Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 33/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí přílohy 8 Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží

Datum vyhlášení 27.03.2012
Uzavření smlouvy 03.10.2005
Platnost od 20.05.2008
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

33

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 55/1992 Sb.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. října 2005 v Ženevě byla Správním výborem Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží1) Evropské hospodářské komise – Organizace spojených národů přijata příloha 8 Úmluvy.

Příloha 8 Úmluvy vstoupila v platnost pro všechny smluvní strany na základě článku 22 odst. 3 Úmluvy dne 20. května 2008.

Anglické znění přílohy 8 Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Změna Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží uzavřené v Ženevě dne 21. října 1982

Změna platná od 1. ledna 2009

„PŘÍLOHA 8

USNADNĚNÍ POSTUPŮ PRO PŘEKRAČOVÁNÍ HRANIC PRO MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ DOPRAVU

Článek 1

Zásady

K doplnění ustanovení této úmluvy, a zejména ustanovení přílohy 1, je účelem této přílohy stanovit opatření, která musí být přijata, aby bylo možno usnadnit postupy pro překračování hranic pro mezinárodní silniční dopravu.

Článek 2

Usnadnění postupů pro udělování víz řidičům z povolání

1. Smluvní strany by měly usilovat o to, aby v souladu s jejich osvědčenými postupy pro všechny žadatele o víza, vnitrostátními imigračními pravidly, jakož i mezinárodními závazky byly usnadněny postupy pro udělování víz řidičům z povolání činným v mezinárodní silniční dopravě.

2. Smluvní strany se dohodly, že si budou pravidelně vyměňovat informace o osvědčených postupech s cílem usnadnit postupy pro udělování víz řidičům z povolání.

Článek 3

Provozování mezinárodní silniční dopravy

1. V zájmu usnadnění mezinárodního pohybu zboží informují smluvní strany pravidelně a jednotným a koordinovaným způsobem všechny osoby zapojené do provozování mezinárodní silniční dopravy o platných nebo plánovaných požadavcích na hraniční kontroly pro mezinárodní silniční dopravu a o aktuální situaci na hranicích.

2. Smluvní strany budou usilovat o to, aby v co nejširším rozsahu, a ne pouze v rámci tranzitní přepravy, převedly všechny nezbytné kontrolní postupy na místa původu a určení zboží přepravovaného po silnici, aby se zmírnilo přetížení na hraničních přechodech.

3. Zejména s ohledem na článek 7 této úmluvy by měly být přednostně odbavovány spěšné zásilky, jako jsou živá zvířata a zboží podléhající rychlé zkáze. Příslušné orgány na hraničních přechodech by měly zejména:

i) přijmout nezbytná opatření, aby byly čekací doby vozidel schválených podle ATP přepravujících zkazitelné potraviny nebo živá zvířata od příjezdu na hranici až do kontroly příslušnými orgány a správní, celní a hygienické kontroly co nejkratší,

ii) zajistit co nejrychlejší provedení požadovaných kontrol,

iii) nakolik je to možné, umožnit vozidlům přepravujícím zkazitelné potraviny provoz potřebných chladicích jednotek během překračování hranic, není-li to nemožné z důvodu požadovaného kontrolního postupu,

iv) spolupracovat s orgány jiných smluvních stran, především prostřednictvím předběžné výměny informací, aby bylo možné zrychlit postupy při překračování hranic pro zboží podléhající rychlé zkáze a živá zvířata, pokud tyto náklady podléhají hygienické kontrole.

Článek 4

Kontrola vozidel

1. Smluvní strany, které dosud nejsou smluvními stranami Dohody o přijetí jednotných podmínek pro pravidelné technické prohlídky kolových vozidel a o vzájemném uznávání těchto prohlídek (1997), by měly usilovat o to, aby v souladu s příslušnými vnitrostátními a mezinárodními právními předpisy usnadnily překračování hranic silničním vozidlům přijetím mezinárodního osvědčení o technické prohlídce stanoveného v uvedené dohodě. Osvědčení o technické prohlídce, které je součástí uvedené dohody ode dne 1. ledna 2002, je obsaženo v dodatku 1 této přílohy.

2. Za účelem identifikace vozidel schválených podle ATP, která přepravují zkazitelné potraviny, mohou smluvní strany používat rozlišovací označení připevněná k dotyčnému zařízení a osvědčení ATP nebo certifikační štítek podle Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (1970).

Článek 5

Mezinárodní vážní osvědčení vozidla

1. V zájmu zrychlení překračování hranic by smluvní strany měly v souladu s příslušnými vnitrostátními a mezinárodními právními předpisy usilovat o to, aby se na hraničních přechodech zamezilo opakovanému vážení vozidel tím, že přijmou a budou vzájemně uznávat mezinárodní vážní osvědčení vozidla obsažené v dodatku 2 této přílohy. Jestliže smluvní strany přijmou tato osvědčení, nebudou prováděla žádná další vážení, s výjimkou namátkových kontrol v případě podezření na nesrovnalosti. Vážení vozidel zaznamenaná v těchto osvědčeních budou prováděna pouze v zemi původu mezinárodní dopravy. Výsledky vážení budou v osvědčeních řádně zaznamenány a potvrzeny.

2. Každá smluvní strana, která přijme mezinárodní vážní osvědčení vozidla, zajistí zveřejnění seznamu všech vážních stanic ve své zemi schválených podle mezinárodních zásad, jakož i každou změnu v tomto seznamu. Tento seznam a všechny změny vněm provedené se předávají Výkonnému tajemníkovi Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), který je rozešle každé smluvní straně a mezinárodním organizacím uvedeným v příloze 7 článku 2 této úmluvy.

3. Minimální požadavky na schválené vážní stanice, zásady pro udělování povolení a základní vlastnosti používaných postupů vážení jsou uvedeny v dodatku 2 této přílohy.

Článek 6

Hraniční přechody

Pro zjednodušení a zrychlení požadovaných formalit na hraničních přechodech dodržují smluvní strany co nejlépe tyto minimální požadavky pro hraniční přechody, jež jsou otevřeny pro mezinárodní dopravu zboží:

i) zařízení umožňující společnou kontrolu mezi sousedními státy (technologie jedné zastávky) 24 hodin denně, kdykoli je tato kontrola zdůvodnitelná potřebami obchodu a v souladu s předpisy o silniční dopravě,

ii) oddělení dopravy různých typů na obou stranách hranice, které umožní přednostní odbavení vozidel s platnými mezinárodními tranzitními celními doklady (TIR, T) nebo vozidel přepravujících živá zvířata či zkazitelné potraviny,

iii) kontrolní plochy mimo příjezdové pásy pro namátkovou kontrolu nákladu a vozidel,

iv) vhodná parkovací a terminálová zařízení,

v) řádná hygienická, sociální a telekomunikační zařízení pro řidiče,

vi) pomoc při zřizování speditérských firem poskytnutím vhodných zařízení na hraničních přechodech nabízejících služby provozovatelům dopravy na konkurenčním základě.

Článek 7

Mechanismus hlášení

S ohledem na články 1 až 6 této přílohy provádí Výkonný tajemník Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) každý druhý rok mezi smluvními stranami průzkum týkající se dosaženého pokroku při zlepšování postupů překračování hranic v jejich zemích.

Dodatek 1 přílohy 8 této úmluvy

MEZINÁRODNÍ OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ PROHLÍDCE

v souladu s Dohodou o přijetí jednotných podmínek pro pravidelné technické prohlídky kolových vozidel a o vzájemném uznávání těchto prohlídek (1997), která vstoupila v platnost dne 27. ledna 2001.

1. Akreditovaná centra pro provádění technických prohlídek odpovídají za provádění kontrolních testů, udělování osvědčení o splnění požadavků prohlídky podle příslušných pravidel připojených k Vídeňské dohodě z roku 1997 a určování nejzazšího termínu další prohlídky, který bude uveden v řádku 12,5 mezinárodního osvědčení o technické prohlídce, jehož vzor je uveden níže.

2. Mezinárodní osvědčení o technické prohlídce obsahuje níže uvedené informace. Mezinárodní osvědčení o technické prohlídce může být brožurka ve formátu A6 (148 × 105 mm) se zelenými deskami a bílými vnitřními stranami nebo zelený či bílý list ve formátu A4 (210 × 197) složený do formátu A6 tak, aby část obsahující rozlišovací značku státu nebo Organizace spojených národů tvořila horní část složeného osvědčení.

3. Položky osvědčení a jejich obsah budou vytištěny v úředním jazyce vydávající smluvní strany a budou zachovávat číslování.

4. Jako alternativa se mohou používat zprávy o pravidelných prohlídkách, které jsou běžné v zemích, jež jsou smluvními stranami dohody. Jejich vzor se předá generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, který o nich informuje smluvní strany.

5. Položky v mezinárodním osvědčení o technické prohlídce psané ručně nebo psacím strojem nebo tištěné počítačem, které smějí vyplňovat výhradně příslušné orgány, se píší latinkou.

OBSAH MEZINÁRODNÍHO OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ PROHLÍDCE

OBSAH MEZINÁRODNÍHO OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ PROHLÍDCE

Dodatek 2 přílohy 8 této úmluvy

MEZINÁRODNÍ VÁŽNÍ OSVĚDČENÍ VOZIDLA

1. Účelem mezinárodního vážního osvědčení vozidla (IVWC) je usnadnit postupy pro překračování hranic, zejména zamezit opakovanému vážení nákladních silničních vozidel během cesty v zemích smluvních stran. Údaje v řádně vyplněných osvědčeních přijatých smluvními stranami přijmou příslušné orgány smluvních stran jako platné údaje o vážení. Příslušné orgány nevyžadují nová vážení, s výjimkou namátkových kontrol v případě podezření na nesrovnalosti.

2. Mezinárodní vážní osvědčení vozidla, které odpovídá vzoru uvedenému níže v tomto dodatku, se vydává a používá pod dohledem určeného státního orgánu v každé smluvní straně (přijímající tato osvědčení) v souladu s postupem popsaným v přiloženém osvědčení.

3. Použití osvědčení dopravci je nepovinné.

4. Smluvní strany přijímající tato osvědčení schválí povolené vážní stanice, které budou společně s dopravcem/řidičem nákladního silničního vozidla vyplňovat mezinárodní vážní osvědčení vozidla v souladu s těmito minimálními požadavky:

Vážní stanice jsou vybaveny certifikovaným i váhami. Pro vážení mohou smluvní strany přijímající osvědčení zvolit metodu a nástroje, které považují za vhodné. Smluvní strany přijímající osvědčení zajistí způsobilost vážních stanic například na základě akreditace nebo hodnocením, použití vhodných vah, odborného personálu, doložených systémů kvality a testovacích postupů.

Vážní stanice a jejich váhy musí být udržovány v dobrém stavu. Váhy musí být pravidelně ověřovány a cejchovány příslušnými orgány zodpovědnými za váhy a míry. Váhy, jejich maximální povolené odchylky a použití musí odpovídat doporučením stanoveným Mezinárodní organizací pro legální metrologii (OIML).

Vážní stanice jsou vybaveny váhami, které odpovídají buď:

- doporučení OIML R 76 „Váhy s neautomatickou činností“, třída přesnosti III nebo vyšší;

- návrhu doporučení OIML „Automatické váhy pro vážení silničních vozidel za jízdy“, třída přesnosti 0,5,1, 2 nebo vyšší, které umožňují maximální povolené odchylky ± 2%, 1% a 0,5% nebo nižší.

Vyšší hodnoty odchylek se mohou použít při měřeních zatížení na jednotlivé nápravy.

5. Ve výjimečných případech, zejména v případě podezření na nesrovnalosti nebo na základě žádosti dopravce/řidiče příslušného silničního vozidla, mohou příslušné orgány vozidlo převážit. V případě, že se vážní stanice dopustí několika chybných měření, které kontrolní orgány v zemi smluvní strany přijímající osvědčení zjistí, přijmou příslušné orgány země vážní stanice vhodná opatření, jejichž cílem bude zajistit, aby se tyto chyby již neopakovaly.

6. Vzor osvědčení může být vyhotoven ve kterémkoli jazyce smluvních stran přijímajících osvědčení za předpokladu, že bude zachována úprava osvědčení a že umístění položek osvědčení nebude změněno.

7. Každá smluvní strana, která přijímá osvědčení, zveřejní seznam všech vážních stanic ve své zemi, které jsou schválené podle mezinárodních zásad, jakož i každou změnu v tomto seznamu. Tento seznam a všechny změny v něm provedené se předávají Výkonnému tajemníkovi Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), který je rozešle každé smluvní straně a mezinárodním organizacím uvedeným v příloze 7 článku 2 této úmluvy.

8. (Přechodné ustanovení) Jelikož je v současné době pouze málo vážních stanic vybaveno váhami, kterými lze měřit zatížení na jednotlivé nápravy nebo na skupinu náprav, dohodly se smluvní strany přijímající osvědčení, že během přechodného období, které skončí dvanáct měsíců po vstupu této přílohy v platnost, budou dostačující měření celkové hmotnosti vozidla podle bodu 7.3 mezinárodního vážního osvědčení vozidla a příslušné vnitrostátní orgány je budou přijímat.

MEZINÁRODNÍ VÁŽNÍ OSVĚDČENÍ VOZIDLA (IVWC)

Příloha 1

SMLUVNÍ STRANY DOHODY O MEZINÁRODNÍCH PŘEPRAVÁCH ZKAZITELNÝCH POTRAVIN A O SPECIALIZOVANÝCH PROSTŘEDCÍCH URČENÝCH PRO TYTO PŘEPRAVY (ATP)

(1. září 1970)

Ázerbájdžán
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Bývalá jugoslávská republika Makedonie
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Gruzie
Chorvatsko
Irsko
Itálie
Jugoslávie
Kazachstán
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Maroko
Monako
Německo
Nizozemsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Ruská federace
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Spojené království
Spojené státy americké
Španělsko
Švédsko
Uzbekistán

Příloha 2

SMLUVNÍ STRANY DOHODY O PŘIJETÍ JEDNOTNÝCH PODMÍNEK PRO PRAVIDELNÉ TECHNICKÉ PROHLÍDKY KOLOVÝCH VOZIDEL A O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ TĚCHTO PROHLÍDEK

(13. listopadu 1997)

Estonsko
Finsko
Maďarsko
Nizozemsko
Rumunsko
Ruská federace“

1) Mezinárodní úmluva o sladění hraničních kontrol zboží přijatá v Ženevě dne 21. října 1982 byla vyhlášena pod č. 55/1992 Sb.

Přesunout nahoru