Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 56/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací

Datum vyhlášení 17.06.2011
Uzavření smlouvy 01.02.2010
Platnost od 01.07.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

56

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. února 2010 byla v Praze podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dne 1. července 2011.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA ON MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

SMLOUVA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU CHORVATSKÉ REPUBLIKY O VZÁJEMNÉ OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Vláda České republiky a vláda Chorvatské republiky (dále jen „smluvní strany“),

jsouce si vědomy toho, že spolupráce mezi jejich státy může vyžadovat výměnu utajovaných informací,

přejíce si vytvořit soubor pravidel, upravujících vzájemnou ochranu utajovaných informací vyměněných nebo vytvořených v průběhu spolupráce smluvních stran nebo fyzických a právnických osob pod jurisdikcí jejich států,

se dohodly takto:

ČLÁNEK 1

ÚČEL SMLOUVY

Účelem této Smlouvy je zajistit ochranu utajovaných informací vyměněných nebo vytvořených v průběhu spolupráce smluvních stran nebo fyzických a právnických osob pod jurisdikcí jejich států.

ČLÁNEK 2

VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely této Smlouvy se rozumí:

(1) „Utajovanou informací“ jakákoliv informace, která bez ohledu na svoji formu vyžaduje, v souladu s vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran, ochranu proti vyzrazení, zneužití, ztrátě, neoprávněné změně, poškození nebo zničení, a byla jako taková určena a náležitě označena;

(2) „Bezpečnostním incidentem“ jednání či opomenutí, mající za následek ztrátu důvěrnosti, úplnosti či dostupnosti utajované informace;

(3) „Poskytující stranou“ smluvní strana včetně fyzických a právnických osob pod jurisdikcí jejího státu, která vytvoří a poskytne utajovanou informaci;

(4) „Přijímající stranou“ smluvní strana včetně fyzických a právnických osob pod jurisdikcí jejího státu, která přijme utajovanou informaci;

(5) „Národním bezpečnostním úřadem“ státní orgán odpovědný za ochranu utajovaných informací a za plnění této Smlouvy a jeho kontrolu;

(6) „Utajovanou smlouvou“ smlouva, která obsahuje nebo vyžaduje přístup k utajované informaci;

(7) „Osvědčením fyzické osoby“ rozhodnutí o tom, že fyzická osoba je oprávněna k přístupu k utajované informaci;

(8) „Osvědčením podnikatele“ rozhodnutí o tom, že právnická osoba je schopna poskytnout náležitou úroveň ochrany utajované informaci, a že její pracovníci, kteří vyžadují přistup k utajované informaci, jsou držiteli osvědčení fyzické osoby;

(9) „Třetí stranou“ každý stát včetně fyzických a právnických osob pod jeho jurisdikcí nebo organizace, které nejsou smluvní stranou této Smlouvy.

ČLÁNEK 3

STUPNĚ UTAJENÍ

Následující stupně utajení jsou rovnocenné:

V České republice:V Chorvatské republice:Ekvivalent v anglickém jazyce:
PŘÍSNĚ TAJNÉVRLO TAJNOTOP SECRET
TAJNÉTAJNOSECRET
DŮVĚRNÉPOVJERLJIVOCONFIDENTIAL
VYHRAZENÉOGRANIČENORESTRICTED

ČLÁNEK 4

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘADY

1. Národními bezpečnostními úřady jsou:

V České republice:

Národní bezpečnostní úřad

V Chorvatské republice:

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost

2. Smluvní strany se diplomatickou cestou vzájemně informují o všech změnách týkajících se národních bezpečnostních úřadů.

3. Národní bezpečnostní úřady si na vyžádání sdělují informace o vnitrostátních právních předpisech upravujících ochranu utajovaných informací a o bezpečnostních standardech, uplatňovaných postupech a zkušenostech plynoucích z jejich provádění.

ČLÁNEK 5

ZÁSADY OCHRANY A PŘÍSTUP K UTAJOVANÝM INFORMACÍM

1. Smluvní strany přijmou všechna příslušná opatření, v souladu s vnitrostátními právními předpisy, k zajištění ochrany utajovaných informací poskytnutých nebo vytvořených podle této Smlouvy, a zajistí nezbytnou kontrolu této ochrany.

2. Poskytující strana:

a) zajistí, že utajovaná informace je označena příslušným stupněm utajení a doplňujícím označením v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

b) informuje přijímající stranu o podmínkách poskytnutí utajované informace;

c) informuje písemně přijímající stranu o následných změnách nebo zrušení stupně utajení.

3. Přijímající strana:

a) zajistí označení utajované informace rovnocenným stupněm utajení v souladu s článkem 3 této Smlouvy;

b) zajistí utajované informaci stejnou úroveň ochrany jako poskytuje národním utajovaným informacím rovnocenného stupně utajení;

c) zajistí, že stupeň utajení nebude bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany změněn nebo zrušen;

d) použije utajovanou informaci pouze k účelu, za kterým jí byla poskytnuta, a v souladu s požadavky na nakládání s ni stanovenými poskytující stranou;

e) zajistí, že utajovaná informace nebude poskytnuta třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany.

4. Přístup k utajovaným informacím poskytnutým nebo vytvořeným podle této Smlouvy lze umožnit pouze osobám k tomu oprávněným v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu příslušné smluvní strany.

5. V rámci této Smlouvy si smluvní strany vzájemně uznávají osvědčení fyzických osob a osvědčení podnikatelů.

6. V rámci této Smlouvy si národní bezpečnostní úřady bezodkladné písemné sdělují informace o všech změnách týkajících se osvědčeni fyzických osob a osvědčení podnikatelů, zejména v případech jejich zrušení nebo ukončení jejich platnosti.

7. Národní bezpečnostní úřady si na vyžádání a v souladu s vnitrostátními právními předpisy poskytují součinnost při provádění bezpečnostních řízení o vydání osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele.

8. Na vyžádání si národní bezpečnostní úřady poskytují písemné potvrzení o tom, že fyzické osobě bylo vydáno osvědčení fyzické osoby a právnické osobě bylo vydáno osvědčení podnikatele.

ČLÁNEK 6

PŘEDÁVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Utajované informace se předávají v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu poskytující strany diplomatickou cestou, nebo jiným způsobem, na kterém se národní bezpečnostní úřady dohodnou.

2. Zpravodajské služby smluvních stran si mohou vzájemně vyměňovat operativní a analytické informace v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

ČLÁNEK 7

REPRODUKCE A PŘEKLADY UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Reprodukce a překlady utajovaných informací musí být označeny příslušným stupněm utajení a doplňujícím označením a musí jim být poskytnuta stejná ochrana jako původní utajované informaci. Počet reprodukcí se omezí na nezbytné minimum.

2. Překlady musí být opatřeny poznámkou v jazyce překladu, ze které je zřejmé, že obsahují utajovanou informaci poskytující strany.

3. Překlady nebo reprodukce utajovaných informací stupně utajení TAJNÉ / TAJNO / SECRET nebo PŘÍSNĚ TAJNÉ / VRLO TAJNO / TOP SECRET lze vyhotovit pouze ve výjimečných případech na základě předchozího písemného souhlasu poskytující strany.

ČLÁNEK 8

ZNIČENÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Utajované informace musí být zničeny v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu přijímající strany.

2. Utajované informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ / VRLO TAJNO / TOP SECRET nesmí být zničeny a musí být vráceny poskytující straně.

3. V případě krizové situace, která znemožňuje ochranu a navrácení utajované informace vytvořené nebo poskytnuté podle této Smlouvy, musí být utajovaná informace neprodleně zničena. Národní bezpečnostní úřad přijímající strany bezodkladně písemně informuje národní bezpečnostní úřad poskytující strany o zničení utajované informace.

ČLÁNEK 9

UTAJOVANÉ SMLOUVY

1. Utajované smlouvy jsou uzavírány a plněny v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu příslušné smluvní strany.

2. Národní bezpečnostní úřad přijímající strany na vyžádání potvrdí, že navrhovaný kontrahent je držitelem příslušného osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení podnikatele, nebo že bylo v této věci zahájeno bezpečnostní řízení.

3. Utajovaná smlouva obsahuje bezpečnostní přílohu obsahující minimálně následující údaje:

a) seznam utajovaných informací týkajících se utajované smlouvy a jejich stupeň utajení;

b) postup při sdělování změn nebo zrušení stupně utajení;

c) komunikační prostředky a prostředky elektromagnetického přenosu;

d) postupy při přepravě utajované informace;

e) povinnost oznámit každý bezpečnostní incident nebo podezření, že k takovému incidentu došlo.

4. Kopie bezpečnostní přílohy utajované smlouvy musí být předána národnímu bezpečnostnímu úřadu přijímající strany k zajištění náležitého bezpečnostního dozoru.

ČLÁNEK 10

NÁVŠTĚVY

1. Návštěva vyžadující přístup k utajovaným informacím podléhá předchozímu povolení příslušného národního bezpečnostního úřadu, pokud se národní bezpečnostní úřady nedohodnou jinak.

2. Žádost o povolení návštěvy se podává prostřednictvím národních bezpečnostních úřadů alespoň dva týdny před jejím zahájením. V naléhavých případech může být žádost o povolení návštěvy podána ve lhůtě kratší nebo jiným způsobem, na kterém se národní bezpečnostní úřady dohodnou.

3. Žádost o povolení návštěvy obsahuje:

a) účel a plánované datum návštěvy;

b) předpokládaný stupeň utajení informací, ke kterým bude přístup během návštěvy vyžadován;

c) jméno a příjmení návštěvníka, datum a místo narození, státní občanství, číslo cestovního pasu nebo průkazu totožnosti;

d) pracovní zařazení návštěvníka a název subjektu, který zastupuje;

e) stupeň utajení, pro který bylo návštěvníkovi vydáno osvědčení fyzické osoby, včetně doby jeho platnosti;

f) název, adresu, telefonní a faxové číslo, e-mailovou adresu a kontaktní osobu subjektu, který bude navštíven;

g) datum povolení a podpis národního bezpečnostního úřadu;

h) další údaje, na kterých se národní bezpečnostní úřady dohodnou.

4. Národní bezpečnostní úřady se mohou dohodnout na seznamu osob, jimž bude povolena opakovaná návštěva. Na podrobnostech opakované návštěvy se národní bezpečnostní úřady dohodnou.

ČLÁNEK 11

BEZPEČNOSTNÍ INCIDENT

1. Smluvní strany se bezodkladné písemně informují o každém bezpečnostním incidentu, nebo o podezření, že k takovému incidentu došlo.

2. Příslušné bezpečnostní orgány smluvní strany, na území jejíhož státu k bezpečnostnímu incidentu došlo, bezodkladně zahájí příslušné řízení. Příslušné bezpečnostní orgány druhé smluvní strany spolupracují v rámci řízení, pokud je to vyžadováno.

3. Národní bezpečnostní úřad smluvní strany, na území jejíhož státu k bezpečnostnímu incidentu došlo, písemně informuje národní bezpečnostní úřad druhé smluvní strany o okolnostech bezpečnostního incidentu, způsobené škodě, opatřeních přijatých pro její zmírnění a o výsledku řízení.

ČLÁNEK 12

NÁKLADY

Náklady vzniklé v souvislosti s prováděním a kontrolou této Smlouvy si smluvní strany hradí samy.

ČLÁNEK 13

KOMUNIKACE

1. Veškerá komunikace v rámci této Smlouvy se uskutečňuje v jazyce anglickém, pokud se národní bezpečnostní úřady nedohodnou jinak.

2. K zajištění úzké spolupráce při plnění této Smlouvy si národní bezpečnostní úřady poskytují vzájemné konzultace a umožňují si nezbytné vzájemné návštěvy.

ČLÁNEK 14

ŘEŠENÍ SPORŮ

Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo aplikace této Smlouvy bude řešen jednáním a konzultacemi mezi smluvními stranami a nebude předán k urovnání žádnému vnitrostátnímu nebo mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.

ČLÁNEK 15

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po datu doručení posledního písemného oznámení, kterým se smluvní strany diplomatickou cestou vzájemně informují o tom, že byly splněny všechny jejich vnitrostátní podmínky pro vstup této Smlouvy v platnost.

2. Tuto Smlouvu lze změnit na základě písemného souhlasu smluvních stran. Změny vstoupí v platnost v souladu s ustanovením odstavce 1 tohoto článku.

3. Každá ze smluvních stran má právo tuto Smlouvu kdykoliv vypovědět písemným oznámením druhé smluvní straně diplomatickou cestou. V takovém případě je platnost Smlouvy ukončena šest měsíců následujících po datu, kdy bylo písemné oznámení o výpovědi doručeno druhé smluvní straně. V případě ukončení platnosti Smlouvy bude veškerým utajovaným informacím, poskytnutým nebo vytvořeným podle této Smlouvy, zajištěna ochrana podle ustanovení této Smlouvy do doby, než poskytující strana zprostí přijímající stranu této povinnosti.

4. Touto Smlouvou nejsou dotčena práva a závazky smluvních stran vyplývající z jiných mezinárodních smluv, kterými jsou vázány.


Dáno v Praze dne 1:.února 2010 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, chorvatském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Ing. Dušan Navrátil v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Za vládu Chorvatské republiky
Petar Mišević v. r.
ředitel Úřadu Národní bezpečnostní rady

Přesunout nahoru