Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 7/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidovaný text Úmluvy o Mezinárodní družicové organizaci pro pohyblivé služby (IMSO)

Datum vyhlášení 14.02.2011
Uzavření smlouvy 03.09.1976
Ratifikace Smlouvy 07.12.1988
Platnost od 07.12.1988
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

7

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. září 1976 byla v Londýně přijata Úmluva o Mezinárodní družicové organizaci pro pohyblivé služby.

Listina o přístupu Československé socialistické republiky k Úmluvě byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní námořní organizace, depozitáře Úmluvy, dne 7. prosince 1988.

Úmluva vstoupila v platnost podle svého článku 33 odst. 1 dne 16. července 1979. Pro Československou socialistickou republiku vstoupila Úmluva v platnost podle svého článku 33 odst. 3 dne 7. prosince 1988.

Dne 3. září 1976 byla v Londýně přijata Provozní dohoda o Mezinárodní družicové organizaci pro pohyblivé služby. Jménem Československé socialistické republiky byla Dohoda podepsána dne 7. prosince 1988 v Londýně. Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku XVII odst. 1, s odkazem na článek 33 Úmluvy o Mezinárodní družicové organizaci pro pohyblivé služby, dne 16. července 1979. Podle téhož ustanovení vstoupila Dohoda v platnost pro Československou socialistickou republiku dne 7. prosince 1988.

Podle článku XVII odst. 2 Dohody byla platnost Dohody ukončena k 31. červenci 2001.

Dne 16. října 1985 byly v Londýně přijaty změny Úmluvy a Provozní dohody, které vstoupily v platnost podle článku 34 odst. 2 Úmluvy dne 13. října 1989 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou socialistickou republiku.

Dne 19. ledna 1989 byly v Londýně přijaty změny Úmluvy a Provozní dohody. Listina o schválení změn Českou socialistickou republikou byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní námořní organizace, depozitáře Úmluvy, dne 18. května 1990. Změny vstoupily v platnost podle článku 34 odst. 2 Úmluvy dne 26. června 1997 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Dne 9. prosince 1994 byly v Londýně přijaty změny Úmluvy a Provozní dohody, které vstoupily v platnost podle článku 34 odst. 2 Úmluvy dne 27. května 1998 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Dne 24. dubna 1998 byly v Londýně přijaty změny Úmluvy a Provozní dohody. Listina o přijetí změn Českou republikou byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní námořní organizace, depozitáře Úmluvy, dne 28. dubna 1999. Změny vstoupily v platnost podle článku 34 odst. 2 Úmluvy dne 31. července 2001 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění konsolidovaného textu Úmluvy ve znění platném k 31. červenci 2001 a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


ENGLISH TEXT OF AMENDED CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE ORGANIZATION (Entered into force on 31 July 2001 and binding for all IMSO Parties)

PŘEKLAD

ČESKÝ TEXT

NOVELIZOVANÉ ÚMLUVY O MEZINÁRODNÍ DRUŽICOVÉ ORGANIZACI PRO POHYBLIVÉ SLUŽBY (IMSO)

Vstoupila v platnost dne 31. července 2001 a stala se závaznou pro všechny strany IMSO včetně těch, které změny nepřijaly

VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY TÉTO ÚMLUVY:

S PŘIHLÉDNUTÍM k zásadě stanovené v rezoluci Valného shromáždění Organizace spojených národů č. 1721 (XVI), že družicová komunikace by měla být k dispozici všem národům světa, jakmile to bude proveditelné, na globálním a nediskriminačním základě,

S PŘIHLÉDNUTÍM k příslušným ustanovením Smlouvy o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles, uzavřené dne 27. ledna 1967, zejména článku 1, jenž stanoví, že kosmický prostor se využívá ku prospěchu a v zájmu všech zemí,

S ODHODLÁNÍM za tímto účelem i nadále činit kroky ku prospěchu všech uživatelů telekomunikací ze všech zemí prostřednictvím nejpokročilejší vhodné kosmické technologie, která je k dispozici, k zajištění nejefektivnějších a nejhospodárnějších zařízení v souladu s nejefektivnějším a nejspravedlivějším využitím rádiového kmitočtového spektra a orbitálních drah,

S VĚDOMÍM, že Mezinárodní družicová organizace pro pohyblivé služby v souladu se svým účelem zřídila globální družicový systém mobilní komunikace pro komunikaci na moři vybavený možností tísňové a bezpečnostní komunikace, kterou specifikuje Mezinárodní úmluva k ochraně lidského života na moři z roku 1974 v platném znění a Radiokomunikační řád specifikovaný v Ústavě a Úmluvě Mezinárodní telekomunikační unie v platném znění jako vyhovující některým radiokomunikačním požadavkům Globálního námořního tísňového a bezpečnostního systému (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System),

S ODKAZEM na to, že Organizace rozšířila svůj původní účel o zajišťování leteckých a pozemních mobilních družicových komunikačních služeb včetně letecké družicové komunikace pro řízení letového provozu a kontrolu provozu letadel (letecké bezpečnostní služby), a zajišťuje i služby radiového určování polohy,

SE ZŘETELEM na to, že kvůli zvýšení konkurence v poskytování mobilních družicových služeb je nezbytné provozovat družicový systém INMARSAT prostřednictvím Společnosti, jak je definována v článku 1, aby mohl zůstat komerčně životaschopný, a tím zajistit zachování základní zásady, kterou je kontinuita služeb námořní družicové tísňové a bezpečnostní komunikace pro Globální námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS),

S ÚMYSLEM, aby Společnost dodržovala některé další základní zásady, a sice zásady nediskriminace na základě národnosti, konání výlučně pro mírové účely, snahy obsluhovat všechny oblasti, kde je potřeba mobilní družicové komunikace, a spravedlivé hospodářské soutěže,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že Společnost bude hospodařit na zdravém ekonomickém a finančním základě a brát ohled na přijaté obchodní zásady,

POTVRZUJÍCE, že je třeba mezivládního dohledu s cílem zajistit, aby Společnost plnila závazky k poskytování služeb pro Globální námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS) a naplňovala další základní zásady,

DOHODLY SE NÁSLEDOVNĚ:

Článek 1

Definice Pro účely této Úmluvy znamená:

(a) „Organizace“ mezivládní organizaci zřízenou podle článku 2;

(b) „Společnost“ ekonomický subjekt či subjekty zřízené podle vnitrostátního právního řádu, jejichž prostřednictvím je provozován družicový systém INMARSAT;

(c) „Strana“ stát, pro který tato Úmluva vstoupila v platnost;

(d) „Dohoda o veřejných službách“ Dohodu uzavřenou Organizací a Společností, na niž se odkazuje ve článku 4, odstavci 1;

(e) „GMDSS“ Globální námořní tísňový a bezpečnostní systém zřízený Mezinárodní námořní organizací.

Článek 2

Zřízení Organizace

Tímto se zřizuje Mezinárodní družicová organizace pro pohyblivé služby, dále jen „Organizace“.

Článek 3

Účel

Účelem Organizace je zajistit, aby Společnost dodržovala základní zásady stanovené v tomto článku, a sice:

(a) zajišťování trvalého poskytování služeb globální námořní tísňové a bezpečnostní družicové komunikace, zejména těch, které jsou specifikovány v Mezinárodní úmluvě k ochraně lidského života na moři z roku 1974 v platném znění a Radiokomunikačním řádu specifikovaném v Ústavě a Úmluvě Mezinárodní telekomunikační unie v platném znění a vztahují se na GMDSS;

(b) poskytování služeb bez diskriminace na základě státní příslušnosti;

(c) konání výlučně pro mírové účely;

(d) snaha obsluhovat všechny oblasti, kde je potřeba mobilní družicové komunikace, s náležitým zřetelem k venkovským a odlehlým oblastem rozvojových zemí;

(e) hospodaření způsobem slučitelným se spravedlivou hospodářskou soutěží podle platných zákonů a předpisů.

Článek 4

Provádění základních zásad

(1) Organizace, se souhlasem Shromáždění, uzavře se Společností Dohodu o veřejných službách a o dalších nezbytných opatřeních, která Organizaci umožní zajišťovat a provádět dohled nad tím, že Společnost dodržuje základní zásady stanovené v článku 3 a uskutečňuje všechna ostatní opatření této Úmluvy.

(2) Kterákoli strana, na jejímž území se nachází ústředí Společnosti, přijme v souladu se svým vnitrostátním právním řádem příslušná opatření, která Společnosti umožní pokračovat v poskytování služeb GMDSS a dodržovat další základní zásady, na něž odkazuje článek 3.

Článek 5

Struktura

Orgány Organizace jsou:

(a) Shromáždění,

(b) Sekretariát vedený ředitelem.

Článek 6

Shromáždění - složení a zasedání

(1) Shromáždění je složeno ze všech Stran.

(2) Pravidelná zasedání Shromáždění se konají jednou za dva roky. Mimořádná zasedání se svolávají na žádost jedné třetiny Stran nebo na žádost ředitele nebo podle ustanovení Jednacího řádu Shromáždění.

(3) Všechny Strany jsou oprávněny být přítomny a účastnit se na jednání Shromáždění bez ohledu na místo jeho konání. Ujednání s jakoukoli hostitelskou zemí budou v souladu s těmito závazky.

Článek 7

Shromáždění postupy

(1) Každá Strana má na Shromáždění jeden hlas.

(2) Rozhodnutí o věcných záležitostech se přijímají dvoutřetinovou většinou a o procedurálních záležitostech prostou většinou přítomných stran účastnících se hlasování. Strany, které se zdrží hlasování, se považují za nehlasující.

(3) Rozhodnutí o tom, zda je záležitost procedurální nebo věcná, přijímá předseda. Tato rozhodnutí lze přehlasovat dvoutřetinovou většinou přítomných stran účastnících se hlasování.

(4) Kterékoli zasedání Shromáždění je usnášeníschopné je-li přítomna většina Stran.

Článek 8

Shromáždění funkce

Funkcí shromáždění je:

(a) projednávat a přehodnocovat záměry, celkovou politiku a dlouhodobé cíle Organizace a činnost Společnosti, které se týkají základních zásad stanovených ve článku 3, se zřetelem na doporučení Společnosti k nim učiněných;

(b) přijmout jakékoli kroky či postupy nezbytné k tomu, aby Společnost dodržovala základní zásady stanovené v článku 4, včetně schvalování uzavření, změny a vypovězení Dohody o veřejných službách podle článku 4 odstavce 1;

(c) rozhodovat o otázkách týkajících se formálních vztahů mezi Organizací a státy bez ohledu na to, zda jsou či nejsou Stranami, a mezinárodními organizacemi;

(d) rozhodovat o jakékoli změně této Úmluvy podle článku 18 níže;

(e) jmenovat ředitele podle článku 9 a odvolávat ředitele; a

(f) vykonávat jakoukoli funkci jemu svěřenou podle ostatních článků této Úmluvy.

Článek 9

Sekretariát

(1) Délka funkčního období ředitele je čtyři roky nebo jiná dle rozhodnutí Shromáždění.

(2) Ředitel je právním zástupcem Organizace a generálním ředitelem Sekretariátu a je odpovědný Shromáždění, které jej řídí.

(3) Ředitel podle obecných zásad a pokynů Shromáždění určuje strukturu, počet zaměstnanců a standardní podmínky zaměstnaneckého poměru vedoucích pracovníků a zaměstnanců, jakož i konzultantů a dalších poradců Sekretariátu a jmenuje zaměstnance Sekretariátu.

(4) Při jmenování ředitele a dalších zaměstnanců Sekretariátu se v prvé řadě přihlíží k zajištění nejvyššího standardu bezúhonnosti, odborné způsobilosti a efektivity.

(5) Organizace uzavře s kteroukoli Stranou, na jejímž území Organizace zřídí sekretariát, dohodu, kterou schvaluje Shromáždění, týkající se zařízení, výsad a imunit Organizace, ředitele, dalších funkcionářů a zástupců Stran při pobytu na území hostitelského státu za účelem výkonu své funkce. Dohoda pozbude platnosti, pokud se Sekretariát přemístí mimo území hostitelského státu.

(6) Všechny strany kromě strany, která uzavřela dohodu, na niž se odkazuje v odstavci 5, uzavřou Protokol o výsadách a imunitách Organizace, jejího ředitele, jejích zaměstnanců, odborníků vykonávajících mise pro Organizaci a zástupce Stran při pobytu na území Stran za účelem výkonu své funkce. Protokol bude nezávislý na této úmluvě a stanoví podmínky pro ukončení své platnosti.

Článek 10

Náklady

(1) V Dohodě o veřejných službách Organizace zajistí, aby Společnost hradila náklady na:

(a) zřízení a provoz Sekretariátu;

(b) konání zasedání Shromáždění; a

(c) provádění jakýchkoli opatření přijatých Organizací v souladu s článkem 4 s cílem zajistit, aby Společnost dodržovala základní zásady.

(2) Každá Strana hradí své vlastní náklady na zastoupení na zasedáních Shromáždění.

Článek 11

Odpovědnost

Strany nejsou jako takové odpovědné za jednání a závazky Organizace nebo Společnosti, kromě případu vztahu se subjekty, které nejsou Stranami, či fyzickými nebo právnickými osobami, které zastupují, pokud tato odpovědnost vyplývá z platných smluv mezi Stranou a dotčeným subjektem, který není Stranou. Předchozí ovšem nebrání tomu, aby Strana, po níž se podle takové smlouvy požaduje vyplacení náhrady škody subjektu, který není Stranou, nebo fyzické či právnické osobě, kterou zastupuje, uplatnila jakákoli práva, která má podle této smlouvy proti kterékoli jiné Straně.

Článek 12

Právní subjektivita

Organizace je právním subjektem. Za účelem svého řádného fungování má zejména schopnost uzavírat smlouvy, nabývat, pronajímat a držet movitý i nemovitý majetek a disponovat jím, být stranou v soudním řízení a uzavírat dohody se státy či mezinárodními organizacemi.

Článek 13

Vztah s jinými mezinárodními organizacemi

Organizace spolupracuje s Organizací spojených národů a jejími orgány zabývajícími se mírovým využitím kosmického prostoru a oceánů, jejími specializovanými agenturami, jakož i dalšími mezinárodními organizacemi v otázkách společného zájmu.

Článek 14

Vystoupení

Kterákoli Strana smí kdykoli na základě písemného oznámení Depozitáři dobrovolně vystoupit z Organizace, přičemž toto vystoupení nabývá platnosti převzetím uvedeného oznámení Depozitářem.

Článek 15

Řešení sporů

Spory mezi Stranami či mezi Stranami a Organizací týkající se jakékoli záležitostí vyplývající z této Úmluvy, by se měly řešit vyjednáváním mezi dotyčnými stranami. Pokud do jednoho roku od doby, kdy kterákoli ze stran požádala o řešení, nebylo řešení dosaženo a pokud se strany sporu nedohodly buď a) v případě sporů mezi Stranami na předložení sporu Mezinárodnímu soudnímu dvoru; nebo b) v případě ostatních sporů na jiném postupu řešení sporů, může spor, pokud s tím strany sporu souhlasí, být postoupen k rozhodčímu řízení v souladu s Přílohou k této Úmluvě.

Článek 16

Souhlas se závazkem

(1) Tato Úmluva zůstává otevřena k podpisu v Londýně do svého vstupu v platnosti a poté zůstane otevřena k přístupu. Všechny státy se mohou stát Stranami této Úmluvy:

(a) podpisem nepodmíněným ratifikací, přijetím nebo schválením, nebo

(b) podpisem podmíněným ratifikací, přijetím nebo schválením následovaným ratifikací, schválením nebo přijetím, nebo

(c) přístupem.

(2) Ratifikace, přijetí, schválení nebo přistup se provádí uložením příslušné listiny u depozitáře.

(3) K této Úmluvě nelze činit výhrady.

Článek 17

Vstup v platnost

(1) Tato Úmluva vstoupí v platnost šedesát dnů po datu, ke kterému se státy představující 95 procent původního investičního podílu stanou Stranami Úmluvy.

(2) Bez ohledu na odstavec 1, pokud Úmluva nevstoupila v platnost do třiceti šesti měsíců po datu, kdy byla otevřena k podpisu, nevstoupí v platnost.

(3) Pro stát, který uloží ratifikační listinu, listinu o přijetí, schválení nebo přístupu po datu, ke kterému úmluva vstoupila v platnost, nabývá ratifikace, přijetí, schválení nebo přistup platnost k datu uložení.

Článek 18

Změny

(1) Změny této Úmluvy může navrhnout kterákoli Strana a ředitel je rozešle všem dalším Stranám a Společnosti. Shromáždění změnu projedná nejpozději do šesti měsíců a vezme přitom zřetel na jakákoli doporučení Společnosti. Toto období může Shromáždění v kterémkoli konkrétním případě zkrátit věcným rozhodnutím až o tři měsíce.

(2) Pokud je změna přijata Shromážděním, vstoupí v platnost sto dvacet dnů poté, co Depozitář obdržel oznámení o přijetí od dvou třetin těch států, které v době přijetí Shromážděním byly Stranami. Vstupem v platnost se změna stává závaznou pro ty strany, které ji přijaly. Pro jakýkoli jiný stát, který byl Stranou v době přijetí změny Shromážděním, se změna stává závaznou ke dni, kdy Depozitář obdrží jeho oznámení o přijetí.

Článek 19

Depozitář

(1) Depozitářem této Úmluvy je generální tajemník Mezinárodní námořní organizace.

(2) Depozitář ihned informuje všechny Strany o:

(a) jakémkoli podpisu Úmluvy,

(b) uložení jakékoli ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu,

(c) vstupu Úmluvy v platnost,

(d) přijetí jakékoli změny Úmluvy a jejím vstupu v platnost,

(e) jakémkoli oznámení o zpětvzetí,

(f) dalších oznámeních a sděleních týkajících se Úmluvy.

(3) Při vstupu změny Úmluvy v platnost předá depozitář ověřenou kopii sekretariátu Organizace spojených národů k registraci a zveřejnění v souladu s článkem 102 Charty Organizace spojených národů.


NA DŮKAZ TOHO připojili níže podepsaní svými vládami řádně oprávnění zástupci k této Úmluvě své podpisy.

DÁNO V LONDÝNĚ třetího dne měsíce září tisíc devět set sedmdesát šest v anglickém, francouzském, ruském a španělském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, v jednom původním vyhotovení, které bude uloženo u depozitáře, jenž zašle ověřenou kopii vládě každého státu, který byl pozván k účasti na Mezinárodní konferenci o zřízení Mezinárodního námořního družicového systému, a vládě kteréhokoli dalšího státu, jenž tuto Úmluvu podepíše nebo k ní přistoupí.

[podpisy vynechány]


PŘÍLOHA

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ SPORŮ, NA NĚJŽ SE ODKAZUJE V ČLÁNKU 15 ÚMLUVY

Článek 1

Spory podléhající řešení podle článku 15 Úmluvy se zabývá tříčlenný rozhodčí soud.

Článek 2

Jakýkoli žalobce nebo skupina žalobců, kteří chtějí předložit spor k rozhodčímu řízení, poskytne každému žalovanému a Sekretariátu dokument obsahující:

(a) úplný popis sporu, důvody, ze kterých se má každý žalovaný účastnit rozhodčího řízení, a požadovaná opatření;

(b) důvody, pro které předmět sporu spadá do pravomoci soudu a kvůli nimž lze rozhodnout o požadovaných opatřeních, pokud soud rozhodne ve prospěch žalobce;

(c) vysvětlení toho, proč žalobce nebyl schopen dosáhnout řešení sporu vyjednáváním nebo jinými prostředky než rozhodčím řízením;

(d) doklady o dohodě nebo souhlasu stran sporu, pokud je to podmínkou rozhodčího řízení;

(e) jméno osoby jmenované žalobcem za člena soudu. Sekretariát obratem rozešle kopii dokumentu každé Straně.

Článek 3

(1) Do šedesáti dnů od data, kdy kopie dokumentu uvedeného v článku 2 obdržely všechny žalované strany, jmenují tyto kolektivně osobu, která bude členem soudu. Během tohoto období mohou žalované strany společně nebo jednotlivě poskytnout každé straně sporu a Sekretariátu dokument obsahující jejich jednotlivé nebo kolektivní odpovědi na dokument, na nějž se odkazuje v článku 2 a konstatující jakékoli protinároky vyplývající z předmětu sporu.

(2) Do třiceti dnů po jmenování dvou členů soudu se tito dohodnou na třetím rozhodci. Ten nebude mít stejnou státní příslušnost jako kterákoli strana sporu, ani nebude mít tamtéž pobyt a nebude v jejích službách.

(3) Pokud kterákoli ze stran nejmenuje rozhodce v určeném období nebo pokud třetí rozhodce není jmenován v určeném období, může předseda Mezinárodního soudního dvora, nebo pokud nemůže konat nebo má stejnou státní příslušnost jako některá strana sporu, místopředseda, nebo pokud nemůže konat nebo má stejnou státní příslušnost jako některá strana sporu, vrchní soudce, který nemá stejnou státní příslušnost jako kterákoli strana sporu, jmenovat na žádost kterékoli strany sporu jednoho, popřípadě více rozhodců.

(4) Třetí rozhodce bude zastávat funkci předsedy soudu.

(5) Soud je zřízen, jakmile je vybrán předseda.

Článek 4

(1) Pokud se v soudu vyskytne volné místo z jakéhokoli důvodu, o němž předseda nebo zbývající členové soudu rozhodnou, že je mimo kontrolu stran sporu, nebo je slučitelný s řádným vedením rozhodčího řízení, obsadí se toto prázdné místo v souladu s následujícími ustanoveními:

(a) pokud se volné místo vyskytlo v důsledku odstoupení člena jmenovaného stranou sporu, zvolí tato strana náhradníka do deseti dnů poté, co se místo uvolní;

(b) pokud se volné místo vyskytlo v důsledku odstoupení předsedy nebo člena jmenovaného podle článku 3, odstavce 3, zvolí se náhradník způsobem uvedeným v odstavci 2 , popř. 3 článku 3.

(2) Pokud se volné místo vyskytlo z jakéhokoli jiného důvodu nebo volné místo vzniklé podle odstavce 1 není obsazeno, mají zbývající členové soudu bez ohledu na článek 1 pravomoc na žádost jedné strany pokračovat v řízení a vynést závěrečné rozhodnutí soudu.

Článek 5

(1) Soud rozhodne o datu a místě svých zasedání.

(2) Jednání se koná za zavřenými dveřmi a veškeré materiály předložené soudu jsou důvěrné. Organizace má ovšem právo být přítomna a má přístup k předloženým materiálům. Když je Organizace stranou sporu, mají právo být přítomny všechny strany a mají přístup k předkládaným materiálům.

(3) V případě sporu o pravomoci soudu řeší soud tuto otázku jako první.

(4) Jednání se vede písemně a každá strana má právo předkládat písemné důkazy na podporu svých skutkových a právních tvrzení. Ústní argumenty a svědectví nicméně předkládat lze, pokud to soud považuje za vhodné.

(5) Řízení se zahajuje přednesením žaloby žalobcem, obsahujícím jeho argumenty, související skutečnosti podpořené důkazními prostředky a právními argumenty, o které se žaloba opírá. Po žalobě žalobce následuje vyjádření žalované strany k žalobě. Žalobce může předložit repliku k vyjádření žalované strany a žalovaná strana může předložit dupliku. Další procesní materiály jsou předkládány pouze tehdy, pokud soud rozhodne, že jsou třeba.

(6) Soud vyslechne a určí protinároky vyplývající přímo z předmětu sporu, pokud jsou tyto protinároky v jeho pravomoci definované v článku 15 Úmluvy.

(7) Pokud strany sporu dosáhnou dohody během řízení, bude dohoda zaznamenána v podobě rozhodnutí soudu vyneseného se souhlasem stran sporu.

(8) Kdykoli během řízení může soud řízení ukončit, pokud rozhodne, že spor spadá mimo jeho pravomoc definovanou v článku 15 Úmluvy.

(9) Jednání soudu budou neveřejná.

(10) Rozhodnutí soudu budou vyhotovena písemně a podpořena písemným stanoviskem. Jeho výroky a rozhodnutí musejí podpořit alespoň dva členové. Člen, který s rozhodnutím nesouhlasí, může předložit samostatné písemné stanovisko.

(11) Soud předloží své rozhodnutí Sekretariátu, jenž jej rozešle všem Stranám.

(12) Soud může přijmout dodatečný jednací řád v souladu s řádem stanoveným touto Přílohou, který bude pro řízení vhodný.

Článek 6

Pokud jedna ze stran nepředloží své právní důvody, může druhá strana vyzvat soud, aby vynesl rozhodnutí na základě jejího výkladu. Před vynesením rozhodnutí se soud přesvědčí, že má pravomoc a že žaloba má oporu ve faktech i v právu.

Článek 7

Kterákoli Strana nebo Organizace může požádat soud o povolení přistoupit k řízení jako vedlejší účastník. Soud udělí povolení, pokud dojde k závěru, že žadatel má ve věci podstatný zájem.

Článek 8 Soud může na žádost strany sporu nebo z vlastní iniciativy jmenovat znalce.

Článek 9

Každá Strana a Organizace poskytne veškeré informace, které tribunál, na žádost strany sporu nebo z vlastní iniciativy bude považovat za potřebné pro projednání a rozhodnutí sporu.

Článek 10

Před vynesením konečného rozhodnutí může soud určit dočasná opatření, která pokládá za vhodná k zachování práv jednotlivých stran sporu.

Článek 11

(1) Rozhodnutí soudu bude v souladu s mezinárodním právem a bude se zakládat na:

(a) Úmluvě;

(b) obecně uznávaných právních zásadách.

(2) Rozhodnutí soudu, včetně čehokoli dosaženého dohodou stran sporu podle článku 5 odstavce 7, je závazné pro všechny strany sporu a ty jej provedou v dobré víře. Pokud je stranou sporu Organizace a soud rozhodne, že rozhodnutí jakéhokoli orgánu Organizace je od počátku neplatné kvůli neschválení nebo nesouladu s Úmluvou, je rozhodnutí soudu závazné pro všechny Strany.

(3) Pokud vznikne spor ohledně významu nebo působnosti rozhodnutí soudu, soud jej na žádost kterékoli strany sporu vyloží.

Článek 12

Pokud soud vzhledem ke konkrétním okolnostem věci neurčí jinak, uhradí výdaje soudu včetně odměny členů soudu rovným dílem každá strana. V případě, že je strana složena z více než jednoho účastníka, rozdělí soud podíl této strany mezi účastníky této strany. V případě, že je stranou sporu Organizace, budou její náklady související s rozhodčím řízením považovány za administrativní náklady Organizace.


PROVOZNÍ DOHODA O MEZINÁRODNÍ DRUŽICOVÉ ORGANIZACI PRO POHYBLIVÉ SLUŽBY

Vstoupila v platnost 16. července 1979

Platnost byla ukončena 31. července 2001 vstupem restrukturalizační novelizace Úmluvy v platnost

Přesunout nahoru