Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky komentářů

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 37/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn přílohy 6 a přílohy 9, část I Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)

Částka 20/2012
Platnost od 06.04.2012
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

37

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/2008 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. února 2011 byly Správním výborem Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)1) Evropské hospodářské komise – Organizace spojených národů přijaty změny přílohy 6 a přílohy 9, část I Úmluvy TIR.

Změny Úmluvy TIR vstoupily v platnost pro všechny smluvní strany dne 1. ledna 2012.

Anglické znění změn Úmluvy TIR a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Amendment to the Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR carnets (TIR Convention) of 14 November 1975

PŘEKLAD

Změna Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) ze dne 14. listopadu 1975

Změna platná od 1. ledna 2012

Příloha 6 Vysvětlivky bod 9.1.1 písm. a):

Vymazat vysvětlivku

Příloha 9 část I nadpis:

Na konci nadpisu vložit slova „A VYSTUPOVÁNÍ JAKO RUČITEL“

Příloha 9 část I podnadpis:

Na začátku podnadpisu vymazat slovo „Minimální“

Příloha 9 část I odst. 1 první řádek:

Na začátku věty vymazat slovo „minimální“

Příloha 9 část I odst. 1 písm. a):

Slova „založeného sdružení zastupujícího zájmy dopravního odvětví“ nahradit slovy „sdružení se sídlem ve smluvní straně, ve které se vydává povolení“

Příloha 9 část I odst. 1 písm. b):

Netýká se českého znění

Příloha 9 část I odst. 1 písm. c):

Vymazat písmeno

Příloha 9 část I odst. 1 písm. d) a e):

Změnit odst. 1 písm. d) a e) na odst. 1 písm. c) a d)

Příloha 9 část I nový odst. 1 písm. d):

Stávající text nahradit tímto:

d) uzavření písemné smlouvy nebo jiného právního aktu mezi sdružením a příslušnými orgány smluvní strany, v níž má sídlo, včetně přijetí jeho povinností stanovených v odstavci 3 tohoto článku.“

Příloha 9 část I nový odst. 1 písm. d):

Po novém odst. 1 písm. d) vložit nový odstavec 2, který zní:

2. Ověřená kopie písemné smlouvy nebo jiného právního aktu uvedeného v odst. 1 písm. d) bude uložena u Výkonné rady TIR, v případě potřeby společně s ověřeným překladem v angličtině, francouzštině nebo ruštině. Všechny změny budou neprodleně oznámeny Výkonné radě TIR.“

Příloha 9 část I odst. 1 písm. f):

Nahradit stávající znění odst. 1 písm. f) novými odstavci 3 a 4, které zní:

3. Sdružení je povinno:

i) dostát závazkům uvedeným v článku 8 Úmluvy;

ii) přijmout maximální výši částky za karnet TIR stanovenou smluvní stranou, kterou lze na sdružení požadovat podle čl. 8 odst. 3 Úmluvy;

iii) soustavně ověřovat, a to zvláště před podáním žádosti osob o schválení přístupu k systému TIR, zda jsou splněny minimální podmínky a požadavky uvedené v části II této přílohy;

iv) poskytnout záruky za všechny závazky vzniklé v zemi, v níž má sídlo, v souvislosti s operacemi prováděnými na podkladě karnetů TIR, které samo vydalo a které byly vydány zahraničními sdruženími, jež jsou členy téže mezinárodní organizace jako sdružení samé;

v) ručit za své závazky ke spokojenosti příslušných orgánů smluvní strany, v níž má sídlo, spolu s pojišťovnou nebo sdružením pojišťovatelů nebo finančním ústavem. Smlouva(y) o pojištění nebo o finanční záruce zahrnuje(í) celkovou částku jeho závazku(ů) spojeného(ých) s operacemi prováděnými na podkladu karnetů TIR, které sdružení samo vydalo a které byly vydány zahraničními sdruženími, jež jsou členy téže mezinárodní organizace jako sdružení samé.

Lhůta pro předání oznámení o vypovězení smlouvy (smluv) o pojištění nebo o finanční záruce nebude kratší než lhůta pro předání oznámení o ukončení písemné smlouvy nebo jiného právního aktu uvedeného v odst. 1 písm. d). Ověřená kopie smlouvy (smluv) o pojištění nebo o finanční záruce a její (jejich) následné změny budou uloženy u Výkonné rady TIR, včetně ověřeného překladu, v případě potřeby, v angličtině, francouzštině nebo ruštině;

vi) sdělit Výkonné radě TIR každoročně k 1. březnu cenu každého typu karnetů TIR, který vydává;

vii) umožnit příslušným orgánům ověření všech záznamů a účetních dokladů uchovávaných v souvislosti se správou systému TIR;

viii) přijmout postup pro účinné řešení sporů vznikajících z nesprávného nebo podvodného použití karnetů TIR, aniž by se, kdykoli je to možné, obrátilo na soud;

ix) přesně vyhovět všem rozhodnutím příslušných orgánů smluvní strany, v níž má sídlo, o zrušení nebo stažení povolení v souladu s článkem 6 Úmluvy a s částí II této přílohy nebo o vyloučení osob v souladu s článkem 38 Úmluvy;

x) souhlasit s tím, že přesně vykoná všechna rozhodnutí přijatá Správním výborem Úmluvy TIR a Výkonnou radou TIR v rozsahu, ve kterém je přijaly příslušné orgány smluvní strany, v níž má sdružení sídlo.

4. Je-li podle postupů stanovených v článku 11 záruční sdružení požádáno, aby zaplatilo částky uvedené v čl. 8 odst. 1 a 2, informuje sdružení v souladu s písemnou smlouvou uvedenou ve vysvětlivce 0.6.2a-l k čl. 6 odst. 2a mezinárodní organizaci o přijetí žádosti.“

Příloha 9 část I odstavce 2, 3 a 4:

Přečíslovat stávající odstavce 2, 3 a 4 na odstavce 5, 6 a 7

Příloha 9 část I nový odstavec 5:

Stávající text nahradit tímto:

5. Smluvní strana, v níž má sdružení sídlo, odejme povolení k vydávání karnetů TIR a vystupování jako ručitel v případě porušení těchto podmínek a požadavků. Pokud smluvní strana rozhodne o odejmutí povolení, vstoupí rozhodnutí v účinnost nejdříve po uplynutí tří (3) měsíců ode dne odejmutí.“

Příloha 9 část I nový odstavec 6:

Netýká se českého znění

Příloha 9 část I nový odstavec 7:

Na začátku věty vymazat slovo „minimálními“

Poznámky pod čarou

1) Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR /Úmluva TIR/ přijatá v Ženevě dne 14. listopadu 1975 byla vyhlášena pod č. 61/2008 Sb. m. s. Změny Úmluvy TIR byly vyhlášeny pod č. 92/2011 Sb. m. s. a č. 93/2011 Sb. m. s.

Přesunout nahoru