Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 67/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě o spolupráci v oblasti ochrany lesa proti šíření lýkožrouta smrkového přes hranice států na území Šumavy mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem zemědělství, lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky, podepsané dne 13. října 2009 ve Vídni

Datum vyhlášení 19.07.2011
Uzavření smlouvy 09.05.2011
Platnost od 09.05.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

67

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. května 2011 byl ve Vídni podepsán Dodatek k Dohodě o spolupráci v oblasti ochrany lesa proti šíření lýkožrouta smrkového přes hranice států na území Šumavy mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem zemědělství, lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky1), podepsané dne 13. října 2009 ve Vídni.

Dodatek vstoupil v platnost na základě svého ustanovení dnem podpisu.

Anglické znění Dodatku a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


AMENDMENT TO THE AGREEMENT ON COOPERATION IN THE AREA OF FOREST PROTECTION AGAINST TRANSBOUNDARY EXPANSION OF SPRUCE BARK BEETLE IN ŠUMAVA

DODATEK K DOHODĚ O SPOLUPRÁCI V OBLASTI OCHRANY LESA PROTI ŠÍŘENÍ LÝKOŽROUTA SMRKOVÉHO PŘES HRANICE STÁTŮ NA ÚZEMÍ ŠUMAVY

MEZI MINISTERSTVEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY A SPOLKOVÝM MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ RAKOUSKÉ REPUBLIKY PODEPSANÉ DNE 13. 10. 2009 VE VÍDNI (DÁLE JEN JAKO „DOHODA“)

Ministerstvo životního prostředí České republiky a Spolkové ministerstvo zemědělství, lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky se dohodly na následujících změnách v Dohodě:

V čl. I Dohody, odstavci druhém, budou čísla map „RS 20090409-02 až 20090409-06“ nahrazena čísly „RS 20101215-01 až 20101215-05“.

V čl. II Dohody, odstavci prvním, bude výraz „200 m“ v první větě a výraz „200 m“ v poslední větě odstraněn. Celá věta „Podél společné hranice v pásu C bude do 1. května 2010 vymezena nárazníková oblast na rakouské straně, která rovněž zahrnuje 200-metrovou zónu pro společná opatření.“ bude odstraněna.

V čl. VI Dohody, odstavci prvním, bude slovo „šestičlenný“ nahrazeno slovem „sedmičlenný“. Odstavec třetí bude nahrazen následovně:

„Členové Výboru musí být: za Českou republiku ředitel Správy národního parku, zástupce Chráněné krajinné oblasti Šumava, delegovaný zástupce Jihočeského kraje a zástupce Ministerstva životního prostředí a za Rakouskou republiku: zástupce Spolkového ministerstva zemědělství, lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství, zástupce Hornorakouské zemské vlády (Lesní správy) a zástupce soukromých rakouských vlastníku lesů.“

V příloze 1, části Ib, oddíle A Čísla lesních oddělení bude přidáno „10A, 10C, 9B“.

V příloze 1, části IIb oddíle C Čísla lesních oddělení bude přidáno „160A, 160C, 160D, 160E, 161C, 161B, 161E“.

V příloze 1, části IIb, odstavci prvním, bude spojení „200 m podél společné hranice“ nahrazeno spojením „podle map, avšak nejméně 500 m“.

V příloze 1, části IIb, větě druhé odstavce prvního, bude odstraněno „200 m“.

V příloze 1, části IIb, odstavci druhém, bude odstraněno „200 m“.

V příloze 1, části IIb, větě druhé odstavce šestého bude text „200 m“ v závorkách nahrazen slovem „ochranný“.

Přiložené mapy č. 2, 3, 4, 5 a 6 budou nahrazeny novými. Tyto přílohy jsou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek vstupuje v platnost v den podpisu oběma stranami.


Ve Vídni dne 9. 5. 2011

Za Ministerstvo životního prostředí České republiky
RNDr. Jan Koukal v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Rakouské republice

Za Spolkové ministerstvo zemědělství, lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky
Nikolaus Berlakovich v. r.
ministr zemědělství, lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství

Poznámky pod čarou

1) Dohoda o spolupráci v oblasti ochrany lesa proti šíření lýkožrouta smrkového přes hranice států na území Šumavy mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem zemědělství, lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky podepsaná ve Vídni dne 13. října 2009 byla vyhlášena pod č. 21/2010 Sb. m. s.


Příloha č. 2

Dílčí management plán - lokalita Třístoličník-Smrčina - sektory A, B, C, D - obrysová mapa

Dílčí management plán - lokalita Třístoličník - Smrčina - sektory A, B, C, D - obrysová mapa

Příloha č. 3

Dílčí management plán - lokalita Třístoličník - sektor A - obrysová mapa

Dílčí management plán - lokalita Třístoličník - sektor A - obrysová mapa

Příloha č. 4

Dílčí management plán - lokalita Smrčina - sektor B - obrysová mapa

Dílčí management plán - lokalita Smrčina - sektor B - obrysová mapa

Příloha č. 5

Dílčí management plán - lokalita Smrčina - sektor C - obrysová mapa

Dílčí management plán - lokalita Smrčina - sektor C - obrysová mapa

Příloha č. 6

Dílčí management plán - lokalita Smrčina - sektor D - obrysová mapa

Dílčí management plán - lokalita Smrčina - sektor D - obrysová mapa

Přesunout nahoru