních stran, která obsahuje utajovanou informaci nebo jejíž plnění zahrnuje výměnu nebo vytváření utajovaných informací;

9. „třetí stranou“ stát včetně právnických a fyzických osob pod jeho jurisdikcí nebo mezinárodní organizace, které nejsou smluvní stranou této Smlouvy.

ČLÁNEK 2

ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této Smlouvy je zajistit vzájemnou ochranu utajovaných informací vyměněných nebo vytvořených v průběhu bilaterální spolupráce mezi kompetentními orgány a oprávněnými subjekty.

2. Tato Smlouva neupravuje výměnu utajovaných informací označených jako PŘÍSNÉ TAJNÉ/XÜSUSI ƏHƏMIYYƏTLI/TOP SECRET.

3. Tato Smlouva se neaplikuje na výměnu utajovaných informací mezi zpravodajskými službami států smluvních stran.

ČLÁNEK 3

SROVNÁNÍ STUPŇŮ UTAJENÍ

1. Rovnocennost národních stupňů utajení a odpovídajících označení je následující:

V České republiceV Ázerbájdžánské republiceEkvivalent v angličtině
TAJNÉTAM MƏFISECRET
DŮVĚRNÉMƏXFICONFIDENTIAL
VYHRAZENÉBez ekvivalentuRESTRICTED

2. České utajované informace označené jako VYHRAZENÉ budou v Ázerbájdžánské republice chráněny jako utajované informace označené jako MƏXFI.

ČLÁNEK 4

KOMPETENTNÍ ORGÁNY

1. Kompetentní orgány smluvních stran:

za vládu České republiky - Národní bezpečnostní úřad;

za vládu Ázerbájdžánské republiky - Ministerstvo národní bezpečnosti.

2. Kompetentní orgány se vzájemně informují o dalších oprávněných subjektech, které jsou také odpovědné za provádění této Smlouvy.

ČLÁNEK 5

OPATŘENÍ PRO OCHRANU UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Poskytující oprávněný subjekt:

a) zajistí, že utajovaná informace je označena příslušným stupněm utajení v souladu s právními předpisy jeho státu;

b) informuje přijímající oprávněný subjekt o všech podmínkách poskytnutí utajované informace;

c) informuje přijímající oprávněný subjekt o všech následných změnách nebo zrušení stupně utajení.

2. Přijímající oprávněný subjekt:

a) zajistí označení utajované informace stupněm utajení v souladu s článkem 3 této Smlouvy;

b) poskytne utajované informaci stejnou úroveň ochrany jako poskytuje národním utajovaným informacím rovnocenného stupně utajení v souladu s článkem 3 této Smlouvy;

c) zajistí, že stupeň utajení nebude bez písemného souhlasu poskytujícího oprávněného subjektu změněn nebo zrušen;

d) zajistí, že utajovaná informace nebude poskytnuta třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytujícího oprávněného subjektu;

e) použije utajovanou informaci pouze k účelu, za kterým mu byla poskytnuta, a v souladu s požadavky na nakládání s ní, stanovenými poskytujícím oprávněným subjektem.

3. Přístup k utajovaným informacím vyměněným nebo vytvořeným podle této Smlouvy lze umožnit pouze osobám, které jsou držiteli osvědčení fyzické osoby, nebo jsou k tomu jinak oprávněny v souladu s právními předpisy státu příslušné smluvní strany.

4. Smluvní strany si mohou uznávat svá osvědčení fyzických osob v souladu s právními předpisy svých států. Článek 3 odstavec 1 této Smlouvy se použije obdobně. Kompetentní orgány si bezodkladně oznamují změny týkající se uznaných osvědčení fyzických osob, zejména v případech jejich zrušení nebo ukončení jejich platnosti.

ČLÁNEK 6

PŘEDÁVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Před poskytnutím utajované informace požádá poskytující oprávněný subjekt o písemné potvrzení kompetentního orgánu svého státu o tom, že přijímající oprávněný subjekt je způsobilý k nakládání s utajovanými informacemi.

2. Utajované informace se předávají přímo mezi státy smluvních stran diplomatickými kanály nebo vládní kurýrní službou. Utajované informace mohou být také předávány elektronickými nebo jinými prostředky v souladu s bezpečnostními pravidly řádně schválenými kompetentními orgány. Přijímající oprávněný subjekt potvrdí přijetí informace.

ČLÁNEK 7

NÁKLADY

Náklady vzniklé v souvislosti s prováděním této Smlouvy si smluvní strany hradí samy.

ČLÁNEK 8

KONTRAKTY

Sjednávané kontrakty obsahují následující:

a) seznam utajovaných informací a označení jejich stupňů utajení;

b) závazek chránit vyměněné nebo vytvořené utajované informace v souladu s touto Smlouvou;

c) určení bezpečnostních opatření na ochranu utajovaných informací souvisejících s kontraktem;

d) podmínky použití utajovaných informací;

e) závazek předat utajované informace třetí straně pouze s předchozím písemným souhlasem poskytujícího oprávněného subjektu;

f) pravidla pro řešení sporů a náhradu škody způsobené vyzrazením, zneužitím nebo ztrátou utajované informace.

ČLÁNEK 9

KONZULTACE

1. Kompetentní orgány si vymění texty právních předpisů svých států týkající se ochrany utajovaných informací nezbytné pro provádění této Smlouvy. Kompetentní orgány se bezodkladně informují o změnách právních předpisů svých států vztahujících se k této Smlouvě a vyžadujících její změny.

2. V zájmu udržení spolupráce v provádění této Smlouvy budou kompetentní orgány provádět vzájemné konzultace.

3. Na žádost si kompetentní orgány poskytnou v souladu s právními předpisy svých států součinnost při provádění bezpečnostních řízení o vydání osvědčení fyzických osob.

ČLÁNEK 10

NÁVŠTĚVY

1. Návštěvy vyžadující přístup k utajovaným informacím podléhají předchozímu písemnému povolení příslušného kompetentního orgánu, pokud se kompetentní orgány nedohodnou jinak.

2. Žádost o povolení návštěvy se podává prostřednictvím kompetentních orgánů alespoň třicet dnů před jejím zahájením.

3. Žádosti o povolení návštěvy se podává v souladu s vnitrostátními postupy hostitelské smluvní strany a obsahují následující:

a) účel návštěvy včetně nejvyššího stupně utajení informací, ke kterým bude přístup vyžadován;

b) jméno a příjmení, datum a místo narození, státní občanství, číslo cestovního pasu návštěvníka;

c) specializaci a pracovní zařazení návštěvníka a název oprávněného subjektu, který zastupuje;

d) informace o osvědčení fyzické osoby návštěvníka;

e) navrhované datum a délku návštěvy;

f) název, adresu, telefonní/faxové číslo oprávněného subjektu, který bude navštíven;

g) jméno a příjmení kontaktní osoby oprávněného subjektu, který bude navštíven;

h) potvrzení osvědčení fyzické osoby návštěvníka kompetentním orgánem.

4. Návštěvníci musí být hostitelským oprávněným subjektem poučeni o svých povinnostech a o předpisech týkajících se ochrany utajovaných informací.

ČLÁNEK 11

BEZPEČNOSTNÍ INCIDENTY

1. Kompetentní orgány se bezodkladně informují o bezpečnostním incidentu, při kterém došlo k vyzrazení, zneužití nebo ztrátě utajované informace, nebo o podezření, že k takovému incidentu došlo.

2. Kompetentní orgán, který bezpečnostní incident zjistí, podnikne ve vztahu k němu všechny nezbytné kroky v souladu s právními předpisy svého státu a informuje kompetentní orgán druhé strany o výsledku a přijatých opatřeních.

ČLÁNEK 12

SPORY

Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo aplikace této Smlouvy bude řešen jednáním mezi kompetentními orgány smluvních stran.

ČLÁNEK 13

JAZYK SPOLUPRÁCE

Spolupráce podle této Smlouvy se uskutečňuje v jazyce anglickém.

ČLÁNEK 14

ZMĚNY

Tuto Smlouvu lze změnit nebo doplnit na základě vzájemného souhlasu smluvních stran, jež musí být začleněn jako samostatný dodatek, který je nedílnou součástí znění této Smlouvy, a který vstoupí v platnost na základě ustanovení článku 15 této Smlouvy.

ČLÁNEK 15

ÚČINNOST, DOBA PROSAZOVÁNÍ A VÝPOVĚĎ SMLOUVY

1. Tato Smlouva vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po doručení pozdějšího oznámení diplomatickou cestou mezi smluvními stranami informujícího o tom, že byly splněny všechny vnitrostátní podmínky pro vstup této Smlouvy v platnost.

2. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

3. Každá ze smluvních stran má právo tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. V takovém případě je platnost Smlouvy ukončena šest měsíců po dni, kdy bylo písemné oznámení o výpovědi doručeno druhé smluvní straně.

4. V případě vypovězení této Smlouvy budou opatření na ochranu utajovaných informací uvedená v této Smlouvě nadále uplatňována do doby zrušení stupně utajení poskytujícím oprávněným subjektem.


Dáno v Baku dne 17. května 2011 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, ázerbájdžánském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Ing. Radek Matula, v.r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Ázerbájdžánské republice

Za vládu Ázerbájdžánské republiky
Tahir Taghizade, v.r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ázerbájdžánské republiky v České republice

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON THE EXCHANGE AND MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

Přesunout nahoru