Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 86/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Datum vyhlášení 12.09.2011
Uzavření smlouvy 26.01.2011
Platnost od 01.09.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

86

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. ledna 2011 byla v Praze podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 1. září 2011.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL ON THE EXCHANGE AND MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

SMLOUVA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A ŠVÝCARSKOU SPOLKOVOU RADOU O VÝMĚNĚ A VZÁJEMNÉ OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Vláda České republiky a Švýcarská spolková rada (dále jen „smluvní strany“), přejíce si zajistit ochranu utajovaných informací vyměněných mezi nimi nebo mezi právnickými a fyzickými osobami pod jurisdikcí jejich států, se při vzájemném respektování svých státních zájmů a bezpečnosti dohodly takto:

ČLÁNEK 1

ROZSAH PŮSOBNOSTI

1. Účelem této Smlouvy je zajistit ochranu utajovaných informací vyměněných mezi smluvními stranami nebo mezi právnickými a fyzickými osobami pod jurisdikcí jejich států, předaných v rámci provádění a přípravy utajovaných smluv nebo vytvořených v rámci aplikace této Smlouvy.

2. Výměna utajovaných informací mezi orgány činnými v trestním řízení smluvních stran nespadá do působnosti této Smlouvy, ale bude upravena zvláštní smlouvou.

ČLÁNEK 2

VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely této Smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:

1) „utajovanou informací“ se rozumí jakákoliv informace, dokument nebo materiál, předaný nebo vytvořený smluvními stranami nebo právnickými a fyzickými osobami pod jurisdikcí jejich států, který, bez ohledu na svoji formu, podle vnitrostátních právních předpisů státu některé ze smluvních stran vyžaduje ochranu proti jakékoliv formě vyzrazení, zneužití, zničení, ztráty, zveřejnění nebo zpřístupnění neoprávněné osobě, a byl jako takový určen a náležitě označen;

2) „utajovanou smlouvou“ se rozumí smlouva nebo subdodavatelská smlouva, která obsahuje utajovanou informaci nebo v souvislosti s níž může k přístupu k utajované informaci dojít;

3) „kontrahentem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba způsobilá k uzavření utajované smlouvy;

4) „poskytující stranou“ se rozumí smluvní strana včetně právnických a fyzických osob pod jurisdikcí jejího státu, která poskytne utajovanou informaci;

5) „přijímající stranou“ se rozumí smluvní strana včetně právnických a fyzických osob pod jurisdikcí jejího státu, která přijme utajovanou informaci;

6) „třetí stranou“ se rozumí stát včetně právnických a fyzických osob pod jeho jurisdikcí nebo mezinárodní organizace, které nejsou smluvní stranou této Smlouvy;

7) „bezpečnostním osvědčením“ se rozumí pozitivní rozhodnutí vycházející z bezpečnostního řízení, které potvrdí loajalitu a důvěryhodnost stejně jako další bezpečnostní aspekty fyzické nebo právnické osoby v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

ČLÁNEK 3

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘADY

1. Národními bezpečnostními úřady odpovědnými za ochranu utajovaných informací a aplikaci této Smlouvy jsou:

V České republice:

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

Ve Švýcarské konfederaci:

EIDGENÖSSISCHES DEPARTEMENT FÜR VERTEIDIGUNG, BEVÖLKERUNGSSCHUTZ UND SPORT, GENERALSEKRETARIAT VBS, INFORMATIONS - UND OBJEKTSICHERHEIT
(Federální ministerstvo pro obranu, civilní ochranu a sport, Ředitelství pro bezpečnost informací a ochranu objektů)

2. Národní bezpečnostní úřady si sdělí oficiální kontaktní údaje.

3. Národní bezpečnostní úřady se informují o určených bezpečnostních úřadech, které jsou rovněž odpovědné za aplikaci této Smlouvy.

ČLÁNEK 4

STUPNĚ UTAJENÍ

Rovnocennost označení národních stupňů utajení je následující:

V České republiceVe Švýcarské konfederaciEkvivalent v anglickém jazyce
PŘÍSNĚ TAJNÉbez ekvivalentuTOP SECRET
TAJNÉGEHEIM / SECRET
/ SEGRETO
SECRET
DŮVĚRNÉVERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENZIALECONFIDENTIAL
VYHRAZENÉINTERN / INTERNE / AD
USO INTERNO
RESTRICTED

ČLÁNEK 5

PŘÍSTUP K UTAJOVANÝM INFORMACÍM

Přístup k utajovaným informacím poskytnutým podle této Smlouvy lze umožnit pouze osobám k tomu oprávněným v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu příslušné smluvní strany.

ČLÁNEK 6

OMEZENÍ POUŽITÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Přijímající strana neposkytne utajovanou informaci třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany.

2. Přijímající strana použije utajovanou informaci pouze v souladu s účelem, za kterým byla poskytnuta, a s požadavky na nakládání s ní stanovenými poskytující stranou.

ČLÁNEK 7

NAKLÁDÁNÍ S UTAJOVANÝMI INFORMACEMI

1. Poskytující strana:

a) zajistí, že poskytnutá utajovaná informace je označena příslušným stupněm utajení a doplňujícím označením v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

b) informuje přijímající stranu o všech podmínkách poskytnutí utajované informace;

c) informuje přijímající stranu o všech následných změnách nebo zrušení stupně utajení.

2. Přijímající strana:

a) zajistí označení utajované informace rovnocenným stupněm utajení v souladu s článkem 4 této Smlouvy. Utajované informace České republiky označené PŘÍSNĚ TAJNÉ budou ve Švýcarské konfederaci označeny GEHEIM / SECRET / SEGRETO;

b) zajistí utajované informaci stejnou úroveň ochrany jako poskytuje národním utajovaným informacím rovnocenného stupně utajení. Utajované informace České republiky označené PŘÍSNĚ TAJNÉ budou ve Švýcarské konfederaci chráněny jako utajované informace označené GEHEIM / SECRET / SEGRETO;

c) zajistí, že stupeň utajení utajované informace nebude bez písemného souhlasu poskytující strany změněn nebo zrušen.

3. Smluvní strany zajistí, že budou v souladu s vnitrostátními právními předpisy uplatněna veškerá bezpečnostní opatření k zajištění ochrany utajovaných informací.

ČLÁNEK 8

BEZPEČNOSTNÍ SPOLUPRÁCE

1. Za účelem udržení srovnatelných bezpečnostních standardů si národní bezpečnostní úřady na vyžádání sdělují informace o vnitrostátních právních předpisech upravujících ochranu utajovaných informací a o uplatňovaných postupech a zkušenostech získaných při jejich provádění.

2. Národní bezpečnostní úřady si na vyžádání a v souladu s vnitrostátními právními předpisy poskytnou součinnost při provádění bezpečnostních řízení o vydání bezpečnostního osvědčení fyzické osoby a bezpečnostního osvědčení podnikatele.

3. Smluvní strany si v souladu s vnitrostátními právními předpisy uznají bezpečnostní osvědčení fyzických osob a bezpečnostní osvědčení podnikatelů. Článek 4 této Smlouvy se použije obdobně. Na žádost příslušného národního bezpečnostního úřadu může být švýcarské bezpečnostní osvědčení umožňující přístup k utajovaným informacím označeným GEHEIM / SECRET / SEGRETO uznáno tak, aby umožňovalo přístup také k českým utajovaným informacím označeným PŘÍSNĚ TAJNÉ. České bezpečnostní osvědčení umožňující přístup k utajovaným informacím označeným PŘÍSNĚ TAJNÉ a TAJNÉ bude uznáno jako umožňující přístup ke švýcarským utajovaným informacím označeným GEHEIM / SECRET / SEGRETO.

4. Národní bezpečnostní úřady si bezodkladně oznámí změny týkající se uznaných bezpečnostních osvědčení fyzických osob a bezpečnostních osvědčení podnikatelů, zejména v případech jejich zrušení nebo uplynutí doby platnosti.

ČLÁNEK 9

UTAJOVANÉ SMLOUVY

1. Národní bezpečnostní úřady si na vyžádání potvrdí, že navrhovaní kontrahenti utajované smlouvy nebo fyzické osoby účastnící se sjednávání nebo provádění utajované smlouvy jsou držiteli příslušného bezpečnostního osvědčení.

2. Národní bezpečnostní úřady mohou požadovat provedení bezpečnostní inspekce subjektu s cílem zajistit, že vnitrostátní právní předpisy upravující ochranu utajovaných informací jsou nadále dodržovány.

3. Utajované smlouvy obsahují bezpečnostní pokyny, které určují bezpečnostní požadavky a stupně utajení jednotlivých fází a částí utajované smlouvy. Kopie bezpečnostních pokynů se zasílá národnímu bezpečnostnímu úřadu státu smluvní strany, pod jehož jurisdikcí bude utajovaná smlouva prováděna.

ČLÁNEK 10

PŘEDÁVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Utajované informace se předávají diplomatickou nebo vojenskou cestou, nebo jiným způsobem, na kterém se národní bezpečnostní úřady dohodnou.

2. Smluvní strany si mohou utajované informace předávat elektronicky v souladu s bezpečnostními postupy schválenými národními bezpečnostními úřady.

ČLÁNEK 11

REPRODUKCE, PŘEKLAD A ZNIČENÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Veškeré reprodukce a překlady utajované informace musí být označeny příslušným stupněm utajení a doplňujícím označením a musí jim být poskytnuta stejná ochrana jako původní utajované informaci. Počet vyhotovených překladů a požadovaných reprodukcí se omezí na nezbytné minimum.

2. Veškeré překlady musí být opatřeny poznámkou v jazyce překladu, ze které je zřejmé, že obsahují utajovanou informaci poskytující strany.

3. Překlad nebo reprodukci utajované informace stupně utajení TAJNÉ nebo vyššího lze vyhotovit pouze s předchozím písemným souhlasem poskytující strany.

4. Utajovaná informace stupně utajeni TAJNÉ nebo vyššího nesmí být v případě, kdy již není dále využitelná, zničena a musí být v souladu s vnitrostátními právními předpisy vrácena poskytující straně.

5. Utajované informace stupně utajení DŮVĚRNÉ nebo nižšího musí být zničeny v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu přijímající strany způsobem, který vylučuje jejich částečné nebo úplné obnovení.

ČLÁNEK 12

NÁVŠTĚVY

1. Návštěvy vyžadující přístup k utajovaným informacím nebo do prostor, kde jsou utajované informace vytvářeny, ukládány, přenášeny, nebo kde je s nimi nakládáno, podléhají předchozímu písemnému povolení příslušného národního bezpečnostního úřadu, pokud se národní bezpečnostní úřady nedohodnou jinak.

2. Žádost o povolení návštěvy se podává prostřednictvím národních bezpečnostních úřadů alespoň dvacet dnů před jejím zahájením. V naléhavých případech může být žádost o povolení návštěvy podána na základě předchozí součinnosti národních bezpečnostních úřadů ve lhůtě kratší.

3. Žádost o povolení návštěvy obsahuje:

a) jméno a příjmení, datum a místo narození, státní občanství, číslo cestovního pasu nebo průkazu totožnosti každého návštěvníka;

b) pracovní zařazení návštěvníka a určení subjektu, který zastupuje;

c) stupeň utajení, pro který bylo návštěvníkovi bezpečnostní osvědčení fyzické osoby vydáno, včetně doby jeho platnosti;

d) datum a délku návštěvy; v případě opakovaných návštěv se uvede jejich celková délka;

e) účel návštěvy včetně nejvyššího stupně utajení informací, ke kterým bude přístup vyžadován;

f) název, adresu, telefonní/faxové číslo, e-mailovou adresu a jméno a příjmení, pracovní zařazení a/nebo funkci hostitele nebo kontaktní osoby subjektu, který bude navštíven;

g) datum, podpis a otisk úředního razítka příslušného národního bezpečnostního úřadu;

h) jméno a příjmení, pracovní zařazení a/nebo funkci hostitele.

4. Národní bezpečnostní úřady se mohou dohodnout na seznamu osob, jimž jsou povoleny opakované návštěvy. Na podrobnostech opakovaných návštěv se národní bezpečnostní úřady dohodnou.

5. Utajovaná informace zpřístupněná návštěvníkovi se považuje za utajovanou informaci poskytnutou podle této Smlouvy.

ČLÁNEK 13

BEZPEČNOSTNÍ INCIDENTY

1. Smluvní strany se bezodkladně písemně informují o jakémkoliv bezpečnostním incidentu, při kterém došlo například ke ztrátě, zneužití nebo vyzrazení utajované informace, nebo o podezření, že k takovému incidentu došlo.

2. Smluvní strana, v jejíž jurisdikci k incidentu došlo, zahájí bezodkladné vyšetřování. Druhá smluvní strana se zúčastní vyšetřování, pokud je to vyžadováno.

3. Smluvní strana, v jejíž jurisdikci k incidentu došlo, v každém případě písemně informuje druhou smluvní stranu o okolnostech bezpečnostního incidentu, způsobené škodě, opatřeních přijatých pro její zmírnění a o výsledku vyšetřování.

ČLÁNEK 14

NÁKLADY

Náklady vzniklé v souvislosti s aplikací této Smlouvy si smluvní strany hradí samy.

ČLÁNEK 15

VÝKLAD A ŘEŠENÍ SPORŮ

Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo aplikace této Smlouvy bude řešen jednáním mezi smluvními stranami a nebude předán k urovnání žádnému vnitrostátnímu nebo mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.

ČLÁNEK 16

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Tato Smlouva vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po doručení pozdějšího oznámení mezi smluvními stranami diplomatickou cestou, informujícího o tom, že byly splněny všechny vnitrostátní podmínky pro vstup této Smlouvy v platnost.

2. Tuto Smlouvu lze změnit na základě souhlasu smluvních stran. Změny vstoupí v platnost v souladu s ustanovením odstavce 1 tohoto článku.

3. Každá ze smluvních stran má právo tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. V takovém případě je platnost Smlouvy ukončena šest měsíců po dni, kdy bylo písemné oznámení o výpovědi doručeno druhé smluvní straně.

4. Veškerým utajovaným informacím poskytnutým nebo vytvořeným podle této Smlouvy bude zajištěna ochrana podle této Smlouvy i po ukončení její platnosti do doby, než poskytující strana zprostí přijímající stranu této povinnosti.


Na důkaz toho níže uvedení zástupci, řádně zmocněni k tomuto účelu, podepsali tuto Smlouvu.

Dáno v Praze dne 26. ledna 2011 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, německém a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Ing. Dušan Navrátil v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Za Švýcarskou konfederaci
Urs Freiburghaus v. r.
ředitel Ředitelství pro bezpečnost informací a ochranu objektů

Přesunout nahoru