Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 24/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu na léta 2012 – 2016

Datum vyhlášení 12.03.2012
Uzavření smlouvy 26.01.2012
Platnost od 26.01.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

I. VZDĚLÁVÁNÍ (Čl. 1 - Čl. 10)
II. MLÁDEŽ (Čl. 11 - Čl. 14)
III. SPORT (Čl. 15 - Čl. 16)
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (Čl. 22 - Čl. 23)

24

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. ledna 2012 byl v Praze podepsán Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu na léta 2012 – 2016.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 23 odst. 1 dnem podpisu.

Dnem vstupu tohoto Protokolu v platnost pozbyl platnosti Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu na léta 2002 – 2006, podepsaný v Levoči dne 21. září 2001 a vyhlášený pod č. 142/2001 Sb. m. s.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu na léta 2012 – 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“), vedeny přáním prohlubovat a rozvíjet přátelské vztahy v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu, v souladu s článkem 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané v Praze dne 23. května 2000, se dohodly takto:

I. VZDĚLÁVÁNÍ

Článek 1

1. Smluvní strany budou napomáhat a přispívat k navazování, rozvoji a prohlubování kontaktů mezi vzdělávacími institucemi a organizacemi České republiky a Slovenské republiky, včetně institucí a organizací činných v přímé působnosti smluvních stran, za účelem výměny poznatků, zkušeností a odborníků. Činnosti směřující k naplnění těchto cílů mohou být uskutečňovány i prostřednictvím návštěv delegací obou smluvních stran.

2. Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti předškolního, základního, středního, vyššího odborného a vysokého školství. Zvláštní pozornost budou věnovat spolupráci v oblasti speciálního školství, prevence rizikového chování, institucionální výchovy a celoživotního vzdělávání.

Článek 2

1. Smluvní strany si budou na požádání na základě vzájemné reciprocity vyměňovat:

a) informace a dokumenty o vzdělávacích systémech států smluvních stran,

b) informace související s tvorbou pedagogických dokumentů a vnitrostátních právních předpisů v oblasti působnosti smluvních stran,

c) informace a dokumenty o činnosti vzdělávacích institucí a organizací působících ve státech smluvních stran,

d) informace o podmínkách vzdělávání, vzdělávacích programech a oborech vzdělávání ve vzdělávacích institucích a organizacích států smluvních stran,

e) informace o konání kurzů, seminářů, sympózií, konferencí, kongresů a dalších setkání k problematice vzdělávání konaných ve státech smluvních stran,

f) poznatky a zkušenosti z činnosti akreditačních a certifikačních komisí,

g) didaktické, metodické a pedagogické publikace a další literaturu,

h) informace o inovaci vzdělávání s podporou digitálních technologií a digitální vzdělávací materiály.

2. Ustanovení tohoto článku nevylučují možnost výměny dalších informací, které budou oběma smluvními stranami v této oblasti považovány za potřebné.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat uzavírání dohod mezi vysokými školami a vyššími odbornými školami a středními odbornými školami poskytujícími vyšší odborné studium působícími ve státech smluvních stran, které mohou uzavírat přímé dohody o spolupráci zaměřené na výměny studentů, učitelů vyšších odborných škol, akademických, vědeckých a výzkumných pracovníků za účelem uskutečňování přednáškových, studijních a výzkumných pobytů, účasti na kurzech, seminářích, sympóziích, konferencích, kongresech a dalších setkáních a podílení se na provádění společných výzkumných projektů.

Článek 4

1. Smluvní strany si budou vyměňovat delegace odborníků odpovědných za oblast vzdělávání za účelem vzájemného poznání vzdělávacích systémů států smluvních stran a způsobů jejich hodnocení.

2. Členem delegace vysílané podle odstavce 1 může být i zástupce institucí a organizací zaměřených na oblast vzdělávání a činných v přímé působnosti smluvních stran.

3. Délka jednoho pobytu nepřesáhne pět (5) dní. Celková doba pobytů delegací nepřesáhne dvacet (20) dní ročně.

Článek 5

1. Smluvní strany budou podporovat rozvoj výuky českého jazyka a slovenského jazyka jako prostředku vzájemného poznávání obou národů a jejich kultur.

2. Za účelem podpořit studium a prohlubování jazykových kompetencí a poznatků o kultuře státu druhé smluvní strany si smluvní strany každoročně vzájemně poskytnou:

a) česká smluvní strana čtyři (4) místa na Letních školách slovanských studií pořádaných veřejnými vysokými školami působícími v České republice,

b) slovenská smluvní strana čtyři (4) místa na Letní školu slovenského jazyka a kultury - Studia Academica Slovaca pořádaná Univerzitou Komenského v Bratislavě.

Článek 6

1. Smluvní strany si budou navzájem každoročně nabízet stipendia pro pět (5) stipendijních míst ke studijním pobytům studentů akreditovaných magisterských studijních programů veřejných vysokých škol působících ve státech smluvních stran o minimální délce trvání tři (3) měsíce a maximální délce trvání deset (10) měsíců.

2. Smluvní strany si budou navzájem každoročně nabízet stipendia pro pět (5) stipendijních míst ke studijním pobytům studentů akreditovaných doktorských studijních programů veřejných vysokých škol působících ve státech smluvních stran o minimální délce trvání tři (3) měsíce a maximální délce trvání deset (10) měsíců.

3. Stipendia poskytovaná na základě odstavců 1 a 2 je možno rozdělit pro více studijních pobytů o minimální délce trvání tři (3) měsíce.

4. Prodlužování stipendijních pobytů z předcházejícího akademického roku bude považováno za udělování nových stipendií.

5. Udělení stipendia témuž kandidátovi ke studiu i pro nadcházející akademický rok je možné pouze za předpokladu, že bude vysílající smluvní stranou nominován i pro daný nadcházející akademický rok.

Článek 7

1. Smluvní strany si budou navzájem každoročně vyměňovat až pět (5) akademických, vědeckých a výzkumných pracovníků za účelem uskutečňování přednáškových a výzkumných pobytů na veřejných vysokých školách nebo vědeckých a výzkumných institucích a organizacích působících ve státech smluvních stran.

2. Délka jednoho pobytu nepřesáhne čtrnáct (14) dní. Celková doba pobytů nepřesáhne deset (10) týdnů ročně.

Článek 8

1. Smluvní strany se budou podílet na úzké spolupráci při koordinaci evropských politik ve vzdělávání a odborné přípravě.

2. Smluvní strany budou úzce spolupracovat při naplňování Strategického rámce evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě („ET 2020“) a budou si vyměňovat zkušenosti a informace o realizaci jednotlivých opatření.

Článek 9

1. Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (NAEP) a Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) v rámci evropských vzdělávacích programů.

2. Konkrétní formy spolupráce jsou v kompetenci NAEP a SAAIC.

Článek 10

1. Smluvní strany se budou i nadále podílet na úzké spolupráci středoevropských zemí (České republiky, Slovenské republiky, Maďarska, Rakouské republiky a Slovinské republiky) v rámci „Středoevropské spolupráce ve vzdělávání“ CECE (Central European Cooperation in Education), majíce na zřeteli společné memorandum o porozumění „Joint Memorandum of Understanding „Central European Cooperation in Education for Lifelong Learning““, podepsané ve Vídni dne 12. dubna 2007 ministry uvedených států odpovědnými za oblast vzdělávání.

2. Smluvní strany budou mít na zřeteli zejména důležitost prohlubování regionálních vztahů v Evropské unii, posilování spolupráce a výměny názorů, příkladů dobré praxe a odborných poznatků, a to v záležitostech společného zájmu na úrovni programové a projektové, řešené na národní úrovni, i na úrovni Evropské unie nebo evropských a dalších mezinárodních organizací.

II. MLÁDEŽ

Článek 11

1. Smluvní strany budou napomáhat a přispívat k navazování, rozvoji a prohlubování kontaktů mezi institucemi a organizacemi České republiky a Slovenské republiky odpovědnými za oblast mládeže. Činnosti směřující k naplnění těchto cílů mohou být uskutečňovány i prostřednictvím návštěv delegací obou smluvních stran.

2. Smluvní strany budou průběžně spolupracovat na přípravě stanovisek pro jednání o problematice mládeže v rámci Evropské unie, Rady Evropy a Visegrádské čtyřky a vzájemně se podporovat při obhajování společných strategických zájmů.

3. Smluvní strany budou spolupracovat při realizaci významných akcí iniciovaných Evropskou unií a Radou Evropy v oblasti mládeže.

4. Smluvní strany budou vzájemně konzultovat přípravu národních priorit programu Mládež v akci.

5. Smluvní strany budou podporovat spolupráci svých přímo řízených organizací, národních rad mládeže a dalších aktérů v oblasti mládeže a zohledňovat její výstupy při tvorbě a koordinaci politiky mládeže.

Článek 12

Smluvní strany si na požádání budou vyměňovat:

a) informace o legislativě v oblasti politiky dětí a mládeže, programech státní podpory práce s dětmi a mládeží, národních projektech v oblasti mládeže a výzkumu v oblasti mládeže,

b) informace o uskutečněných i připravovaných aktivitách v oblasti mládeže a příslušnou dokumentaci,

c) zkušenosti z naplňování Obnoveného rámce evropské spolupráce v oblasti politiky mládeže do roku 2018,

d) informace a dokumentaci v oblasti plnění úkolů při přípravě a realizaci programu Mládež v akci na národní úrovni,

e) informace a zkušenosti v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání v oblasti mládeže,

f) zkušenosti v oblasti informací pro mládež a o mládeži.

Článek 13

1. Smluvní strany si budou vyměňovat delegace odborníků odpovědných za oblast mládeže za účelem vzájemné výměny poznatků a zkušeností.

2. Délka jednoho pobytu nepřesáhne pět (5) dní. Celková doba pobytů delegací nepřesáhne dvacet (20) dní ročně.

Článek 14

1. Smluvní strany budou napomáhat navazování, rozvoji a prohlubování kontaktů mezi institucemi a mládežnickými organizacemi působícími ve státech smluvních stran za účelem vzájemné výměny poznatků, zkušeností a odborníků z oblasti mládeže.

2. Konkrétní jednotlivé činnosti a formy spolupráce v oblasti mládeže jsou v kompetencích institucí a mládežnických organizací působících ve státech smluvních stran.

III. SPORT

Článek 15

1. Smluvní strany budou napomáhat a přispívat k navazování, rozvoji a prohlubování kontaktů mezi institucemi a organizacemi České republiky a Slovenské republiky odpovědnými za oblast sportu.

2. Smluvní strany si budou vyměňovat delegace odborníků odpovědných za oblast sportu za účelem vzájemné výměny poznatků a zkušeností.

3. Délka jednoho pobytu nepřesáhne pět (5) dní. Celková doba pobytů delegací nepřesáhne dvacet (20) dní ročně.

Článek 16

1. Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti sportu, která se bude týkat především výměny poznatků a zkušeností v oblasti antidopingu, dalšího vzdělávání odborníků ve sportu a akreditační komise specializovaných činností tělesné kultury.

2. V případě zájmu si budou smluvní strany vzájemně poskytovat informace o organizačních a právních aspektech v oblasti sportu a předávat kontakty na příslušné sportovní organizace a veřejné vysoké školy.

3. Spolupráce sportovních organizací a veřejných vysokých škol je plně v kompetenci příslušných sportovních organizací a veřejných vysokých škol působících ve státech smluvních stran.

IV. VŠEOBECNÁ A FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 17

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů vysílaných podle článků 4, 14 a 16 tohoto Protokolu nejpozději dva (2) měsíce před navrhovaným datem uskutečnění pobytu.

2. Nominace předložená vysílající smluvní stranou bude obsahovat jméno a příjmení členů delegace s uvedením jejich pracovní funkce, navrhovaný program pobytu a datum jeho uskutečnění.

3. Přijímající smluvní strana oznámí své stanovisko k přijetí nominované delegace nejpozději jeden (1) měsíc po obdržení nominace.

4. Vysílající smluvní strana oznámí datum a způsob příjezdu delegace nejpozději jeden (1) týden před zahájením pobytu.

5. Přijímající smluvní strana poskytne kandidátům přijatým podle článků 4, 14 a 16 tohoto Protokolu vhodné a bezplatné ubytování a částku na stravné a kapesné v souladu s právními předpisy platnými na území jejího státu.

Článek 18

1. Vysílající smluvní strana předloží oficiální nominace uchazečů o udělení stipendia podle článku 5 tohoto Protokolu na formulářích přijímající smluvní strany nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

2. Přijímající smluvní strana do tří (3) měsíců po obdržení oficiální nominace uchazečů o udělení stipendia podle článku 5 tohoto Protokolu oznámí, zda navržení kandidáti byli přijati, název instituce, kde svůj pobyt uskuteční a datum jeho zahájení.

3. Vysílající smluvní strana sdělí přesné datum příjezdu stipendistů nejméně dva (2) týdny před zahájením jejich pobytu.

4. Česká smluvní strana stipendistům přijatým podle článku 5 tohoto Protokolu poskytne:

a) bezplatné studium v rámci Letních škol slovanských studií,

b) bezplatné ubytování ve vysokoškolských kolejích a stravování,

c) bezplatnou účast na exkurzích konaných v rámci Letních škol slovanských studií.

5. Slovenská smluvní strana stipendistům přijatým podle článku 5 tohoto Protokolu poskytne:

a) bezplatné studium v rámci kurzu Letní škola slovenského jazyka a kultury – Studia Academica Slovaca,

b) bezplatné ubytování ve vysokoškolských kolejích a stravování,

c) bezplatnou účast na exkurzích konaných v rámci kurzu Letní škola slovenského jazyka a kultury – Studia Academica Slovaca.

Článek 19

1. Vysílající smluvní strana předloží oficiální nominace uchazečů o udělení stipendia podle článku 6 tohoto Protokolu na formulářích přijímající smluvní strany nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

2. Každá ze smluvních stran v oficiální nominaci uchazečů o udělení stipendia podle článku 6 tohoto Protokolu uvede informace a dokumenty, které přijímající smluvní strana požaduje.

3. Přijímající smluvní strana do tří (3) měsíců po obdržení oficiální nominace uchazečů o udělení stipendia podle článku 6 tohoto Protokolu oznámí, zda navržení kandidáti byli přijati, název instituce, kde svůj pobyt uskuteční, datum jeho zahájení a výši stipendia, které jim bude uděleno.

4. Vysílající smluvní strana sdělí přesné datum příjezdu stipendistů nejméně dva (2) týdny před zahájením jejich pobytu.

5. Česká smluvní strana stipendistům přijatým podle článku 6 tohoto Protokolu poskytne:

a) studium v českém jazyce za stejných podmínek jako občanům svého státu,

b) měsíční stipendium v souladu s platnými právními předpisy svého státu,

c) možnost ubytování ve vysokoškolských kolejích a stravování v menzách za stejných podmínek jako občanům svého státu.

6. Slovenská smluvní strana stipendistům přijatým podle článku 6 tohoto Protokolu poskytne:

a) studium ve slovenském jazyce za stejných podmínek jako občanům svého státu,

b) měsíční stipendium v souladu s platnými právními předpisy svého státu,

c) možnost ubytování ve vysokoškolských kolejích a stravování v menzách za stejných podmínek jako občanům svého státu.

Článek 20

1. Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně nominaci na vyslání svých akademických, vědeckých a výzkumných pracovníků vysílaných podle článku 7 tohoto Protokolu nejpozději dva (2) měsíce před datem zahájení plánovaného pobytu.

2. Každá ze smluvních stran v oficiální nominaci podle článku 7 tohoto Protokolu uvede:

a) jméno a příjmení navrhovaných akademických, vědeckých a výzkumných pracovníků a jejich profesní životopis,

b) návrh činnosti, kterou tito akademičtí, vědečtí a výzkumní pracovníci plánují uskutečnit,

c) název instituce nebo organizace, která v přijímajícím státě tuto jejich činnost odborně zabezpečí, a její souhlasné stanovisko s navrhovaným pobytem,

d) návrh termínu uskutečnění pobytu a dat příjezdu a odjezdu,

e) odkaz na článek Protokolu, na jehož základě se výměna uskutečňuje,

f) další informace, o které přijímající smluvní strana požádá.

3. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně své stanovisko k přijetí akademických, vědeckých a výzkumných pracovníků navrhovaných podle článku 7 tohoto Protokolu nejpozději jeden (1) měsíc po obdržení nominace.

4. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum a čas příjezdu a odjezdu a způsob dopravy vysílaných akademických, vědeckých a výzkumných pracovníků nejpozději dva (2) týdny před datem zahájení pobytu.

5. Přijímající smluvní strana poskytne přijímaným akademickým, vědeckým a výzkumným pracovníkům vhodné a bezplatné ubytování a částku na stravné a kapesné v souladu s právními předpisy platnými na území jejího státu.

Článek 21

1. Vysílající smluvní strana kandidátovi přijatému podle tohoto Protokolu uhradí nebo zajistí uhrazení nákladů na mezinárodní cestovné do místa pobytu a zpět.

2. Zdravotní péče pro účastníky výměn podle tohoto Protokolu bude zajištěna v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 v platném znění a s jeho prováděcím předpisem nařízením č. 987/2009 v platném znění.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 22

1. Tento Protokol nevylučuje organizaci dalších činností, na nichž se smluvní strany dohodnou písemně diplomatickou cestou.

2. Termíny předkládání nominací osob vysílaných podle tohoto Protokolu mohou být měněny na základě vzájemného souhlasu smluvních stran.

3. Spory, které mohou vzniknout při provádění tohoto Protokolu, budou řešeny jednáním mezi oběma smluvními stranami.

Článek 23

1. Tento Protokol vstupuje v platnost dnem podpisu, sjednává se na dobu pěti (5) let a bude dále automaticky prodlužován vždy na další rok, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest (6) měsíců před uplynutím doby jeho platnosti.

2. Dnem vstupu tohoto Protokolu v platnost pozbude platnosti Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu na léta 2002 – 2006, podepsaný v Levoči dne 21. září 2001.

3. Činnosti zahájené podle Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu na léta 2002 – 2006 (podepsaného v Levoči dne 21. září 2001) během jeho platnosti budou dokončeny bez ohledu na ukončení jeho platnosti, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně diplomatickou cestou jinak.

4. Činnosti zahájené podle tohoto Protokolu během jeho platnosti budou dokončeny bez ohledu na ukončení platnosti tohoto Protokolu, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně diplomatickou cestou jinak.


Dáno v Praze dne 26. 1. 2012 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Ing. Ladislav Němec v. r.
1. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Za Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky
Jaroslav Ivančo v. r.
státní tajemník Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu

Přesunout nahoru