Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 63/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh V a VII Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států

Datum vyhlášení 28.06.2011
Uzavření smlouvy 18.12.2009
Ratifikace Smlouvy 04.03.2011
Platnost od 31.03.2011
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

63

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. prosince 2009 byly v Ženevě přijaty změny příloh V a VII Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států1).

Se změnami vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přijetí změn Českou republikou, podepsaná prezidentem republiky dne 4. března 2011, byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Protokolu, dne 31. března 2011.

Změny vstoupily v platnost na základě článku 14 odst. 4 dne 13. prosince 2010. Pro Českou republiku vstoupily v platnost podle článku 14 odst. 5 dne 31. března 2011.

Anglické znění změn a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Decision 2009/3 Amendment of annexes V and VII to the 1998 Protocol on Persistent Organic Pollutants

ECE/EB.AIR/99/Add.l

Rozhodnutí 2009/3

Změny příloh V a VII Protokolu o perzistentních organických polutantech

Smluvní strany Protokolu o perzistentních organických polutantech, 1998, na jednání 27. zasedání Výkonného orgánu

Rozhodly změnit Protokol o perzistentních organických polutantech, 1998 (dále „protokol“) k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států následovně:

ČLÁNEK 1

ZMĚNA

A. Příloha V

1. Odstavec 1 přílohy V protokolu se nahrazuje následovně:

1. Účelem této přílohy je poskytnout smluvním stranám Úmluvy vodítko pro identifikaci nejlepších dostupných technik s cílem umožnit jim splnit povinnosti čl. 3 odstavec 5 protokolu. Další popis a návod týkající se nejlepších dostupných technik je poskytnut v návodu přijatém smluvními stranami na zasedání Výkonného orgánu a může být aktualizován podle potřeby na základě konsenzu smluvních stran na zasedání Výkonného orgánu.“

2. Odstavec 4 přílohy V protokolu se nahrazuje následujícím odstavcem:

4. Zkušenosti s novými závody zahrnující nízkoemisní techniky a zkušenosti s dovybavováním existujících závodů stále rostou. Návod uvedený výše v odstavci 1 bude proto nutno pravidelně rozpracovávat a pozměňovat. Nejlepší dostupné techniky (BAT) zjištěné pro nové závody mohou být obvykle používány i ve stávajících závodech za předpokladu, že bude poskytnuta dostatečná přechodná doba a že tyto technologie budou přizpůsobeny.“

3. Odstavec 5 přílohy V protokolu se nahrazuje následovně:

5. Návod zmíněný výše v odstavci 1 výše uvádí řadu opatření s širokým rozsahem nákladů a účinností. Volba opatření pro každý jednotlivý případ bude záviset na řadě faktorů, včetně ekonomických podmínek, technologické infrastruktury a kapacity, a již zavedených opatřeních na omezování emisí.“

4. Části III, IV a V přílohy V se ruší.

B. Příloha VII

Příloha VII Protokolu se ruší.

ČLÁNEK 2

VSTUP V PLATNOST

V souladu s článkem 14 odstavcem 4 protokolu vstupuje tato změna v platnost pro ty smluvní strany, které nezaslaly depozitáři oznámení v souladu s článkem 14 odstavcem 5 protokolu ve lhůtě 90 dnů od rozeslání oznámení o přijetí změny výkonným tajemníkem Komise všem smluvním stranám.

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států přijatá v Ženevě dne 13. listopadu 1979 byla vyhlášena pod č. 5/1985 Sb.
Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (1979) o perzistentních organických polutantech přijatý v Aarhusu dne 24. června 1998 byl vyhlášený pod č. 80/2010 Sb. m. s.

Přesunout nahoru