Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 11/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Sedmém protokolu o opravě Smlouvy o přistoupení (Atény, 16. dubna 2003)

Datum vyhlášení 31.01.2012
Uzavření smlouvy 08.11.2011
Platnost od 31.01.2012
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

11

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. listopadu 2011 zaslal právní poradce Rady Evropské unie členským státům Evropské unie Sedmý protokol o opravě Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (dále jen „Smlouva o přistoupení k Evropské unii“), která byla podepsána v Aténách dne 16. dubna 20031).

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


SEDMÝ PROTOKOL O OPRAVĚ SMLOUVY

MEZI

BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ŘECKOU REPUBLIKOU, ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ITALSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM, NIZOZEMSKÝM KRÁLOVSTVÍM, RAKOUSKOU REPUBLIKOU, PORTUGALSKOU REPUBLIKOU, FINSKOU REPUBLIKOU, ŠVÉDSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOJENÝM KRÁLOVSTVÍM VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA (ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE)

A

ČESKOU REPUBLIKOU, ESTONSKOU REPUBLIKOU, KYPERSKOU REPUBLIKOU, LOTYŠSKOU REPUBLIKOU, LITEVSKOU REPUBLIKOU, MAĎARSKOU REPUBLIKOU, REPUBLIKOU MALTA, POLSKOU REPUBLIKOU, REPUBLIKOU SLOVINSKO,
SLOVENSKOU REPUBLIKOU

O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY,

ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

K EVROPSKÉ UNII,

PODEPSANÉ V ATÉNÁCH DNE 16. DUBNA 2003

Vzhledem k tomu, že vyšlo najevo, že původní znění české, francouzské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, polské, slovinské, španělské a švédské jazykové verze smlouvy o přistoupení k Evropské unii podepsané v Aténách dne 16. dubna 2003, jejímž depozitářem je vláda Italské republiky, obsahuje chyby,

vzhledem k tomu, že signatářské státy uvedené smlouvy byly na tyto chyby upozorněny dopisem ze dne 8. listopadu 2011, který zaslal právní poradce Rady Evropské unie stálým zástupcům členských států,

vzhledem k tomu, že signatářské státy nevznesly k opravám navrženým v uvedeném dopise před uplynutím lhůty v něm stanovené žádné námitky,

byly uvedené chyby dnes opraveny Ministerstvem zahraničních věcí Italské republiky tak, jak je uvedeno v příloze.

Na důkaz toho byl vypracován tento sedmý protokol s tím, že vláda každého signatářského státu uvedené smlouvy obdrží jeho kopii.

Poznámky pod čarou

1) Smlouva o přistoupení k Evropské unii, podepsaná v Athénách dne 16. dubna 2003 byla vyhlášena pod č. 44/2004 Sb. m. s.
Druhý protokol o opravách Smlouvy o přistoupení k Evropské unii ze dne 29. března 2004 byl vyhlášen pod č. 72/2004 Sb. m. s.
Třetí protokol o opravách Smlouvy o přistoupení k Evropské unii ze dne 22. ledna 2007 byl vyhlášen pod č. 26/2007 Sb. m. s.
Čtvrtý protokol o opravách Smlouvy o přistoupení k Evropské unii ze dne 30. dubna 2008 byl vyhlášen pod č. 64/2009 Sb. m. s.
Pátý protokol o opravách Smlouvy o přistoupení k Evropské unii ze dne 8. března 2010 byl vyhlášen pod č. 66/2010 Sb. m. s.
Šestý protokol o opravách Smlouvy o přistoupení k Evropské unii ze dne 23. března 2010 byl vyhlášen pod č. 67/2010 Sb. m. s.


PŘÍLOHA

ZÁPIS O OPRAVĚ SMLOUVY

MEZI

BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ŘECKOU REPUBLIKOU, ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ITALSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM, NIZOZEMSKÝM KRÁLOVSTVÍM, RAKOUSKOU REPUBLIKOU, PORTUGALSKOU REPUBLIKOU, FINSKOU REPUBLIKOU, ŠVÉDSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOJENÝM KRÁLOVSTVÍM VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

(ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE)

A

ČESKOU REPUBLIKOU, ESTONSKOU REPUBLIKOU, KYPERSKOU REPUBLIKOU, LOTYŠSKOU REPUBLIKOU, LITEVSKOU REPUBLIKOU, MAĎARSKOU REPUBLIKOU, REPUBLIKOU MALTA, POLSKOU REPUBLIKOU, REPUBLIKOU SLOVINSKO, SLOVENSKOU REPUBLIKOU O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

K EVROPSKÉ UNII,

podepsané v Aténách dne 16. dubna 2003

(AA2003/TR a AA2003/ACT, 16. dubna 2003)

(Úřední věstník Evropské unie L 236 ze dne 23. září 2003)

(Zvláštní vydání Úř. vest. v češtině, zvláštní číslo ze dne 23. září 2003)

1. Akt o přistoupení, příloha IV „Seznam uvedeny v článku 22 aktu o přistoupení“, kapitola 5 „Celní unie“, úprava nařízení (EHS) č. 2913/92 a (EHS) č. 2454/93, bod 1 písm. b)

(AA2003/ACT, 16.4.2003, strana AA2003/ACT/Příloha IV/cs 2508)

(Zvláštní vydání Úř. vest v češtině, zvláštní číslo ze dne 23. září 2003, s. 799)

Místo:

b) některý z důkazů statusu Společenství uvedených v čl. 314 písm. c) a článku 315 nařízení (EHS) č. 2454/93;“

má být:

b) některý z dokladů o statusu zboží Společenství uvedených v článcích 314c a 315 nařízení (EHS) č. 2454/93;“.

Původní smlouvy, znění připojené ke smlouvě o přistoupení (nezveřejněné v Úředním věstníku)

2. Amsterodamská smlouva (1997)

a) Čl. 1 bod 10 - nový článek J.18 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o Evropské unii (XV/CS 12)

Místo:

3. Operativní výdaje, které vzniknou v souvislosti s prováděním výše uvedených ustanovení, jsou rovněž hrazeny z rozpočtu Evropských společenství s výjimkou výdajů na operace v souvislosti s vojenstvím nebo obranou a případů, kdy Rada jednomyslně rozhodne jinak.“

má být:

3. Operační výdaje, které vzniknou v souvislosti s prováděním výše uvedených ustanovení, jsou rovněž hrazeny z rozpočtu Evropských společenství s výjimkou výdajů na operace v souvislosti s vojenstvím nebo obranou a případů, kdy Rada jednomyslně rozhodne jinak.“

b) Protokol o postavení Dánska, článek 6 poslední věta (XV/CS 93)

Místo:

„Dánsko není povinno přispívat na financování operativních výdajů, které z těchto opatření vyplývají.“

má být:

„Dánsko není povinno přispívat na financování operačních výdajů, které z těchto opatření vyplývají.“

3. Niceská smlouva (2001)

Protokol o statutu Soudního dvora, článek 31 (XVI/CS 49)

Místo:

„Článek 31 Jednání je veřejné, nerozhodne-li Soudní dvůr z vážných důvodů z úřední povinnosti nebo na návrh stran jinak.“

má být:

„Článek 31 Jednání je veřejné, nerozhodne-li Soudní dvůr z vážných důvodů bez návrhu nebo na návrh stran jinak.“

Přesunout nahoru