Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 73/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o založení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli

Datum vyhlášení 29.07.2011
Uzavření smlouvy 05.10.1962
Ratifikace Smlouvy 24.04.2007
Platnost od 30.04.2007
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

73

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. října 1962 byla v Paříži přijata Úmluva o založení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli.

S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přístupu České republiky k Úmluvě, podepsaná prezidentem republiky dne 24. dubna 2007, byla uložena u vlády Francouzské republiky, depozitáře Úmluvy, dne 30. dubna 2007.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku XIV odst. 1 dne 17. ledna 1964. Pro Českou republiku vstoupila v platnost v souladu s ustanovením odstavce 2 téhož článku dne 30. dubna 2007.

Francouzské znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


ÚMLUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉ ORGANIZACE PRO ASTRONOMICKÝ VÝZKUM NA JIŽNÍ POLOKOULI

Vlády států, které jsou smluvními stranami této Úmluvy,

berouce v úvahu:

že studium jižní nebeské polokoule je mnohem méně pokročilé než studium polokoule severní,

že v důsledku toho údaje, na nichž spočívá znalost Galaxie, nemají zdaleka tutéž hodnotu v různých částech oblohy a že je nezbytné je vylepšit a doplnit tam, kde jsou nedostatečné,

že je zejména vysoce politováníhodné, že systémy, které nemají ekvivalent na severní polokouli, jsou téměř nepřístupné největším přístrojům, jež jsou v současnosti v provozu,

že je proto naléhavé umístit na jižní polokouli výkonné přístroje, srovnatelné s těmi, které jsou na severní polokouli, ale že na druhé straně by pouze mezinárodní spolupráce umožnila tento projekt úspěšně realizovat,

přejíce si společně vytvořit observatoř situovanou na jižní polokouli a vybavenou výkonnými přístroji, a tím povzbudit a zorganizovat spolupráci v astronomickém výzkumu,

se dohodly na následujících ustanoveních:

Článek I

Zřízení Organizace

1. Touto Úmluvou se zřizuje Evropská organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli, dále nazývaná jen „Organizace“.

2. Sídlem Organizace se dočasně stává Brusel. Definitivní sídlo bude stanoveno Radou zřízenou podle článku IV.

Článek II

Cíle

1. Cílem Organizace je vybudování, vybavení a provoz astronomické observatoře nacházející se na jižní polokouli.

2. Počáteční program Organizace zahrnuje vybudování, umístění a provoz observatoře na jižní polokouli, která bude sestávat:

a) z teleskopu s aperturou přibližně 3 metry;

b) ze Schmidtovy komory s korekční deskou o rozměru přibližně 1,20 metru;

c) z nanejvýš tří teleskopů s maximální aperturou 1 metr;

d) meridiánového kruhu;

e) pomocného zařízení nutného k uskutečňování výzkumných programů prostřednictvím přístrojů uvedených pod písm. a), b), c) a d) výše;

f) budov nezbytných k umístění vybavení uvedeného pod body a), b), c), d) a e) výše, jakož i pro správu observatoře a ubytování personálu.

3. Jakýkoli doplňující program musí být předložen Radě zřízené podle článku IV této Úmluvy a musí v ní být schválen dvoutřetinovou většinou členských států Organizace. Státy, které by neschválily doplňující program, nejsou povinny přispívat k jeho provádění.

4. Členské státy usnadňují výměnu osob, jakož i vědeckých a technických informací potřebných k realizaci programů, jichž se účastní.

Článek III

Členové

1. Členy Organizace jsou státy, které jsou smluvními stranami této Úmluvy.

2. Přijetí dalších států do Organizace se uskutečňuje podle procedury stanovené v článku XIII, odstavec 4.

Článek IV

Orgány

Organizace má Radu a Ředitele.

Článek V

Rada

1. Rada se skládá ze dvou delegátů za každý členský stát, z nichž nejméně jeden je astronomem. Delegátům mohou asistovat odborníci.

2. Rada:

a) určuje linii postupu Organizace ve vědeckých, technických a administrativních záležitostech;

b) schvaluje rozpočet dvoutřetinovou většinou hlasů členských států a přijímá finanční opatření v souladu s Finančním protokolem, který je přílohou k této Úmluvě;

c) kontroluje výdaje, schvaluje a zveřejňuje každoroční ověřené účetnictví Organizace;

d) rozhoduje o složení personálu a schvaluje nábor vyššího personálu Organizace;

e) zveřejňuje výroční zprávu;

f) schvaluje vnitřní řád observatoře navržený Ředitelem;

g) má veškerou pravomoc pro přijetí opatření nezbytných k provozu Organizace.

3. Rada se schází přinejmenším jedenkrát do roka. Rozhoduje o místě svých schůzí.

4. Každý stát má v Radě jeden hlas. Členský stát nicméně může hlasovat o provádění jiného programu než programu původně stanoveného v článku II, odstavec 2, pouze tehdy, když souhlasil s tím, že na tento program bude finančně přispívat, nebo jestliže se toto hlasování týká zařízení, u nichž souhlasil s poskytnutím příspěvku na jejich získání.

5. Rozhodnutí Rady jsou platná pouze tehdy, jsou-li přítomni zástupci alespoň dvou třetin členských států.

6. Není-li v této Úmluvě stanoveno jinak, rozhodnutí Rady se přijímají absolutní většinou zastoupených a hlasujících členských států.

7. S výhradou ustanovení této Úmluvy Rada přijímá svůj vlastní jednací řád.

8. Rada ze svých členů volí Předsedu, jehož mandát je jednoroční a který nemůže být znovu zvolen více než dvakrát po sobě.

9. Schůze Rady svolává Předseda. Je povinen svolat schůzi Rady do třiceti dnů od okamžiku, kdy o to požádaly přinejmenším dva z členských států.

10. Rada může zřizovat pomocné orgány nezbytné k plnění cílů Organizace. Rada stanovuje mandát takových orgánů.

11. Rada určuje, jednomyslným hlasováním členských států, výběr státu, na jehož území bude zřízena observatoř, jakož i umístění této observatoře.

12. Rada uzavírá dohody o sídle, které jsou nezbytné k provádění této Úmluvy.

Článek VI

Ředitel a personál

1.

a) Rada, rozhodující dvoutřetinovou většinou členských států, jmenuje na dobu určitou Ředitele, který je odpovědný pouze Radě. Je pověřen všeobecným řízením Organizace. Zastupuje ji v občanskoprávních úkonech. Předkládá Radě výroční zprávu. Účastní se - s poradním hlasem - jednání Rady, pokud Rada nerozhodne jinak.

b) Rada může dvoutřetinovou většinou hlasů členských států odvolat Ředitele z funkce.

c) V případě uprázdněného místa Ředitele zastupuje Organizaci v občanskoprávních úkonech Předseda Rady. Rada v takovém případě může na místo Ředitele ustanovit osobu, přičemž určí její pravomoci a odpovědnost.

d) Za podmínek stanovených Radou mohou Předseda a Ředitel delegovat své podpisy.

2. Řediteli asistuje vědecký, technický a administrativní personál povolený Radou.

3. S výhradou článku V, odstavec 2, písm. d), a rozpočtových autorizací je personál přijímán a propouštěn Ředitelem. Přijetí se uskutečňuje a ukončuje v souladu a personálním řádem přijatým Radou.

4. Ředitel a personál Organizace vykonávají své funkce v jejím zájmu. Mohou si vyžádat a přijímat instrukce pouze od příslušných orgánů Organizace. Zdržují se veškerých aktů neslučitelných s povahou jejich funkcí. Každý členský stát se zavazuje, že nebude ovlivňovat Ředitele a personál Organizace ve výkonu jejich úkolu.

5. Vědci a jejich spolupracovníci, kteří jsou na základě svolení Rady vyzváni k provedení prací na observatoři, aniž patří k personálu Organizace, spadají pod pravomoc Ředitele a vztahují se na ně všeobecná pravidla přijatá nebo schválená Radou.

Článek VII

Finanční příspěvky

1.

a) Každý členský stát přispívá na finanční náklady a na vybavení, jakož i na běžné provozní výdaje Organizace podle sazebníku, který každé tři roky stanoví Rada dvoutřetinovou většinou hlasů členských států na základě průměrné hodnoty čistého národního důchodu, vypočítané podle pravidel stanovených v článku VII, odstavec 1, písm. b), Úmluvy o zřízení Evropské organizace pro jaderný výzkum, podepsané v Paříži dne 1. července 1953.*)

b) Tato ustanovení platí pouze pro původní program uvedený v odstavci 2 článku II.

c) Žádný členský stát však není povinen platit roční příspěvky převyšující jednu třetinu celkové výše příspěvků stanovených Radou. Toto maximum může být sníženo jednomyslným rozhodnutím Rady v případě, že se členem Organizace stane stát, který není uveden v příloze k Finančnímu protokolu.

2. V případě, že je sestaven doplňující program předpokládaný odstavcem 3 článku II, Rada přijme zvláštní sazebník pro stanovení příspěvků na náklady doplňujícího programu platný pro členské státy účastnící se tohoto programu. Tento zvláštní sazebník se stanovuje podle pravidel uvedených v odstavci 1 tohoto článku, avšak bez ohledu na podmínky uvedené pod písmenem c).

3. Státy, které se stanou členy Organizace po datu, k němuž tato Úmluva vstoupí v platnost, budou povinny uhradit, kromě příspěvku na budoucí výdaje na investice a vybavení a na běžné provozní náklady, zvláštní příspěvek představující jejich podíl na již uskutečněných výdajích na investice a vybavení. Výše tohoto příspěvku bude stanovena Radou na základě dvoutřetinové většiny hlasů členských států.

4. Všechny zvláštní příspěvky uhrazené v souladu s ustanoveními odstavce 3 tohoto článku budou odečteny od příspěvků ostatních členských států, pokud Rada jednomyslně nerozhodne jinak.

5. Stát není oprávněn se účastnit aktivit, na něž finančně nepřispěl.

6. Rada může přijímat dary a odkazy ve prospěch Organizace, pokud se na ně nevztahují podmínky neslučitelné s cíli Organizace.

Článek VIII

Změny Úmluvy

1. Ráda může členským státům doporučit změny této Úmluvy a Finančního protokolu, který je její přílohou. Každý Členský stát, který si přeje navrhnout změnu, ji předloží Řediteli. Ten oznámí takto předložené změny členským státům alespoň tři měsíce před jejich projednáním Radou.

2. Změny Úmluvy doporučené Radou mohou být přijaty pouze se souhlasem všech členských států na základě postupu, který je v souladu s jejich vlastním ústavním pořádkem. Vstupují v platnost třicet dní po posledním oznámení o přijetí návrhu. Ředitel sděluje členským státům datum, kdy změna Úmluvy vstoupila v platnost.

Článek IX

Spory

S výjimkou případu, kdy dotčené členské státy přijmou jiný způsob urovnání, je každý spor mezi členskými státy ve věci výkladu nebo provádění této Úmluvy nebo Finančního protokolu, který nemůže být urovnán prostřednictvím Rady, předložen Stálému arbitrážnímu soudu v Haagu podle ustanovení Úmluvy ze dne 18. října 1907, o mírovém řešení mezinárodních sporů.

Článek X

Vystoupení

Každý členský stát Organizace může po uplynutí lhůty, která nesmí být kratší než deset let od jeho vstupu do Organizace, písemně sdělit Předsedovi Rady, že vystupuje z Organizace. Takové vystoupení nabývá účinnosti na konci účetního období, které následuje po tom, v jehož průběhu bylo vystoupení sděleno. Žádný členský stát, který vystoupí z Organizace, nemůže uplatňovat jakýkoli nárok na zpětné nabytí aktiv Organizace ani částky odpovídající již uhrazeným příspěvkům.

Článek XI

Neplnění závazků

Jestliže jeden ze členů Organizace přestane plnit závazky, které vyplývají z této Úmluvy nebo z Finančního protokolu, je Radou vyzván, aby se podrobil jejich ustanovením. Jestliže se uvedený člen této výzvě nepodvolí ve lhůtě, která mu bude stanovena, ostatní členové mohou jednomyslným hlasováním rozhodnout, že budou pokračovat ve své spolupráci v rámci Organizace bez něj. V takovém případě tento stát nemůže uplatňovat jakýkoli nárok na zpětné nabytí aktiv Organizace ani Částky odpovídající již uhrazeným příspěvkům.

Článek XII

Rozpuštění

Organizace může být v kterémkoli okamžiku rozpuštěna usnesením přijatým dvoutřetinovou většinou členských států. Nedojde-li v okamžiku rozpuštění k jednomyslně uzavřené dohodě mezi členskými státy, je prostřednictvím téhož usnesení přistoupeno ke jmenování likvidátora. Aktiva jsou rozdělena mezi členské státy Organizace v okamžiku rozpuštění v poměru k příspěvkům, které skutečně uhradily od doby, kdy se staly smluvními stranami této Úmluvy. V případě pasivní bilance se pasiv ujmou tytéž členské státy v poměru k příspěvkům stanoveným na probíhající účetní období.

Článek XIII

Podpis - Přístup

1. Tato Úmluva a Finanční protokol, který je její přílohou, jsou otevřeny k podpisu všem státům, které se účastnily předběžných prací k této Úmluvě.

2. Tato Úmluva a Finanční protokol, který je její přílohou, podléhají schválení nebo ratifikaci každým státem v souladu s jeho ústavním pořádkem.

3. Schvalovací nebo ratifikační listiny budou uloženy u Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky.

4. Rada může jednomyslným hlasováním členských států rozhodnout o tom, že do Organizace budou přijaty jiné státy než uvedené v odstavci 1 tohoto článku. Takto přijaté státy se stávají členy Organizace uložením listiny o přístupu u Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky.

Článek XIV

Vstup v platnost

1. Tato Úmluva a Finanční protokol, který je její přílohou, vstoupí v platnost k datu uložení čtvrté schvalovací nebo ratifikační listiny, pod podmínkou, že celková výše příspěvků podle sazebníku uvedeného v příloze k Finančnímu protokolu dosáhne alespoň 70 %.

2. Pro každý stát, který uloží svou listinu o schválení, ratifikací nebo přístupu po datu vstupu v platnost uvedeném v odstavci 1 tohoto článku, vstupují Úmluva a Finanční protokol v platnost k datu uložení této listiny.

Článek XV

Oznámení

1. Uložení každé listiny o schválení, ratifikaci či přístupu a vstup v platnost této Úmluvy a Finančního protokolu, který je její přílohou, jsou oznamovány ministrem zahraničních věcí Francouzské republiky signatářským a přistoupivším státům, jakož i Řediteli Organizace.

2. Předseda Rady zasílá všem členským státům oznámení, pokud některý ze států vystoupí z Organizace nebo přestane být její smluvní stranou podle článku XI.

Článek XVI

Registrace

Bezprostředně poté, co tato Úmluva a Finanční protokol, který je její přílohou, vstoupí v platnost, je ministr zahraničních věcí Francouzské republiky dá zaregistrovat u generálního tajemníka Organizace spojených národů podle článku 102 Charty OSN.


Na důkaz toho níže podepsaní zástupci, řádně k tomuto účelu zmocnění, podepsali tuto Úmluvu.

Dáno v Paříži, dne 5. října 1962, v jediném vyhotovení ve francouzském, německém, nizozemském a švédském jazyce, přičemž v případě sporu je závazný francouzský text. Toto vyhotovení bude uloženo v archivu Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky.

Toto ministerstvo vydá jednu ověřenou kopii signatářským nebo přistoupivším státům.

Za Spolkovou republiku Německo: podepsán: Karl Knoke v. r.

Za Království Belgie: podepsán: Jaspar v. r.

Za Francouzskou republiku: podepsán: E. de Charbonnel v. r.

Za Nizozemské království: podepsán: M. Beyen v. r.

Za Švédské království: podepsán: R. Kumlin v. r.

Poznámky pod čarou

*) Příslušný odstavec má následující znění:
1. Každý členský stát přispívá na investiční výdaje, jakož i na běžné provozní výdaje Organizace:
a) za období končící dnem 31. prosince 1956 podle Finančního protokolu, který je přílohou k této Úmluvě; dále pak
b) podle sazebníků přijatých každé tři roky Radou, dvoutřetinovou většinou všech členských států, na základě průměru čistého národního důchodu každého členského státu za tři poslední roky, pro něž existují statistiky.
Avšak
i) pro každý program aktivit může Rada určit, dvoutřetinovou většinou všech členských států, maximální procento, jaké může být členský stát povinen zaplatit, pokud jde o celkovou výši příspěvků stanovených Radou pro pokrytí každoročních nákladů na tento program; bylo-li toto maximální procento stanoveno, Rada ho může toutéž většinou změnit pod podmínkou, že žádný členský stát účastnící se tohoto programu nehlasuje proti této změně;
ii) Rada může rozhodnout, dvoutřetinovou většinou všech členských států, že vezme v úvahu zvláštní okolnosti týkající se určitého členského státu, a jeho příspěvek v důsledku toho změní; pro účely aplikace tohoto ustanovení se má zejména za to, že „zvláštní okolnosti" nastaly, pokud je národní důchod na jednoho obyvatele v členském státu nižší než částka, která bude určena toutéž většinou Rady.


Finanční protokol, který je přílohou k Úmluvě o zřízení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli

Vlády států, které jsou smluvními stranami Úmluvy o zřízení Evropské organizace pro astronomický výzkumná jižní polokouli, dále označované jako „Úmluva“,

přejíce si přijmout ustanovení týkající se finančního správy Organizace,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Rozpočet

1. Účetním obdobím Organizace je doba od 1. ledna do 31. prosince.

2. Ředitel předkládá Radě k projednání a schválení nejpozději 1. září každého roku podrobné odhady příjmů a výdajů v následujícím účetním období.

3. Odhady příjmů a výdajů jsou seskupeny do kapitol. Přesuny uvnitř rozpočtu jsou zakázány s výjimkou povolení Finančního výboru podle článku 3. Přesná forma rozpočtových odhadů je určena Finančním výborem na základě návrhu ředitele.

Článek 2

Dodatečný rozpočet

Jestliže to okolnosti vyžadují, Rada může požádat Ředitele, aby předložil dodatečný nebo revidovaný rozpočet. Žádná rezoluce, jejíž provedení s sebou nese dodatečné výdaje, nebude pokládána za schválenou Radou, pokud Rada rovněž neschválila, na návrh ředitele, odhady odpovídajících výdajů.

Článek 3

Finanční výbor

Rada zřizuje Finanční výbor složený ze zástupců všech členských států, jehož pravomoci jsou určeny Finančním řádem podle článku 8 níže. Ředitel předkládá Výboru rozpočtové odhady, které jsou poté se zprávou Výboru předávány Radě.

Článek 4

Příspěvky

1. Pro období končící dnem 31. prosince roku, ve kterém vstoupí Úmluva v platnost, Rada sestaví provizorní rozpočtové odhady, přičemž výdaje budou pokryty příspěvky stanovenými v souladu s ustanoveními přílohy k tomuto Protokolu.

2. Od 1. ledna následujícího roku budou výdaje uvedené v rozpočtu schváleném Radou pokryty příspěvky Členských států v souladu s ustanoveními odstavce 1 článku 7 Úmluvy.

3. Jestliže se nějaký stát stane členem Organizace po 31. prosinci roku, ve kterém vstoupila Úmluva v platnost, příspěvky všech členských států jsou zrevidovány a nový sazebník bude účinný od počátku probíhajícího účetního období. Proplacení jsou prováděna v míře nezbytné pro přizpůsobení příspěvků všech členských států novému sazebníku.

4.

a) Na základě návrhu Ředitele stanoví Finanční výbor způsob placení příspěvků s cílem zajistit řádný chod Organizace.

b) Ředitel poté členským státům sděluje výši jejich příspěvků a data, k nimž mají být úhrady provedeny.

Článek 5

Měna pro placení příspěvků

1. Rada určuje měnu, v níž bude sestaven rozpočet Organizace. Příspěvky členských států se hradí v této měně v souladu s běžnými platebními podmínkami.

2. Rada však od členských států může požadovat, aby uhradily část svých příspěvků v jakékoli jiné měně, kterou Organizace potřebuje k plnění svých úkolů.

Článek 6

Provozní kapitál

Rada může zřídit provozní kapitál.

Článek 7

Účetnictví a audit

1. Ředitel nechává zpracovat účetnictví všech příjmů a výdajů, jakož i každoroční bilanci Organizace.

2. Rada jmenuje účetní komisaře, jejichž první mandát je tříletý a může být obnoven. Tito komisaři jsou pověřeni posouzením účetnictví a bilance Organizace, zejména s cílem ověřit, že výdaje byly v souladu s rozpočtovými odhady v mezích stanovených Finančním řádem. Vykonávají též všechny další funkce uvedené ve Finančním řádu.

3. Ředitel účetním komisařům poskytuje všechny informace a pomoc, kterou mohou potřebovat při výkonu svého úkolu.

Článek 8

Finanční řád

Finanční řád stanoví všechny další podmínky rozpočtového, účetního a finančního režimu Organizace.

Bude schválen jednomyslným rozhodnutím Rady.


Na důkaz toho níže podepsaní zástupci, řádně k tomuto účelu zmocnění, podepsali tento Protokol.

Dáno v Paříži, dne 5. října 1962, v jediném exempláři ve francouzském, německém, nizozemském a švédském jazyce, přičemž v případě sporu je závazný francouzský text. Tento exemplář bude uložen v archivu Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky.

Toto ministerstvo vydá jednu ověřenou kopii signatářským nebo přistoupivším státům.

Za Spolkovou republiku Německo: Karl Knoke v. r.

Za Království Belgie: Jaspar v. r.

Za Francouzskou republiku: E. de Charbonnel v. r.

Za Nizozemské království: M. Beyen v. r.

Za Švédské království: R. Kumlin v. r.

Dánsko se stalo členem organizace 24. srpna 1967, Švýcarsko 1. března 1982 a Itálie 24. května 1982.

Přesunout nahoru