Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 81/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Moldavské republiky o spolupráci v oblasti obrany

Datum vyhlášení 26.08.2011
Uzavření smlouvy 16.05.2011
Platnost od 22.07.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

81

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. května 2011 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Moldavské republiky o spolupráci v oblasti obrany.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dne 22. července 2011.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE CZECH REPUBLIC AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA CONCERNING CO-OPERATION IN THE DEFENCE AREA

DOHODA MEZI MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM OBRANY MOLDAVSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Moldavské republiky, dále jen „strany“,

majíce na paměti Dohodu mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil, sjednanou v Bruselu dne 19. června 1995 (dále jen „PfP SOFA“) a Dodatkový protokol k PfP SOFA, sjednaný v Bruselu dne 19. června 1995;

shodujíce se na tom, že vzájemné vztahy a spolupráce v oblasti obrany jsou velmi významnými záležitostmi v dvoustranných vztazích jejich států a v jejich zahraniční politice;

vedeny přáním posílit vzájemné vztahy mezi ministerstvy obrany v duchu Charty OSN;

s cílem rozvinout spolupráci založenou na vzájemné důvěře stran a ozbrojených sil jejich států;

přejíce si vytvořit právní rámcový dokument k provádění aktivit dvoustranné spolupráce v oblasti obrany;

jednajíce v souladu s úsilím obou států o aktivní účast v procesu transformace a konsolidace euroatlantické bezpečnostní oblasti,

se dohodly takto:

ČLÁNEK 1

Účel regulace

Účelem regulace ve formě této Dohody je poskytnout obecný rámec pro spolupráci mezi stranami v oblasti obrany založenou na zásadách rovnosti, partnerství a vzájemné prospěšnosti.

ČLÁNEK 2

Oblasti spolupráce

1. Spolupráce mezi stranami bude prováděna v následujících oblastech:

a) obranná politika a strategie;

b) ekonomický účetní systém ozbrojených sil (rozpočet, pořizování);

c) tvorba právního rámce pro ozbrojené síly;

d) demokratická kontrola ozbrojených sil;

e) postupy při řízení personálu, rozvoj vzdělávání zaměstnanců a vojenského vzdělávání;

f) mezinárodní operace na podporu míru a humanitární operace;

g) logistika;

h) aktivity prováděné v rámci programu Partnerství pro mír;

i) vytváření a působení mnohonárodních vojenských jednotek;

j) vojenská topografie, geodézie a kartografie;

k) další oblasti, o které mají obě strany zájem.

2. Podrobné záležitosti spolupráce v oblastech uvedených v odstavci 1 mohou být přesně vymezeny v dokumentech mezi stranami uzavíraných v souladu s jejím účelem a na základě této Dohody.

ČLÁNEK 3

Formy spolupráce

Spolupráce v záležitostech týkajících se obrany se bude uskutečňovat prostřednictvím následujících aktivit:

a) oficiální návštěvy ministrů obrany, náčelníků štábů, jejich zástupců a ostatních úředníků pověřených stranami;

b) výměna zkušeností mezi experty stran a pracovní schůzky;

c) účast na výcvikových aktivitách, cvičeních a workshopech;

d) účast pozorovatelů na vojenských cvičeních;

e) kontakty mezi podobnými vojenskými institucemi;

f) rozhovory, konzultace, setkání a účast na symposiích a konferencích;

g) návštěvy u vojenských jednotek a institucí;

h) výměna informací, dokumentace a vzdělávacích publikací;

i) studium a praxe na vysokých školách a ve vojenských zařízeních zabývajících se výzkumem a vývojem;

j) výměna učitelů a stážistů v různých oblastech;

k) kulturní a sportovní aktivity.

ČLÁNEK 4

Plánování a provádění

1. Strany zpracují a každoročně schválí plány dvoustranné spolupráce podle ustanovení této Dohody. Roční plán spolupráce pro následující rok bude zpracován do 1. prosince roku probíhajícího.

2. Roční plán spolupráce bude zpracován podle návrhů podaných stranami.

3. Každá strana uvede kontaktní místo u každé aktivity předpokládané v ročním plánu spolupráce.

4. Plánování a příprava společných aktivit mohou být prováděny prostřednictvím vojenských přidělenců stran.

ČLÁNEK 5

Finanční ujednání, zdravotní péče a status

1. Vysílající strana hradí cestovní náklady do a z území státu přijímající strany.

2. Přijímající strana hradí cestovní náklady v rámci území svého státu, ubytování a stravu.

3. Zdravotní péče ve státě přijímající strany bude poskytnuta v souladu s PfP SOFA.

4. Přechod hranic a status během pobytu na území státu přijímající strany se bude řídit PfP SOFA. Strany budou předem projednávat technické detaily přechodu, a pokud to bude vhodné, i další záležitosti týkající se provádění PfP SOFA, aby zamezily případnému nedorozumění.

ČLÁNEK 6

Výměna informací

1. Výměna informací souvisejících s prováděním této Dohody bude prováděna diplomatickou cestou nebo přímo mezi stranami v závislosti na charakteru těchto informací.

2. Strany učiní v souladu s právními předpisy svých států veškerá nutná opatření za účelem ochrany informací získaných v rámci spolupráce podle této Dohody. Poskytnutí určité informace může být předem podmíněno poskytující stranou formou zvláštních požadavků pro nakládání s touto informací.

3. Strany zaručují, že obdržené informace nepoužijí na újmu zájmů druhé strany a neuvolní ani nepředají je třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany.

ČLÁNEK 7

Pracovní jazyk

Pracovním jazykem pro projekty a aktivity podle této Dohody je angličtina.

ČLÁNEK 8

Změny a spory

1. Tato Dohoda může být kdykoli změněna ve formě písemných protokolů uzavíraných mezi stranami. Tyto protokoly tvoří nedílnou součást této Dohody a vstoupí v platnost podle ustanovení článku 9 této Dohody.

2. Rozpory ve výkladu nebo provádění této Dohody budou řešeny jednáním mezi stranami a nebudou předkládány k řešení jakémukoli vnitrostátnímu nebo mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.

ČLÁNEK 9

Vstup v platnost a ukončení platnosti

1. Tato Dohoda je uzavírána na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem doručení pozdějšího z oznámení, jimiž si strany vzájemně oznámí diplomatickou cestou, že jejich vnitrostátní procedury nezbytné pro vstup Dohody v platnost byly splněny.

2. Každá ze stran může Dohodu kdykoli vypovědět písemným oznámením druhé straně. Účinek výpovědi nastane 6 měsíců ode dne doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně.

3. Jestliže je Dohoda vypovězena, strany zahájí jednání za účelem vyrovnání všech vzájemných finančních povinností a nároků a vypořádání bezpečnostních záležitostí vzniklých z této Dohody.


Dáno v Praze dne 16. května 2011 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, moldavském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozporu ve výkladu nebo provádění ustanovení této Dohody je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo obrany České republiky
RNDr. Alexandr Vondra v. r.
ministr obrany

Za Ministerstvo obrany Moldavské republiky
Iurie Leancă v. r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a evropské integrace

Přesunout nahoru