Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 57/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Datum vyhlášení 17.06.2011
Uzavření smlouvy 08.10.2009
Platnost od 01.07.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

57

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. října 2009 byla v Madridu podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dne 1. července 2011.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


AGREEMENT BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND THE KINGDOM OF SPAIN ON THE EXCHANGE AND MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

SMLOUVA MEZ! ČESKOU REPUBLIKOU A ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM O VÝMĚNĚ A VZÁJEMNÉ OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Česká republika a Španělské království (dále „jen smluvní strany“), přejíce si zajistit ochranu utajovaných informací vyměněných mezi nimi, se v zájmu své národní bezpečnosti dohodly takto:

ČLÁNEK 1

VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely této Smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:

a) „Utajovanou informací“ se rozumí informace nebo materiál, který podle vnitrostátních právních předpisů některé ze smluvních stran vyžaduje ochranu proti vyzrazení, zneužití nebo ztrátě, a který byl jako takový určen a náležitě označen bez ohledu na svoji formu.

b) „Utajovanou smlouvou“ se rozumí smlouva, která obsahuje utajovanou informaci, nebo v souvislosti s níž může k přístupu k utajované informaci dojít.

c) „Poskytující stranou“ se rozumí smluvní strana, která poskytne utajovanou informaci druhé smluvní straně.

d) „Přijímající stranou“ se rozumí smluvní strana, která přijme utajovanou informaci od poskytující strany.

e) „Třetí stranou“ se rozumí stát nebo mezinárodní organizace, která není smluvní stranou této Smlouvy.

ČLÁNEK 2

STUPNĚ UTAJENÍ A JEJICH ROVNOCENNOST

Rovnocennost stupňů utajení je následující:

V České republiceVe Španělském království
PŘÍSNĚ TAJNÉSECRETO
TAJNÉRESERVADO
DŮVĚRNÉCONFIDENCIAL
VYHRAZENÉDIFUSIÓN LIMITADA

ČLÁNEK 3

BEZPEČNOSTNÍ ÚŘADY

1. Bezpečnostními úřady odpovědnými za provádění této Smlouvy jsou:

V České republice:

Národní bezpečnostní úřad

Ve Španělském království:

Secretario de Estado Director del Centro Nacionál de Inteiigencia (CNI) Oficina Nacional de Seguridad

2. Bezpečnostní úřady si vzájemně poskytnou oficiální kontaktní údaje.

ČLÁNEK 4

PŘÍSTUP K UTAJOVANÝM INFORMACÍM

Přístup k utajovaným informacím poskytnutým na základě této Smlouvy lze umožnit pouze osobám k tomu oprávněným podle vnitrostátních právních předpisů příslušné smluvní strany.

ČLÁNEK 5

OMEZENÍ POUŽITÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Přijímající strana nezveřejní nebo neposkytne přijatou utajovanou informaci třetí straně bez předchozího písemného povolení bezpečnostního úřadu poskytující strany.

2. Přijímací strana použije přijatou utajovanou informaci pouze k účelu, za kterým byla poskytnuta, a v souladu s omezeními stanovenými poskytující stranou.

ČLÁNEK 6

OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Poskytující strana:

a) zajistí označení utajované informace příslušným stupněm utajení v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

b) informuje přijímající stranu, že poskytnutá informace nebo materiál je utajovanou informací a vyžaduje ochranu podle této Smlouvy;

c) informuje přijímající stranu o podmínkách poskytnutí utajované informace a omezeních při nakládání s ní;

d) informuje přijímající stranu o následných změnách, stupně utajení.

2. Přijímající strana:

a) poskytne, v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy, utajované informaci rovnocennou úroveň ochrany jako poskytující strana;

b) zajistí označení přijaté utajované informace rovnocenným stupněm utajení v souladu s článkem 2 této Smlouvy;

c) zajistí, že stupeň utajení nebude bez písemného souhlasu poskytující strany změněn.

ČLÁNEK 7

BEZPEČNOSTNÍ SPOLUPRÁCE

1. Bezpečnostní úřady mohou provádět vzájemné návštěvy za účelem ověření bezpečnostních opatření použitých při ochraně poskytnutých utajovaných informací a na požádání se informují o vnitrostátních právních předpisech upravujících ochranu utajovaných informací, o uplatňovaných postupech a zkušenostech získaných při jejich ochraně.

2. Pokud jsou splněny procesní podmínky stanovené vnitrostátními právními předpisy, smluvní strany si vzájemně uznají osvědčení fyzických osob a osvědčení podnikatelů. Článek 2 této Smlouvy se použije obdobně.

3. Bezpečnostní úřady si bezodkladně oznámí všechny změny týkající se vzájemně uznaných osvědčení fyzických osob a osvědčení podnikatelů.

4. Na základě žádosti se bezpečnostní úřady informují o bezpečnostním statusu podnikatelů usazených na území druhé smluvní strany a fyzických osob, které se podílejí na sjednávání nebo provádění utajovaných smluv.

5. Bezpečnostní úřady si na vyžádání a v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy poskytnou součinnost při provádění bezpečnostních řízení o vydání osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele.

6. Bezpečnostní úřady se informují o aktuálních bezpečnostních rizicích, která mohou ohrozit poskytnutou utajovanou informaci.

7. Spolupráce podle této Smlouvy bude uskutečňována v jazyce anglickém.

ČLÁNEK 8

UTAJOVANÉ SMLOUVY

1. Smluvní strana, která zamýšlí uzavřít utajovanou smlouvu s kontrahentem druhé smluvní strany, obdrží na základě žádosti písemné ujištění bezpečnostního úřadu druhé smluvní strany, že navrhovaný kontrahent je držitelem osvědčení podnikatele pro příslušný stupeň utajení.

2. Utajovaná smlouva uzavřená mezi smluvními stranami v souladu s ustanoveními této Smlouvy obsahuje příslušnou bezpečnostní sekci, která určí následující:

a) seznam utajovaných informací a směrnici pro stanovení jejich stupně utajení;

b) postup pro sdělování změn stupňů utajení;

c) způsob komunikace a prostředky elektromagnetického přenosu;

d) postup pro předávání utajovaných informací;

e) příslušné úřady odpovědné za koordinaci ochrany utajovaných informací týkajících se utajované smlouvy;

f) oznamovací povinnost v případě vyzrazení, zneužití nebo ztráty utajované informace, nebo vyskytne-li se takové podezření.

3. Sub-kontrahent musí splňovat stejné bezpečnostní požadavky jako kontrahent.

4. Kopie bezpečnostní sekce utajované smlouvy se zasílá bezpečnostnímu úřadu smluvní strany, kde bude utajovaná smlouva prováděna, za účelem zajištění státního dozoru.

ČLÁNEK 9

PŘEDÁVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Utajované informace jsou předávány diplomatickou cestou, pokud se bezpečnostní úřady nedohodnou jinak.

2. Pokud to požaduje poskytující strana, utajovanou informaci lze předat prostřednictvím kurýrů k tomu oprávněných v souladu s jejími vnitrostátními právními předpisy a vybavených kurýrním listem příslušného bezpečnostního . úřadu.

3. Každá přeprava rozměrné utajované informace nebo velkého množství utajovaných informací podléhá schválení bezpečnostními úřady.

4. Smluvní strany si utajovanou informaci mohou předávat elektronicky v souladu s bezpečnostními postupy schválenými bezpečnostními úřady.

ČLÁNEK 10

PŘEKLAD, REPRODUKCE A ZNIČENÍ

1. Překlady a reprodukce utajované informace lze vyhotovit v souladu s následujícími pravidly:

a) překlady a reprodukce musí být označeny stejným způsobem jako původní utajovaná informace a musí být jim poskytnuta stejná úroveň ochrany;

b) vyhotovení překladů a počet reprodukcí musí být omezen požadovaným účelem;

c) překlad musí být opatřen vhodnou poznámkou v jazyce překladu, ze které je zřejmé, že obsahuje utajovanou informaci poskytující strany.

2. Překlad nebo reprodukci utajované informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ/ SECRETO lze vyhotovit pouze na základě písemného souhlasu bezpečnostního úřadu poskytující strany.

3. Utajovaná informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ/SECRETO nesmí být zničena a musí být vrácena bezpečnostnímu úřadu poskytující strany.

4. Zničení utajované informace stupně utajení TAJNÉ/RESERVADO je možné s předchozím písemným souhlasem poskytující strany.

5. Při zničení utajované informace do stupně utajení DŮVĚRNÉ/CONFIDENCIAL se postupuje v souladu s vnitrostátními právními předpisy přijímající strany.

ČLÁNEK 11

NÁVŠTĚVY

1. Návštěvy vyžadující přístup k utajovaným informacím podléhají předchozímu písemnému povolení příslušným bezpečnostním úřadem.

2. Žádost o povolení návštěvy je zaslána prostřednictvím bezpečnostních úřadů nejméně dvacet (20) dnů před jejím zahájením a obsahuje:

a) jméno a příjmení návštěvníka, místo a datum narození, státní občanství, číslo pasu nebo průkazu totožnosti;

b) pracovní zařazení návštěvníka a určení subjektu, který zastupuje;

c) stupeň utajení, pro který bylo návštěvníkovi osvědčení fyzické osoby vydáno včetně data ukončení jeho platnosti;

d) datum a délku návštěvy. V případě opakovaně návštěvy se uvede její celková délka;

e) účel návštěvy včetně nejvyššího stupně utajení informací, ke kterým bude přístup vyžadován;

f) název, adresu, telefonní/faxové číslo, e-mailovou adresu a kontaktní osobu subjektu, který bude navštíven;

g) datum, podpis a otisk úředního razítka bezpečnostního úřadu.

3. V naléhavých případech může být žádost o povolení návštěvy předložena alespoň pět (5) dnů před jejím zahájením.

4. Návštěva se povoluje na období nepřesahující dvanáct (12) měsíců. Předpokládá-li se, že určitá návštěva přesáhne období dvanácti (12) měsíců, předkládá se nová žádost.

5. Jakákoliv utajovaná informace zpřístupněná návštěvníkovi se považuje za utajovanou informací poskytnutou podle této Smlouvy.

ČLÁNEK 12

BEZPEČNOSTNÍ INCIDENTY

1. V případě bezpečnostního incidentu, při kterém dojde ke ztrátě, zneužiti nebo vyzrazení utajované informace poskytnuté podle této Smlouvy, nebo vyskytne-li se podezření, že k takovému incidentu došlo, bezpečnostní úřad přijímající strany o tom bezodkladně písemně informuje bezpečnostní úřad poskytující strany. Pokud je to vyžadováno, poskytující strana spolupracuje při vyšetřování.

2. Přijímající strana vždy písemně informuje poskytující stranu o okolnostech bezpečnostního incidentu, vzniklé škodě, opatřeních přijatých pro její zmírnění a výsledku vyšetřování.

ČLÁNEK 13

NÁKLADY

Smluvní strany si hradí náklady vzniklé v souvislosti s prováděním této Smlouvy samy.

ČLÁNEK 14

VÝKLAD A ŘEŠENÍ SPORŮ

Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo provádění této Smlouvy bude řešen jednáním mezi smluvními stranami.

ČLÁNEK 15

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Vstoupí v platnost první den druhého měsíce po doručení pozdějšího z oznámení mezi smluvními stranami diplomatickou cestou informujících o tom, že byly splněny všechny vnitrostátní právní podmínky pro vstup této Smlouvy v platnost. Všem utajovaným informacím vyměněným před vstupem této Smlouvy v platnost bude poskytnuta ochrana v souladu s ustanoveními této Smlouvy.

2. Tuto Smlouvu lze změnit na základě souhlasu smluvních stran. Změny vstoupí v platnost v souladu s ustanovením odstavce 1 tohoto článku.

3. Každá ze smluvních stran má právo tuto Smlouvu písemně vypovědět. V takovém případě platnost Smlouvy skončí šest (6) měsíců po dni, kdy bylo písemné oznámení o vypovězení Smlouvy doručeno druhé smluvní straně.

4. Bez ohledu na ukončení platnosti této Smlouvy bude veškerým utajovaným informacím poskytnutým nebo vytvořeným podle této Smlouvy zajištěna ochrana v souladu s ustanoveními této Smlouvy do doby, než poskytující strana zprostí přijímající stranu této povinnosti.


Dáno v Madridu dne 8. října 2009 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v českém, španělském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Českou republiku
Ing. Dušan Navrátil v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Za Španělské království
Félix Sanz Roldán v. r.
tajemník státního ředitele Národního zpravodajského centra

Přesunout nahoru