Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky komentářů

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 38/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu

Částka 20/2012
Platnost od 06.04.2012
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

38

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. února 2011 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 24. února 2012.

Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbyla ve vztazích mezi smluvními stranami platnosti Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie, podepsaná v Bělehradě dne 29. ledna 1957 a vyhlášená pod č. 4/1958 Sb.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu

Vláda České republiky a vláda Republiky Makedonie (dále jen „smluvní strany“),

- vedeny přáním rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci mezi státy smluvních stran v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu,

- přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k lepšímu vzájemnému poznání a porozumění, a tím i k posílení všestranných vztahů mezi státy smluvních stran,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou na zásadách rovnoprávnosti, obecné reciprocity a oboustranného prospěchu rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, a za tímto účelem podporovat přímé vztahy mezi kulturními, školskými, vědeckými, mládežnickými a sportovními institucemi působícími ve státech smluvních stran.

Článek 2

Spolupráce podle této dohody se bude uskutečňovat v souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran.

Článek 3

V oblasti kulturní spolupráce budou smluvní strany zejména podporovat:

a) šíření literatury, mající svůj původ na území státu druhé smluvní strany či tvořící součást jeho kultury, v originále i prostřednictvím překladů,

b) výměnu publikací z oblasti kultury a umění,

c) konání přednášek, výstav a dalších uměleckých akcí pořádaných kulturními organizacemi, jako jsou muzea, galerie, divadla, knihovny, hudební tělesa a jiné organizace, zabývající se touto činností,

d) výměnu informací a zkušeností z oboru divadelnictví, literatury, filmu, muzejnictví, výtvarného umění, tradiční lidové kultury, uchovávání kulturního dědictví a přímé vztahy mezi odborníky z daných oborů,

e) vzájemnou výměnu studentů, odborníků a výzkumných pracovníků poskytováním stipendií za účelem realizace pregraduálních a postgraduálních studijních a výzkumných pobytů na veřejných vysokých školách,

f) spolupráci národních knihoven obou zemí zejména v oblasti digitálního zpřístupnění kulturního dědictví.

Článek 4

V oblasti výchovy a vzdělávání budou smluvní strany zejména podporovat:

a) přímou spolupráci mezi školami všech stupňů,

b) výměnu informací, pedagogické a metodické literatury a jiných učebních materiálů,

c) výuku jazyka českého a makedonského, především prostřednictvím výměn učebních materiálů a vysíláním lektorů.

Článek 5

Doklady o vzdělání a doklady o akademických titulech vydávané na území států smluvních stran mohou být uznávány v souladu s platnými právními předpisy států smluvních stran.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a inovací, zejména:

a) spolupráci vědeckých institucí, vědeckých pracovišť a vysokých škol,

b) výměnu vědeckých a technologických informací a materiálů,

c) pořádání seminářů a jiných akcí, umožňujících výměnu vědeckých poznatků a informací,

d) řešení společných výzkumných projektů.

Článek 7

V oblasti rozvoje styků mládeže a v oblasti sportu budou smluvní strany podporovat především:

a) spolupráci mládeže a jejích organizací,

b) spolupráci mezi sportovními organizacemi ze států smluvních stran,

c) účast sportovců ze svého státu na sportovních akcích pořádaných na území státu druhé smluvní strany,

d) vytváření podmínek pro vzájemnou výměnu kontaktů, informací, zkušeností, odborných materiálů a dokumentů.

Článek 8

Za účelem plnění této dohody mohou příslušné orgány smluvních stran uzavírat programy nebo protokoly o spolupráci, které stanoví konkrétní akce a budou upravovat formy a podmínky této spolupráce. Příslušné orgány smluvních stran se mohou o jednotlivých společných akcích a formě jejich zajištění dohodnout i diplomatickou cestou.

Článek 9

Tato dohoda nevylučuje možnost spolupráce i v jiných formách odpovídajících cílům a záměrům této dohody.

Článek 10

Dnem vstupu této dohody v platnost pozbude ve vztazích mezi smluvními stranami platnosti Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie, podepsaná v Bělehradě dne 29. ledna 1957.

Článek 11

(1) Tato dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy států obou smluvních stran, o němž se smluvní strany informují diplomatickými nótami. V platnost vstoupí dnem doručení pozdější z takových nót druhé smluvní straně.

(2) Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran však může dohodu písemně vypovědět. Platnost dohody skončí šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

(3) Aktivity zahájené dle této dohody během její platnosti budou dokončeny bez ohledu na ukončení platnosti této dohody.


Dáno v Praze dne 8. 2. 2011 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, makedonském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
JUDr. Vladimír Galuška v. r.
náměstek ministra zahraničních věcí České republiky

Za vládu Republiky Makedonie
Lindita Qazimi v. r.
náměstkyně ministra školství a vědy Republiky Makedonie

AGREEMENT between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Macedonia on Cooperation in the Fields of Culture, Education, Science, Youth and Sports

Přesunout nahoru