Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 35/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu

Datum vyhlášení 27.03.2012
Uzavření smlouvy 18.11.2011
Platnost od 14.02.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

35

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. listopadu 2011 byla ve Vilniusu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 dne 14. února 2012.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU LITEVSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI KULTURY, ŠKOLSTVÍ, VĚDY, MLÁDEŽE A SPORTU

Vláda České republiky a vláda Litevské republiky (dále jen “smluvní strany“),

přejíce si posilovat a rozvíjet přátelské vztahy mezi oběma státy a jejich národy,

vedeny přáním rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu,

přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k lepšímu vzájemnému poznání a porozumění, jakož i k prohloubení všestranných vztahů mezi státy smluvních stran,

připraveny uplatňovat ustanovení Závěrečného aktu Helsinské konference z roku 1975 a Pařížské charty pro novou Evropu z roku 1990,

se dohodly takto:

Článek 1

1. Smluvní strany budou na základě zásad rovnosti a společného zájmu podporovat spolupráci v oblasti školství, vědy, mládeže, sportu, kultury a umem, přispívat k šíření poznatků o kulturním dědictví a současném umění ve státech smluvních stran a podle možností podporovat přímé kontakty mezi státními institucemi a dalšími organizacemi v uvedených oblastech v souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran.

2. Pro uskutečňování tohoto cíle budou smluvní strany podporovat různé formy spolupráce v oblasti kultury a umění: výstavy, knižní veletrhy, vydávání krásné a odborné literatury, prezentaci hudby, divadla, tance, lidového umění, jakož i audiovizuálního umění.

3. Smluvní strany budou rovněž podporovat výměnu informací a spolupráci spojenou se vzděláváním dětí, mládeže a dospělých v oblasti kultury.

4. Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti ochrany kulturního dědictví.

5. Smluvní strany budou dle svých možností podporovat spolupráci v rámci bilaterálních a multilaterálních programů, projektů a iniciativ.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat:

a) přímé kontakty a výměnu informací mezi příslušnými kulturními institucemi, organizacemi a občanskými sdruženími, dalšími nevládními organizacemi a jednotlivci;

b) spolupráci mezi kulturními institucemi, vydavatelstvími, knihovnami, muzei a galeriemi, koncertními organizacemi a divadly, jakož i mezi jinými institucemi a profesními spolky;

c) různé formy přímé spolupráce a rozvoj přímých kontaktu institucí a organizací působících v oblasti tradiční lidové kultury, neprofesionálního umění a uměleckých aktivit dětí a mládeže;

d) účast na uměleckých akcích: festivalech, přehlídkách, soutěžích a jiných akcích pořádaných na území státu druhé smluvní strany v souladu s organizačními a programovými plány jejich pořadatelů;

e) vzájemné hostování uměleckých, hudebních a divadelních souborů a sólistů;

f) výměnu výstav uměleckých děl ze sbírek muzeí a galerií na základě organizačních a finančních podmínek dohodnutých přímo mezi jejich organizátory;

g) účast odborníků v oblasti médií a audiovizuální tvorby na mezinárodních filmových festivalech, přehlídkách a filmových kulturních akcích ve státu druhé smluvní strany a přímou spolupráci mezi profesními institucemi a sdruženími v oblasti audiovizuální tvorby;

h) výměnu dokumentace a publikací o kultuře a umění mezi zainteresovanými partnery;

i) prezentaci hudebních a dramatických děl autorů států smluvních stran;

j) další formy spolupráce zaměřené na obohacování kulturní výměny mezi státy smluvních stran.

Článek 3

Smluvní strany budou podle svých možností podporovat všestrannou spolupráci v oblasti vydávání knih, zejména:

a) překlady a výměny knih o kultuře a umění mezi příslušnými organizacemi a překlady knih prostřednictvím svých speciálních programů;

b) organizování společných výstav a účast na knižních veletrzích;

c) přímou spolupráci mezi vydavateli;

d) rozvoj přímých kontaktů mezi spisovateli, redaktory, umělci činnými v knižní kultuře a překladateli

Článek 4

Smluvní strany budou usilovat o zajištění ochrany práva autorského a práv souvisejících s právem autorským v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními úmluvami, jejichž stranami jsou Česká republika a Litevská republika.

Článek 5

1. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci a součinnost mezi institucemi působícími v oblasti péče o historické památky zahrnující výměnu zkušeností v oblasti ochrany kulturního dědictví, jeho využití a obnovy včetně restaurování.

2. Smluvní strany budou v rámci svých kompetencí přijímat opatření k zabránění nezákonnému dovozu, vývozu a převodu kulturních statků států smluvních stran, a taktéž k zajištění navracení takových nezákonně dovezených nebo vyvezených statků, v souladu s vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran a mezinárodními právními normami.

Článek 6

Smluvní strany budou podle svých možností podporovat přímou spolupráci a rozvíjet mezinárodní výměnu publikací mezi národními knihovnami států smluvních stran a dalšími příslušnými kulturními a informačními institucemi a budou rozvíjet spolupráci v oblasti nových technologií, zřizování národních digitálních knihoven a digitalizace.

Článek 7

S cílem rozvíjet vzájemnou spolupráci v oblasti školství a vědy budou smluvní strany podporovat:

a) navazování a rozvoj přímé spolupráce mezi vzdělávacími institucemi na všech úrovních, uskutečňována základě přímých dohod o spolupráci;

b) výměnu studentů, akademických a vědeckých pracovníků vysokých škol a výzkumných institucí;

c) výměnu publikací a informací o všech aspektech školství a vědy.

Článek 8

1. Smluvní strany budou podporovat výuku českého jazyka v Litevské republice a litevského jazyka v České republice.

2. Za tímto účelem budou smluvní strany podporovat výměnu akademických pracovníků, učitelů a odborníků na český jazyk a literaturu, respektive litevský jazyk a literaturu, výměnu materiálů a informací, jakož i organizování kurzů a seminářů o jazyce a kultuře států smluvních stran.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi akademiemi věd států smluvních stran.

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi vysokoškolskými a výzkumnými institucemi v oblasti výzkumu a vývoje, zejména:

a) řešení společných výzkumných projektů;

b) výměnu vědeckých a technických informací a materiálů;

c) pořádání společných seminářů a jiných akcí umožňujících výměnu vědeckovýzkumných poznatků a informací.

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti rozvoje mládeže a sportu, zejména:

a) uskutečňováním výměn mládeže, zajištěním šíření osvědčených postupů v oblasti mládeže mezi státy smluvních stran prostřednictvím výměny expertů v oblasti mládeže, a to na úrovni ministerstev zodpovědných za oblast mládeže a státních i neziskových organizací pracujících s mládeží;

b) vzájemnou výměnu informací a dokumentů týkajících se oblasti mládeže a vzájemnou informovanost o konferencích a dalších setkáních s mezinárodní účastí konaných ve státu druhé smluvní strany v oblasti mládeže;

c) napomáhat spolupráci mezi příslušnými orgány v oblasti sportu s cílem stanovení společných zájmů v této oblasti;

d) vytvářet podmínky pro reciproční výměny odborníků, vzájemnou výměnu kontaktů, informací, zkušeností, odborných materiálů a dokumentů mezi smluvními stranami v oblasti sportu pouze na úrovni státních orgánů.

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi archivy států smluvních stran v oblasti výměny odborníků a informací.

Článek 13

Za účelem provádění této dohody mohou smluvní strany či příslušné orgány států smluvních stran sjednávat programy nebo protokoly o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, které stanoví konkrétní akce, jakož i organizační a finanční podmínky.

Článek 14

Tato dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran, o němž se smluvní strany budou vzájemně informovat diplomatickými notami. Tato dohoda vstoupí v platnost v den následující po dni obdržení pozdější z nót druhou smluvní stranou.

Článek 15

Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran však může dohodu písemně vypovědět. Platnost dohody skončí šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně. Ukončení platnosti této dohody nebude mít vliv na projekty zahájené během její platností. Tyto projekty se budou řídit ustanoveními dohody až do jejich úplného dokončení.


Dáno v Vilniusu dne 18. listopadu 2011 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, litevském, a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
PhDr. Radek Pech v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Litevské republice

Za vládu Litevské republiky
Gintaras Steponavičius v. r.
ministr školství a vědy

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA ON COOPERATION IN THE FIELDS OF CULTURE, EDUCATION, SCIENCE, YOUTH AND SPORTS

Přesunout nahoru