Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky komentářů

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 32/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Srbské republiky o spolupráci v oblasti chemické, biologické, radiologické a nukleární obrany

Částka 18/2012
Platnost od 27.03.2012
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

32

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. února 2012 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Srbské republiky o spolupráci v oblasti chemické, biologické, radiologické a nukleární obrany.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA MEZI MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM OBRANY SRBSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI CHEMICKÉ, BIOLOGICKÉ, RADIOLOGICKÉ A NUKLEÁRNÍ OBRANY

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Srbské republiky, dále jen „strany“,

považujíce mezinárodní vojenskou spolupráci za důležitý prvek bezpečnosti a stability v euro-atlantické oblasti,

přejíce si ustavit formální rámec své spolupráce v oblasti chemické, biologické, radiologické a nukleární obrany,

majíce na paměti Ujednání mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory o spolupráci v oblasti obrany, podepsané v Bělehradě dne 30. května 2005,

se dohodly na následujícím:

ČLÁNEK 1

Účel

1. Tato Dohoda stanoví principy spolupráce v oblasti chemické, biologické, radiologické a nukleární (CBRN) obrany.

2. Spolupráce na základě této Dohody bude uskutečňována na recipročním základě, k oboustrannému prospěchu a v souladu s právními předpisy států smluvních stran a s pravidly a principy mezinárodního práva.

ČLÁNEK 2

Organizace

1. Strany budou vzájemně spolupracovat v oblastech společného zájmu na základě svých technických, personálních, finančních a dalších možností.

2. Výkonnými orgány pověřenými k řízení spolupráce podle této Dohody budou:

- pro českou stranu - sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany České republiky a sekce rozvoje druhů sil - operační sekce Ministerstva obrany České republiky.

- pro srbskou stranu - sekce obrané politiky, oddělení plánování a vývoje a velitelství výcviku;

3. K usnadnění spolupráce podle této Dohody se mohou výkonné orgány dohodnout na ustavení stálých nebo dočasných pracovních skupin.

ČLÁNEK 3

Oblasti a formy spolupráce

Spolupráce stran bude probíhat v následujících formách:

a) Vzájemná výměna informací a produktů (např. technických dokumentů, studií, vzorků);

b) Realizace projektů v oblasti výzkumu a vývoje;

c) Organizace krátkodobých návštěv a výměna specialistů;

d) Účast na sympoziích a seminářích organizovaných stranami;

e) Účast na vojenských cvičeních organizovaných stranami;

f) Další formy podle dohody stran.

ČLÁNEK 4

Nakládání s informacemi

1. Strany si budou poskytovat pouze neutaj ováné produkty a informace.

2. Žádná ze stran nepředá jakýmkoli způsobem třetí straně produkty a informace poskytnuté druhou stranou podle této Dohody bez písemného souhlasu druhé strany. Strany si mohou dohodnout pravidla nakládání s informacemi pro určité druhy informací.

ČLÁNEK 5

Financování

Pokud v konkrétních případech nebude dohodnuto jinak, hradí si obě strany své vlastní náklady v souvislosti s prováděním spolupráce podle této Dohody.

ČLÁNEK 6

Náhrada škody

Nároky na náhradu škody vzniklé během spolupráce podle této Dohody budou řešeny v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů států jednotlivých stran a aplikovatelných mezinárodních dohod.

ČLÁNEK 7

Spory

Spory ohledně výkladu nebo provádění této Dohody budou řešeny neprodleně přímým jednáním mezi prováděcími orgány. Jestliže se prováděcí orgány nebudou schopny dohodnout, předloží spor stranám.

ČLÁNEK 8

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

2. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou.

3. Každá ze stran může tuto Dohodu písemně vypovědět. Tato výpověď vstoupí v platnost šest (6) měsíců od data jejího doručení druhé straně.

4. Tato Dohoda může být měněna nebo doplňována oboustranným písemným souhlasem stran.


Dáno v Praze dne 21. února 2012, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, srbském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílného výkladu je rozhodující anglické znění.

Za Ministerstvo obrany České republiky
brig.gen.Ing. Bohuslav Dvořák v. r.
ředitel sekce rozvoje druhů sil - operační sekce

Za Ministerstvo obrany Srbské republiky
Goran Radovanović v.r.
zástupce velitele Velitelství pro výcvik

AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE CZECH REPUBLIC AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF SERBIA ON CO-OPERATION IN THE FIELD OF CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR DEFENCE

Přesunout nahoru