Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 27/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryní vědy a vysokého školství Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání na léta 2011 – 2014

Datum vyhlášení 12.03.2012
Uzavření smlouvy 24.01.2012
Platnost od 24.01.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

27

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. ledna 2012 byl v Praze podepsán Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryní vědy a vysokého školství Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání na léta 2011 – 2014.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryní vědy a vysokého školství Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání na léta 2011 - 2014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryně vědy a vysokého školství Polské republiky (dále jen „smluvní strany“)

- se v souladu s článkem 15 odst. 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané v Praze dne 30. září 2003,

- a ve snaze rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání

dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace o systému vysokoškolského vzdělávání ve svých státech, nabídce studijních programů vysokých škol a dalších možnostech studia na vysokých školách působících v jejich státech.

Článek 2

Smluvní strany se budou navzájem informovat o aktuálních otázkách v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Článek 3

Smluvní strany se budou navzájem informovat o kongresech, konferencích, sympoziích a dalších setkáních s mezinárodní účastí, která se budou konat na území České republiky nebo Polské republiky.

Článek 4

1. Smluvní strany budou podporovat rozvíjení přímé spolupráce mezi vysokými školami působícími ve státech smluvních stran.

2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky sděluje, že české veřejné vysoké školy mohou v rámci tzv. Rozvojových programů pro veřejné vysoké školy, jejichž témata se každoročně vyhlašují, požádat o dotace na podporu projektů přímé spolupráce zaměřených na mobilitu studentů a akademických pracovníků. V případě zájmu polské strany mohou být témata rozvojových programů rozšířena a zahrnovat i podporu projektů vysokých škol zaměřených na tvorbu a/nebo uskutečňování společných studijních programů.

Článek 5

1. Smluvní strany budou podporovat výuku českého jazyka na veřejných vysokých školách v Polské republice, nad nimiž vykovává dohled ministr zodpovědný za vysoké školství, a výuku polského jazyka na veřejných vysokých školách v České republice.

2. Za tímto účelem budou podporovat působení lektorů:

1) polského jazyka a literatury na Univerzitě Karlově v Praze, Masarykově univerzitě a na Univerzitě Palackého v Olomouci;

2) českého jazyka a literatury na Varšavské univerzitě ve Varšavě, Jagellonské univerzitě v Krakově, Slezské univerzitě v Katovicích, Opolské univerzitě, Vratislavské univerzitě a Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani.

3. Smluvní strany nevylučují poskytnutí podpory činnosti lektorátů, které mohou být zřízeny na dalších vysokých školách než těch, jež jsou uvedeny v odst. 2.

4. Smluvní strany budou podporovat aktivity vedoucí k rozvíjení polonistiky v České republice a bohemistiky v Polské republice.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat výměny akademických pracovníků na studijní a výzkumné pobyty v celkovém ročním limitu do 30 měsíců. Délka každého jednotlivého pobytu může být od 1 do 5 měsíců.

Článek 7

1. Za účelem podpory studia polského jazyka v České republice polská smluvní stana každoročně nabídne české smluvní straně 12 stipendií k účasti na letních kurzech polského jazyka pořádaných veřejnými vysokými školami v Polské republice v působnosti příslušného ministra pro vysoké školství.

2. Za účelem podpory studia českého jazyka a kultury v Polské republice česká smluvní strana každoročně nabídne polské smluvní straně 15 stipendií k účasti v kurzech českého jazyka na Letních školách slovanských studií pořádaných veřejnými vysokými školami v České republice, z čehož 3 místa jsou vyhrazena pro vítěze překladatelské a literární soutěže bohemistů pořádané v rámci „Dnů bohemistů“ v Polské republice.

Článek 8

1. Polská smluvní strana každoročně nabídne studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami v České republice, kteří obdrží od české smluvní strany za tímto účelem stipendium, možnost uskutečnění stipendijních studijních nebo výzkumných pobytů na veřejných vysokých školách v Polské republice v působnosti příslušného ministra pro vysoké školství, v celkovém rozsahu 150 měsíců ročně, z čehož 50 stipendijních měsíců je vyhrazeno pro studenty polské filologie na českých vysokých školách. Délka jednotlivých pobytů může být od 2 do 10 měsíců.

2. Česká smluvní strana každoročně nabídne studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami v Polské republice v působnosti příslušného ministra pro vysoké školství, kteří obdrží od polské smluvní strany za tímto účelem stipendium, možnost uskutečnění stipendijních studijních nebo výzkumných pobytů na veřejných vysokých školách v České republice v celkovém rozsahu 150 měsíců ročně, z čehož 50 stipendijních měsíců je vyhrazeno pro studenty české filologie na polských vysokých školách. Délka jednotlivých pobytů může být od 2 do 10 měsíců.

Článek 9

1. Při nominaci kandidátů podle článků 6, 7 a 8 tohoto protokolu předloží vysílající smluvní strana přijímající smluvní straně materiály, které budou obsahovat údaje požadované v příslušném formuláři přihlášky, nejpozději do 31. března každého roku.

2. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně nejpozději do 30. června každého roku, zda byli nominovaní kandidáti přijati, a současně sdělí vysílající smluvní straně názvy institucí, které kandidáty přijaly.

3. Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně přesné datum příjezdu stipendistů nejméně 2 (dva) týdny před zahájením pobytu.

Článek 10

1. Přijímající smluvní strana poskytne účastníkům jazykových kurzů přijatým na základě článku 7 tohoto protokolu zdarma stravování a ubytování a úhradu zápisného a výdajů za případné exkurze pořádané v rámci kurzu.

2. Vysílající smluvní strana uhradí podle svých finančních možností výdaje za dopravu do místa pobytu a zpět.

Článek 11

1. Vysílající smluvní strana poskytne osobám přijatým ke studijním a výzkumným pobytům na základě článků 6 a 8 tohoto protokolu stipendium v souladu s platnými právními předpisy svého státu na dobu studijního/výzkumného pobytu.

2. Přijímající smluvní strana poskytne osobám přijatým ke studijním a výzkumným pobytům na základě článků 6 a 8 tohoto protokolu bezplatné studium, resp. možnost provádění výzkumu, umožní jim užívání knihoven, a dále jim poskytne možnost ubytovat se za úplatu a stravovat se za úplatu ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jako mají občané státu přijímající smluvní strany.

3. Česká smluvní strana uhradí svým kandidátům výdaje za dopravu do místa pobytu a zpět.

Článek 12

Veškeré aktivity a výměny osob i materiálů v rámci tohoto protokolu budou uskutečňovány v souladu se zásadou reciprocity a v mezích rozpočtových možností smluvních stran.

Článek 13

Tento protokol nevylučuje možnost uskutečnění dalších aktivit, na nichž se smluvní strany dohodnou.

Článek 14

1. Tento protokol vstoupí v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2014. Nebude-li v tomto období jednou ze smluvních stran vypovězen v souladu s odst. 2, bude jeho platnost automaticky prodloužena do podpisu nového protokolu, nejdéle však do dne 31. prosince 2015.

2. Kterákoli ze smluvních stran může ukončit platnost tohoto protokolu písemnou výpovědí; v takovém případě bude jeho platnost ukončena po uplynutí šesti měsíců od dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

3. Ukončení platnosti tohoto protokolu nebude mít vliv na realizaci aktivit, uskutečňovaných na jeho základě, které byly započaty v době jeho platnosti.


Dáno v Praze dne 24. ledna 2012 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Ing. Michal Zaorálek v. r.
náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Za ministryni vědy a vysokého školství Polské republiky
Jan Pastwa v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Polské republiky v České republice

Přesunout nahoru