Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 91/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Datum vyhlášení 04.10.2011
Uzavření smlouvy 22.11.2006
Platnost od 03.03.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

91

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. listopadu 2006 byla v Athénách podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dne 3. března 2011.

Ke dni vstupu této Smlouvy v platnost pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Řeckou republikou Dohoda mezi Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Národní organizací cestovního ruchu Řecka o spolupráci v oblasti cestovního ruchu, podepsaná v Praze dne 27. března 1980.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC REPUBLIC ON COOPERATION IN THE FIELD OF TOURISM

SMLOUVA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU ŘECKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

Vláda České republiky a vláda Řecké republiky, dále jen „Smluvní strany“,

přejíce si upevnit přátelské vztahy mezi oběma zeměmi, jakož i podporovat spolupráci mezi jejich orgány cestovního ruchu za vzájemně výhodných podmínek,

uznávajíce důležitost cestovního ruchu pro podporu ekonomického rozvoje, vzájemného porozumění, přátelství a úzkých vztahů mezi národy,

na základě úplné rovnosti práv a vzájemných výhod,

se dohodly takto:

ČLÁNEK 1

Smluvní strany budou v rámci této Smlouvy a v souladu se svým právním řádem podporovat rozvoj a upevňování spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti cestovního ruchu.

ČLÁNEK 2

Smluvní strany budou usilovat o usnadnění cestovního ruchu mezi svými zeměmi a budou podporovat spolupráci mezi svými podniky a organizacemi, jež působí v oblasti cestovního ruchu.

ČLÁNEK 3

Za účelem lepšího obeznámení veřejnosti se státem druhé Smluvní strany, s jeho turistickými zajímavostmi a zvýšení bilaterální výměny v cestovním ruchu Smluvní strany budou podporovat vzájemnou propagaci cestovního ruchu prostřednictvím výměny informací a reklamních a jiných propagačních materiálů. Za tímto účelem rovněž přezkoumají možnost účasti na veletrzích cestovního ruchu, výstavách, seminářích a jiných akcích cestovního ruchu, konaných na území státu druhé Smluvní strany, a možnost pořádání seznamovacích cest pro pracovníky cestovního ruchu, novináře píšící cestopisy a jiné pracovníky masmédií.

ČLÁNEK 4

Smluvní strany si budou pravidelně poskytovat informace o pobídkách pro investice do cestovního ruchu poskytované na základě jejich právních předpisů, jakož i možnosti těchto investic existujících v každé z obou zemí.

ČLÁNEK 5

Smluvní strany si budou vyměňovat informace a dokumentaci týkající se statistiky, legislativy, jakož i výzkumu v oblasti rozvoje cestovního ruchu, a budou podporovat veškeré možné formy bilaterální spolupráce, se zvláštním důrazem na výměnu know-how a praktických zkušeností mezi organizacemi a institucemi svých zemí činnými v oblasti cestovního ruchu.

ČLÁNEK 6

Smluvní strany si budou vyměňovat informace a dokumentaci v oblasti odborného vzdělávání personálu zaměstnaného v sektoru cestovního ruchu, vytvoří nezbytné podmínky a zváží veškeré možné formy spolupráce v této oblasti.

ČLÁNEK 7

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi svými cestovními kancelářemi za účelem získávání turistů a podpory cestovního ruchu z třetích zemí.

ČLÁNEK 8

Národní orgány cestovního ruchu obou zemí budou rozvíjet vzájemnou spolupráci v rámci Světové organizace cestovního ruchu, jakož i jiných mezinárodních organizací, jichž jsou obě země členy.

ČLÁNEK 9

S cílem realizace této Smlouvy prostřednictvím bilaterálních konzultací a prostřednictvím předkládání doporučení příslušným orgánům Smluvních stran bude pravidelně jednou za dva roky svolávána Společná komise sestávající z rovného počtu zmocněných zástupců Smluvních stran. Smluvní strany mohou vyzvat další zástupce a odborníky ze státního i soukromého sektoru cestovního ruchu, aby se těchto jednání zúčastnili.

Jednání této Společné komise se budou konat střídavě v každé z obou zemí, v době dohodnuté Smluvními stranami.

Každému jednání bude předsedat vedoucí delegace země, ve které se toto jednání bude konat.

ČLÁNEK 10

Tato Smlouva vstoupí v platnost dnem doručení posledního písemného oznámení diplomatickou cestou, potvrzujícího dokončení příslušných interních postupů každé Smluvní strany nezbytných pro vstup této Smlouvy v platnost.

ČLÁNEK 11

Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou, přičemž každá za Smluvních stran může Smlouvu kdykoli písemně diplomatickou cestou vypovědět. V takovém případě Smlouva pozbývá platnosti šest měsíců po datu obdržení oznámení druhou Smluvní stranou.

Ukončení platnosti této Smlouvy však neovlivní dokončení projektů, programů a jakýchkoli jiných iniciativ realizovaných na základě této Smlouvy, jež nejsou zcela realizovány v době ukončení platnosti této Smlouvy, pokud Smluvní strany nerozhodnou jinak.

Vzniknou-li rozdíly ve výkladu a aplikaci Smlouvy, budou Smluvní strany usilovat o řešení prostřednictvím jednání.

ČLÁNEK 12

Ke dni vstupu této Smlouvy v platnost pozbude platnosti Smlouva uzavřená dne 27. března 1980 mezi Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Národní organizací cestovního ruchu Řecka o spolupráci v oblasti cestovního ruchu, jež zůstala v platnosti pro vztahy mezi Českou republikou a Řeckou republikou podle Dohody sjednané výměnou nót (30. srpna 1994, 3. října 1994) mezi Českou republikou a Řeckou republikou o sukcesi do bilaterálních smluv uzavřených mezi Československem a Řeckem.


Dáno v Athénách dne 22. listopadu 2006, ve dvou originálech, každý v českém, řeckém a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozporu ve výkladu je rozhodující znění anglické.

Za vládu České republiky
Mgr. Hana Mottlová v. r.
mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně České republiky v Řecké republice

Za vládu Řecké republiky
Fani Palli-Petralia v. r.
ministryně cestovního ruchu Řecké republiky

Přesunout nahoru