Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 74/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli o přístupu k Úmluvě o založení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli a souvisejících podmínkách

Datum vyhlášení 29.07.2011
Uzavření smlouvy 22.12.2006
Platnost od 11.06.2007
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

74

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. prosince 2006 byla v Garchingu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli o přístupu k Úmluvě o založení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli1) a souvisejících podmínkách.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dne 11. června 2007.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE EUROPEAN ORGANISATION FOR ASTRONOMICAL RESEARCH IN THE SOUTHERN HEMISPHERE CONCERNING THE ACCESSION TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN ORGANISATION FOR ASTRONOMICAL RESEARCH IN THE SOUTHERN HEMISPHERE AND RELATED TERMS AND CONDITIONS

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A EVROPSKOU ORGANIZACÍ PRO ASTRONOMICKÝ VÝZKUM NA JIŽNÍ POLOKOULI O PŘISTOUPENÍ K ÚMLUVĚ O ZALOŽENÍ EVROPSKÉ ORGANIZACE PRO ASTRONOMICKÝ VÝZKUM NA JIŽNÍ POLOKOULI A SOUVISEJÍCÍCH PODMÍNKÁCH

Vláda České republiky, a

Evropská organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli (dále jen “ESO“) založená Úmluvou podepsanou v Paříži dne 5. října 1962 (dále jen “Úmluva“),

BEROUCE V ÚVAHU, že podle článku XIII.4 Úmluvy se stát přijatý do ESO jednomyslným hlasováním členských států stane členem ESO tím, že uloží listinu o přístupu u ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky,

BEROUCE V ÚVAHU, že Česká republika požádala o řádné členství v ESO a že Rada ESO schválila přijetí České republiky na svém 109. zasedání, které se konalo v Garchingu ve dnech 5. a 6. prosince 2006,

BEROUCE V ÚVAHU usnesení Rady ESO, kterým se určuje zvláštní příspěvek České republiky v souladu s článkem Článek VII 3 Úmluvy, jak stanoví příloha 2 ESO/Cou1120 conf.,

BEROUCE V ÚVAHU, že toto přistoupení přispěje k dosažení cílů stanovených v Úmluvě,

S OHLEDEM na články VII, XIII a XV Úmluvy,

SE DOHODLY TAKTO:

ČLÁNEK 1

Účelem této dohody je stanovit podmínky, ze kterých Česká republika přistoupí k Úmluvě.

ČLÁNEK 2

1. Česká republika se stane členem ESO a smluvní stranou její Úmluvy.

2. Česká republika s výhradou ratifikace souhlasí s podmínkami upravujícími její přístup, které uvádí tato dohoda.

ČLÁNEK 3

1. V souladu s článkem XIII. 4 Úmluvy vstoupí přístup pro Českou republiku v platnost v den, kdy bude listina o přístupu České republiky uložena u ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky. Česká republika provede veškeré kroky nutné k tomu, aby k tomuto uložení došlo nejpozději 1. ledna 2007. Pokud listina o přístupu nebude uložena do 120 dnů od uvedeného data, lze podmínky této dohody znovu projednat na žádost České republiky nebo ESO.

2. Od data přístupu budou ustanovení Úmluvy a veškerá opatření přijatá Radou ESO pro Českou republiku závazná a ve vztahu k tomuto státu použitelná. Česká republika bude mít stejné postavení jako ostatní členské státy ve věci rozhodnutí, nařízení, usnesení či jiných aktů přijatých Radou nebo kterýmkoli podřízeným orgánem na základě pověření Rady a ve věci jakékoli dohody, kterou ESO uzavře. Česká republika bude následně dodržovat podmínky takových dokumentů a opatření a zásady a politiky z nich vyplývající a kdykoli to bude nutné, přijme vhodná opatření k zajištění jejich plného provádění.

ČLÁNEK 4

V souladu s usnesením Rady ESO, které určuje zvláštní příspěvek České republiky stanovený v příloze 2 k ESO/Cou-1120 conf. podle článku VII. 3 Úmluvy, zaplatí Česká republika zvláštní příspěvek dle dohody Rady ESO a vlády České republiky ve výši 7,80 mil. EUR do 31. prosince 2006, z toho 6,00 mil. EUR bylo zaplaceno dne 21. prosince 2005.

ČLÁNEK 5

Příspěvek České republiky na rok 2007 a následné roky se vypočítá podle článku VII Úmluvy a doplní příspěvky ostatních členských států.

ČLÁNEK 6

Články IX a X Úmluvy o ESO se použijí na řešení sporů, resp. ukončení platnosti této dohody.

ČLÁNEK 7

Každá smluvní strana bude písemně informovat druhou stranu v okamžiku, kdy každá ze stran dokončí právní postup požadovaný pro vstup této dohody v platnost. Dohoda vstoupí v platnost ihned poté, co bude obdrženo pozdější z obou oznámení.

ČLÁNEK 8

Součástí Dohody jsou dvě přílohy, jejichž platnost skončí dnem přístupu.


Dáno ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém v Garchingu ve Spolkové republice Německo dne 22. prosince 2006

Za vládu České republiky
PhDr. Miroslava Kopicová v. r.
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Za Evropskou organizaci pro astronomický výzkum na jižní polokouli
Thomas L. Wilson v. r.
ředitel Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o založení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli přijatá v Paříži dne 5. října 1962 byla vyhlášena pod č. 73/2011 Sb. m. s.


Příloha I

K DOHODĚ MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A EVROPSKOU ORGANIZACÍ PRO ASTRONOMICKÝ VÝZKUM NA JIŽNÍ POLOKOULI

DOČASNÁ PRAVIDLA

Smluvní strany

UZNÁVAJÍCE, že ratifikační proces vyžaduje schválení Parlamentem České Republiky,

SE DOHODLY, že:

Zvláštní příspěvek ve výši 7,8 mil. EUR, určený k zaplacení do konce roku 2006 jako vstupní příspěvek, bude bezpodmínečně vrácen České republice v případě, že Parlament České republiky odmítne dát souhlas.

Příloha II

k DOHODĚ MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A EVROPSKOU ORGANIZACÍ PRO ASTRONOMICKÝ VÝZKUM NA JIŽNÍ POLOKOULI

DOČASNÁ PRAVIDLA

Smluvní strany

UZNÁVAJÍCE, že parlamentní ratifikační proces nutně posune termín uložení listiny o přístupu za I. leden 2007

SE DOHODLY, že:

Pokud se uložení uskuteční po 1. lednu 2007, ale během doby uvedené v čl. 3.1, za datum vstupu bude považován 1. leden 2007 a roční příspěvek pro rok 2007 bude stanoven k tomuto datu.

Přesunout nahoru