Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 15/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu a sportu Republiky Kazachstán

Datum vyhlášení 24.02.2012
Uzavření smlouvy 03.11.2011
Platnost od 03.11.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

15

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. listopadu 2011 byla v Praze podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu a sportu Republiky Kazachstán.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dnem podpisu.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu a sportu Republiky Kazachstán

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvo cestovního ruchu a sportu Republiky Kazachstán, dále jen „strany“,

s ohledem na velký význam rozvoje cestovního ruchu a jeho přínos pro hospodářský, kulturní a společenský život obou států,

vyjadřujíce ochotu napomáhat rozšiřování přátelských vztahů mezi obyvateli svých států tak, aby se obeznámili s historií a kulturním dědictvím,

při vědomí toho, že cestovní ruch představuje důležitý nástroj pro upevňování vzájemného porozumění, vyjádření dobré vůle a posilování vztahů mezi národy,

se dohodly takto:

Článek 1

Strany budou posilovat a rozvíjet spolupráci v oblasti cestovního ruchu na základě rovnoprávnosti a vzájemné výhodnosti v souladu s ustanoveními této dohody a právními předpisy svých států, jakož i mezinárodních dohod, kterými jsou oba státy vázány.

Článek 2

Strany budou propagovat rozvoj spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi českými a kazašskými asociacemi, společnostmi a dalšími subjekty činnými v oblasti cestovního ruchu.

Článek 3

Strany budou posilovat a podporovat výměnu statistických, informačních, propagačních a dalších materiálů v oblasti cestovního ruchu a právních předpisů, které upravují činnosti v oblasti cestovního ruchu.

Článek 4

Strany budou podporovat rozvoj spolupráce mezi příslušnými vzdělávacími institucemi svých států, které se podílejí na přípravě pracovníků v oblasti cestovního ruchu, pokud jde o výměnu informací o profesním vzdělávání pracovníků v oblasti cestovního ruchu, o vědcích, odbornících a novinářích specializujících se na cestovní ruch a cestování.

Článek 5

Strany budou rozvíjet spolupráci mezi státními orgány v oblasti cestovního ruchu svých států v rámci Světové organizace cestovního ruchu.

Článek 6

Jakékoli spory v souvislosti s výkladem či implementací této dohody budou strany řešit prostřednictvím jednání a konzultací.

Článek 7

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a může být ukončena kteroukoli stranou písemnou výpovědí doručenou diplomatickou cestou druhé straně. Dohoda bude ukončena šest měsíců po dni doručení takové výpovědi diplomatickou cestou druhé straně.

Pokud se strany nedohodnou jinak, ukončení této dohody nebude mít vliv na implementaci programů a projektů v oblasti cestovního ruchu, které byly sjednány v době platnosti dohody.


Tato dohoda se uzavírá dne 3. listopadu 2011 v Praze ve dvou originálních vyhotoveních, každé v jazyce českém, kazašském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

V případě jakýchkoli sporů ohledně výkladu této dohody se budou strany řídit zněním v anglickém jazyce.

Za Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Ing. Kamil Jankovský v. r.
ministr pro místní rozvoj

Za Ministerstvo cestovního ruchu a sportu Republiky Kazachstán
Talgat A. Yermegiyayev v. r.
ministr cestovního ruchu a sportu

Agreement between the Ministry for Regional Development of the Czech Republic and the Ministry of Tourism and Sports of the Republic of Kazakhstan on cooperation in the field of tourism

Přesunout nahoru