Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 79/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o projektu k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o výzkumných, vývojových, testovacích a vyhodnocovacích aktivitách ze dne 10. června 2010 – Ujednání o projektu č. D-CZ-10-0001 mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických týkajícím se vývoje podjednotkové vakcíny proti Francisella tularensis

Datum vyhlášení 18.08.2011
Uzavření smlouvy 04.07.2011
Platnost od 04.07.2011
Platnost do 04.07.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

79

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. července 2011 bylo v Praze podepsáno Ujednání o projektu k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o výzkumných, vývojových, testovacích a vyhodnocovacích aktivitách ze dne 10. června 2010 – Ujednání o projektu č. D-CZ-10-0001 mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických týkajícím se vývoje podjednotkové vakcíny proti Francisella tularensis.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku XI dnem podpisu a zůstane v platnosti po dobu tří let.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.


UJEDNÁNÍ O PROJEKTU K DOHODĚ MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH O VÝZKUMNÝCH, VÝVOJOVÝCH, TESTOVACÍCH A VYHODNOCOVACÍCH AKTIVITÁCH ze dne 10. června 2010

UJEDNÁNÍ O PROJEKTU Č. D-CZ-10-0001 MEZI MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM OBRANY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH TÝKAJÍCÍM SE VÝVOJE PODJEDNOTKOVÉ VAKCÍNY PROTI FRANCISELLA TULARENSIS

OBSAH

PREAMBULE
ČLÁNEK I DEFINICE POJMŮ A ZKRATEK
ČLÁNEK II CÍLE
ČLÁNEK III ROZSAH PRÁCE
ČLÁNEK IV ROZDĚLENÍ ÚKOLŮ
ČLÁNEK V ŘÍZENÍ
ČLÁNEK VI FINANČNÍ UJEDNÁNÍ
ČLÁNEK VII UTAJENÍ
ČLÁNEK VIII HLAVNÍ ZAPOJENÉ ORGANIZACE
ČLÁNEK IX VYBAVENÍ A MATERIÁL
ČLÁNEK X ZMĚNA A UKONČENÍ PLATNOSTI
ČLÁNEK XI VSTUP V PLATNOST A DOBA TRVÁNÍ

PREAMBULE

Toto Ujednání o projektu (dále jen „Ujednání“) se uzavírá podle Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o výzkumných, vývojových, testovacích a vyhodnocovacích aktivitách, která vstoupila v platnost dne 10. června 2010 (dále jen „Dohoda RDT&E“).

ČLÁNEK I

DEFINICE POJMŮ A ZKRATEK

Franasella tularensis (F. tularensis)Patogenní druh gramnegativní bakterie a původce tularémie neboli zaječí nemoci.
Jedná se o fakultativní vnitrobuněčnou bakterii. Pro snadnost jejího rozšíření pomocí
aerosolu a vysoké virulenci je F. tularensis klasifikována vládou USA jako agens třídy A.
Schu S4Vysoce virulentní kmen typu A poddruhu F. tularensis.
Knokautované mutaceGenetická technika, při níž je organismus upraven k přenosu genů, které byly vyřazeny
z činnosti (byly v organismu „knokautovány“).
Faktory virulenceMolekuly, které jsou exprimovány a vylučovány patogeny (bakteriemi, viry, houbami a protozoami)
a které těmto patogenům umožňují vyhnout se nebo zamezit imunitní reakci hostitele a vstupovat
a vystupovat z buněk anebo k buňkám přilnout.
Genový produktBiochemický materiál tvořený buď ribonukleovou kyselinou (RNA) nebo bílkovinou
vznikající z exprese genu.
TerčBílkovina nebo nukleová kyselina, jejíž činnost může být pozměněna vnějším stimulem.
Definice závisí na kontextu a může odkazovat na biologický terč farmakologicky aktivní
látky nebo receptorový terč hormonu (např. inzulínu). Podstatou je, že molekula je „zasažena“ signálem,
který změní její chování. Biologickými terči jsou nejčastěji bílkoviny jako enzymy, iontové kanály a receptory.

ČLÁNEK II

CÍLE

2.1. Cíle tohoto Ujednání jsou:

2.1.1. Identifikace membránových nebo secernovaných faktorů virulence F. tularensis pomocí imunoproteomických postupů;

2.1.2. Klonování a exprese genových produktů popsaných v pododstavci 2.1.1;

2.1.3. Potvrzení role vybraných terčů ve virulenci F. tularensis; a

2.1.4. Ověření bílkovin identifikovaných jako ochranné antigeny na zvířecích modelech.

ČLÁNEK III

ROZSAH PRÁCE

3.1. Podle tohoto Ujednání budou provedeny následující práce:

3.1.1. Provést proteomické studie za účelem nalezení nových terčů s imunoprotektivním potenciálem se zaměřením na povrchové bílkoviny nebo izolované lipoproteiny;

3.1.2. Vyhodnotit relevantní geny klonováním, expresí a purifikací terčových bílkovin;

3.1.3. Potvrdit roli potenciálních ochranných antigenů při virulenci vytvářením knokautovaných mutací ve Schu S4; a

3.1.4. Určit účinnost ochrany a otestovat virulenci Schu S4 v rozličných kombinacích, dávkách a adjuvans intranasální i intradermální cestou u myší.

ČLÁNEK IV

ROZDĚLENÍ ÚKOLŮ

4.1. Úkoly budou rozděleny takto:

4.1.1. Ministerstvo obrany USA (dále jen „MO USA“) vytvoří knokautované mutace u Schu S4 k potvrzení role takových bílkovin ve virulenci (viz pododstavce 3.1.3. a 3.1.4. tohoto Ujednání);

4.1.2. Ministerstvo obrany České republiky (dále jen „MO ČR“) provede proteomické studie zaměřené na nalezení nových kandidátů na terče s imunoprotektivním potenciálem a vyhodnotí, naklonuje, expri-muje a purifikuje terčové bílkoviny (viz pododstavce 3.1.1. a 3.1.2. tohoto Ujednání);

4.1.3. MO ČR a MO USA si vzájemně vymění informace sestávající z experimentálních dat vztahujících se k tomuto Ujednání; a

4.1.4. MO ČR a MO USA o svých zjištěních vytvoří závěrečnou zprávu, která musí být řídícím představitelům předložena šest měsíců před datem skončení platnosti tohoto Ujednání. Řídícími představiteli jsou pro účely tohoto Ujednání a v souladu s článkem IV [Řízení (organizace a odpovědnost)] odstavcem 4.3 Dohody RDT&E za MO ČR ředitel sekce vyzbrojování MO ČR (nebo jeho/její nástupce v případě reorganizace), a za MO USA ředitel pro výzkum a vývoj Agentury pro redukci obranných hrozeb (nebo jeho/její nástupce v případě reorganizace).

ČLÁNEK V

ŘÍZENÍ

5.1. Toto Ujednání budou jménem smluvních stran řídit vedoucí projektů (dále jen „PO“), po jednom z každé smluvní strany. PO jsou:

PO za MO ČR:

Ředitel Ústavu molekulární patologie
Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany
Třebešská 1575
500 01 Hradec Králové
Česká republika

PO za MO USA:

Ředitel odboru mezinárodních programů
Ředitelství chemických a biologických technologií
Agentura pro redukci obranných hrozeb
8725 John J Kingman Rd, Stop 6201
Ft Belvoir, VA 22060-6201
Spojené státy americké

5.2. Kanceláře projektu budou zřízeny v Hradci Králové, Česká republika a ve Ft. Belvoir, Virginie, USA. PO odpovídají za řízení těch úkolů, které jsou uvedeny na seznamu s národní odpovědností v článku IV (Rozdělení úkolů) tohoto Ujednání.

ČLÁNEK VI

FINANČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1. Smluvní strany odhadují, že náklady na provedení úkolů podle tohoto Ujednání nepřekročí 4309000 USD / 90634213 CZK.

* Směnný kurs: 1,00 USD = 21,0337 CZK

Prostředky v USD (miliony)
Zdroj prostředkůRok 1Rok 2Rok 3CELKEM
Finanční náklady MO ČR
Nefinanční náklady MO ČR2,3140,1140,1142,542
Finanční náklady MO USA0,50,50,51,5
Nefinanční náklady MO USA0,0890,0890,0890,267

6.2. Nefinanční příspěvky MO USA zahrnují nepřímé výdaje, práci, cestovní náklady a technické informace. Hodnota těchto příspěvků byla určena na 267000 USD odhadem pracovních hodin, cestovních nákladů a nákladů na zpracování technických údajů.

6.3. Nefinanční příspěvky MO ČR zahrnují nepřímé výdaje, cestovní náklady, technické podklady a používání specializovaného vybavení. Hodnota těchto příspěvků byla určena na 342000 USD odhadem lidské práce, cestovních nákladů a nákladů na zpracování technických informací a částečným podílem projektu na celkových nákladech na provoz vybavení odvozených z neplánovaného provozu takového vybavení pro účely projektu. Činnost navíc využije rozsáhlý archiv nepublikovaných dat v držení České republiky, bez nichž by tento projekt nemohl být proveden. Nefinanční náklady na shromáždění těchto dat jsou ohodnoceny odhadem na 2,2 milionu USD za lidskou práci.

6.4. MO USA rozdělí svůj finanční příspěvek, přičemž převedou na Českou republiku prostředky v celkové výši 750000 USD a na Výzkumný zdravotnický institut Armády USA pro nakažlivé nemoci prostředky v celkové výši 750000 USD k provedení společného výzkumu popsaného v tomto Ujednání. Harmonogram, organizace, výše financování po rocích a procedury pro audit peněžních příspěvků budou specifikovány v Dokumentu o procedurách finanční správy vytvořeném společně PO.

ČLÁNEK VII

UTAJENÍ

7.1. Existence tohoto Ujednání a jeho obsah jsou neutajované.

7.2. Podle tohoto Ujednání nebudou vyměňovány žádné utajované informace.

ČLÁNEK VIII

HLAVNÍ ZAPOJENÉ ORGANIZACE

8.1. Za USA budou zapojeny tyto organizace:

8.1.1. Agentura pro redukci obranných hrozeb, Fort Belvoir, Virginie, USA

8.1.2. Výzkumný zdravotnický institut Armády USA pro nakažlivé nemoci, Fort Detrick, Maryland, USA

8.2. Za Českou republiku bude zapojena tato organizace:

8.2.1. Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové, ČR

ČLÁNEK IX

VYBAVENÍ A MATERIÁL

9.1. Strany si mohou podle tohoto Ujednání poskytnout projektový materiál a vybavení.

poskytující stranapřijímající stranamnožstvípopisčíslo součástky/inventární číslospotřební ano/nepřibližná hodnota
MO ČRMO USAbude
určeno
později
malé vzorky purifikovaných
bílkovin vytvořených podle
pododstavce 2.1.4.
nemáano,
nebude
vráceno
malá hodnota o sobě
MO USAMO ČRbude
určeno
později
malé vzorky purifikovaných
bílkovin nebo protilátek
nemáano,
nebude
vráceno
malá hodnota o sobě

9.2. Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové může MO USA poskytnout malé vzorky purifikovaných bílkovin nebo protilátek pro charakterizaci a testování a MO USA může poskytnout malé vzorky purifikovaných bílkovin nebo protilátek Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Tento projektový materiál bude v průběhu aktivit podle tohoto Ujednání spotřebován a nebude mít žádnou zbytkovou hodnotu. Tento projektový materiál se nebude vracet.

9.3. Povinnosti poskytující strany:

9.3.1. Předání projektového materiálu: Poskytující strana předá přijímající straně projektový materiál uvedený výše.

9.3.2. Doručení projektového materiálu: Poskytující strana doručí přijímající straně projektový materiál. Odpovědnost za projektový materiál přechází na přijímající stranu v okamžiku převzetí projektového materiálu. Jakákoli další přeprava je v odpovědnosti přijímající strany.

9.3.3. Informace: Poskytující strana poskytne přijímající straně takové informace, jaké jsou nezbytné k umožnění užívání projektového materiálu při činnostech podle tohoto Ujednání popsaných v článku III (Rozsah práce) a v článku IV (Rozdělení úkolů) tohoto Ujednání v souladu s článkem VIII (Zpřístupnění a použití informací projektu) Dohody RDT&E.

9.4. Povinnosti přijímající strany:

9.4.1. Prohlídka a inventarizace: Přijímající strana si projektový materiál při převzetí prohlédne a inventarizuje. Pokud není projektový materiál spotřebován, přijímající strana jej před jeho vrácením poskytující straně také prohlédne a inventarizuje.

9.4.2. Spotřebování projektového materiálu: Je zamýšleno, že přijímající smluvní strana spotřebuje projektový materiál vymezený v odstavcích 9.1. a 9.2. tohoto článku při činnostech podle tohoto Ujednání popsaných v článku III (Rozsah práce) a v článku IV (Rozdělení úkolů) tohoto Ujednání. Pokud se tak stane, přijímající strana vydá poskytující straně písemné oznámení o jeho spotřebování. Pakliže ke spotřebování nedojde před koncem převodní doby uvedené v článku XI (Vstup v platnost a doba trvání) tohoto Ujednání, přijímající strana vrátí projektový materiál poskytující straně. Jestliže se projektový materiál ztratí, je neúmyslně zničen nebo poškozen do té míry, že nejde opravit, před svým spotřebováním, přičemž je v opatrování přijímající strany, přijímající strana vydá poskytující straně potvrzení o ztrátě/zničení/neopravitelném poškození.

ČLÁNEK X

ZMĚNA A UKONČENÍ PLATNOSTI

10.1. Ustanovení tohoto Ujednání mohou být změněna pouze písemnou dohodou pověřených zástupců smluvních stran v souladu s Dohodou RDT&E.

10.2. V souladu s následujícími ustanoveními mohou být činnosti popsané v tomto Ujednání kdykoli ukončeny:

10.2.1. Prostřednictvím písemné dohody pověřených zástupců smluvních stran nebo

10.2.2. Kterákoli smluvní strana může vypovědět toto Ujednání na základě písemného oznámení druhé smluvní straně o svém úmyslu ukončit její platnost. Výpovědní lhůta činí 90 dnů.

10.3. Závazky týkající se bezpečnosti a ochrany proti neoprávněnému užití, zveřejnění nebo převodu, které vznikly před vypovězením nebo vypršením převodního období, budou pokračovat bez ohledu na časové omezení v souladu s článkem XVII (Vstup v platnost, trvání, změna a ukončení platnosti) Dohody RDT&E.

ČLÁNEK XI

VSTUP V PLATNOST A DOBA TRVÁNÍ

Toto Ujednání, projekt podle Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o výzkumných, vývojových, testovacích a vyhodnocovacích aktivitách, vstupuje v platnost okamžikem podpisu smluvními stranami a zůstane v platnosti po dobu tří (3) let.


Dáno v Praze dne 4. července 2011 ve dvou původních vyhotoveních, v českém a anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

ZA MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
plk. Ing. Pavel Bulant v. r.
ředitel sekce vyzbrojování Ministerstva obrany

ZA MINISTERSTVO OBRANY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH
Doug Bruder v. r.
ředitel pro výzkum a vývoj Agentury pro redukci obranných hrozeb

Přesunout nahoru