Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 36/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o inspekcích na místě v objektu pro ochranné účely seznamu 1

Datum vyhlášení 03.04.2012
Uzavření smlouvy 15.06.2011
Platnost od 13.02.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

36

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2011 byla v Haagu podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o inspekcích na místě v objektu pro ochranné účely seznamu 1.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dne 13. února 2012.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ORGANIZACÍ PRO ZÁKAZ CHEMICKÝCH ZBRANÍ O INSPEKCÍCH NA MÍSTĚ V OBJEKTU PRO OCHRANNÉ ÚČELY SEZNAMU 1

Česká republika, dále uváděná jako „kontrolovaný smluvní stát“, a Organizace pro zákaz chemických zbraní, dále uváděná jako „Organizace“ nebo „OPCW“,

se jako smluvní strany dohodly na následujících opatřeních ve vztahu k provádění inspekcí podle čl. VI odst. 3 Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, dále uváděné jako „Úmluva“,

v objektu pro ochranné účely seznamu 1 umístěném ve VOP-026 Šternberk, s. p., divize VTÚO Brno, TP Vyškov deklarovaném podle čl. VI odst. 7 a 8 Úmluvy, dále uváděném jako „objekt“.

Článek 1

Všeobecná ustanovení

1. Účelem této dohody je usnadnit provádění ustanovení Úmluvy ve vztahu k inspekcím prováděným v objektu podle čl. VI odst. 3 Úmluvy a v souladu se závazky kontrolovaného smluvního státu a Organizace podle Úmluvy.

2. Nic v této dohodě se nebude uplatňovat ani vykládat způsobem, který je v rozporu s ustanoveními Úmluvy. V případě rozporu mezi touto dohodou a Úmluvou má přednost Úmluva.

3. Smluvní strany se dohodly, že pro účely plánování budou uplatňovat obecné faktory, uvedené v příloze 1.

4. Četnost a intenzita inspekcí v objektu jsou stanoveny v oddílu B přílohy 1 a odrážejí hodnocení ohrožení provedené Organizací podle části VI odst. 30 Kontrolní přílohy Úmluvy.

5. Inspekční tým se skládá nejvýše ze šesti (6) osob.

6. Jednacím jazykem komunikace mezi inspekčním týmem a kontrolovaným smluvním státem je během inspekcí angličtina.

Článek 2

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se řídí Úmluvou, Politikou a předpisy OPCW v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příslušnými vnitrostátními a místními předpisy v oblasti bezpečnosti a životního prostředí ve vztahu k objektu a vlastními předpisy objektu. Konkrétní opatření pro provádění příslušných ustanovení Úmluvy a Politiky OPCW v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vztahu k inspekcím v objektu jsou uvedena v příloze 2.

2. Všechny příslušné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci důležité pro provádění inspekce v objektu jsou uvedeny v příloze 2 a zpřístupní se v objektu pro použití inspekčnímu týmu.

3. V průběhu předinspekční informační porady informují zástupci objektu inspekční tým o všech otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jsou z jejich pohledu při provádění inspekce v objektu důležité, včetně:

a) opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v kontrolovaném objektu seznamu 1 a možných nebezpečí, s nimiž se mohou setkat v průběhu inspekce;

b) všech dodatečných opatření nebo předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které je nutné v objektu dodržovat;

c) postupů, které je nutno dodržovat v případě nehody nebo v případě jiných mimořádných událostí, včetně informací o nouzových signálech, únikových cestách a východech a o tom, kde se nacházejí shromaždiště a zařízení pro mimořádné události; a

d) konkrétních kontrolních činností, které musí být z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v některých prostorách objektu, a zvláště v objektech seznamu 1 kontrolovaných na základě inspekčního mandátu, omezeny.

Inspekční tým na požádání potvrdí, že obdržel takové informace, pokud byly poskytnuty písemně.

4. Inspekční tým se v průběhu inspekce zdrží všech činností, které by svou povahou mohly ohrozit bezpečnost týmu, objektu nebo jeho pracovníků nebo které by mohly poškodit životní prostředí. Pokud kontrolovaný smluvní stát odmítne některé kontrolní činnosti, vysvětlí okolnosti a bezpečnostní faktory, které ho ktomu vedou, a zajistí náhradní možnosti provedení kontrolních činností.

5. V případě mimořádných situací nebo nehod v objektu, v nichž se ocitnou členové inspekčního týmu, dodržuje inspekční tým postupy objektu pro mimořádné události. Kontrolovaný smluvní stát poskytne podle možností včasnou a účinnou lékařskou a jinou pomoc se zřetelem na pravidla lékařské etiky, pokud je lékařská pomoc vyžadována. Informace o lékařských službách a zařízeních, které mohou být pro tyto účely používány, jsou uvedeny v oddílu D přílohy 2. Pokud Organizace provádí jiná opatření lékařské podpory členů inspekčního týmu postižených při mimořádných událostech či při nehodách, poskytne při takových opatřeních kontrolovaný smluvní stát podle možností pomoc. Za následky těchto opatření bude odpovídat Organizace.

6. V souladu s Politikou OPCW v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci může kontrolovaný smluvní stát v dohodnutém rozsahu nutném k odstranění možných obav ohledně zdraví a bezpečnosti inspekčního týmu poskytnout dostupné údaje získané na základě detekce a monitorování.

Článek 3

Důvěrnost

1. Otázky týkající se důvěrnosti se řídí Úmluvou, včetně její Důvěrnostní přílohy, Politikou OPCW v oblasti důvěrnosti a právními předpisy kontrolovaného smluvního státu o ochraně utajovaných informací. Konkrétní opatření pro provádění ustanovení Úmluvy, Politiky OPCW v oblasti důvěrnosti a právních předpisů kontrolovaného smluvního státu ve vztahu k ochraně důvěrných informací v objektu jsou uvedena v příloze 3.

2. Utajované informace jsou inspekčnímu týmu předávány v souladu s ustanoveními tohoto článku a v souladu s právními předpisy kontrolovaného smluvního státu. Poskytnuté utajované informace lze používat jen pro účely kontrolních činností.

Článek 4

Vztahy s médii a s veřejností

Vztahy s médii a s veřejností se řídí Politikou OPCW v oblasti vztahů s médii a s veřejností. Konkrétní opatření pro kontakty inspekčního týmu s médii nebo s veřejností ve vztahu k inspekcím objektu jsou uvedena v příloze 4.

Článek 5

Inspekční vybavení

1. Podle ujednání mezi kontrolovaným smluvním státem a Organizací bude konkrétně pro inspekci objektu seznamu 1 používáno schválené vybavení uvedené v oddílu A přílohy 5, podle uvážení Organizace a v rámci běžného postupu. Vybavení bude používáno v souladu s Úmluvou, s příslušnými rozhodnutími přijatými Konferencí smluvních států a se všemi postupy vzájemně dohodnutými mezi kontrolovaným smluvním státem a Organizací uvedenými v příloze 5.

2. Ustanoveními výše uvedeného odstavce 1 není dotčena část II odst. 27 až 29 Kontrolní přílohy Úmluvy.

3. Položky vybavení dostupné na místě a nepatřící Organizaci, které kontrolovaný smluvní stát dobrovolně poskytl inspekčnímu týmu na jeho žádost k použití na místě při provádění inspekcí spolu se všemi postupy používání takového vybavení, pokud se požadují, veškerá požadovaná podpora, která může být poskytnuta, a podmínky poskytnutí takového vybavení jsou uvedeny v oddílu B přílohy 5. Inspekční tým se může před použitím tohoto vybavení přesvědčit, že provozní charakteristiky takového vybavení odpovídají provozním charakteristikám podobného vybavení schváleného Organizací, nebo - pokud jde o položky vybavení, které nejsou na seznamu vybavení schváleného Organizací - odpovídají zamýšlenému účelu použití takového vybavení.

4. Požadavky inspekčního týmu, aby kontrolovaný smluvní stát zajistil během inspekce vybavení uvedené výše v odstavci 3, uplatní oprávněný člen inspekčního týmu písemně s použitím formuláře, který je uveden v příloze 5. Stejný postup se použije i pro jiné požadavky inspekčního týmu v souladu s částí II odst. 30 Kontrolní přílohy Úmluvy.

5. Dohodnuté postupy dekontaminace veškerého vybavení jsou uvedeny v oddílu C přílohy 5.

6. Pro účel kontroly je v části D přílohy 5 uveden seznam případných schválených přístrojů pro monitorování na místě, jakož i dohodnuté podmínky, postupy použití, údržby, opravy, úpravy a náhrady a ustanovení o podpoře ze strany kontrolovaného smluvního státu, je-li požadována, místa instalace a bezpečnostní opatření na ochranu těchto přístrojů pro monitorování na místě proti neoprávněnému zásahu.

Článek 6

Předinspekční činnosti

1. Zástupci objektu poskytnou inspekčnímu týmu předinspekční informační poradu podle části II, odst. 37 Kontrolní přílohy Úmluvy. Předinspekční informační porada zahrnuje:

a) informace o objektu dle popisu v příloze 6;

b) předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci popsané ve výše uvedeném článku 2 a podrobně uvedené v příloze 2; a

c) veškeré změny výše uvedených informací od poslední inspekce.

2. Veškeré informace o objektu, které kontrolovaný smluvní stát dobrovolně poskytl inspekčnímu týmu v průběhu předinspekční informační porady s uvedením, které informace je možné předat mimo objekt, jsou uvedeny v oddílu B přílohy 6.

Článek 7

Provedení inspekce

7.1 Stálá opatření

1. Inspekce se zahájí bezprostředně po skončení předinspekční informační porady, pokud není dohodnuto jinak. Po skončení předinspekční informační porady může kontrolovaný smluvní stát, na dobrovolném základě, umožnit inspekčnímu týmu na jeho žádost prohlídku objektu. Opatření pro provedení prohlídky objektu jsou uvedena v příloze 7.

2. Před zahájením kontrolních činností informuje vedoucí inspekčního týmu zástupce kontrolovaného smluvního státu o počátečních opatřeních, která je nutné přijmout k uskutečnění plánu inspekce. Inspekční tým bude tento plán podle okolností upravovat po celou dobu průběhu inspekce, přičemž konzultuje s kontrolovaným smluvním státem, pokud jde o jeho proveditelnost s ohledem na část II odst. 40 Kontrolní přílohy Úmluvy.

3. Činnosti inspekčního týmu se organizují tak, aby bylo zabezpečeno včasné a účinné plnění jeho funkcí s minimálními obtížemi pro kontrolovaný smluvní stát a s minimálním narušením činnosti kontrolovaného objektu. Inspekční tým se vyvaruje zbytečného narušování nebo zdržování činnosti objektu a zasahování do jeho bezpečnosti. Inspekční tým zejména neobsluhuje žádné zařízení. Jestliže inspekční tým považuje pro splnění svého mandátu za nezbytné, aby se v objektu provedly určité úkony, požádá o jejich provedení určeného zástupce objektu.

4. Inspekční tým jedná na žádost kontrolovaného smluvního státu s pracovníky objektu pouze za přítomnosti zástupce kontrolovaného smluvního státu nebo jeho prostřednictvím.

5. Kontrolovaný smluvní stát poskytne inspekčnímu týmu na požádání zajistitelné pracoviště, včetně odpovídajícího prostoru pro uložení vybavení. Inspekční tým má právo své pracoviště zapečetit.

7.2 Přístup do deklarovaného objektu

Předmětem inspekce je deklarovaný objekt seznamu 1 uvedený v příloze 6. Inspekční tým bude mít přístup do všech částí deklarovaného objektu.

7.3 Přístup k dokumentaci a záznamům a jejich kontrola

Schválený seznam dokumentace a záznamů, které kontrolovaný smluvní stát běžně zpřístupňuje inspekčnímu týmu pro účely kontroly v průběhu inspekce, i opatření k ochraně důvěrných informací v souvislosti s přístupem k těmto záznamům jsou uvedeny v příloze 8. Tato dokumentace a záznamy budou inspekčnímu týmu poskytovány na požádání.

7.4 Odběr vzorků a analýza

Aniž je dotčena část II odst. 52 až 58 Kontrolní přílohy Úmluvy, jsou postupy odběru vzorků a jejich analýzy pro účely kontroly uvedeny v příloze 9.

Článek 8

Návštěvy

1. Tento článek se použije pro návštěvy provedené podle části III odst. 15 a 16 Kontrolní přílohy Úmluvy.

2. Velikost týmu se při takové návštěvě omezí na minimální počet pracovníků nezbytných k provádění konkrétních úkolů, kvůli nimž se návštěva uskutečňuje, a v žádném případě nepřekročí velikost inspekčního týmu uvedenou v čl. 1 odst. 5.

3. Doba trvání návštěvy podle tohoto článku se omezí na minimální dobu potřebnou pro provedení konkrétních úkolů, které se vztahují k monitorovacím systémům, kvůli nimž se návštěva uskutečňuje, a v žádném případě nepřekročí předpokládanou dobu inspekce podle oddílu B přílohy 1 této dohody.

4. Přístup k monitorovacím systémům během návštěvy se omezí na přístup nutný k provedení konkrétních úkolů, kvůli nimž se návštěva uskutečňuje, pokud není dohodnuto s kontrolovaným smluvním státem jinak.

5. Obecná opatření pro návštěvu a její notifikace jsou stejná jako pro provedení inspekce.

Článek 9

Porada po inspekci a předběžná zjištění

1. Podle části II odst. 60 Kontrolní přílohy Úmluvy se inspekční tým po dokončení inspekce setká se zástupci kontrolovaného smluvního státu a s pracovníky odpovědnými za inspekční místo k posouzení předběžných zjištění inspekčního týmu a k objasnění případných nejasností. Inspekční tým předloží zástupcům kontrolovaného smluvního státu svá předběžná zjištění písemně ve standardizovaném formátu spolu se seznamem případných vzorků a s kopiemi písemných informací a shromážděných údajů a dalších materiálů, které mají být z objektu vyvezeny. Tento dokument podepisuje vedoucí inspekčního týmu. Zástupce kontrolovaného smluvního státu dokument spolupodepisuje na důkaz toho, že se seznámil s jeho obsahem. Toto setkání musí být ukončeno nejpozději 24 hodin po dokončení inspekce.

2. Dokument o předběžných zjištěních také kromě jiného obsahuje seznam výsledků analýzy, pokud byla provedena na místě, záznamy o plombách, výsledky kontrol zásob, kopie fotografií, které si ponechává inspekční tým, a výsledky uvedených měření. Bude vypracován ve formátu pro předběžná zjištění. Jakékoliv podstatné změny tohoto formátu budou provedeny pouze po konzultaci s kontrolovaným smluvním státem.

3. Kontrolovaný smluvní stát může před ukončením porady po inspekci předložit inspekčnímu týmu připomínky a podat vysvětlení ke všem otázkám, které se vztahují k provedení inspekce. Inspekční tým předloží zástupci kontrolovaného smluvního státu svá předběžná zjištění písemně v dostatečném předstihu před ukončením porady po inspekci, aby umožnil kontrolovanému smluvnímu státu připravit si všechny připomínky a vysvětlení. Písemné připomínky a vysvětlení kontrolovaného smluvního státu jsou přiloženy k dokumentu o předběžných zjištěních.

Článek 10

Administrativní opatření

1. Kontrolovaný smluvní stát inspekčnímu týmu poskytne nebo obstará po celou dobu trvání inspekce služby podrobně uvedené v příloze 10. Pokud nebude dohodnuto jinak, Organizace uhradí kontrolovanému smluvnímu státu náklady, které vzniknou při pobytu inspekčního týmu.

2. Požadavky inspekčního týmu na poskytnutí nebo obstarání služeb předloží oprávněný člen inspekčního týmu kontrolovanému smluvnímu státu písemně na formuláři uvedeném v příloze 10. Požadavky budou uplatňovány bezprostředně po zjištění potřeby služeb. Poskytnutí těchto požadovaných služeb písemně potvrdí oprávněný člen inspekčního týmu. Kopie všech těchto potvrzených požadavků si ponechají obě strany.

3. Inspekční tým má právo odmítnout služby navíc, které podle jeho názoru nejsou potřebné k provedení inspekce.

Článek 11

Závazky

Veškeré nároky kontrolovaného smluvního státu vůči Organizaci nebo Organizace vůči kontrolovanému smluvnímu státu související s jakoukoli údajnou škodou nebo zdravotní újmou, která je následkem inspekcí v objektu podle této dohody, se řeší, aniž je dotčen odstavec 22 Důvěrnostní přílohy Úmluvy, podle mezinárodního práva a v případě potřeby podle článku XIV Úmluvy.

Článek 12

Status příloh

Přílohy tvoří nedílnou část této dohody. Jakýkoliv odkaz na tuto dohodu zahrnuje i přílohy. V případě jakéhokoliv rozporu mezi touto dohodou a jakoukoliv přílohou však mají přednost články této dohody.

Článek 13

Změny a úpravy

1. Změny článků této dohody mohou navrhnout obě strany a odsouhlasí se a vstoupí v platnost za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny v článku 15.

2. Představitel Organizace a představitel kontrolovaného smluvního státu, z nichž každý je výslovně zmocněn k tomuto úkonu, se mohou kdykoli vzájemně dohodnout na úpravách příloh této dohody, kromě přílohy 1 a oddílu B přílohy 5. O všech těchto úpravách informuje generální ředitel Výkonnou radu. Každá strana této dohody může odvolat svůj souhlas s úpravou nejpozději do čtyř týdnů po jejím sjednání. Úprava nabude účinku dnem, kdy kontrolovaný smluvní stát písemně notifikuje Organizaci, že byly splněny jeho vnitřní požadavky pro vstup úpravy v platnost; za žádných okolností se tak nestane před uplynutím čtyř týdnů od dosažení dohody na této úpravě.

3. Kontrolovaný smluvní stát bude aktualizovat údaje obsažené v oddílu A přílohy 1 a oddílu B přílohy 5, jak to bude nezbytné pro účinné provádění inspekcí. Organizace bude aktualizovat údaje obsažené v oddílu B přílohy 1, jak to bude nezbytné pro účinné provádění inspekcí.

Článek 14

Řešení sporů

Veškeré spory, které mohou vznikat mezi stranami při používání nebo při výkladu této dohody, se řeší podle článku XIV Úmluvy.

Článek 15

Vstup v platnost

Tato dohoda vstoupí v platnost po schválení Výkonnou radou a po podpisu oběma stranami. Kontrolovaný smluvní stát písemně notifikuje Organizaci do data podpisu své dodatečné vnitřní požadavky. Tato dohoda vstoupí v platnost počínaje dnem, kdy kontrolovaný smluvní stát písemně notifikuje Organizaci, že byly splněny jeho vnitřní požadavky pro vstup v platnost.

Článek 16

Doba platnosti a ukončení

Tato dohoda pozbude platnosti, pokud se podle Výkonné rady přestanou na objekt vztahovat ustanovení čl. VI odst. 3 a 8 Úmluvy a části VI Kontrolní přílohy Úmluvy.

PŘÍLOHY

Příloha 1 Obecné faktory pro provádění inspekcí

Příloha 2 Požadavky a postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Příloha 3 Konkrétní opatření ve vztahu k ochraně důvěrných informací v objektu

Příloha 4 Opatření pro kontakty inspekčního týmu s médii nebo s veřejností

Příloha 5 Inspekční vybavení

Příloha 6 Informace o objektu poskytované v souladu s článkem 6

Příloha 7 Opatření pro prohlídku objektu

Příloha 8 Záznamy běžně zpřístupňované inspekčnímu týmu v objektu

Příloha 9 Odběr vzorků a analýza pro účely kontroly

Příloha 10 Administrativní opatření


Dáno v Haagu, Nizozemsko, 15. června 2011 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, z nichž každé má stejnou platnost.

Za Českou republiku:
Jaroslav Horák
Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Nizozemském království a stálý představitel České republiky při Organizaci pro zákaz chemických zbraní

Za Organizaci:
Ahmet Üzümcü
Generální ředitel


Příloha 1

Obecné faktory pro provádění inspekcí

Oddíl A. Údaje, které poskytne a aktualizuje kontrolovaný smluvní stát:

a) Pracovní doba v objektu seznamu 1:07:00- 15:00 hodin
b) Pracovní dny:pondělí - pátek
c) Svátky a jiné nepracovní dny:1. ledna, velikonoční svátky, 1. května, 8. května, 5.-6. července, 28. září, 28. října, 17. listopadu, 24. - 26. prosince
d) Inspekční činnosti, které lze podporovat mimo pracovní dobu:vyhodnocování dat
e) Všechny další faktory, které by mohly nepříznivě ovlivnit účinné provedení inspekce:žádné

Oddíl B. Údaje, které poskytne a aktualizuje Organizace:

a) Maximální předpokládaná doba inspekce (pro účely plánování):

4 dny

b) Přibližná velikost inspekčního týmu:

čtyři (4) inspektoři

c) Počet podtýmů (složených nejméně ze dvou inspektorů najeden podtým), kterým je třeba vyjít vstříc:

až dva podtýmy (tři, jestliže se vyžaduje odběr vzorků a analýza)

d) Předpokládaný objem a hmotnost vybavení, které se bude dopravovat na místo, včetně ochranného vybavení jednotlivce:

1 m3, 250 kg (bez analytického vybavení); 5 m3, 1250 kg (včetně analytického vybavení)

Příloha 2

Požadavky a postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Oddíl A. Základní zásady

1. Platné předpisy Organizace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s případnými schválenými odchylkami od přesného provádění:

Použijí se Politika a předpisy OPCW v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě jakéhokoli rozdílu mezi předpisy Organizace a kontrolovaného smluvního státu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se použije odstavec 3.3.3 Politiky a předpisů OPCW v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2. Předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platné v objektu:

a) Předpisy objektu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Laboratorní řád TP Vyškov a laboratorní řády jednotlivých laboratoří), kterými se má řídit inspekční tým, se týmu zpřístupní a vysvětlí nejpozději při předinspekční informační poradě. Pokud některé z těchto předpisů omezují kontrolní činnost, navrhne kontrolovaný smluvní stát náhradní způsoby dosažení cílů inspekce.

b) Jakékoli informace týkající se otázek bezpečnosti práce, jako jsou nově uplatňovaná pravidla a předpisy v oblasti bezpečnosti práce (včetně dodatků a změn původních pravidel) a všechny ostatní změny, k nimž došlo v objektu od poslední inspekce, vysvětlí zástupce kontrolovaného smluvního státu inspekčnímu týmu nejpozději při předinspekční informační poradě. Inspekční tým bude dodržovat veškerá nově uplatňovaná pravidla a předpisy bezpečnosti práce, včetně dodatků a změn původních pravidel [v souladu s předchozím odstavcem 1]. Pokud tato pravidla a předpisy omezují kontrolní činnost, navrhne kontrolovaný smluvní stát náhradní způsoby dosažení cílů inspekce.

c) Podle dohody mezi inspekčním týmem a kontrolovaným smluvním státem se v případě mimořádné události pozastaví kontrolní činnost a vzájemně se projednají a dohodnou náhradní způsoby dosažení cílů inspekce.

d) V případě mimořádné situace jednají inspektoři obecně podle pokynů zástupců objektu.

e) Aby se zabránilo nehodám, jsou pracovníci objektu vždy přítomni pokaždé, když inspektoři navštíví potenciálně nebezpečná místa.

3. Požadavky a předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dohodnuté mezi kontrolovaným smluvním státem a Organizací:

Žádné.

Oddíl B. Detekce a monitorování

1. Příslušné konkrétní bezpečnostní normy pro mezní hodnoty vystavení chemickým látkám nebo jejich koncentrací na pracovišti, které by měly být dodržovány v průběhu inspekce:

a) Budou použity konkrétní normy pro mezní hodnoty vystavení na pracovišti, které jsou uvedeny v příslušných materiálových bezpečnostních listech plánu inspekčního týmu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

b) Při předinspekční informační poradě informuje zástupce objektu inspekční tým o všech konkrétních nebezpečích a o normách, které musí být dodrženy ve vztahu k mezním hodnotám vystavení nebo koncentrací na pracovišti. Inspekční tým se bude v tomto směru řídit pokyny kontrolovaného smluvního státu.

2. Postupy detekce a monitorování v souladu s Politikou OPCW v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně údajů, které má inspekční tým shromáždit nebo které mu mají být poskytnuty:

a) Inspekční tým bude v případě nutnosti používat k monitorování pracoviště pro účely osobní bezpečnosti inspekčního týmu svoje schválené přenosné detektory, komerční detekční soupravu a monitor výbušnin a kvality vzduchu. Před použitím takového vybavení vedoucí inspekčního týmu uvědomí vedoucího doprovodného týmu kontrolovaného smluvního státu. Zástupci kontrolovaného smluvního státu na požádání podle možností pomohou inspekčnímu týmu při provádění těchto kontrol.

b) Inspekční tým kdykoliv upozorní kontrolovaný smluvní stát na obavy týkající se osobní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci členů inspekčního týmu. Kontrolovaný smluvní stát prošetří tyto obavy a přijme příslušná opatření včetně veškerých požadovaných analýz. Tato šetření budou prováděna co možná nejdříve a inspekční tým bude neprodleně informován o veškerém ohrožení zdraví a bezpečnosti jeho členů, které bylo šetřením zjištěno.

c) Kancelář inspektorů je umístěna mimo jakoukoliv nebezpečnou oblast a nevyžaduje žádné monitorování.

d) Před zahájením jakékoliv kontrolní činnosti v oblasti, kde se nakládá s toxickými chemickými látkami nebo kde jsou tyto látky uskladněny, bude inspekční tým používat, bude-li to považovat za nutné, vlastní monitor chemických látek.

e) Kontrolovaný smluvní stát informuje inspekční tým nejpozději při předinspekční informační poradě o jakémkoliv dalším konkrétním nebezpečí a o normách, které musí být splněny ve vztahu k mezním hodnotám vystavení nebo koncentrací na pracovišti. Inspekční tým může od kontrolovaného smluvního státu požadovat pomoc při zvládání tohoto nebezpečí a při plnění těchto norem, a řídí se v tomto ohledu pokyny kontrolovaného smluvního státu.

Oddíl C. Ochrana

1. Ochranné vybavení, které poskytne Organizace, a schválené postupy certifikace vybavení a jeho použití:

Inspekční tým má podle ustanovení části II Kontrolní přílohy Úmluvy právo vzít si do objektu jakékoliv osobní ochranné vybavení schválené Organizací. Inspekční tým použije takové vybavení v souladu s ustanoveními odstavce 3.3.3. Politiky a předpisů OPCW v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každá položka tohoto vybavení, která se při kontrolní činnosti kontaminuje nebo u níž je důvodné podezření na kontaminaci, se dekontaminuje nebo se zlikviduje, jak je stanoveno v oddíle C přílohy 5.

2. Ochranné vybavení, které poskytne kontrolovaný smluvní stát, a schválené postupy, odborná příprava pracovníků a požadované kvalifikační zkoušky pracovníků a certifikace; a schválené postupy používání vybavení:

a) V případech, kdy se kvůli předpisům objektu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v objektu nepoužívá ochranné vybavení Organizace, poskytne objekt potřebné vybavení a odbornou přípravu. Všechny takto vzniklé náklady ponese kontrolovaný smluvní stát.

b) Před použitím jakéhokoli ochranného vybavení poskytnutého objektem si inspekční tým vyžádá souhlas Organizace, jak to stanoví Politika a předpisy OPCW v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Oddíl D. Zdravotní požadavky

1. Příslušné zdravotní požadavky kontrolovaného smluvního státu a zejména kontrolovaného objektu:

Žádné.

2. Postupy lékařského vyšetření členů inspekčního týmu:

a) Po inspektorech nebude požadováno, aby podstoupili lékařské vyšetření za předpokladu, že předloží platné aktuální osvědčení o zdravotní způsobilosti z odboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Organizace.

b) Za účelem zjištění hladiny cholinesterázy budou po příjezdu provedeny odběry krve. Odběr krve na závěr inspekce se provede pouze v případě skutečného vystavení nebo podezření na vystavení organickým sloučeninám fosforu. Podezření na vystavení musí být nejprve podloženo jinými prostředky, buď při nehodě (únik chemické látky, nehoda při dekontaminaci apod.) nebo je prokáže monitorovací vybavení. Po inspekci mohou členové inspekčního týmu dobrovolně podstoupit odběr krve. Zjištěná hodnota hladiny platí jeden rok.

3. Schválená lékařská pomoc, kterou poskytne kontrolovaný smluvní stát:

a) Odpovědnost kontrolovaného smluvního státu v oblasti zdravotnictví zahrnuje první pomoc, opatření pro převoz zdravotnickou záchrannou službou a spojení s příslušnou místní nemocnicí a evakuace do ní. Pokud některý člen inspekčního týmu onemocní nebo se zraní, bude lékařské ošetření provedeno v souladu s pokyny zástupců kontrolovaného smluvního státu. Náklady spojené s lékařským ošetřením členů inspekčního týmu zpětně uhradí Organizace z příslušného zdravotního pojištění. Členové inspekčního týmu mají právo odmítnout jakékoli doporučené lékařské ošetření, nesou však odpovědnost za následky odmítnutí ošetření.

b) Při zasažení chemickými látkami zajistí objekt opatření pro mimořádné události včetně dekontaminace a první pomoci před příjezdem specializované lékařské pomoci.

4. Postupy při nouzové evakuaci ze zdravotních důvodů:

a) Bezodkladné lékařské služby poskytne v případě nutnosti Nemocnice Brno (vzdálenost od objektu: 45 km) nebo Nemocnice Vyškov (vzdálenost od objektu: 10 km).

b) Konkrétní postupy evakuace ze zdravotních důvodů se inspekčnímu týmu zpřístupní během předinspekční informační porady.

5. Další schválená zdravotnická opatření, která přijme inspekční tým:

Žádná.

6. Postupy nouzových opatření při zasažení inspekčního týmu chemickými látkami:

V souladu s Laboratorním řádem TP Vyškov.

Oddíl E. Úprava kontrolních činností z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a schválené náhradní způsoby dosažení cílů inspekce:

Pokud mají být inspekční činnosti z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pozastaveny, projednají se a vzájemně dohodnou náhradní způsoby dosažení cílů inspekce.

Příloha 3

Konkrétní opatření ve vztahu k ochraně důvěrných informací v objektu

1. Označení kategorie dokumentů kontrolovaného smluvního státu poskytovaných inspekčnímu týmu:

Veškeré dokumenty poskytované inspekčnímu týmu v souvislosti s objektem jsou zpravidla klasifikovány jako “HIGHLY PROTECTED“, pokud není uvedeno jinak. Informace klasifikované Organizací jako „HIGHLY PROTECTED“ budou kontrolovaným smluvním státem označeny jako „VYHRAZENÉ“.

2. Konkrétní postupy pro přístup inspekčního týmu do utajovaných prostor nebo k důvěrným materiálům:

Inspekční tým má v průběhu inspekce přístup do všech utajovaných prostor kontrolovaného objektu pouze v doprovodu zástupce objektu. Současně po celou dobu inspekce jsou mu zpřístupněny k přezkoumání veškeré informace související s prováděním inspekce. V případech, kdy jsou poskytnuty kopie dokumentů, zpřístupní se inspekčnímu týmu na požádání originály, pokud existují.

3. Postupy týkající se potvrzení přijetí jakýchkoli dokumentů poskytnutých inspekčnímu týmu kontrolovaným objektem:

Oprávněný člen inspekčního týmu podepíše přijetí každého dokumentu, který byl týmu předán k přezkoumání. Při vrácení těchto dokumentů podepíše přijetí vedoucí doprovodného týmu kontrolovaného smluvního státu.

4. Uložení důvěrných dokumentů v kontrolovaném objektu (včetně postupů týkajících se použití kontejneru s dvojím ovládáním na místě):

a) V průběhu inspekce se veškeré dokumenty (jiné než vrácené kontrolovanému smluvnímu státu) přes noc, nebo jsou-li bez dozoru, uchovávají v zapečetěném kontejneru v kanceláři inspekčního týmu. Přístup k těmto dokumentům mají pouze členové inspekčního týmu.

b) Kontrolovaný smluvní stát zajistí bezpečnostní schránku pro uložení dokumentů, které se mají uchovávat na místě. Dokumenty se vloží do obálky nebo jiné prvotní schránky, kterou zapečetí vedoucí národního doprovodného týmu kontrolovaného smluvního státu i vedoucí inspekčního týmu. Zapečetěná obálka nebo schránka se spolu se soupisem dokumentů vloží do uzamykatelné sekundární schránky v kontrolovaném objektu, kterou zapečetí vedoucí národního doprovodného týmu kontrolovaného smluvního státu i vedoucí inspekčního týmu. Tato sekundární schránka se uzamkne a vedoucí inspekčního týmu zapečetí obálku s klíčem a ponechá tuto obálku v úschově u vedoucího národního doprovodného týmu kontrolovaného smluvního státu do další inspekce. Obálka se jasně označí, aby byla zřejmá povaha jejího obsahu a postupy, kterými je nutné se řídit v případě, že musí být otevřena.

c) Kontrolovaný smluvní stát vynaloží veškerou přiměřenou péči k zajištění toho, aby nebyl možný žádný neoprávněný přístup k takto uloženým informacím. Pokud není mezi kontrolovaným smluvním státem a Organizací písemně dohodnuto jinak, otevře se společně zapečetěná schránka pouze v přítomnosti vedoucího národního doprovodného týmu kontrolovaného smluvního státu i vedoucího inspekčního týmu po příjezdu následujícího inspekčního týmu do objektu.

5. Postupy vyvezení jakýchkoli písemných informací, údajů a jiných materiálů shromážděných inspekčním týmem mimo objekt:

a) Na konci inspekce se všechny klasifikované dokumenty zpravidla vrátí kontrolovanému smluvnímu státu nebo se vloží do společně zapečetěné bezpečnostní schránky, kterou v objektu poskytne kontrolovaný smluvní stát.

b) Důvěrné informace jsou vyváženy z objektu pouze v minimálním množství, nezbytném pro bezpečné a účinné provádění kontrolních ustanovení Úmluvy. Inspekční tým přihlédne k návrhům kontrolovaného smluvního státu, aby se zajistila ochrana citlivého vybavení a informací. Kontrolovaný smluvní stát může přijmout taková opatření, která považuje za nezbytná k ochraně důvěrnosti, za předpokladu, že splní své závazky podle příslušných článků Kontrolní přílohy Úmluvy. Dokumenty, které se mají vyvézt mimo objekt, zástupce objektu při jejich předávání inspekčnímu týmu podepíše. Dokumenty se jasně označí, aby bylo zřejmé, že smějí být vyvezeny mimo objekt, a aby byl patrný stupeň ochrany, která má být dokumentům poskytnuta.

c) Informace, poskytnuté kontrolovaným smluvním státem, které jsou klasifikovány jako „VYHRAZENÉ“, klasifikuje Organizace rovnocenně jako „HIGHLY PROTECTED“.

d) Kontrolovaný smluvní stát neprodleně písemně notifikuje Organizaci každou změnu nebo zrušení stupně utajení u poskytnuté utajované informace. Organizace v souladu s touto notifikací upraví nebo zruší stupeň utajení.

e) Jakékoli porušení ochrany poskytnuté utajované informace se neprodleně notifikuje kontrolovanému smluvnímu státu, včetně veškerých informací o incidentu, jeho důsledcích a opatřeních přijatých za účelem omezení těchto důsledků a znemožnění jeho opakování.

6. Postupy poskytování kopií písemných informací, údajů z počítačů inspektorů a jiného materiálu shromážděného inspekčním týmem zástupcům kontrolovaného smluvního státu:

Po skončení inspekce, po doručení předběžných zjištění inspekčního týmu kontrolovanému smluvnímu státu, obdrží kontrolovaný smluvní stát na svoji žádost kopie písemných informací a údajů z počítačů inspektorů a jiného materiálu o tomto objektu, který inspekční tým shromáždil v průběhu inspekce. Inspekční tým vyhotoví kopie v přítomnosti člena národního doprovodného týmu kontrolovaného smluvního státu.

7. Jiná opatření:

a) Inspekčnímu týmu nebude dovoleno používat na místě kopírovací přístroje. Veškeré dokumenty budou kopírovat členové národního doprovodného týmu kontrolovaného smluvního státu za přítomnosti inspekčního týmu.

b) Veškeré odesílání neutaj ováných dokumentů z objektu telefaxem bude prováděno v přítomnosti člena národního doprovodného týmu kontrolovaného smluvního státu.

c) Členové inspekčního týmu budou vždy doprovázeni členem národního doprovodného týmu (vyjma v jejich pracovní místnosti).

Příloha 4

Opatření pro kontakty inspekčního týmu s médii nebo s veřejností

Vedoucí národního doprovodného týmu kontrolovaného smluvního státu bude odpovídat za plánování a řízení přístupu médií během inspekcí Organizace. Pokud média požádají, aby bylo členům inspekčního týmu možno položit dotazy, bude vedoucí národního doprovodného týmu kontrolovaného smluvního státu koordinovat žádost s vedoucím inspekčního týmu. Žádosti se budou vyřizovat jednotlivě. Účast inspekčního týmu na akci s médii bude na uvážení Organizace, v souladu s Politikou OPCW v oblasti medií, po schválení ze strany kontrolovaného smluvního státu. Všechny výsledné tiskové zprávy se budou vydávat pouze se schválením kontrolovaného smluvního státu.

Příloha 5

Inspekční vybavení

Oddíl A. Údaje o inspekčním vybavení, které sděluje Organizace:

Technický sekretariát si vyhrazuje právo zvolit, aniž jsou dotčena práva kontrolovaného smluvního státu podle Kontrolní přílohy Úmluvy, části II, odst. 29, vzít do kontrolovaného objektu kteroukoli položku ze schváleného seznamu inspekčního vybavení, kterou určí jako nezbytnou pro splnění inspekčních požadavků.

Oddíl B. Údaje o vybavení, které dobrovolně poskytuje kontrolovaný smluvní stát:

Položka vybaveníPostupy použitíPodpora, která má být
poskytnuta, pokud bude
požadována
Případné podmínky, doba, náklady
HPTLCNormalizované provozní postupy (SOP) objektuZpřístupněno, pokud je provozuschopné; zpětně hrazeno Organizací
HPLCNormalizované provozní postupy (SOP) objektuZpřístupněno, pokud je provozuschopné; zpětně hrazeno Organizací
GC-MSNormalizované provozní postupy (SOP) objektuZpřístupněno, pokud je provozuschopné; zpětně hrazeno Organizací
GC-FTIRNormalizované provozní postupy (SOP) objektuZpřístupněno, pokud je provozuschopné; zpětně hrazeno Organizací
UV-VISNormalizované provozní postupy (SOP) objektuZpřístupněno, pokud je provozuschopné; zpětně hrazeno Organizací

Seznam referenčních vzorků a normalizované provozní postupy, které budou použity u vybavení poskytnutého kontrolovaným smluvním státem, budou dodány laboratoři Organizace k přezkoumání, aby se zjistilo, do jaké míry je možné použít normalizované postupy místo vybavení, norem a postupů uplatňovaných v případech, kdy se používá vybavení schválené Organizací.

Oddíl C. Postupy dekontaminace vybavení:

1. Jakákoliv položka přinesená do objektu, která během inspekce přišla do styku s toxickými látkami nebo u níž existuje důvodné podezření, že s nimi mohla přijít do styku, se v případě nutnosti dekontaminuje podle pokynů Organizace a předpisů objektu, které se vztahují na takové činnosti. Národní doprovodný tým kontrolovaného smluvního státu a inspekční tým spolupracují, aby takovou dekontaminaci dokončili včas.

2. Pokud to před vyvezením inspekčního vybavení z objektu považuje vedoucí inspekčního týmu za nutné, písemně potvrdí, že položky vybavení uvedené výše v odstavci 1 byly dekontaminovány a kontrolovaný smluvní stát toto prohlášení o dekontaminaci spolupodepíše. Pokud o to inspekční tým po dodržení schválených dekontaminačních postupů na základě potvrzené zbytkové kontaminace nebo na základě požadavků či předpisů o nebezpečných odpadech požádá, bude každá taková položka vybavení použitá při kontrolních činnostech ponechána na konci inspekce v objektu. Toto vybavení bude zlikvidováno na náklady Organizace předtím, než inspekční tým opustí místo inspekce.

3. V případech, kdy kontrolovaný smluvní stát požaduje, aby bylo vybavení ponecháno v objektu, uhradí Organizaci plné přímé reprodukční náklady nejpozději 30 dnů ode dne odjezdu inspekčního týmu z místa vstupu. Nebo jinak může, je-li to možné, dekontaminovat vybavení pro přepravu Organizaci nejpozději 60 dnů po odjezdu, nebo poslat náhradu nejpozději 30 dnů po odjezdu.

4. Výše uvedený odstavec se nepoužije, pokud důvodem kontaminace vybavení bylo jeho chybné použití ze strany inspekčního týmu a kontrolovaný smluvní stát má obavy o bezpečnost při přepravě kvůli zbytkové kontaminaci po dekontaminaci. Kontrolovaný smluvní stát se však pokusí toto vybavení dále dekontaminovat pro bezpečnou přepravu Organizaci.

5. Položkové náklady na dekontaminaci, které skutečně vznikly objektu, se předloží Organizaci k úhradě prostřednictvím národního orgánu kontrolovaného smluvního státu a budou proplaceny nejpozději 30 dnů ode dne, kdy Organizace obdrží požadavek na úhradu.

Oddíl D. Schválené přístroje pro monitorování na místě

Žádné.

ŽÁDOST O VYBAVENÍ, KTERÉ JE ZPŘÍSTUPNĚNO NA MÍSTĚ A KTERÉ BUDE POSKYTNUTO V SOULADU S ČL. 5 ODST. 3. A POTVRZENÍ O JEHO POSKYTNUTÍ

Datum:
——————

Objekt:
——————

Číslo inspekce:
—————————————————

Jméno oprávněného člena inspekčního týmu:
———————————————————————————————

Typ a počet položek požadovaného vybavení:
———————————————————————————————

Souhlas kontrolovaného smluvního státu se žádostí:
———————————————————————————————

Poznámky kontrolovaného smluvního státu k žádosti:
———————————————————————————————

Uvedení případných nákladů na použití požadovaného/nabídnutého vybavení:
——————————————————————————————————————————————

Potvrzení zmocněného člena inspekčního týmu, že požadovaná(é) položka(y) vybavení byla(y) poskytnuta(y):
————————————————————————————————————————————————————————————————————

Případné poznámky zmocněného člena inspekčního týmu ohledně poskytnutého vybavení:
—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Jméno a podpis zmocněného člena inspekčního týmu:
————————————————————————————————————————————————

Jméno a podpis zástupce kontrolovaného smluvního státu:
————————————————————————————————————————————————

Příloha 6

Informace o objektu poskytované v souladu s článkem 6

Oddíl A. Témata informací pro předinspekční informační poradu:

1. Organizační tabulky objektu.

2. Zeměpisný obrys objektu a vymezení hranic objektu, včetně podrobné mapy objektu.

3. Předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

4. Požadavky na ochranu důvěrnosti.

5. Běžná činnost prováděná v objektu, včetně místa uskladnění chemických látek a prekurzorů seznamu 1 a registrační postupy.

6. Informace o postupech v případě mimořádných situací.

7. Všechny změny, k nimž došlo v objektu od poslední inspekce, a veškeré následné návrhy na změny v dohodě o objektu.

8. Administrativní a logistická opatření (doprava, strava, pracovní místnost atd.).

9. Prohlídka objektu.

Oddíl B. Všechny informace o objektu, které dobrovolně nabídne kontrolovaný smluvní stát inspekčnímu týmu při předinspekční informační poradě, s uvedením informací, které je možné předat mimo objekt:

1. Prezentace VOP-026 Šternberk, s. p., divize VTÚO Brno.

2. Technický přehled deklarovaného objektu.

Oddíl C. Uvedení prvků tvořících objekt, včetně jejich fyzického umístění:

1. Místnosti používané k výrobě, balení, analýze chemických látek seznamu 1, k uskladnění chemických látek zapsaných v seznamech, k odpadovému hospodářství umístěné v přízemí Laboratoře pro zvláštní účely.

2. Místnost používaná pro systém filtrace vzduchu umístěná v prvním patře Laboratoře pro zvláštní účely.

Příloha 7

Opatření pro prohlídku objektu

Kontrolovaný smluvní stát může na žádost inspekčního týmu poskytnout prohlídku objektu. Kontrolovaný smluvní stát může při prohlídce objektu poskytnout inspekčnímu týmu vysvětlení.

Příloha 8

Záznamy běžně zpřístupňované inspekčnímu týmu v objektu

1. Plán místa.

2. Předpisy objektu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3. Soupis chemických látek seznamu 1, záznamy o výrobě, spotřebě a přepravě chemických látek seznamu 1.

4. Výrobní postupy chemických látek seznamu 1.

5. Soupis chemických prekurzorů seznamu 1.

6. Analytické záznamy.

Příloha 9

Odběr vzorků a analýza pro účely kontroly

Oddíl A. Schválená místa odběru vzorků vybraná s patřičným posouzením stávajících míst odběru vzorků, která používá obsluha objektu:

Během inspekce vybere inspekční tým místa odběru vzorků a vedoucí národního doprovodného týmu kontrolovaného smluvního státu je jednotlivě schválí. Pokud kontrolovaný smluvní stát nesouhlasí s nějakým místem odběru vzorků, které vybral inspekční tým, poskytne inspekčnímu týmu písemné vysvětlení a navrhne náhradní místa.

Oddíl B. Postupy odběru vzorků:

1. Vzorky budou odebírat pracovníci objektu podle normalizovaných provozních postupů objektu za přítomnosti členů inspekčního týmu.

2. Odebere se jeden vzorek, jehož množství bude dostatečné k rozdělení na osm (8) alikvotních částí.

Oddíl C. Postupy zacházení se vzorkem a dělení vzorku:

1. Se vzorkem budou zacházet a budou jej rozdělovat pracovníci objektu podle postupů Organizace a za přítomnosti člena nebo členů inspekčního týmu. Pokud to bude inspekční tým požadovat, bude se vzorkem zacházet a bude jej rozdělovat inspekční tým pomocí vybavení a postupů schválených Organizací podle příslušných ustanovení Úmluvy za přítomnosti zástupce kontrolovaného smluvního státu.

2. Každý vzorek bude na žádost inspekčního týmu nebo kontrolovaného smluvního státu rozdělen na osm (8) alikvotních částí.

3. Těchto osm (8) alikvotních částí vzorku se přidělí takto:

a) dva (2) pro analýzu na místě

b) jeden (1) pro úschovu pro kontrolovaný smluvní stát

c) pět (5) pro analýzu prováděnou mimo objekt, pokud to inspekční tým bude považovat za nutné.

4. Kontrolovaný smluvní stát poskytne inspekčnímu týmu k použití zajistitelné zařízení pro uložení, aby se zabránilo poškození vzorků odebraných během inspekce.

5. Všechny nepoužité vzorky se vrátí objektu.

6. Jakákoliv část vzorku ponechaná na místě může být kdykoliv zničena na základě rozhodnutí Organizace, nejpozději však 60 dnů po jeho odebrání.

Oddíl D. Postupy případné analýzy vzorků na místě:

Pokud je to možné, provede se analýza vzorků na místě. Inspekční tým má právo analyzovat vzorky na místě za přítomnosti zástupců kontrolovaného smluvního státu. Tato analýza se bude provádět pomocí vybavení schváleného Organizací a podle normalizovaných provozních postupů Organizace, které se poskytnou kontrolovanému smluvnímu státu. Vedoucí národního doprovodného týmu může požadovat, aby inspekční tým používal analytické vybavení Organizace ve slepém módu. Tímto není dotčeno právo inspekčního týmu na přepravu vzorků k analýze mimo objekt.

Oddíl E. Postupy případné analýzy mimo objekt:

Inspekční tým přepraví, pokud to bude považovat za nutné, vzorky k analýze mimo objekt do laboratoří určených Organizací.

Oddíl F. Opatření týkající se úhrady nákladů spojených s likvidací nebo odstraněním nebezpečného odpadu, který vznikl během odběru vzorků a analýzy na místě během inspekce, kontrolovaným smluvním státem:

Objekt zlikviduje v souladu s místními a státními normami v oblasti ochrany životního prostředí veškerý odpad, který vznikl při postupu odběru vzorků a analýz na místě. Odstranění kapalných odpadů do jednoho litru nebo pevných odpadů do jednoho kilogramu bude pro Organizaci bez nákladů.

Příloha 10

Administrativní opatření

Oddíl A. Služby, které jsou rozepsány níže, poskytne kontrolovaný smluvní stát inspekčnímu týmu s podmínkou úhrady jak je uvedeno v oddíle B níže:

1. Mezinárodní a místní úřední komunikace včetně hovorů/faxů mezi místem inspekce a sídlem Organizace: telefon, fax, e-mail.

2. Vozidla: 1 osobní vozidlo a 1 dodávkové vozidlo od kontrolovaného smluvního státu a na místě.

3. Pracovní místnost včetně odpovídajícího prostoru pro uložení vybavení: kancelář, sklad analytického vybavení.

4. Ubytování: hotely ve Vyškově.

5. Stravování: ve formě cateringu na TP Vyškov, hotely ve Vyškově.

6. Lékařská péče: 1 lékař z personálu Nemocnice Brno, ošetřovna v objektu.

7. Tlumočnické služby:

Počet tlumočníků: 2

Předpokládaná doba tlumočení: 7,00 - 15,00 hodin

Jazyky: čeština - angličtina/angličtina - čeština

Oddíl B. Rozdělení nákladů na služby poskytované kontrolovaným smluvním státem (zaškrtněte jednu z možností u každé poskytované služby)

Odstavce
1 až 7 v
oddílu A
výše
Uhradí přímo
Organizace po
inspekci
Uhradí inspekční tým
jménem Organizace během
doby pobytu v zemi
Uhradí kontrolovaný
smluvní stát a
následně proplatí
Organizace
1X
2X
3X
4X
5X
6X
7X

ŽÁDOST O SLUŽBY, KTERÉ MAJÍ BÝT POSKYTNUTY NEBO ZAJIŠTĚNY, A JEJICH POTVRZENÍ

Datum:
—————————————————————————————————————————————————————————

Objekt:
—————————————————————————————————————————————————————————

Číslo inspekce:
—————————————————————————————————————————————————————————

Kategorie požadovaných služeb:
—————————————————————————————————————————————————————————

Popis požadovaných služeb:
—————————————————————————————————————————————————————————

Schválení požadavku kontrolovaným smluvním státem:
—————————————————————————————————————————————————————————

Připomínky kontrolovaného smluvního státu k požadavku:
—————————————————————————————————————————————————————————

Uvedení nákladů na požadované služby:
—————————————————————————————————————————————————————————

Potvrzení oprávněného člena inspekčního týmu, že požadované služby byly poskytnuty:
—————————————————————————————————————————————————————————

Připomínky oprávněného člena inspekčního týmu ohledně kvality poskytnutých služeb:
—————————————————————————————————————————————————————————

Jméno a podpis oprávněného člena inspekčního týmu:
—————————————————————————————————————————————————————————

Jméno a podpis zástupce kontrolovaného smluvního státu:
—————————————————————————————————————————————————————————

PŘILOŽENÉ DOKUMENTY (s možností změn):

Dokument 1 - Politika OPCW v oblasti vztahů s médii a s veřejnosti

Politika OPCW v oblasti vztahů s médii a s veřejností

Dokument 2 - Politika OPCW v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci

Politika OPCW v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Dokument 3 - Politika OPCW v oblasti důvěrnosti

Politika OPCW v oblasti důvěrnosti

Přesunout nahoru