Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 28/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Moldavské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy

Datum vyhlášení 16.03.2012
Uzavření smlouvy 29.11.2011
Platnost od 16.01.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. listopadu 2011 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Moldavské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 odst. 1 dne 16. ledna 2012.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Moldavské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy

Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Ministerstvo zdravotnictví Moldavské republiky,

dále jen „smluvní strany“,

vědomy si důležitosti mezinárodní spolupráce v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy a

potřeby upevnění vzájemné spolupráce,

přejíce si vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj spolupráce na základě rovnosti a vědomy si

potřeby stanovení odpovídajícího právního základu vzájemných vztahů spolupráce, se

dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou v rozsahu jim svěřené působnosti vymezené platnými právními předpisy obou smluvních stran podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy na základě reciprocity a vzájemné výhodnosti s cílem posilovat zdravotnické systémy a přispívat ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel států obou smluvních stran.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v těchto oblastech:

- fungování zdravotnických systémů,

- ochrana a podpora veřejného zdraví,

- zdravotnická vědecko-výzkumná činnost,

- léčivé přípravky a zdravotnické prostředky,

- transplantace orgánů, tkání a buněk,

- zdravotní péče,

- další oblasti spolupráce vzájemně dohodnuté smluvními stranami.

Článek 3

Vzájemná spolupráce smluvních stran v oblastech uvedených v článku 2 bude uskutečňována především formou:

- pracovních kontaktů,

- vzájemných návštěv vyšších úředních zástupců,

- sdílením odborných materiálů a dokumentů (publikací a studií),

- sdílením zkušeností, informací a příkladů dobré praxe,

- další formou spolupráce vzájemně dohodnutou smluvními stranami.

Článek 4

Smluvní sírany budou podle svých možností podporovat spolupráci a přímé kontakty mezi zdravotnickými institucemi a organizacemi ve svých státech.

Článek 5

Toto ujednání bude prováděno v souladu s právními předpisy platnými na území obou smluvních stran.

Článek 6

1. Obě strany si vzájemně oznámí diplomatickou cestou, že jejich vnitrostátní právní požadavky nutné pro vstup v platnost tohoto ujednání, byly splněny. Ujednání vstoupí v platnost dnem doručení pozdějšího z těchto oznámení.

2. Toto ujednání se sjednává na dobu neurčitou. Každá smluvní strana může toto ujednání vypovědět zasláním písemného oznámení diplomatickou cestou druhé smluvní straně. Tato výpověď nabude platnosti po uplynutí 6 (šesti) měsíců ode dne doručení tohoto oznámení.

3. Toto ujednání může být měněno a doplňováno na základě vzájemné dohody smluvních stran. Změny a doplňky tohoto ujednání vstoupí v platnost v souladu s ustanovením odstavce 1 tohoto článku


Dáno v Praze dne 29. listopadu 2011, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, moldavském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo zdravotnictví České republiky
J.E. Leoš Heger
Ministr zdravotnictví

Za Ministerstvo zdravotnictví Moldavské republiky
J.E. Iurie Leancă
Místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí a evropské integrace

Agreement between the Ministry of Health of the Czech Republic and the Ministry of Health of the Republic of Moldova on cooperation in the fields of health and medical science

Přesunout nahoru