Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 23/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Datum vyhlášení 09.03.2012
Uzavření smlouvy 27.04.2011
Platnost od 01.02.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

23

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. dubna 2011 byl v Cetinje podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 13 odst. 3 dne 1. února 2012.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


PROTOKOL MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU ČERNÉ HORY K PROVEDENÍ DOHODY MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A REPUBLIKOU ČERNÁ HORA O ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNI NEOPRÁVNĚNĚ POBÝVAJÍCÍCH OSOB

Na základě článku 19 Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob (dále jen „Dohoda“) a k jejímu provedení se vláda České republiky a vláda Černé Hory (dále jen „smluvní strany“) dohodly na následujícím:

Článek 1

Obecné ustanovení

Tento protokol podrobně upravuje provádění Dohody ve vztazích mezi Českou republikou a Černou Horou. Pojmy a výrazy použité v tomto protokolu budou vykládány v souladu s jejich definicemi v Dohodě.

Článek 2

Způsob komunikace

(1) Žádosti o zpětné převzetí a žádosti o průvoz a odpovědi na ně budou podávány příslušnými orgány smluvních stran písemně, poštou nebo faxem.

(2) Další související komunikace neobsahující osobní údaje osoby, která má být předána, bude probíhat elektronickou cestou nebo za využití jiných technických prostředků komunikace.

Článek 3

Prostředky a doklady doplňujíc! prostředky a doklady uvedené v přílohách 1 a 2 k Dohodě

(1) Státní příslušnost osoby se má v souladu s článkem 8 odstavcem 1 Dohody za prokázanou, vedle dokladů uvedených v příloze 1 Dohody, na základě osvědčení o státním občanství spolu s platným úředním dokladem opatřeným fotografií.

(2) Státní příslušnost osoby může být v souladu s článkem 8 odstavcem 2 Dohody věrohodně předpokládána na základě dokladů uvedených v příloze 2 Dohody a rovněž na základě následujících věrohodných prostředků:

- doklady uvedené v odstavci 1, jejichž doba platnosti uplynula, nebo jejich fotokopie;

- seznam pasažérů nebo písemné potvrzení vydané leteckým dopravcem, který dotčenou osobu přepravoval;

- záznam o pohovoru s dotčenou osobou, který provede příslušný orgán žádající smluvní strany.

(3) Příslušné orgány si vymění vzory dokladů uvedených v příloze 1 Dohody.

Článek 4

Jiné doklady

Pokud má příslušný orgán žádající smluvní strany za to, že pro prokázání státní příslušnosti nebo splnění podmínek pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti mohou být důležité i jiné doklady než ty, uvedené v přílohách 2, 4 nebo 5 Dohody, tyto doklady mohou být přiloženy k žádosti o zpětné převzetí. Státní příslušnost nebo splnění podmínek pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti budou považovány za prokázané, jestliže to ve výše uvedených případech žádaná smluvní strana potvrdí.

Článek 5

Pohovor

(1) Žádost o pohovor podle článku 8 odstavce 3 Dohody se vyznačí do části F žádosti o zpětné převzetí, jejíž kopie se současně zašle diplomatickému zastoupení nebo konzulárnímu úřadu státu žádané smluvní strany.

(2) Pohovor bude proveden úředníky diplomatického zastoupení nebo konzulárního úřadu státu žádané smluvní strany na místě určeném příslušným orgánem žádající smluvní strany bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení žádosti o zpětné převzetí. Příslušný orgán žádající smluvní strany bude informován o výsledku pohovoru ve lhůtě maximálně 12 kalendářních dnů od obdržení žádosti o zpětné převzetí. Pokud existují právní nebo faktické překážky pro provedení tohoto oznámení ve lhůtě 12 kalendářních dnů, může být tato lhůta prodloužena na základě řádně odůvodněné žádosti nejvýše o šest kalendářních dnů.

Článek 6

Postup při zpětném přebírání

(1) Navrhované datum předání, hraniční přechod a podrobnosti týkající se případného použití doprovodu budou zpravidla vloženy do části F žádosti o zpětné převzetí, pokud jsou známy. Příslušný orgán žádané smluvní strany odpoví na tento návrh v odpovědi na žádost o zpětné převzetí.

(2) Pokud informace podle odstavce 1 nejsou vloženy do žádosti o zpětné převzetí, příslušný orgán žádající smluvní strany je sdělí příslušnému orgánu žádané smluvní strany nejpozději do 7 kalendářních dnů před předpokládaným dnem předání. Příslušný orgán žádané smluvní strany zašle odpověď na tento návrh bez zbytečného odkladu, avšak nejdéle ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne přijetí návrhu. Pokud příslušný orgán žádající smluvní strany neobdrží odpověď ve stanovené lhůtě, návrh bude považován za přijatý.

(3) Detaily týkající se doprovodů podle odstavce 1 zahrnují křestní jména a příjmení, hodnosti a funkce členů doprovodu a typ, číslo a datum vydání jejich cestovních dokladů. Příslušný orgán žádané smluvní strany bude informován o jakýchkoliv změnách týkajících se těchto údajů.

(4) Záznam o zpětném převzetí dotčené osoby s doprovodem bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Vzor formuláře záznamu je obsažen v příloze k tomuto protokolu a tvoří jeho nedílnou součást.

Článek 7

Postup při průvozu

(1) Průvoz je zpravidla uskutečňován leteckou cestou. V takovém případě může mít dotčená osoba doprovod žádající smluvní strany. Podrobnosti týkající se členů doprovodu stanovené v článku 6 odstavci 3 budou uvedeny v části B žádosti o průvoz. Jakékoliv změny týkající se těchto údajů musejí být bezodkladně oznámeny.

(2) Členové doprovodu nevykonávají na území státu žádané smluvní strany žádné pravomoci, nebudou ozbrojeni, jsou povinni se řídit právním řádem státu žádané smluvní strany a mají při sobě kopii souhlasu příslušného orgánu žádané smluvní strany s průvozem.

(3) Příslušný orgán žádané smluvní strany poskytne, pokud je to třeba, členům doprovodu žádající smluvní strany potřebnou podporu a pomoc. V rámci dozoru nad dotčenou osobou v souladu s článkem 14 odstavcem 4 Dohody úředníci příslušného orgánu žádané smluvní strany zejména zajistí, aby dotčená osoba neopustila tranzitní prostor letiště a nastoupila do letadla.

(4) V případě průvozu pozemní cestou je dotčená osoba předána na hraničním přechodu státu žádané smluvní strany úředníkům příslušného orgánu žádané smluvní strany, kteří ji doprovodí až k hraničnímu přechodu cílového, respektive dalšího průvozního státu.

(5) Část C žádosti o průvoz bude obsahovat, pokud je to možné, následující informace:

a) zdravotní stav, zejména sdělení, že osoba, která má být předána, může potřebovat pomoc nebo péči;

b) ochranná nebo bezpečnostní opatření, která mohou být nezbytná v jednotlivém případu předání.

Článek 8

Příslušné orgány

(1) Příslušnými orgány pověřenými k provádění Dohody podle jejího článku 1 písm: k) (dále jen „příslušné orgány“) jsou:

1. za Černou Horu:

a) pro účely provádění ustanovení vztahujících se k zpětnému přebírání:

Ministerstvo vnitřních věcí
Sekce správních vnitřních záležitostí
Odbor pro cizince, migraci, víza a readmise
adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22
20000 Podgorica

b) pro účely provádění ustanovení vztahujících se k průvozu:

Policejní ředitelství
Sekce pohraniční policie
Odbor pro cizince a potlačování nelegální migrace
adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22
20000 Podgorica

2. za Českou republiku:

Policie České republiky
Ředitelství služby cizinecké policie
adresa: Olšanská 2, P.O. BOX 78
130 51 Praha 3

(2) Telefonní čísla, faxová čísla, e-mailové adresy a další kontaktní údaje příslušných orgánů budou vyměněny při podpisu tohoto protokolu. Příslušné orgány se budou navzájem informovat o pozdějších změnách kontaktních údajů.

(3) Smluvní strany se bezodkladně informují o jakékoliv změně příslušných orgánů a jejich adres.

Článek 9

Hraniční přechody

Zpětné převzetí a průvoz budou prováděny na následujících hraničních přechodech, pokud není v konkrétním případě dohodnuto jinak:

- v České republice: Letiště Václava Havla Praha;

- v Černé Hoře: mezinárodní hraniční přechod letiště Podgorica.

V případě předání pozemní cestou příslušné orgány dohodnou hraniční přechod pro každý konkrétní případ.

Článek 10

Náhrada nákladů

Příslušný orgán žádající smluvní strany poskytne příslušnému orgánu žádané smluvní strany náhradu nákladů podle článku 15 Dohody bankovním převodem na účet příslušného orgánu žádaného státu do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Čísla bankovních účtů si smluvní strany vymění diplomatickou cestou. Výše náhrad se řídí právními předpisy státu žádané smluvní strany a bude stanovena na základě dokladů prokazujících skutečnou výši nákladů. Případné náklady na vydání náhradního cestovního dokladu osoby, která má být předána, ponese žádaná smluvní strana.

Článek 11

Jazyky

(1) Žádosti o zpětné převzetí a žádosti o průvoz a odpovědi na ně se podávají v anglickém jazyce, popřípadě v jazyce státu té smluvní strany, jíž jsou určeny. Ostatní dokumenty jsou předávány pokud možno v jazyce státu té smluvní strany, jíž jsou určeny, nebo v anglickém jazyce.

(2) Další komunikace mezi příslušnými orgány smluvních stran probíhá v anglickém jazyce, není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Článek 12

Změny a doplnění

Tento protokol může být měněn a doplňován po dohodě obou smluvních stran.

Článek 13

Vstup v platnost a ukončení platnosti

(1) Smluvní strany si vzájemně diplomatickou cestou sdělí dokončení svých vnitrostátních procedur nutných pro vstup tohoto protokolu v platnost.

(2) Po přijetí posledního sdělení o dokončení vnitrostátních procedur nutných pro vstup protokolu v platnost, česká smluvní strana oznámí tuto skutečnost smíšenému readmisnímu výboru ustavenému podle článku 18 Dohody. Česká smluvní strana bez odkladu informuje černohorskou smluvní stranu o provedení tohoto oznámení.

(3) Tento protokol vstupuje v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po oznámení smíšenému readmisnímu výboru.

(4) Tento protokol pozbývá platnosti ve stejný den jako Dohoda.


Dáno v Cetinje dne 27. dubna 2011 ve dvojím vyhotovení, každé v jazyce českém, černohorském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
PhDr. Hana Hubáčková v. r.
mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně České republiky v Černé Hoře

Za vládu Černé Hory
Ivan Brajović v. r.
ministr vnitra


PŘÍLOHA

PROTOKOLU MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU ČERNÉ HORY K PROVEDENÍ DOHODY MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A REPUBLIKOU ČERNÁ HORA O ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ NEOPRÁVNĚNĚ POBÝVAJÍCÍCH OSOB

PŘÍLOHA PROTOKOLU MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU ČERNÉ HORY K PROVEDENÍ DOHODY MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A REPUBLIKOU ČERNÁ HORA O ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNI NEOPRÁVNĚNĚ POBÝVAJÍCÍCH OSOB

PROTOCOL BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF MONTENEGRO IMPLEMENTING THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MONTENEGRO ON THE READMISSION OF PERSONS RESIDING WITHOUT AUTHORISATION

Přesunout nahoru