Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 61/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 8. července 2003 v Praze

Datum vyhlášení 24.06.2011
Uzavření smlouvy 20.08.2009
Platnost od 04.05.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. srpna 2009 byl v Praze podepsán Protokol mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 8. července 2003 v Praze1).

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 4 dne 4. května 2011.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Protocol between the Czech Republic and the Republic of Guatemala on the amendmentto the Agreement between the Czech Republic and the Republic of Guatemala for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, signed on the 8th July, 2003 at Prague

Protokol mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 8. července 2003 v Praze

Česká republika a Guatemalská republika (dále jen „smluvní strany“) se dohodly změnit Dohodu mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 8. července 2003 v Praze (dále jen „Dohoda“) následujícím způsobem:

ČLÁNEK 1

Smluvní strany souhlasí, že vloží do článku 3 Dohody nový odstavec 3 a nahradí odstavce 3 a 4 novými odstavci 4 až 6 takto:

3. Koncept „řádného a spravedlivého zacházení“ a „plné ochrany a bezpečnosti“ v tomto článku a v článku 2 nevyžaduje zacházení, které jde nad nebo mimo rámec zacházení požadovaného mezinárodním právem obyčejovým pro minimální standard zacházení s cizími osobami.

4. Ustanovení o národním zacházení a doložce nejvyšších výhod podle tohoto článku se nebude vztahovat na výhody, které poskytuje smluvní strana na základě svých závazků jako člena celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu.

5. Smluvní strana je srozuměna s tím, že závazky druhé smluvní strany jako člena celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu zahrnují závazky vyplývající z mezinárodní smlouvy nebo reciproční smlouvy týkající se této celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu.

6. Ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že jedna smluvní strana poskytne investorům druhé smluvní strany nebo jejich investicím či výnosům takové výhody, upřednostnění nebo výsady, které může první smluvní strana poskytovat na základě mezinárodní smlouvy týkající se zcela nebo převážně zdanění.“.

ČLÁNEK 2

V článku 6 Dohody se na začátek první věty odstavce 1 vkládají následující slova:

„Aniž jsou dotčena opatření přijatá Evropským společenstvím nebo jinou regionální ekonomickou integrační organizací“

Odstavec 4 článku 6 Dohody se vypouští.

ČLÁNEK 3

Ustanovení článku 11 Dohody bude nahrazeno následujícím zněním:

1. Nic v této dohodě nelze vykládat tak, že je bráněno kterékoli ze smluvních stran přijmout kroky, které považuje za nezbytné na ochranu svých základních bezpečnostních zájmů,

a) týkající se trestných činů;

b) týkající se obchodu se zbraněmi, střelivem a válečnými nástroji a transakcí s jiným zbožím, materiálem, službami a technologiemi, které byly provedeny s cílem přímo nebo nepřímo zásobovat vojenské nebo jiné bezpečnostní síly;

c) učiněné v době války nebo v době mimořádných událostí v mezinárodních vztazích;

d) vztahující se k provádění národní politiky nebo mezinárodních dohod týkajících se zákazu rozšiřování atomových zbraní nebo jiných atomových výbušných zařízení; nebo

e) v souladu se svými závazky podle Charty OSN k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.

2. Základní bezpečnostní zájmy smluvní strany mohou zahrnovat zájmy vyplývající z jejího členství v celní, hospodářské nebo měnové unii, volném trhu nebo zóně volného obchodu.“.

ČLÁNEK 4

Protokol vstoupí v platnost třicátým dnem po pozdější notifikaci, kterou si smluvní strany oznámily, že vnitrostátní právní postupy pro vstup Dohody v platnost byly dokončeny. Protokol zůstane v platnosti po dobu platnosti Dohody.


Dáno v Praze dne 20. srpna 2009 ve dvojím vyhotovení v jazyce českém, španělském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě jakéhokoli rozporu ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za Českou republiku
Ing. Eduard Janota v. r.
ministr financí

Za Guatemalskou republiku
Carla María Rodríguez Mancia v. r.
mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Guatemalské republiky v České republice

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná v Praze dne 8. července 2003 byla vyhlášena pod č. 86/2005 Sb. m. s.

Přesunout nahoru