Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 85/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci finančního mechanismu Norska 2009–2014 mezi Českou republikou dále jen „přijímající stát“ a Norským královstvím dále jen „Norsko“ dále společně označované jako „strany“

Datum vyhlášení 06.09.2011
Uzavření smlouvy 16.06.2011
Platnost od 17.06.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

85

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. června 2011 bylo v Praze podepsáno Memorandum o porozumění o implementaci finančního mechanismu Norska 2009-2014 mezi Českou republikou dále jen „přijímající stát“ a Norským královstvím dále jen „Norsko“ dále společně označované jako „strany“.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 11 dne 17. června 2011.

Anglické znění Memoranda a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE IMPLEMENTATION OF THE NORWEGIAN FINANCIAL MECHANISM 2009-2014

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O IMPLEMENTACI FINANČNÍHO MECHANISMU NORSKA 2009-2014

mezi

ČESKOU REPUBLIKOU

dále jen „přijímající stát“

a

NORSKÝM KRÁLOVSTVÍM,

dále jen „Norsko“

dále společně označované jako „strany“,

VZHLEDEM K TOMU, že Dohoda mezi Norským královstvím a Evropskou unií o Finančním mechanismu Norska 2009 -2014 (dále jen „Dohoda“) zřizuje finanční mechanismus (dále jen „Finanční mechanismus Norska 2009-2014“), jehož prostřednictvím Norsko bude přispívat ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru;

VZHLEDEM K TOMU, že cílem Finančního mechanismu Norska 2009-2014 je posílit vztahy mezi Norskem a přijímajícím státem ke vzájemnému prospěchu jejich obyvatel;

VZHLEDEM K TOMU, že posílení spolupráce mezi Norskem a přijímajícím státem přispěje k zajištění stabilní, mírové a prosperující Evropy založené na řádné správě, demokratických institucích, právním řádu, dodržování lidských práv a udržitelném rozvoji;

VZHLEDEM K TOMU, že se strany dohodly zřídit rámec pro spolupráci, aby zajistily účinné provádění Finančního mechanismu Norska 2009-2014;

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Cíle

1. Celkovými cíli Finančního mechanismu Norska 2009-2014 je přispět ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posílení dvoustranných vztahů mezi Norskem a přijímajícími státy prostřednictvím finančních příspěvků v prioritních sektorech, uvedených v odstavci 2. V souladu s tím budou strany tohoto Memoranda o porozumění usilovat vybrat k financování programy, které přispějí k dosažení těchto cílů.

2. Finanční příspěvky budou k dispozici v následujících prioritních sektorech:

a) zachycování a ukládání uhlíku (CCS),

b) ekologické inovace v průmyslu;

c) výzkum a spolupráce škol;

d) lidský a sociální rozvoj;

e) spravedlnost a vnitro;

f) podpora důstojné práce a tripartitního dialogu.

Článek 2

Právní rámec

Toto Memorandum o porozumění bude interpretováno společně s následujícími dokumenty, které spolu s tímto Memorandem tvoří právní rámec Finančního mechanismu Norska 2009-2014:

(a) Dohoda mez Norským královstvím a Evropskou unií o Finančním mechanismu Norska 2009-2014;

(b) Postupy pro implementaci Finančního mechanismu Norska 2009-2014 (dále jen „Postupy“), které vydalo Norsko v souladu s článkem 8.8 Dohody;

(c) dohody o programu, které budou uzavřeny pro každý program;

(d) všechny pokyny přijaté Ministerstvem zahraničních věcí Norska (MZV) v souladu s Postupy.

Článek 3

Finanční rámec

1. V souladu s článkem 2 Dohody činí celková částka finančního příspěvku 800 mil. EUR v ročních tranších ve výši 160 mil. EUR během období od 1. května 2009 do 30. dubna 2014 včetně.

2. V souladu s článkem 5 Dohody bude přijímajícímu státu poskytnuto během období uvedeného v odstavci 1 celkem 70,400 mil. EUR.

3. V souladu s článkem 8.7 Dohody a článkem 1.8 Postupů budou náklady Norska na řízení hrazeny z celkové částky uvedené výše. Další ustanovení k tomuto účelu jsou stanovena v Postupech. Čistá částka alokace, která bude poskytnut přijímajícímu státu, činí 65,120 mil.EUR.

Článek 4

Role a zodpovědnosti

1. Norsko uvolní finanční prostředky na podporu oprávněných programů identifikovaných přijímajícím státem a schválených MZV Norska v rámci prioritních sektorů, uvedených v článku 3 Dohody a programových oblastí, identifikovaných v Příloze B tohoto Memoranda o porozumění. Norsko a přijímající stát mohou společně konzultovat vhodné a zvolené programy předtím, než bude návrh programu formálně předložen Výboru pro finanční mechanismus.

2. Přijímající stát zajistí plné spolufinancování programů, které získají podporu z Finančního mechanismu Norska 2009-2014 v souladu s Přílohou B a dohodami o programu.

3. Finanční mechanismus Norska 2009-2014 bude řídit MZV Norska, které bude rozhodovat, v souladu s Postupy, o udělování finanční pomoci

4. Ministerstvu zahraničních věcí Norska bude asistovat Kancelář finančních mechanismů (dále jen „KFM“). KFM bude zodpovědná za každodenní fungování Finančního mechanismu Norska 2009-2014 a bude sloužit jako kontaktní místo.

Článek 5

Stanovení orgánů

Přijímající stát zmocnil Národní kontaktní místo k jednání jeho jménem. Národní kontaktní místo bude celkově odpovědné za dosažení cílů Finančního mechanismu Norska 2009-2014 a za implementaci Finančního mechanismu Norska 2009-2014 v přijímajícím státě v souladu s Postupy. V souladu s článkem 4.2 Postupů stanoví Příloha A Národní kontaktní místo, certifikační orgán, auditní orgán a příslušný národní subjekt odpovědný za přípravu a předkládání zpráv o nesrovnalostech v Příloze A.

Článek 6

Víceletý programový rámec

1. V souladu s článkem 2.1 Postupů se strany dohodly na implementačním rámci, který se skládá z následujících finančních a samostatných parametrů:

(a) seznamu dohodnutých programových oblastí, finanční příspěvek z Finančního mechanismu Norska 2009 - 2014 podle programových oblastí;

(b) identifikace programů, jejich hlavní cíl a výstupy, kde je možné, stejně pokud jde o cílové skupiny, geografické oblasti nebo další záležitostí;

(c) stanovení zprostředkovatele programu, pokud je určen;

(d) iniciativy k posílení dvoustranných vztahů mezi donorskými státy a státem příjemce, které zahrnují identifikaci programových oblastí, ve kterých budou zpracovány partnerské programy s donory, jak je uvedeno v čl.3.2; určení partnerů v donorských programech, alokace financích prostředků pro takové programy a programy nebo části, které jsou výhradně stanoveny jako partnerské projekty s donory;

(e) ve specifických případech, identifikace předem definovaných projektů, které budou zahrnuty do příslušných programů;

(f) identifikace malých grantových schémat, pokud je možné.

2. Implementační rámec je uveden v Příloze B.

Článek 7

Výroční zasedání

V souladu s článkem 2.3 Postupů se budou konat výroční zasedání mezi Výborem Finančních mechanismů a Národním kontaktním místem. Výroční zasedání umožní MZV Norska a Národnímu kontaktnímu místu ověřit pokrok, dosažený během předchozího referujícího období a odsouhlasit přijetí jakýchkoliv nezbytných opatření.

Článek 8

Změny příloh

1. Příloha A může být předmětem přezkoumání na Výročním zasedání. Dodatky k Příloze A, odsouhlasené na výroční zasedání, nevyžadují formální změny Memoranda o porozumění. Takové dodatky musí být potvrzeny výměnou dopisů mezi VFM a Národním kontaktním místem.

2. Příloha B může být měněna výměnou dopisů mezi VFM a Národním kontaktním místem.

Článek 9

Kontrola a přístup k informacím

Ministerstvo zahraničních věcí Norska, Generální auditor Norska a jejich zástupci mají právo provádět jakékoli technické nebo finanční úkony nebo přezkumy, které považují za nutné pro plánování, provádění a monitorování programů a projektů a rovněž využívání finančních prostředků. Přijímající stát poskytne veškerou nutnou pomoc, informace a dokumentaci.

Článek 10

Zásady řízení

1. Implementace tohoto Memoranda o porozumění se bude řídit ve všech ohledech Postupy a jejími následnými změnami.

2. Cíle Finančního mechanismu Norska 2009-2014 by měly být sledovány v rámci úzké spolupráce mezi Norskem a přijímajícím státem. Strany souhlasí uplatnit nejvyšší pozornost transparentnosti, odpovědnosti a efektivnosti nákladů stejně jako zásadám řádné správy, udržitelného rozvoje, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí ve všech implementačních fázích Finančních mechanismů EHP 2009 - 2014.

3. V souvislosti s prováděním Finančního mechanismu Norska 2009-2014. přijme Přijímající stát proaktivní kroky, aby zajistil dodržování těchto zásad na všech úrovních.

Článek 11

Vstup v platnost

Toto Memorandum o porozumění vstupuje v platnost v den následující po dni jeho posledního podpisu.


Toto Memorandum o porozumění je vyhotoveno ve dvou originálech v anglickém jazyce.

Podepsáno v Praze dne 16.6.2011
Za Českou republiku
Tomáš Zídek v. r.
náměstek ministra financí

Podepsáno v Praze dne 16.6.2011
Za Norské království
Jens Eikaas v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Norského království v České republice


Příloha A

Řídicí a kontrolní struktury na národní úrovni

1. Národní kontaktní místa

Ministerstvo financí České republiky - odbor Mezinárodních vztahů bude provádět úkoly Národního kontaktního místa. Ředitel odboru mezinárodních vztahů bude jednat jako zástupce Národního kontaktního místa.

Ministerstvo financí je centrální orgán státní administrativy, Odbor Mezinárodních vztahů patří do Sekce 07 - Mezinárodní vztahy a finanční politika a podává zprávy náměstkovi ministra sekce 07.

Role a zodpovědnosti Národního kontaktního místa jsou stanoveny v Postupech, zejména v článku 4.3.

2. Certifikační orgán

Ministerstvo financí České republiky - Odbor Národní fond bude provádět úkoly certifikačního orgánu. Ředitel Odboru Národní fond bude jednat jako zástupce certifikačního orgánu.

Ministerstvo financí je centrální orgán státní administrativy, Odbor Národní fond patří do Sekce 06 -veřejné rozpočty a podává zprávy náměstkovi ministra sekce 06.

Role a zodpovědnosti certifikačního orgánu jsou stanoveny v Postupech, zejména v jejich článku 4.5.

3. Auditní orgán

Ministerstvo financí České republiky - Odbor Auditní orgán - Centrální harmonizační jednotka bude provádět úkoly auditního orgánu. Ředitel odboru Auditního orgánu - Centrální harmonizační jednotka bude jednat jako zástupce kontrolního orgánu.

Ministerstvo financí je centrální orgán státní administrativy, Odbor Auditní orgán - Centrální harmonizační jednotka patří do Sekce 04 - Finanční, Auditní a Provozní a podává zprávy náměstkovi ministra sekce 04.

Role a zodpovědnosti auditního orgánu jsou stanoveny v Postupech, zejména v jejich článku 4.6.

Auditní orgán bude funkčně nezávislý na Národním kontaktním místě a certifikačním orgánu.

4. Národní subjekt odpovědný za přípravu a předkládání zpráv o nesrovnalostech

Ministerstvo financí České republiky - Odbor Národní fond (certifikační orgán) bude zodpovědný za přípravu a předkládání zprávo nesrovnalostech.

Úloha a zodpovědnost odboru Národní fond vztahující se k přípravě a předkládání zpráv o nesrovnalostech je stanovena v Postupech, zejména v jejich článku 11.3.

5. Monitorovací výbor

Monitorovací výbor musí být ustaven do šesti měsíců od podepsání tohoto Memoranda o porozumění Jeho úloha je stanovena v Postupech, zejména v jejich článku 4.4.

6. Strategická zpráva a roční zprávy o programech

V souladu s článkem 2.2 Postupů, Národní kontaktní místo musí každoročně předložit VFM Strategickou zprávu o implementaci

Finančního mechanismu EHP 2009-2014 v přijímajícím státě. Strany se budou snažit, aby se výroční zasedání konala každý rok v září.

7. Organizační schéma

MINISTERSTVO FINANCÍ

Ministr financí
Náměstek ministra
Sekce 06
Náměstek ministra
Sekce 07
Náměstek ministra Sekce 04
Certifikační orgánOrgán pro zprávy o nesrovnalostechNárodní kontaktní místoAuditní orgán
Odbor Národní fondOdbor Mezinárodních vztahůOdbor Auditní orgán-
Centrální harmonizační jednotka

PŘÍLOHA B

Finanční mechanismus Norska

Implementační rámec

V souladu s článkem 2.1 Postupů se strany tohoto Memoranda o porozumění shodly na implementačním rámci uvedeném v této příloze.

1. Finanční parametry implementačního rámce

Česká republikaFinanční mechanismus
Norska
Programová oblast
Zachycování a ukládání uhlíku (CCS)7.040.000 €
Globální fond pro podporu důstojné práce a tripartitního dialogu704.000 €
Bilaterální spolupráce ve výzkumu12.500.000 €
Bilaterální spolupráce škol3.520.000 €
Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady1.760.000 €
Iniciativy v oblasti veřejného zdraví19.180.000 €
Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem3.520.000 €
Domácí násilí a násilí založené na pohlaví3.520.000 €
Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti přeshraniční a organizované trestné činnosti,
včetně nezákonného obchodování s lidmi a migrujících zločineckých skupin
7.040.000 €
Budování kapacit a spolupráce v justici2.464.000 €
Nápravné služby včetně alternativních trestů2.464.000 €
Další alokace
Technická pomoc pro stát příjemce (čl. 1.9)1.056.000 €
Fond pro bilaterální vztahy na národní úrovni (čl. 3.5.1)352.000 €
Čistá alokace pro Českou republiku65.120.000 €

2. Specifický zájem

Bilaterální vztahy mezi Norskem a Českou republikou by měly být posilovány s cílem podporovat dlouhodobou spolupráci, zejména v programových oblastech uvedených níže s partnery donora v programu stejně jako podpora partnerství na úrovni projektů ve všech programových oblastech.

Přijímající stát musí zajistit, že spolufinancování programů nebo projektů z národních zdrojů, které bude přibližně 15 % z celkových oprávněných nákladů pro programové oblasti ve státě příjemce, není-li dohodnuto a uvedeno v dohodě o programu jinak.

Posouzení návrhů programů bude zohledňovat příslušná lidská práva a související standardy řízení Rady Evropy (taková, která jsou monitorována CPT, GRECO, ECRI apod.) včetně Konvence pro ochranu lidských práv a základních svobod.

3. Zásadní parametry implementačního rámce

Programy popsané níže budou připraveny, budou předmětem schválení MZV Norska, a implementovány přijímajícím státem.

A. Programová oblast č. 20: Zachycování a ukládání uhlíku (CCS)
Program Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie
Cíl Zmírnění klimatických změn
Výsledky Zvýšení znalostí a nadnárodní spolupráce v CCS
Grant programu 7.040.000 €
Zprostředkovatel programu Národní kontaktní místo - Ministerstvo financí
Specifický zájemGeologický průzkum a příprava potencionálních úložišť včetně zohlednění seizmologie,
hlubinných vrtů, identifikace fyzikálních vlastností hornin apod.
Výměna zkušeností a aktivity pro spolupráci
Komise pro spolupráci zahrne jako člena zástupce relevantních veřejných úřadů
nebo institucí zodpovědných za politiku v této oblasti.
B. Programová oblast č. 22: Globální fond pro podporu důstojné práce a tripartitního dialogu
Program Důstojná práce a sociální dialog
Cíl Důstojná práce podpořena a tripartitní spolupráce zlepšena mezi zaměstnavateli,
obchodními svazy a veřejnými autoritami
při podporování rovnoměrného a udržitelného ekonomického a sociálního rozvoje
Grant programu704.000 €
Zprostředkovatel programuInnovation Norway
C. Programová oblast č. 23Bilaterální spolupráce ve výzkumu
ProgramFond na podporu výzkumu
CílPodpora rozvoje vědeckých znalostí v přijímajících státech prostřednictvím
vědecké spolupráce mezi Norskem a přijímajícím státem
Grant programu12.500.000 €
Zprostředkovatel programuMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Partner programu donoraThe Research Council of Norway
Specifický zájemProgram bude také pokrývat společenské a humanitní vědy a bude připraven ve spolupráci s donorským státem.
Strany se zavazují zajistit efektivní a plynulé řízení programu,
Podrobností týkající se proplácení nákladů partnerům z donorského státu budou dále diskutovány.
D. Programová oblast č. 24Bilaterální spolupráce škol
ProgramProgram bilaterální spolupráce škol
CílPodpora lidského kapitálu a základu znalostí ve státě příjemce
Grant programu3.520.000 €
Zprostředkovatel programuDům zahraničních služeb, jehož nedílnou součástí je Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
Partner programu donoraThe Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education (SIU)
Specifický zájemProgram bude implementován společně s programovou oblastí 19 ve Finančním mechanismu EHP
E. Programová oblast č. 25:Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady
ProgramPodpora kapacity a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady
CílPosílení institucionální kapacity a lidských zdrojů ve veřejných institucích, místních a regionálních úřadech
v přijímajícím státě v odsouhlasených prioritních sektorech prostřednictvím spolupráce a transferu
znalostí mezi obdobnými institucemi a úřady v Norsku
Grant programu1.760.000 €
Zprostředkovatel programuNárodní kontaktní místo - Ministerstvo financí
Předdefinovaný projektSpolupráce s Radou Evropy k zajištění zlepšení implementace doporučení zpracovaných GRECO
F. Programová oblast č. 27:Iniciativy v oblasti veřejného zdraví
ProgramIniciativy v oblasti veřejného zdraví
CílZlepšení veřejného zdraví a snížení nerovnoměrností v oblasti zdraví
Grant programu19.180.000 €
Zprostředkovatel programuNárodní kontaktní místo - Ministerstvo financí
Partner programu donor aThe Norwegian Public Health Institute
Specifický zájemMinimum 40 % z celkových výdajů programu bude určeno pro oblast duševního zdraví
Komise pro spolupráci zahrne jako člena zástupce relevantních veřejných úřadů
nebo institucí zodpovědných za politiku v této oblasti
G. Programová oblast č. 28 a 29Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora rovnováhy mezi
soukromým a pracovním životem /Domácí násilí a násilí založené na pohlaví
Program 1Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora rovnováhy
mezi soukromým a pracovním životem /Domácí násilí a násilí založené na pohlaví
Dát šanci ženám a mužům
CílGendrová rovnost a podpora rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem
VýsledkyPodpora zvýšeného povědomí a výzkumu o gendrových záležitostech
Zlepšení rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem
Redukce domácího násilí
Posílení kapacity organizací rovnosti žen a mužů a posílení sítí
Redukce násilí založeného na pohlaví
Grant programu6.200.000 €
Zprostředkovatel programuBude odsouhlasen
Malé grantové schema20 % z grantu tohoto programu bude implementováno jako malé grantové schéma.
Specifický zájemProgram měl by být zaměřen na specifické potřeby minoritních skupin
Program 2Domácí násilí a násilí založené na pohlaví/ sjednocení rovnosti žen a mužů
a podpora rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem
CílPředcházení a řešení násilí založeného na pohlaví
VýsledkyRedukce násilí založeného na pohlaví Redukce domácího násilí
Podpora zvýšeného povědomí a výzkumu o gendrových záležitostech
Zlepšení rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem
Grant programu840.000 €
Zprostředkovatel programuNárodní kontaktní místo - Ministerstvo financí
Před-definovaný projektPředcházení domácímu násilí a násilí založenému na pohlaví a gendrová rovnost v praxi.
Jedná se o vládní projekt, jehož realizátorem bude Úřad vlády České republiky.
Celková výše grantu projektu bude 800.000 €.
H. Programová oblast č. 30Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti přeshraniční a organizované trestné činnosti,
včetně nezákonného obchodování s lidmi a migrujících zločineckých skupin
ProgramSpolupráce v rámci Schengenu a boj proti přeshraniční a organizované trestné činnosti,
včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin
VýsledkyZvýšení bezpečnosti obyvatel zlepšením efektivnosti spolupráce mezi orgány prosazující
právo v zemích Schengenu v boji proti organizovanému zločinu, včetně obchodování s lidmi
Grant programu7.040.000 €
Zprostředkovatel programuNárodní kontaktní místo - Ministerstvo financí
Specifický zájemProgram by měl být zaměřen na význam spolupráce mezi orgány prosazující právo
a širokou veřejností, zejména na spolupráci s menšinovými skupinami
I. Programová oblast č. 31Budování kapacit a spolupráce v justici
ProgramBudování kapacit a spolupráce v justici
CílSpravedlivější a výkonnější soudní systém
Grant programu2.464.000 €
Zprostředkovatel programuNárodní kontaktní místo - Ministerstvo financí
Specifický zájem Program bude připraven a implementován společně s programovou oblastí 32.
J. Programová oblast č. 32:Nápravné služby včetně alternativních trestů
ProgramNápravné služby včetně alternativních trestů
CílZlepšení systému nápravných služeb v souladu s příslušnými mezinárodními nástroji pro lidská práva
Grant programu2.464.000 €
Zprostředkovatel programuNárodní kontaktní místo - Ministerstvo financí
Partner programu donor aRada Evropy
Specifický zájem Komise pro spolupráci zahrne jako člena zástupce příslušných veřejných orgánů nebo institucí zodpovědných za politiku v této oblasti
Program bude připraven a implementován společně s programovou oblastí 31.
Přesunout nahoru