Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 34/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí přílohy 9 Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží

Datum vyhlášení 27.03.2012
Uzavření smlouvy 27.05.2010
Platnost od 30.11.2011
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

34

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 55/1992 Sb.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. května 2010 v Ženevě byla Správním výborem Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží1) Evropské hospodářské komise – Organizace spojených národů přijata příloha 9 Úmluvy.

Příloha 9 Úmluvy vstoupila v platnost pro všechny smluvní strany na základě článku 22 odst. 3 Úmluvy dne 30. listopadu 2011.

Anglické znění přílohy 9 Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


ANNEX 9 FACILITATION OF BORDER CROSSING PROCEDURES FOR INTERNATIONAL RAIL FREIGHT

PŘEKLAD

Změna Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží uzavřené v Ženevě dne 21. října 1982

Změna platná od 30. listopadu 2011

„PŘÍLOHA 9

USNADNĚNÍ POSTUPŮ PRO PŘEKRAČOVÁNÍ HRANIC PRO MEZINÁRODNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVU

Článek 1

Zásady

1. Tato příloha, která doplňuje ustanovení úmluvy, má stanovit opatření, jež musí být přijata, aby bylo možno usnadnit a urychlit postupy pro překračování hranic pro mezinárodní silniční dopravu.

2. Smluvní strany se zavazují, že budou spolupracovat s cílem standardizovat co nejvíce formality a požadavky týkající se dokladů a postupů ve všech oblastech spojených s přepravou zboží po železnici.

Článek 2

Definice

„Hraniční (výměnnou) stanicí“ se rozumí železniční stanice, v níž jsou prováděny provozní nebo správní postupy s cílem umožnit železniční nákladní dopravě překročení hranice. Tato železniční stanice se může nacházet na hranici či v její blízkosti.

Článek 3

Překračování hranic úředníky a ostatními osobami podílejícími se na mezinárodní železniční dopravě

1. Smluvní strany budou usilovat o to, aby byly v souladu s jejich osvědčenými postupy pro všechny žadatele o víza usnadněny postupy pro udělování víz posádkám lokomotiv, chladírenských vagónů, osobám doprovázejícím nákladní zásilky a pracovníkům hraničních (výměnných) stanic podílejícím se na mezinárodní železniční dopravě.

2. Postup pro překračování hranic v případě osob uvedených v odstavci 1, včetně úředních dokladů potvrzujících jejich postavení, se stanoví na základě dvoustranných dohod.

3. Při provádění společné kontroly překračují úředníci pohraničních, celních a ostatních orgánů, kteří při výkonu svých úředních povinností provádějí kontroly v hraničních (výměnných) stanicích, státní hranici s pomocí dokladů, které smluvní strany stanoví pro své státní příslušníky.

Článek 4

Požadavky na hraniční (výměnné) stanice

V zájmu racionalizace a urychlení potřebných formalit v hraničních (výměnných) stanicích dodržují smluvní strany tyto minimální požadavky vztahující se na hraniční (výměnné) stanice, které jsou otevřeny mezinárodní železniční nákladní dopravě:

1. hraniční (výměnné) stanice mají stavby (prostory), budovy, zařízení a technické vybavení, jež jim umožňuje provádět kontroly 24 hodin denně, je-li to opodstatněné a přiměřené vzhledem k objemu nákladní dopravy;

2. hraniční (výměnné) stanice, v nichž jsou prováděny rostlinolékařské, veterinární a jiné kontroly, mají k dispozici potřebné technické vybavení;

3. přepravní a provozní kapacita hraničních (výměnných) stanic a přilehlých tratí musí být přiměřená vzhledem k objemu dopravy;

4. musí být k dispozici inspekční prostory a rovněž sklady pro dočasné uskladňování zboží, jež je předmětem celní kontroly či jiných forem kontroly;

5. musí být k dispozici vybavení, zařízení, informační technologie a komunikační systémy, jež umožňují předchozí výměnu informací, včetně informací o zboží blížícím se do hraničních (výměnných) stanic, jež jsou obsaženy v železničním nákladním listu a celním prohlášení;

6. v hraničních (výměnných) stanicích musí být k dispozici dostatek kvalifikovaných pracovníků železničních, celních, pohraničních a jiných orgánů, aby bylo možno zvládnout příslušný objem nákladní dopravy;

7. hraniční (výměnné) stanice musí mít technické vybavení, zařízení, informační technologie a komunikační systémy, aby byly schopny před příjezdem kolejového vozidla na hranice přijmout a použít údaje týkající se technického schválení a technických kontrol kolejového vozidla, které provedly orgány a železnice v rámci své pravomoci, nezavedou-li smluvní strany za účelem plnění těchto funkcí jiná ujednání.

Článek 5

Spolupráce mezi sousedními zeměmi v hraničních (výměnných) stanicích

V souladu s článkem 7 úmluvy smluvní strany koordinují opatření s ohledem na kontroly kolejových vozidel, kontejnerů, návěsů pro kombinovanou dopravu a zboží, jakož i vyřizování přepravních a průvodních dokladů a usilují o to, aby na základě dvoustranných dohod zajistily všechny formy společných kontrol.

Článek 6

Kontroly Smluvní strany:

1. stanoví mechanismus pro vzájemné uznávání veškerých forem kontroly kolejových vozidel, kontejnerů, návěsů pro kombinovanou dopravu a zboží, jestliže jsou jejich cíle shodné;

2. provádějí celní kontroly podle zásady výběru na základě posouzení a řízení rizik. Obecně platí, že pokud byly poskytnuty požadované informace o zboží a je-li zboží uloženo v řádně uzavřeném a zapečetěném kolejovém vozidle, kontejneru, návěsu pro kombinovanou dopravu nebo vagónu, neprovádí se fyzická prohlídka;

3. provádějí v hraničních (výměnných) stanicích zjednodušené kontroly a pokud možno přesunou určité formy kontroly na výchozí stanice a do místa určení;

4. aniž je dotčen článek 10 úmluvy, článek 4 přílohy 2, článek 5 přílohy 3 a článek 5 přílohy 4, provádějí kontroly zboží v tranzitu pouze tehdy, odůvodňují-li to konkrétní okolnosti nebo rizika.

Článek 7

Lhůty

1. Smluvní strany zajistí dodržování lhůt stanovených v dvoustranných dohodách pro technické operace zahrnující příjem a předání vlaků v hraničních (výměnných) stanicích, včetně všech druhů kontrol, a vynasnaží se tyto lhůty zkracovat zlepšením používané technologie a vybavení. Smluvní strany se zavazují, že v nadcházejících letech dosáhnou maximálního zkrácení lhůt.

2. Smluvní strany zaznamenávají prostoje vlaků nebo vagónů v hraničních (výměnných) stanicích a předávají informace dotčeným stranám, které provádějí následnou analýzu a navrhují opatření ke zkrácení prostojů.

Článek 8

Dokumentace

1. Smluvní strany zajistí, aby byly přepravní a průvodní doklady náležitě vyhotoveny v souladu s právními předpisy dovážejících a tranzitních zemí.

2. Ve svých vzájemných vztazích se smluvní strany vynasnaží omezit papírové doklady a zjednodušit dokumentační postupy používáním elektronických systémů pro výměnu informací odpovídajících údajům obsaženým v železničních nákladních listech a celních prohlášeních připojených ke zboží, jež byly vyhotoveny v souladu s právními předpisy smluvních stran.

3. Smluvní strany se vynasnaží poskytnout celním orgánům předem informace o zboží přicházejícím do hraničních (výměnných) stanic, jak jsou obsaženy v železničním nákladním listu a celním prohlášení. Formát, postup a lhůty pro poskytnutí informací stanoví smluvní strany.

Článek 9

Používání železničního nákladního listu CIM/SMGS

Smluvní strany mohou namísto jiných přepravních dokladů, jež jsou v současnosti stanoveny v mezinárodních smlouvách, používat železniční nákladní list CIM/SMGS, jenž může být současně celním dokladem.“

1) Mezinárodní úmluva o sladění hraničních kontrol zboží přijatá v Ženevě dne 21. října 1982 byla vyhlášena pod č. 55/1992 Sb.
Příloha 8 Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží přijatá v Ženevě dne 3. října 2005 byla vyhlášena pod č. 33/2012 Sb. m. s.

Přesunout nahoru