Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 25/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti zajištění vojenského letového provozu

Datum vyhlášení 12.03.2012
Uzavření smlouvy 14.12.2011
Platnost od 25.02.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

25

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. prosince 2011 byla v Piešťanech podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti zajištění vojenského letového provozu.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dne 25. února 2012.

Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbyl platnosti Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti zabezpečení letového provozu, společné přepravě a výměně informací o letech vojenských letadel v prostoru státní hranice mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsaný v Praze dne 2. října 2000 a vyhlášený pod č. 140/2000 Sb. m. s.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“).

odvolávajíce se na Smlouvu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci, podepsanou v Bratislavě dne 23. listopadu 1992,

berouce v úvahu Dohodu mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil, podepsanou v Londýně dne 19. června 1951 (dále jen „Dohoda NATO SOFA“),

odvolávajíce se na Úmluvu o mezinárodním civilním letectví, podepsanou v Chicagu dne 7. prosince 1944 (dále jen „Chicagská úmluva“),

uplatňujíce Nařízení Komise (ES) č. 2150/2005 z 23. prosince 2005, kterým se stanoví společná pravidla pro pružné využívání vzdušného prostoru (dále jen „Nařízení Komise“),

berouce v úvahu rozhodnutí Vojenského výboru Organizace Severoatlantické smlouvy (dále jen „NATO“) MC 54/1,

vycházejíce z Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vzájemné spolupráci, podepsaného v Bratislavě dne 2. května 1994,

usilujíce o vzájemně výhodnou spolupráci v oblasti zajištění vojenského letového provozu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou,

se dohodly takto:

Článek 1

Účel Dohody

Účelem této Dohody je rámcově upravit zejména podmínky spolupráce v oblasti vojenského leteckého výcviku, zajištění vojenských leteckých cvičení, vojenské letecké přepravy a plnění úkolů integrovaného systému protivzdušné obrany Organizace Severoatlantické smlouvy (dále jen „NATINADS“), včetně nácviku plnění těchto úkolů.

Článek 2

Vymezení pojmů

(1) Pro účely této Dohody mají pojmy „letadlo“, „údobí nouze“. ..letecká nehoda'“, ..incident“, „letové provozní služby'* a „řízení letového provozu'' stejný význam jako v příloze 11 Chicagské úmluvy.

(2) Pro účely této Dohody pojem

a) „vojenské letadlo“ znamená letadlo ve službách Armády České republiky (dále jen „AČR“) a vojenské letadlo ozbrojených sil Slovenské republiky (dále jen „OS SR“),

b) „vojenský letový provoz“ znamená letový provoz vojenských letadel ve vzdušném prostoru nebo na území států smluvních stran, zahrnující např. vojenský letecký výcvik, vojenská letecká cvičení, vojenskou leteckou přepravu a plnění úkolů NATINADS včetně jejich nácviku,

c) „stanoviště letových provozních služeb“ (dále jen „stanoviště ATS“) znamená civilní nebo vojenské stanoviště odpovědné za poskytování letových provozních služeb,

d) „mimořádný případ“ znamená případ, kdy bylo ohledně vojenského letadla státu jedné smluvní strany ve vzdušném prostoru nebo na území státu druhé smluvní strany vyhlášeno údobí nouze nebo u něj došlo k letecké nehodě nebo incidentu,

e) „vojenský výcvikový prostor“ znamená geografickou oblast zvlášť vymezenou v čase a prostoru k provádění výcviku jednotek ACR a OS SR,

f) „personál“ znamená příslušníky ozbrojených sil a civilní personál doprovázející ozbrojené síly států smluvních stran,

g) „vojenská letecká přeprava“ znamená let vojenského letadla státu jedné smluvní strany s cílem přepravit personál nebo materiál státu druhé smluvní strany.

Článek 3

Oblasti spolupráce

Smluvní strany spolupracují zejména v těchto oblastech:

a) lety vojenských letadel státu jedné smluvní strany ve vzdušném prostoru státu druhé smluvní strany,

b) plnění úkolů ochrany vzdušného prostoru v rámci NATINADS podle platných standardních postupů NATO a nácvik plnění těchto úkolů,

c) vzájemné využívání vojenských letišť,

d) vzájemné využívám vojenských výcvikových prostorů a zařízení k výcviku vzdušných sil,

e) vojenská letecká přeprava.

Článek 4

Povolení vojenského letového provozu

(1) Vojenská letadla mohou vstupovat do vzdušného prostora stára druhé smluvní strany na základě diplomatického povoleni vydaného v souladu s vmtrostátmmi právními předpisy státu druhé smluvní strany. Lety vojenských letadel ve vzdušném prostoru státu druhé smluvní strany se provádějí v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými jsou státy smluvních stran vázány. a podle vnitrostátních právních a leteckých předpisů státu druhé smluvní strany.

(2) Smluvní strana žádající o let ve vzdušném prostoru státu druhé smluvní strany je povinna předložit žádost o diplomatické povolení letu vojenského letadla ve vzdušném prostoru státu druhé smluvní strany příslušnému orgánu tohoto státu v termínu a způsobem určeným tímto orgánem.

(3) Letový plán vojenského letadla ve vzdušném prostoru státu druhé smluvní strany musí být v souladu s vydaným diplomatickým povolením.

(4) Ustanovení odstavce 1 až 3 se nepoužijí, pokud mezinárodní smlouvy, kterými jsou státy smluvních stran vázány, nebo vnitrostátní právní předpisy států smluvních stran stanoví pro specifické lety vojenských letadel (např. lety vojenských letadel plnících úkoly ochrany vzdušného prostoru států smluvních stran a vojenských letadel vykonávajících nácvik plnění těchto úkolů) jiný režim.

(5) Ve vzdušném prostoru státu druhé smluvní strany je zakázáno provádět lety vyzbrojených vojenských letadel (např. raketami, bombami, kanónovou municí) a lety vojenských letadel vybavených prostředky schopnými provádět vzdušný průzkum a radioeiektronický boj.

(6) Ustanovení odstavce 5 se nevztahuje na tyto případy:

a) lety vojenských letadel při plnění úkolů NATINADS včetně nácviku plnění těchto úkolů,

b) lety vojenských letadel při plnění úkolů nácviku bojového použití s vlastní leteckou výzbrojí v rámci využití vojenských výcvikových prostorů státu druhé smluvní strany,

c) lety vojenských letadel s průzkumným zařízením, které se uskutečňují v rámci jiných mezinárodních smluv, kterými jsou státy smluvních stran vázány.

(7) Ve vzdušném prostoru státu druhé smluvní strany je možno provádět lety ne vyzbrojených vojenských letadel přepravujících výzbroj a munici, která mají v diplomatickém povolení tuto skutečnost uvedenu.

Článek 5

Letové provozní služby a uspořádání vzdušného prostoru

(1) Letům vojenských letadel státu jedné smluvní strany ve vzdušném prostoru státu druhé smluvní strany budou letové provozní služby poskytovat:

a) civilní stanoviště ATS v souladu s postupy státu, v jehož vzdušném prostoru se let provádí. platnými pro civilní letectví v případě, kdy je let prováděn podle pravidel Mezinárodní organizace pro civilní letectví (dále jen „ICAO“), a v rámci svého oprávnění i v případech. kdy je let prováděn podle jiných pravidel, než pravidel ICAO, a

b) vojenská stanoviště ATS v souladu s postupy státu, v jehož vzdušném prostoru se let provádí, platnými pro vojenské letectví v případě, kdy je let prováděn podle jiných pravidel, než pravidel ICAO.

(2) Součinnost vojenských stanovišť ATS státu smluvních stran se uskutečňuje v souladu se schválenými operačními postupy vzdušných sil AČR a vzdušných sil OS SR.

(3) V případě přeshraničních činností smluvní strany uplatňují též postupy stanovené Nařízením Komise.

Článek 6

Mimořádný případ

V mimořádném případě podle článku 2 odst. 2 písm. d) této Dohody se bude postupovat v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu smluvní strany, na jehož území k takovému případu došlo.

Článek 7

Výměna informací

(1) Smluvní strany si na vyžádání navzájem předávají informace o:

a) letištích.

b) aktuálním rozdělení vzdušného prostoru.

c) provozuschopnosti zabezpečovacích prostředků,

d) stavu počasí s důrazem na výskyt nebezpečných povětrnostních jevů.

e) událostech z oblasti bezpečnosti letů.

(2) Předmětem výměny informací jsou zejména informace, které není možno získat z veřejně dostupných zdrojů.

(3) Pro zaručení identity topografických informací si smluvní strany poskytnou příslušné mapy podle Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti topografického zabezpečení, podepsaného v Bratislavě dne 11. dubna 1996.

(4) Všechny utajované informace vytvořené nebo vyměňované v rámci provádění této Dohody se používají, poskytují, ukládají, zpracovávají a chrání v souladu s ustanoveními Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností, podepsané v Bratislavě dne 3. února 2005, ve znění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností podepsané vBrunovcích dne 25. června 2008.

Článek 8

Dokumentace

(1) Smluvní strany dokumentují a uchovávají údaje o letech vojenských letadel podle této Dohody v písemné, zvukové, elektronické nebo v jiné podobě nejméně 30 dní.

(2) Na žádost jedné smluvní strany jí druhá smluvní strana tuto dokumentaci poskytne v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu druhé smluvní strany.

Článek 9

Vojenská letecká přeprava

(1) Vojenská letecká přeprava se uskutečňuje na základě žádosti smluvní strany požadující tuto přepravu. V žádosti bude specifikován účel letu. požadovaná mísia vzletu a přistání, datum a čas konání letu, počet přepravovaného personálu, jakož i druh a rozsah přepravovaného materiálu.

(2) Žádost o uskutečnění vojenské letecké přepravy se předává v písemné formě, a to:

a) na české straně náčelníkovi Generálního štábu AČR,

b) na slovenské straně náčelníkovi Generálního štábu OS SR.

(3) Smluvní strana, které byla žádost o uskutečnění vojenské letecké přepravy doručena, oznámí bezodkladně druhé smluvní straně, zda a v jakém rozsahu může v souladu s vnitrostátními právními předpisy svého státu požadovanou přepravu uskutečnit.

(4) Smluvní strany se navzájem informují o volné přepravní kapacitě zbývající při přepravě vlastního personálu nebo materiálu. Pokud má druhá smluvní strana zájem tuto volnou přepravní kapacitu využít, podá žádost podle odstavce 1 tohoto článku.

Článek 10

Vojenská letecká cvičení, vojenský letecký výcvik a využívání vojenských výcvikových prostorů a zařízení

(1) K plnění výcvikových úkolů vzdušných sil AČR a vzdušných sil OS SR umožní smluvní strany vzájemné využívání vojenských výcvikových prostorů a zařízení k provádění vojenského leteckého výcviku a vojenských leteckých cvičení včetně bojových střeleb.

(2) Vojenský letecký výcvik, včetně nácviku plnění úkolů ochrany vzdušného prostoru států smluvních stran v rámci NATINADS, se uskutečňuje v souladu se schválenými operačními postupy vzdušných sil AČR a vzdušných sil OS SR.

Článek 11

Vyúčtování poskytnutých služeb

(1) Smluvní strany si na základě účetních dokumentů vzájemně hradí služby a mateřiální zabezpečení poskytnuté podle této Dohody.

(2) Do nákladů za vojenskou leteckou přepravu se započítávají zejména poplatky za použití letišť, poplatky za letové navigační služby, a náklady vynaložené na zabezpečení letadla (např. cena spotřebovaného paliva) a jeho posádky (stravné, kapesné, ubytování, občerstvení na palubě apod.). Pokud je během vojenské letecké přepravy přepravován personál a materiál obou smluvních stran současně, náklady související s uskutečněním této přepravy hradí smluvní strany poměrně v závislosti na jejich podílu přepravovaného personálu nebo materiálu.

(3) Výši úhrady za palivo, olej a maziva a další materiál budou smluvní strany uplatňovat podle skutečně vynaložených nákladů s přihlédnutím k příslušným ustanovením Dohody NATO SOFA.

(4) Náklady spojené s prováděním této Dohody se vyúčtují podle Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o platebních podmínkách mezi Armádou České republiky a Armádou Slovenské republiky, podepsaného v Praze dne 26. října 1995. Podrobnosti budou upraveny v prováděcích protokolech podle či 15 odst. 4 této Dohody.

Článek 12

Řešení škod

(1) Škody, na které se vztahuje Dohoda NATO SOFA, a z nich vyplývající finanční nároky, které vzniknou v souvislosti s prováděním této Dohody, se řeší v souladu s příslušnými ustanoveními Dohody NATO SOFA.

(2) Škody, na které se nevztahuje Dohoda NATO SOFA, a z nich vyplývající finanční nároky, které vzniknou v souvislosti s prováděním této Dohody, se řeší podle vnitrostátních právních předpisů státu, na jehož území ke škodě došlo.

Článek 13

Řešení sporů

Spory mezi smluvními stranami ohledně výkladu nebo provádění této Dohody budou řešeny výhradně jednáním a konzultacemi smluvních stran.

Článek 14

Výměna zkušeností

Smluvní strany si budou jednou ročně vyměňovat zkušenosti z provádění této Dohody s cílem systematicky zkvalitňovat vzájemnou spolupráci. Jednání se budou konat střídavě na území států smluvních stran na základě reciprocity. Náklady spojené s účastí na jednání se budou hradit v souladu s články 6, 7 a 8 Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vzájemné spolupráci, podepsaného v Bratislavě dne 2. května 1994.

Článek 15

Závěrečná ustanovení

(1) Tato Dohoda vstoupí v platnost třicátého (30.) dne ode dne doručení pozdějšího oznámení o splnění vnitrostátních podmínek potřebných ke vstupu této Dohody v platnost.

(2) Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

(3) Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbude platnosti Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti zabezpečení letového provozu, společné přepravě a výměně informací o letech vojenských letadel v prostoru státní hranice mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsaný v Praze dne 2. října 2000.

(4) Podrobnosti spolupráce ozbrojených sil států smluvních stran podle této Dohody budou upraveny prováděcími protokoly uzavřenými mezi ministerstvy obrany smluvních stran. Tyto prováděcí protokoly nebudou součástí této Dohody.

(5) Tato Dohoda může být změněna nebo doplněna pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran formou písemného dodatku. Dodatky nabudou platnosti v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

(6) Každá smluvní strana může tuto Dohodu písemně vypovědět. Výpověď nabude platnosti šest (6) měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

(7) Ukončení platnosti této Dohody nemá vliv na provádění závazků, které vznikly v průběhu trvání její platnosti.


Dáno v Piešťanech dne 14. prosince 2011 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Jiří Šedivý, Ph.D., v. r.
1. náměstek ministra obrany České republiky

Za vládu Slovenské republiky
Róbert Ondrejcsák v. r.
státní tajemník Ministerstva obrany Slovenské republiky

Přesunout nahoru