Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 39/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady Evropské patentové organizace ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů a Poplatkový řád (CA/D 2/10)

Datum vyhlášení 11.04.2012
Uzavření smlouvy 26.10.2010
Platnost od 01.04.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

39

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. října 2010 bylo v Haagu přijato Rozhodnutí správní rady pozměňující Pravidla 71, 82 a 95 a doplňující Pravidlo 71a Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů1) a článek 2 Poplatkového řádu2) (CA/D 2/10).

Rozhodnutí vstoupilo v platnost na základě svého článku 4 odst. 1 dne 1. dubna 2012 a tímto dnem vstoupilo v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Rozhodnutí a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašuje současně.


DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF 26 OCTOBER 2010 AMENDING THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION AND THE RULES RELATING TO FEES

PŘEKLAD

ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY ZE DNE 26. ŘÍJNA 2010 POZMĚŇUJÍCÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ A POPLATKOVÝ ŘÁD (CA/D2/10) SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE,

s ohledem na Úmluvu o udělování evropských patentů (EPC), a zejména článek 33(l)(c) a (2)(d),

na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu,

s ohledem na stanovisko Výboru pro patentové právo a Rozpočtového a finančního výboru

ROZHODLA NÁSLEDOVNĚ:

ČLÁNEK 1

1. Pravidlo 71 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů se mění takto:

Odstavce 3 až 11 jsou nahrazeny následujícími odstavci 3 až 7:

(3) Předtím, než průzkumové oddělení rozhodne o udělení evropského patentu, sdělí přihlašovateli znění, ve kterém hodlá evropský patent udělit, a bibliografické údaje. V tomto sdělení průzkumové oddělení vyzve přihlašovatele, aby ve lhůtě čtyř měsíců uhradil poplatky za udělení patentu a za tisk a aby podal překlad nároků do dvou dalších úředních jazyků Evropského patentového úřadu, které nejsou jazykem řízení.

(4) Jestliže evropská patentová přihláška ve znění, ve kterém má být udělen evropský patent, obsahuje více než patnáct patentových nároků, vyzve průzkumové oddělení přihlašovatele, aby ve lhůtě uvedené v odstavci 3 zaplatil poplatky za nároky za šestnáctý a každý další nárok, pokud nebyly tyto poplatky již zaplaceny v souladu s pravidlem 45 nebo 162.

(5) Pokud přihlašovatel, ve lhůtě uvedené v odstavci 3, uhradí poplatky podle odstavce 3, případně podle odstavce 4, a podá překlady podle odstavce 3, je to považováno za souhlas se zněním, které mu bylo sděleno podle odstavce 3, a za ověření bibliografických údajů.

(6) Pokud přihlašovatel ve lhůtě uvedené v odstavci 3 navrhne odůvodněné změny nebo opravy ve znění, které mu bylo sděleno, nebo se bude držet posledního znění, které předložil, průzkumové oddělení vydá nové sdělení podle odstavce 3, pokud návrhu dá svůj souhlas; v opačném případě pokračuje v průzkumovém řízení.

(7) Není-li včas zaplacen poplatek za udělení patentu, poplatek za tisk nebo poplatky za nároky nebo nejsou-li včas podány překlady, považuje se evropská patentová přihláška za vzatou zpět.“

2. Doplňuje se následující nové pravidlo 71a do Části IV, Hlavy IV:

“Pravidlo 71a

Ukončení řízení o udělení patentu

(1) Rozhodnutí o udělení evropského patentu se vydá, pokud byly uhrazeny všechny poplatky a byly podány překlady nároků do dvou dalších úředních jazyků Evropského patentového úřadu, které nejsou jazykem řízení, a existuje shoda o znění, v němž má být patent udělen. V rozhodnutí se uvede, které znění evropské patentové přihlášky bylo podkladem pro udělení evropského patentu.

(2) Až do rozhodnutí o udělení evropského patentu může průzkumové oddělení kdykoli pokračovat v průzkumovém řízení.

(3) Nastane-li splatnost poplatků za určení až po sdělení podle pravidla 71 odst. 3, nebude oznámení o udělení evropského patentu zveřejněno, dokud nebudou zaplaceny poplatky za určení. Přihlašovatel bude v tomto smyslu informován.

(4) Nastane-li splatnost udržovacího poplatku až po sdělení podle pravidla 71 odst. 3 a před nejbližším možným datem pro zveřejnění oznámení o udělení evropského patentu, nebude oznámení zveřejněno, dokud nebude zaplacen udržovací poplatek. Přihlašovatel bude v tomto smyslu informován.

(5) Uhradil-li přihlašovatel, poplatek za udělení patentu a zveřejnění nebo poplatky za nároky v reakci na výzvu podle pravidla 71 odst. 3, uhrazená částka se započítá, pokud bude vydána další taková výzva.

(6) Pokud je evropská patentová přihláška zamítnuta, vzata zpět před doručením rozhodnutí o udělení evropského patentu, nebo pokud je v té době považována za vzatou zpět, budou poplatky za udělení a zveřejnění vráceny zpět.“

ČLÁNEK 2

1. Pravidlo 82 odst. 2 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentuje v tomto znění:

(2) V případě nesouhlasu se zněním, které bylo sděleno odporovým oddělením, může projednávání odporu pokračovat. V opačném případě odporové oddělení po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 vyzve majitele evropského patentu, aby do tří měsíců zaplatil předepsaný poplatek a podal překlad pozměněných patentových nároků do úředních jazyků Evropského patentového úřadu, které nebyly jazykem řízení.“

2. Pravidlo 95 odst. 3 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentuje v tomto znění:

(3) Je-li podle odstavce 2 návrh na omezení oprávněn, průzkumové oddělení to sdělí navrhovateli a vyzve jej, aby ve lhůtě tří měsíců zaplatil předepsaný poplatek a podal překlad pozměněných patentových nároků v úředních jazycích Evropského patentového úřadu, které nebyly jazykem řízení. Pravidlo 82 odst. 3 první věta platí přiměřeně. Pokud navrhovatel učiní uvedené kroky ve stanovené lhůtě, průzkumové oddělení patent omezí.“

ČLÁNEK 3

1. Článek 2 odst. 1, bod 15 Poplatkového řáduje v tomto znění:

“Poplatek za nárok (pravidlo 45 odst. 1, pravidlo 71 odst. 4 a pravidlo 162 odst. 1) v případě přihlášky podané 1. dubna 2009 nebo po tomto datu

- za šestnáctý a každý další nárok až do maximálně padesáti210,-
- za jednapadesátý a každý další nárok525,-“

ČLÁNEK 4

(1) Ustanovení uvedená v článcích 1, 2 a 3 tohoto rozhodnutí vstoupí v platnost dne 1. dubna 2012.

(2) Pozměněné pravidlo 71 Úmluvy o udělování evropských patentů a doplněné pravidlo 71a Úmluvy o udělování evropských patentů podle článku 1 tohoto rozhodnutí a článek 2 Poplatkového řádu pozměněný článkem 3 tohoto rozhodnutí se použijí na evropské patentové přihlášky, u nichž nebylo odesláno ke dni vstupu v platnost těchto ustanovení sdělení ve smyslu stávajícího znění pravidla 71(3) Úmluvy o udělování evropských patentů.


V Haagu, dne 26. října 2010

Za správní radu
Předseda
Jesper KONGSTAD

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o udělování evropských patentů byla přijata v Mnichově dne 5. října 1973 a ve znění platném k 13. prosinci 2007 byla vyhlášena pod č. 86/2007 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady měnící Prováděcí předpis k Úmluvě ze dne 6. března 2008 a 21. října 2008 byla vyhlášena pod č. 10/2009 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 25. března 2009 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 2/09 a CA/D 3/09) a Rozhodnutí správní rady pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě ze dne 27. října 2009 (CA/D 20/09) byla vyhlášena pod č. 39/2010 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 28. října 2009 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 18/09) a Rozhodnutí správní rady ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 16/10) byla vyhlášena pod č. 102/2010 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 12/10) bylo vyhlášeno pod č. 40/2011 Sb. m. s.

2) http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/ma6.html
http://internet.upv.cz/cs/prumyslova-prava/vynalezy-patenty/prihlasovani-do-zahranici/evropske-patentove-prihlasky.html

Přesunout nahoru