Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 22/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o převozu těl zemřelých

Datum vyhlášení 09.03.2012
Uzavření smlouvy 26.10.1973
Ratifikace Smlouvy 23.01.2012
Platnost od 11.11.1975
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. října 1973 byla ve Štrasburku otevřena k podpisu Dohoda o převozu těl zemřelých.

Jménem České republiky byla Dohoda podepsána ve Štrasburku dne 8. dubna 2010.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Dohody, dne 23. ledna 2012.

Při ratifikaci Dohody učinila Česká republika v souladu s čl. 8 Dohody oznámení, že kompetentní úřady, které vystavují doklady potřebné k přeshraničním převozům zemřelých na straně České republiky, jsou krajské hygienické stanice a hlavní hygienik Ministerstva obrany České republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 11. listopadu 1975. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odstavce 2 téhož článku dne 24. února 2012.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


AGREEMENT ON THE TRANSFER OF CORPSES

PŘEKLAD

DOHODA O PŘEVOZU TĚL ZEMŘELÝCH

Členské státy Rady Evropy, které podepsaly tento dokument,

přihlížejíce k nutnosti zjednodušit formality pro mezinárodní převoz těl zemřelých,

se zřetelem na skutečnost, že převoz těl zemřelých nepředstavuje žádné zdravotní nebezpečí a to ani v případě, kdy smrt byla zapříčiněna přenosnou nemocí, za předpokladu, že budou provedena příslušná opatření, zvláště pokud jde o nepropustnost rakve,

dohodly se takto:

Článek 1

1. Smluvní strany budou ve svých vzájemných vztazích uplatňovat ustanovení této dohody.

2. Ve smyslu této dohody se rozumí převozem těl zemřelých mezinárodní přeprava lidských pozůstatků z odesílajícího státu do státu určení; odesílajícím státem je stát, ve kterém byl převoz zahájen; v případě exhumovaných lidských ostatků je to stát, ve kterém se uskutečnilo pohřbení; státem určení je stát, ve kterém má být přepravené tělo zemřelého pohřbeno nebo zpopelněno.

3. Tato mezinárodní dohoda se nevztahuje na mezinárodní přepravu popela.

Článek 2

1. Ustanovení této dohody představují nejvyšší míru požadavků, které mohou být stanoveny ve spojení s vypravením těl zemřelých, jakož i s jejich tranzitem nebo jejich přijetím na území smluvní strany.

2. Je ponecháno na vůli smluvních stran, aby buď na základě dvoustranných dohod nebo na základě společně přijatých rozhodnutí povolily ve zvláštních případech a především v případě převozu v pohraničních oblastech větší výhody.
Aby takové dohody nebo rozhodnutí bylo možné v daném případě použít, musí k tomu být dán souhlas všech zúčastněných států.

Článek 3

1. Tělo zemřelého bude při převozu doprovázeno zvláštním dokumentem (laissez-passer for a corpse, tj. průvodní list těla zemřelého) vystaveným příslušným úřadem odesílajícího státu.

2. Průvodní list těla zemřelého bude zahrnovat minimálně údaje, které jsou uvedeny ve vzoru připojeném ktéto dohodě; bude vystaven v úředním jazyce státu nebo v jednom z úředních jazyků státu, ve kterém byl vystaven a v jednom z úředních jazyků Rady Evropy.

Článek 4

S výjimkou dokladů požadovaných na základě mezinárodních úmluv a dohod týkajících se všeobecně přepravy nebo na základě budoucích úmluv a ujednání o převozu těl zemřelých, nebude ani stát určení ani tranzitní stát požadovat žádné další dokumenty kromě průvodního listu těla zemřelého.

Článek 5

Průvodní list těla zemřelého vystavuje příslušný úřad uvedený v článku 8 této dohody tehdy, když se přesvědčil, že

a) všechny lékařské, zdravotní, správní a právní požadavky platných předpisů ve státě odeslání, které se týkají převozu těl zemřelých, případně pohřbení a exhumace, byly splněny;

b) byly pozůstatky uloženy do rakve, která jev souladu s požadavky stanovenými v článcích 6 a 7 této dohody;

c) rakev obsahuje pouze pozůstatky osoby uvedené v průvodním listu těla zemřelého a takové osobní předměty, které mají být pohřbeny nebo zpopelněny s tělem zemřelého.

Článek 6

1. Rakev musí být nepropustná; uvnitř má být absorpční materiál. Pokud to příslušný úřad odesílacího státu považuje za nezbytné, musí být rakev opatřena čistícím zařízením pro vyrovnání vnitřního a vnějšího tlaku. Rakev se může skládat:

a) buď z vnější dřevěné rakve o síle stěn minimálně 20 mm a z pečlivě zaletované vnitřní rakve ze zinku nebo z jiného rozkládajícího se materiálu;

b) nebo z jednoduché dřevěné rakve o síle stěn minimálně 30 mm, která je vyložena vrstvou zinku nebo jiného rozkládajícího se materiálu.

2. Pokud byla příčinou smrti nakažlivá nemoc, bude samo tělo zabaleno do rubáše napuštěného antiseptickým roztokem.

3. Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 1 a 2 tohoto článku bude rakev, pokud bude převážena letecky, opatřena čistícím zařízením na vyrovnání tlaku nebo pokud tomu tak není, bude vykazovat takové záruky odolnosti, které příslušné úřady odesílacího státu uznají za postačující.

Článek 7

Pokud je rakev přepravována jako obyčejná zásilka, zabalí se tak, aby nepřipomínala rakev, a označí se tak, aby bylo se zásilkou zacházeno opatrně.

Článek 8

Každá smluvní strana sdělí generálnímu tajemníkovi Rady Evropy označení kompetentního úřadu, uvedeného v článku 3 odstavec 1 a článku 6 odstavec 1 a 3 této dohody.

Článek 9

Pokud převoz zahrnuje třetí stát, který je smluvní stranou Mezinárodního Ujednání o přepravě mrtvol (Berlín, ze dne 10. února 1937), tak může každý smluvní stát této dohody požadovat od jiného smluvního státu této dohody, aby učinil taková opatření, která jsou nezbytná pro původní smluvní stát, aby splnil své závazky z Mezinárodního Ujednání o přepravě mrtvol (Berlín).

Článek 10

1. Tato dohoda bude otevřena k podpisu členským státům Rady Evropy, které se mohou stát jejími smluvními stranami buď:

a) podpisem bez výhrady ratifikace nebo přijetí, nebo

b) podpisem s výhradou ratifikace nebo přijetí, následovaným ratifikací nebo přijetím.

2. Ratifikační listiny nebo listiny o přijetí budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy.

Článek 11

1. Tato dohoda vstoupí v platnost jeden měsíc ode dne, kdy se podle článku 10 této dohody stanou jejími smluvními stranami tři členské státy Rady Evropy.

2. Pro každý členský stát, který následně tuto dohodu podepíše bez výhrady ratifikace nebo přijetí, nebo který ji ratifikuje nebo ji přijme, vstoupí tato Dohoda v platnost měsíc ode dne podpisu nebo ode dne uložení ratifikační listiny nebo listiny o přijetí.

Článek 12

1. Po vstupu této dohody v platnost může Výbor ministrů Rady Evropy vyzvat státy, které nejsou jejími členy, aby k této dohodě přistoupily.

2. Jejich přístup se provede uložením listiny o přístupu u generálního tajemníka Rady Evropy, nabude účinnosti měsíc ode dne uložení přístupové listiny.

Článek 13

1. Každá smluvní strana může při podpisu nebo při ukládání ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo přístupu určit jedno či více území, kde bude tato dohoda platit.

2. Po uložení ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo přístupu nebo kdykoliv poté může každá smluvní strana prostřednictvím prohlášení adresovaného generálnímu tajemníkovi Rady Evropy tuto dohodu rozšířit na další jedno či více území v prohlášení označených, za jejichž mezinárodní vztahy je odpovědná nebo jejichž jménem je oprávněna činit závazky.

3. Každé prohlášení učiněné podle předchozího odstavce týkající se území uvedeného v prohlášení, může být vzato zpět postupem, který je stanovený v článku 14 této dohody.

Článek 14

1. Tato dohoda zůstává v platnosti na dobu neurčitou.

2. Každá smluvní strana, pokud se jí to týká, může tuto dohodu vypovědět oznámením adresovaným generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.

3. Výpověď se stává účinnou šest měsíců ode dne doručení takového oznámení generálnímu tajemníkovi.

Článek 15

Generální tajemník Rady Evropy uvědomí členské státy Rady Evropy a každý stát, který k této dohodě přistoupil:

a) o každém podpisu bez výhrady ratifikace nebo přijetí;

b) o každém podpisu s výhradou ratifikace nebo přijetí;

c) o uložení každé ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo přístupu;

d) o dni vstupu v platnost této dohody podle článku 11;

e) o prohlášení, které obdržel podle článku 13 odstavec 2 a 3;

f) o oznámení, které obdržel podle článku 14 a dni, kdy nabylo vypovězení účinnosti;

g) o každém sdělení, které obdrží podle článku 8.


Na důkaz toho níže podepsaní, kteří jsou k tomu oprávněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno ve Štrasburku, dne 26. října 1973, v anglickém a francouzském jazyce, přičemž jsou obě znění stejně autentická, v jednom vyhotovení, které bude uloženo v archivu Rady Evropy. Generální tajemník Rady Evropy předá ověřené kopie všem státům, které dohodu podepsaly či k ní přistoupily.


Příloha

PRŮVODNÍ LIST TĚLA ZEMŘELÉHO (LAISSEZ-PASSER FOR A CORPSE)

Přesunout nahoru