Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 68/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a vědy Bulharské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2011–2014

Datum vyhlášení 19.07.2011
Uzavření smlouvy 17.06.2011
Platnost od 17.06.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

68

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. června 2011 bylo v Sofii podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a vědy Bulharské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2011–2014.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 20 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.


Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a vědy Bulharské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2011–2014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství, mládeže a vědy Bulharské republiky (dále jen „smluvní strany“), na základě Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Bulharskou republikou, podepsané v Sofii dne 6. dubna 1992, do níž Česká republika sukcedovala ke dni 1. ledna 1993, vedeny společným zájmem prohlubovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci v oblasti školství a vědy, s přesvědčením, že tato spolupráce bude přispívat k dalšímu rozvíjení vzájemných vztahů, se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o:

a) nových zákonech a dalších právních předpisech v oblasti školství a vědy a o dalších důležitých dokumentech a jejich aplikování,

b) vzdělávacích programech, učebních osnovách, učebnicích a učebních pomůckách,

c) vědeckých akcích v oblasti školství.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi vysokými školami, vyššími odbornými školami, středními školami, konzervatořemi v České republice a středními uměleckými školami v Bulharské republice, základními školami, včetně spolupráce v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (osob se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním), uskutečňovanou na základě smluv o přímé spolupráci.

Článek 3

Smluvní strany si podle možností budou každoročně vyměňovat experty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstva školství, mládeže a vědy Bulharské republiky ke konzultacím a výměně zkušeností na celkovou dobu 10 dnů.

Článek 4

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci v oblasti školství a vědy v kontextu evropské integrace.

Článek 5

V rámci spolupráce v oblasti prohlubování kvalifikace akademických a vědeckých pracovníků českých veřejných vysokých škol a bulharských státních vysokých škol budou smluvní strany poskytovat stipendia ke studijním a výzkumným pobytům na celkovou dobu 3 měsíců ročně, přičemž délka jednotlivých pobytů bude činit 1 až 3 měsíce.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat účast výzkumných, akademických a pedagogických pracovníků na kongresech, konferencích, sympoziích a dalších mezinárodních vědeckých akcích organizovaných ve státě druhé smluvní strany.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat spolupráci vzdělávacích institucí a účast žáků a studentů na mezinárodních žákovských a studentských olympiádách, soutěžích a dalších podobných akcích pořádaných ve státě druhé smluvní strany.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat studium jazyka státu druhé smluvní strany. S tímto cílem budou podporovat činnost lektorů/učitelů českého jazyka a literatury na Sofijské univerzitě Sv. Klimenta Ochridského a lektorů/učitelů bulharského jazyka a literatury na Univerzitě Karlově v Praze.

Článek 9

S cílem podporovat a prohlubovat znalost jazyka a kultury státu druhé smluvní strany vyšle česká smluvní strana každoročně 8 studentů nebo vysokoškolských učitelů-filologů na letní kurzy bulharského jazyka pořádané státními vysokými školami v Bulharské republice a bulharská smluvní strana vyšle 8 studentů nebo vysokoškolských učitelů-filologů na Letní školu slovanských studií pořádanou veřejnými vysokými školami v České republice.

Bulharská smluvní strana přijme 2 studenty nebo vysokoškolské učitele humanitních věd veřejných vysokých škol v České republice k účasti v každoročním zimním semináři balkanistiky pořádaném Jihozápadní univerzitou Neofita Rilského v Blagoevgradu.

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat reciproční výměny studentů akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, uskutečňovaných veřejnými vysokými školami v České republice, a studentů a doktorandů státních vysokých škol v Bulharské republice poskytováním stipendií ke studijním pobytům v celkovém rozsahu 27 měsíců každoročně. Délka jednotlivého studijního pobytu může trvat v rozmezí minimálně 2 a maximálně 9 měsíců.

VŠEOBECNÁ A FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 11

Cestovní náklady do místa určení a zpět osob vyslaných podle tohoto Ujednání hradí vysílající smluvní strana nebo vyslaná osoba. Přijímající smluvní strana uhradí dopravu po území svého státu podle schváleného programu pobytu.

Článek 12

Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů podle článků 3 a 5 tohoto Ujednání, včetně osobních údajů a návrhu programu pobytu, nejpozději 2 měsíce před navrhovaným datem zahájení pobytu. Přijímající smluvní strana sdělí své stanovisko k návrhu na jejich přijetí nejpozději 30 dnů před datem navrženým pro zahájení pobytu. Vysílající smluvní strana oznámí přesné datum a způsob příjezdu nejpozději 14 dnů před zahájením pobytu.

Článek 13

Osobám přijatým na základě článku 3 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne:

a) v České republice – stravné a kapesné podle platných vnitrostátních právních předpisů, v Bulharské republice – diety podle platných vnitrostátních právních předpisů;

b) ubytování hotelového typu;

c) tlumočníka, je-li to podle názoru přijímající smluvní strany potřebné.

Článek 14

Osobám přijatým na základě článku 5 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne:

a) studium za stejných podmínek, jaké mají občané státu přijímající smluvní strany,

b) stipendium ve výši stanovené vnitrostátními právními předpisy,

c) ubytování a možnost stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jaké mají občané státu přijímající smluvní strany.

Článek 15

1. Činnost lektorů/učitelů jazyků a literatury přijímaných na základě článku 8 tohoto Ujednání podléhá předpisům platným na území státu přijímající smluvní strany, obzvláště předpisům o pracovněprávních vztazích.

2. Rovněž odměňování lektorů/učitelů podléhá platným právním předpisům státu přijímající smluvní strany.

3. Přijímající smluvní strana napomůže lektorům/učitelům přijatým na základě článku 8 tohoto Ujednání při zajištění bezplatného ubytování ze strany přijímající vysoké školy s výjimkou úhrady nákladů za telefon, rozhlas a televizi.

4. Nominace nových lektorů/učitelů a prodloužení pobytu stávajících lektorů/učitelů bude druhé smluvní straně oznámena písemně diplomatickou cestou nejpozději do 31. března každého kalendářního roku.

5. Bulharská smluvní strana, jako strana vysílající, hradí jednou za každý akademický rok náklady svého lektora/učitele na dopravu do místa působení a zpět.

Článek 16

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů podle článku 9 tohoto Ujednání, včetně formulářů k účasti, do 31. března každého kalendářního roku. Přijímající smluvní strana informuje vysílající smluvní stranu o přijetí kandidátů nejpozději 14 dnů před začátkem příslušného kurzu.

2. Přijímající smluvní strana uhradí účastníkům kurzů přijatým na základě článku 9 tohoto Ujednání zápisné, poplatek za výuku, ubytování a stravování a kulturní program vyplývající ze schváleného programu kurzu.

Článek 17

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně při nominaci svých kandidátů podle článku 10 tohoto Ujednání materiály, které budou obsahovat údaje požadované na formulářích přijímající smluvní strany, do 31. března každého kalendářního roku. Přijímající smluvní strana sdělí vysílající smluvní straně své stanovisko k přijetí kandidátů nejpozději do 1. července každého kalendářního roku.

2. Vysílající smluvní strana bude o příjezdu kandidátů informovat přijímající smluvní stranu nejpozději 14 dnů před zahájením studijního pobytu.

3. Podmínkou přijetí ke studijnímu pobytu je znalost jazyka státu přijímající smluvní strany nebo znalost jazyka schváleného přijímající smluvní stranou.

4. Osobám přijatým na základě článku 10 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne:

a) studium za stejných podmínek, jaké mají občané státu přijímající smluvní strany,

b) ubytování a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek jaké mají občané státu přijímající smluvní strany.

5. Vysílající smluvní strana poskytne stipendium podle platných právních předpisů svého státu.

Článek 18

Přijímající smluvní strana zajistí osobám přijatým na základě článků 8 a 10 bezplatně povolení k pobytu, bude-li vyžadováno.

Článek 19

Zdravotní péče bude poskytnuta všem dotčeným osobám v souladu s Nařízením Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a s Nařízením Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71, ve znění pozdějších změn.

Článek 20

1. Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. 12. 2014. Následně bude jeho platnost automaticky prodloužena do podpisu nového Ujednání.

2. Každá ze smluvních stran může toto Ujednání písemně vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

3. Programy a aktivity zahájené podle tohoto Ujednání během jeho platnosti budou pokračovat do jejich dokončení bez ohledu na ukončení platnosti tohoto Ujednání.


Dáno v Sofii dne 17. června 2011 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a bulharském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
PhDr. Jindřich Fryč v. r.
vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů a evropských záležitostí

Za Ministerstvo školství, mládeže a vědy Bulharské republiky
Petja Eftimova v. r.
náměstkyně ministra školství, mládeže a vědy

Přesunout nahoru