Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 77/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o založení Mezinárodní protikorupční akademie jako mezinárodní organizace

Datum vyhlášení 29.07.2011
Uzavření smlouvy 02.09.2010
Ratifikace Smlouvy 06.06.2011
Platnost od 05.08.2011
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

77

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. září 2010 byla ve Vídni přijata Dohoda o založení Mezinárodní protikorupční akademie jako mezinárodní organizace.

Jménem České republiky byla Dohoda podepsána ve Vídni dne 14. prosince 2010.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Rakouské republiky, depozitáře Dohody, dne 6. června 2011.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XVIII odst. 3 dne 8. března 2011. Pro Českou republiku vstupuje v platnost podle odstavce 4 téhož článku dne 5. srpna 2011.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION ACADEMY AS AN INTERNATIONAL ORGANIZATION

DOHODA O ZALOŽENÍ MEZINÁRODNÍ PROTIKORUPČNÍ AKADEMIE JAKO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

DOHODA O ZALOŽENÍ MEZINÁRODNÍ PROTIKORUPČNÍ AKADEMIE JAKO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

SMLUVNÍ STRANY

VĚNUJÍCE POZORNOST významnému přínosu v boji proti korupci ze strany Úřadu Organizace spojených národů pro drogy a kriminalitu (UNODC), který je strážcem Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci (UNCAC);

POTVRZUJÍCE přípravy učiněné na mezinárodní úrovni a zejména velké úsilí Rakouské republiky v těsné spolupráci s UNODC i dalšími zakládajícími smluvními stranami při zřizování Mezinárodní protikorupční akademie, I AC A (dále jen „Akademie“) a jejich silnou podporu Akademie;

VĚNUJÍCE POZORNOST dlouhodobému úsilí a nepřetržité podpoře Mezinárodní organizace kriminální policie (INTERPOL) při navrhování a rozvoji iniciativ k prevenci a boji proti korupci po celém světě;

VĚNUJÍCE POZORNOST výrazné podpoře Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a dalších zainteresovaných stran tomuto společnému úsilí;

ZDŮRAZŇUJÍCE globální a všezahrnující povahu této iniciativy a význam snahy o geografickou rozmanitost;

UZNÁVAJÍCE význam spolupráce na globální a regionální úrovni zaměřené na společné úsilí podporovat Úmluvu OSN proti korupci a další relevantní mezinárodní nástroje;

SDÍLEJÍCE společné cíle s ohledem na poskytování technické pomoci a budování kapacit jako klíčových nástrojů v boji proti korupci;

VĚNUJÍCE POZORNOST skutečnosti, že protikorupční vzdělávání, odborná příprava a výzkum jsou významnými komponenty uvedené pomoci a budování kapacit;

VEDENY PŘÁNÍM posilovat společné cíle při zřizování Akademie na základě vícestranné dohody otevřené členským státům Organizace spojených národů a mezivládním organizacím (dále jen „mezinárodní organizace“) a vybízejíce je, aby spojily své síly a staly se smluvním stranami této dohody;

ODPOVÍDAJÍCE na výzvu Rakouské republiky založit Akademii v Laxenburgu nedaleko Vídně

SE DOHODLY takto:

ČLÁNEK 1

Založení a právní status

1. Tímto se zakládá Akademie jako mezinárodní organizace.

2. Akademie má plnou mezinárodní právní subjektivitu.

3. Akademie má kromě jiného právní způsobilost:

(a) uzavírat smlouvy;

(b) nabývat nemovitý a movitý majetek a s tímto majetkem nakládat;

(c) zahajovat právní řízení a na právní řízení reagovat;

(d) přijímat jakákoliv další opatření, která mohou být nezbytná pro plnění účelu Akademie a jejích činností.

4. Činnost Akademie se řídí touto dohodou.

ČLÁNEK II

Účel a činnosti

1. Účelem Akademie je podporovat účelnou a účinnou prevenci a potírání korupce

(a) poskytováním protikorupčního vzdělávání a odborné přípravy;

(b) prováděním a napomáháním výzkumu všech aspektů korupce;

(c) poskytováním dalších vhodných forem technické pomoci v boji proti korupci;

(d) posilováním mezinárodní spolupráce a vytvářením sítí v boji proti korupci.

2. V rámci svých činností je Akademie povinna dodržovat zásadu akademické svobody, splňovat nejvyšší akademické a odborné standardy a zaměřovat se na jev korupce uceleně a interdisciplinárně, přičemž musí brát řádný ohled na kulturní rozdílnost, rovné příležitosti a nejnovější vývoj v oblasti korupce na globální i regionální úrovni.

ČLÁNEK III

Sídlo

1. Sídlo Akademie je v souladu s podmínkami dohodnutými mezi Akademií a Rakouskou republikou v Laxenburgu v Rakousku.

2. Akademie může zřizovat zařízení v dalších lokalitách tak, jak je to nezbytné pro podporu jejích činností.

ČLÁNEK IV

Orgány

1. Akademie má

(a) Shromáždění smluvních stran, dále jen „shromáždění“;

(b) Radu guvernérů, dále jen „rada“;

(c) Mezinárodní vyšší poradní radu;

(d) Mezinárodní akademickou poradní radu;

(e) děkana.

ČLÁNEK V

Shromáždění smluvních stran

1. Shromáždění slouží jako fórum pro smluvní strany této dohody, aby zde mohly v souladu s touto dohodou konzultovat celkovou politiku Akademie a další záležitosti ve svém zájmu.

2. Shromáždění se skládá ze zástupců smluvních stran. Každá smluvní strana jmenuje zástupce, který bude jednat jako člen shromáždění. Každý člen shromáždění má jeden hlas.

3. Mezi činnosti shromáždění patří zejména:

(a) přijímat doporučení, která se vztahují k politikám a řízení Akademie, a předkládat jek posouzení radě;

(b) přijímat pracovní program a rozpočet Akademie navržené radou;

(c) zapojovat se do získávání finančních prostředků pro Akademii v souladu s článkem XI;

(d) volit členy rady v souladu s článkem VI;

(e) rozhodovat dvoutřetinovou většinou o odvolání členů rady;

(f) prověřovat pokrok, kterého bylo dosaženo v činnostech Akademie, kromě jiného i na základě zpráv vypracovaných radou;

(g) schvalovat mezinárodní dohody;

(h) schvalovat zřizování zařízení v dalších lokalitách.

4. Shromáždění se schází nejméně jednou ročně a rozhodnutí přijímá prostou většinou, není-li touto dohodou stanoveno jinak. Shromáždění přijme jednací řád a volí své představitele, včetně předsedy a dvou místopředsedů. Členové rady a děkan se mohou zúčastnit jednání shromáždění, aniž by měli hlasovací právo.

ČLÁNEK VI

Rada guvernérů

1. Akademie je řízena radou, která je složena z celkem jedenácti členů. Devět členů je voleno shromážděním, které bere řádný ohled na jejich kvalifikaci a zkušenosti, jakož i na zásadu spravedlivého geografického zastoupení. Kromě toho jsou UNODC a Rakouská republika oprávněny jmenovat po jednom členu rady. Členové rady vykonávají svou funkci svým jménem a na svou odpovědnost po dobu šesti let a mohou být opětovně zvoleni či opětovně jmenováni, avšak pouze najedno další funkční období. Při první volbě bude pět členů zvoleno pouze na dobu tří let.

2. Mezi činnosti rady patří zejména:

(a) rozhodovat o strategii, politikách a směrnicích nutných pro činnosti Akademie;

(b) přijímat pravidla, jimiž se řídí provoz Akademie, včetně finančních nařízení a předpisů pro zaměstnance;

(c) jmenovat děkana na obnovitelné funkční období čtyř let, vyhodnocovat činnosti děkana a, pokud je to nutné, děkana odvolat z funkce;

(d) v případech, kdy je to vhodné, zřizovat poradní orgány a volit jejich členy;

(e) volit členy Mezinárodní vyšší poradní rady a Mezinárodní akademické poradní rady, přičemž bere řádný ohled na jejich kvalifikaci a zkušenosti, jakož i na zásadu spravedlivého geografického zastoupení a rovných příležitostí;

(f) předkládat pracovní program a rozpočet Akademie k přijetí shromážděním;

(g) jmenovat nezávislého externího auditora;

(h) schvalovat výroční finanční výkazy Akademie prověřené auditorem;

(i) informovat shromáždění o pokroku, kterého bylo dosaženo v činnostech Akademie;

(j) zvažovat doporučení dávaná shromážděním a vztahující se k politikám a řízení Akademie;

(k) přijímat strategie a směrnice k zajištění finančních zdrojů Akademie a pomáhat děkanovi v jeho úsilí v tomto směru;

(l) stanovit podmínky pro přijímání účastníků do akademických činností Akademie;

(m) schvalovat spolupráci v souladu s článkem XIII;

(n) předkládat mezinárodní dohody ke schválení shromážděním;

(o) vyhodnocovat činnosti Akademie na základě zpráv předkládaných děkanem a dávat doporučení týkající se uvedených činností.

3. Rada se schází nejméně jednou ročně v sídle Akademie a rozhodnutí přijímá prostou většinou, není-li touto dohodou stanoveno jinak. Každý člen má jeden hlas. Rada přijme jednací řád a volí své představitele, včetně předsedy a místopředsedy. Rada může zřizovat výbory tak, jak je nutné k efektivnímu fungování Akademie.

ČLÁNEK VII

Mezinárodní vyšší poradní rada

1. Poradním orgánem rady je Mezinárodní vyšší poradní rada (MVPR) sestávající z patnácti členů, kteří jsou výjimečnými osobnostmi s vynikajícími doporučeními z celé řady oblastí, které jsou významné pro činnost Akademie.

2. Funkcí Mezinárodní vyšší poradní rady je vyjadřovat se k činnostem Akademie a dávat připomínky a rady, jak lze s ohledem na účel Akademie splnit a prosazovat nejvyšší standardy.

3. Členové Mezinárodní vyšší poradní rady vykonávají svou funkci svým jménem a na svou odpovědnost po dobu šesti let a mohou být opětovně zvoleni. Při první volbě bude sedm členů zvoleno pouze na dobu tří let.

4. Mezinárodní vyšší poradní rada se schází nejméně jednou ročně a rozhodnutí přijímá prostou většinou. Každý člen má jeden hlas. Mezinárodní vyšší poradní rada přijme jednací řád a volí své představitele, včetně předsedy a místopředsedy.

5. Mezinárodní vyšší poradní rada může doporučovat radě osoby, které splňují kriteria stanovená v odstavci 1, a ty pak mohou být zvoleny za členy Mezinárodní vyšší poradní rady.

ČLÁNEK VIII

Mezinárodní akademická poradní rada

1. V otázkách vzdělávání, odborné přípravy a výzkumu je poradním orgánem rady Mezinárodní akademická poradní rada (MAPR) sestávající z patnácti členů, kteří jsou vynikajícími akademickými osobnostmi nebo odborníky s nejvyšší možnou kvalifikací v oblastech protikorupční praxe, odborné přípravy a výzkumu, případně trestního soudnictví a vymáhání práva, které souvisí s potíráním korupce, jakož i v oblastech, které jsou významné pro činnost Akademie.

2. Členové Mezinárodní akademické poradní rady vykonávají svou funkci svým jménem a na svou odpovědnost po dobu šesti let a mohou být opětovně zvoleni. Při první volbě bude sedm členů zvoleno pouze na dobu tří let.

3. Mezinárodní akademická poradní rada se schází nejméně jednou ročně a rozhodnutí přijímá prostou většinou. Každý člen má jeden hlas. Mezinárodní akademická poradní rada přijme jednací řád a volí své představitele, včetně předsedy a místopředsedy.

4. Mezinárodní akademická poradní rada může doporučovat radě osoby, které splňují kriteria stanovená v odstavci 1, a ty pak mohou být zvoleny za členy Mezinárodní akademické poradní rady.

ČLÁNEK IX

Děkan

1. Děkan je odpovědný za každodenní řízení Akademie a její reálný program. Děkan je podřízen radě, které je přímo odpovědný.

2. Mezi činnosti děkana patří zejména:

(a) zastupovat Akademii navenek;

(b) zajišťovat řádnou správu Akademie, včetně řízení lidských zdrojů a finančního řízení;

(c) připravovat pracovní program a rozpočet Akademie a předkládat jek posouzení radě a k přijetí shromážděním. Pracovní program musí zahrnovat priority výzkumu, odbornou přípravu, učební plány a vývoj nástrojů;

(d) provádět pracovní program a rozpočet;

(e) předkládat radě výroční i příležitostné zprávy o činnostech Akademie, včetně výročních finančních výkazů Akademie schválených auditorem;

(f) navrhovat možnosti spolupráce a předkládat je ke schválení radě v souladu s článkem XIII;

(g) koordinovat práci Akademie s prací smluvních stran této dohody a s prací dalších relevantních mezinárodních a národních institucí, agentur a sítí, přičemž bere v úvahu příslušná doporučení a směrnice shromáždění a rady, jakož i rady poskytnuté Mezinárodní vyšší poradní radou a Mezinárodní akademickou poradní radou;

(h) uzavírat za Akademii smlouvy a ujednání a dojednávat mezinárodní dohody a ty pak předkládat k posouzení radě a ke schválení shromážděním;

(i) aktivně se snažit o vhodné financování Akademie a jménem Akademie přijímat dobrovolné příspěvky v souladu s příslušnými strategiemi a směrnicemi rady a s finančními nařízeními;

(j) vykonávat další úkoly a činnosti, které mu může určit rada.

ČLÁNEK X

Akademičtí a administrativní zaměstnanci

1. Akademie usiluje o to, aby najímala a zaměstnávala akademické a administrativní pracovníky s nejvyšší možnou kvalifikací.

2. S cílem maximalizovat účelnost a efektivnost nákladů Akademie zpracuje plán a uzavře odpovídající smlouvy s akademickými pracovníky na částečný úvazek a hostujícími akademickými pracovníky a podnítí státy, mezinárodní organizace, univerzity a další příslušné instituce, aby zvážily podporu pro zajištění zaměstnanců Akademie, včetně vysílaných pracovníků.

ČLÁNEK XI

Financování Akademie

1. Bez ohledu na dlouhodobý cíl Akademie stát se finančně soběstačnou zdroje Akademie zahrnují:

(a) dobrovolné příspěvky smluvních stran této dohody;

(b) dobrovolné příspěvky soukromého sektoru a dalších sponzorů;

(c) školné, poplatky za workshopy/semináře konané v rámci odborné přípravy a za technickou pomoc, výnosy z publikací a dalších poskytovaných služeb;

(d) úroky z příspěvků, poplatků, výnosů a dalších příjmů včetně příjmů z veřejných fondů a dotací.

2. Fiskální rok Akademie je od 1. ledna do 31. prosince.

3. V souladu s finančními nařízeními přijatými radou podle článku VI odst. 2 písm. (b) jsou účty Akademie, které musí splňovat nejvyšší standardy transparentnosti, odpovědnosti a zákonnosti, předmětem každoročního nezávislého externího auditu.

4. Smluvní strany této dohody jsou povzbuzovány k tomu, aby se zapojily do činností zaměřených na získávání finančních prostředků pro Akademii, včetně organizování společných sponzorských konferencí.

ČLÁNEK XII

Konzultace a výměna informací

1. Strany této dohody si vzájemně poskytují informace a konzultují záležitosti, které se týkají jejich spolupráce podle této dohody, a to buď na jednáních shromáždění, nebo kdykoliv jindy, pokud je to vhodné.

2. Konzultace a výměna informací a dokumentů podle tohoto článku jsou prováděny v souladu s platnými předpisy jednotlivých smluvních stran týkajících se zveřejňování informací a jsou předmětem ujednání, které mohou podle svého vlastního rozhodnutí smluvní strany uzavřít, aby byla zajištěna bezpečnost informací, které jsou ze své povahy vyhrazené nebo důvěrné a které jsou vyměňovány. Předmětná ujednání budou platit i po ukončení platnosti této dohody a, co se týče jednotlivých smluvních stran, i po té, co některá ze smluvních stran od dohody odstoupí.

ČLÁNEK XIII

Vztahy v rámci spolupráce

Akademie může v rámci spolupráce budovat vztahy se státy, dalšími mezinárodními organizacemi i veřejnými a soukromými subjekty, které mohou přispívat k práci Akademie.

ČLÁNEK XIV

Výsady a imunity

1. Akademie, členové shromáždění, členové rady, členové Mezinárodní vyšší poradní rady a Mezinárodní akademické poradní rady, děkan, zaměstnanci a odborníci požívají výsady a imunity, které jsou dohodnuty mezi Akademií a Rakouskou republikou.

2. Akademie může uzavírat dohody s jinými státy za účelem zajištění odpovídajících výsad a imunit.

ČLÁNEK XV

Odpovědnost

Smluvní strany této dohody nejsou odpovědny, jednotlivě či společně, za jakýkoliv dluh, splatné pohledávky a další závazky Akademie; prohlášení v tomto smyslu je zahrnuto v každém ujednání, které Akademie uzavře podle článku XIV.

ČLÁNEK XVI

Dodatky

Tuto dohodu lze měnit pouze se souhlasem všech smluvních stran této dohody. Oznámení o takovém souhlasu je uloženo v písemné podobě u depozitáře. Jakákoliv změna vstoupí v platnost po té, co depozitář obdrží oznámení od všech smluvních stran této dohody, nebo k datu, na němž se smluvní strany dohodnou.

ČLÁNEK XVII

Přechodná ustanovení

1. Smluvní strany uznávají přechodná ujednání o založení a počátečním provozu Akademie obsažená v Memorandu ze dne 29. ledna 2010, které se týká založení Mezinárodní protikorupční akademie v Laxenburgu v Rakousku, a souhlasí, že je budou dodržovat, dokud nebudou rozhodovací orgány Akademie plně funkční.

2. Veškerá rozhodnutí mající vliv na závazky, které byly uzavřeny za účelem založení Akademie a jejího počátečního provozu, nebo která zakládají závazky pro partnery (UNODC, sdružení „Přátelé Akademie“ nebo Rakouskou republiku), může rada přijímat pouze jednomyslně.

ČLÁNEK XVIII

Vstup v platnost a depozitář

1. Dohoda bude otevřena k podpisu členskými státy Organizace spojených národů (dále jen „státy“) a mezivládními organizacemi (dále jen „mezinárodní organizace“) do 31. prosince 2010. Dohoda podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení.

2. Státy a mezinárodní organizace, které nepodepsaly tuto dohodu, k ní mohou následně přistoupit.

3. Tato dohoda vstoupí v platnost šedesát dnů po datu uložení ratifikačních listin, listin o přijetí či schválení této dohody nebo listin o přístupu k této dohodě třemi státy nebo mezinárodními organizacemi.

4. Pro každý stát nebo mezinárodní organizaci, které ratifikují, přijmou či schválí tuto dohodu nebo k této dohodě přistoupí, vstoupí tato dohoda v platnost šedesát dnů po datu uložení příslušných ratifikačních listin, listin o přijetí či schválení této dohody nebo listin o přístupu k této dohodě.

5. Depozitářem je spolkový ministr pro evropské a mezinárodní záležitosti Rakouské republiky.

ČLÁNEK XIX

Řešení sporů

Jakýkoliv spor, který by na základě této dohody vznikl mezi Akademií a kteroukoliv ze smluvních stran této dohody nebo mezi kterýmikoliv smluvními stranami s ohledem na výklad nebo aplikaci této dohody nebo jakékoliv doplňkové dohody nebo jakékoliv otázky, která ovlivní Akademii nebo vztahy mezi stranami, a který není urovnán jednáním nebo jiným způsobem vedoucím k vyřešení sporu bude postoupen ke konečnému rozhodnutí tribunálu tří rozhodců: po jednom rozhodci vybere každá ze stran sporu a třetí rozhodce, který bude tribunálu předsedat, si zvolí dva již vybraní rozhodci. Pokud kterákoliv ze stran sporu nevybere svého rozhodce do šesti měsíců po té, co druhá strana již svého rozhodce jmenovala, nebo pokud se první dva jmenovaní rozhodci nedohodnou na třetím rozhodci do šesti měsíců po jejich jmenování, pak druhý nebo třetí rozhodce bude vybrán předsedou Mezinárodního soudního dvora na základě žádosti kterékoliv ze stran sporu.

ČLÁNEK XX

Odstoupení od dohody

1. Kterákoliv ze smluvních stran této dohody může od této dohody odstoupit písemným oznámením podaným depozitáři. Odstoupení od dohody vstoupí v platnost tři měsíce po té, co depozitář obdrží příslušné oznámení.

2. Odstoupení od této dohody některou ze smluvních stran této dohody neomezuje, nesnižuje nebo jinak neovlivňuje její příspěvek, pokud nějaký poskytla, který byl předán před datem, kdy vstoupilo v platnost odstoupení od dohody.

ČLÁNEK XXI

Ukončení platnosti dohody

1. Smluvní strany této dohody, jednajíce jednomyslně, mohou kdykoliv na základě písemného oznámení doručeného depozitáři ukončit platnost této dohody a provést likvidaci Akademie. S jakýmkoliv majetkem Akademie, který zbude po splacení veškerých právních závazků, bude naloženo v souladu s rozhodnutím shromáždění, které musí být přijato jednomyslně.

2. Ustanovení této dohody zůstávají platná i po ukončení platnosti dohody v míře, která je nezbytná k tomu, aby bylo možné zbavit se majetku a vypořádat účty.


Vyhotoveno ve Vídni dne 2. září 2010 v jazyce arabském, čínském, anglickém, francouzském, ruském a španělském, přičemž každý z textuje stejně autentický.

Přesunout nahoru