Objednat předplatné
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 69/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Základní dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Argentinskou republikou

Datum vyhlášení 21.07.2011
Uzavření smlouvy 12.05.1974
Platnost od 29.09.1978
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

69

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. května 1974 byla v Praze podepsána Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Argentinskou republikou.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dne 29. září 1978.

Česká republika a Argentina si výměnou nót ze dne 20. listopadu 2000 a 14. února 2001 potvrdily sukcesi České republiky do Základní dohody.

České znění Základní dohody se vyhlašuje současně.


Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Argentinskou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Argentinské republiky, vedeny přáním rozvíjet vědeckotechnickou spolupráci mezi oběma zeměmi, uzavřely tuto základní dohodu o vědeckotechnické spolupráci:

Článek 1

Smluvní strany se zavazují posilovat a usnadňovat rozvoj spolupráce na úsecích vědy a techniky.

Oblasti, formy a podmínky spolupráce budou stanoveny v souladu s ustanoveními této základní dohody ve specifických dodatkových dohodách mezi institucemi nebo organizacemi pověřenými smluvními stranami.

Článek 2

Vědeckotechnická spolupráce upravovaná touto základní dohodou bude spočívat zejména ve

1. výměně expertů a vědeckých pracovníků, výměně studií a jejich realizaci, konzultacích a výměně názorů na studie a projekty stanovené v dodatkových dohodách;

2. poskytování stipendií kandidátům, kteří budou vybráni po vzájemné dohodě k absolvování kursů na území druhé strany k prohloubení znalostí a specializaci v oblastech nebo technických oborech, které mají prioritní význam pro vědecký a technologický pokrok;

3. společném studiu experimentálních projektů vědeckého a technického charakteru, vybraných vzájemnými dohodami za účelem realizace národními nebo mezinárodními institucemi;

4. zřizování technicko-pedagogických dokumentačních středisek a středisek specializovaných na výuku a zdokonalování;

5. jakékoliv další činnosti vědeckotechnické spolupráce, která bude dohodnuta institucemi nebo organizacemi pověřenými smluvními stranami.

Článek 3

Za účelem zabezpečení systematické a pravidelné činnosti při řízení vědeckotechnické spolupráce, uskutečňované na základě této základní dohody, se obě strany zavazují:

1. Společně zpracovávat přímo nebo prostřednictvím institucí nebo organizací pověřených smluvními stranami všeobecný program vědeckotechnické spolupráce mezi oběma zeměmi a stanovit opatření potřebná k realizaci příslušných specifických projektů.

2. Při vypracování programů a technických projektů ať přímo nebo prostřednictvím institucí nebo organizací pověřených smluvními stranami brát v úvahu prioritu, která se přikládá národním cílům, zeměpisným oblastem a sférám činnosti, takovým způsobem, aby konkrétní projekty byly zahrnuty do příslušných plánů rozvoje.

Článek 4

Obě smluvní strany se v rámci programu spolupráce předpokládané touto základní dohodou zavazují:

1. Poskytnout vědeckým pracovníkům, expertům, instruktorům a technikům, kteří budou vysláni podle této základní dohody a specifických dodatkových dohod, výsady a zvláštní výhody poskytované expertům mezinárodních organizací v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními platnými v každé zemi.

2. Osvobodit od dávek, daní a jiných veřejných zatížení dočasný dovoz a zpětný vývoz předmětů, nástrojů a zařízení určených smluvními stranami k realizaci různých projektů. V příslušných specifických dodatkových dohodách se stanoví předměty, nástroje nebo zařízení, které budou předmětem tohoto osvobození.

Článek 5

Se zřetelem na provádění této základní dohody se obě strany dohodly zřídit smíšenou komisi, složenou z jejich zástupců nebo zástupců jimi pověřených institucí nebo organizací. Úkolem smíšené komise bude vypracování programů spolupráce předpokládané touto základní dohodou. Smíšená komise bude předkládat smluvním stranám ke schválení všechny hlavní otázky, týkající se vědeckotechnické spolupráce mezi oběma zeměmi.

Článek 6

Za účelem realizace ustanovení této dohody budou moci obě strany podepisovat protokoly a dohody nebo provádět výměnu nót z ní odvozených.

Článek 7

Tato základní dohoda vstoupí v platnost jeden měsíc po dni provedení výměny nót, jejichž prostřednictvím se smluvní strany budou vzájemně informovat, že byly splněny předpisy stanovené zákony jejich příslušných zemí pro její vstup v platnost.

Článek 8

Tato základní dohoda bude platit pět /5/ let a bude považována za mlčky prodlouženou vždy o jeden rok, pokud ji jedna ze stran nevypoví písemně nejpozději šest /6/ měsíců před skončením období platnosti.

Výpověď této základní dohody neovlivní provádění dodatkových dohod uzavřených během její platnosti, pokud nebude oběma smluvními stranami dohodnuto jinak.


Vyhotoveno a podepsáno v Praze dne 12. května 1974 ve dvou původních vyhotoveních stejně platných v jazyce českém a španělském.

Za vládu Československé socialistické republiky
Ing. Andrej Barčák
ministr zahraničního obchodu

Za vládu Argentinské republiky
Don José Ber Gelbard
ministr ekonomie

Přesunout nahoru