Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 53/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Datum vyhlášení 01.06.2011
Uzavření smlouvy 29.04.2010
Platnost od 01.06.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

53

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. dubna 2010 byla v Podgorici podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dne 1. června 2011.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF MONTENEGRO ON THE EXCHANGE AND MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

SMLOUVA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU ČERNÉ HORY O VÝMĚNĚ A VZÁJEMNÉ OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Vláda České republiky a vláda Černé Hory (dále jen „smluvní strany“), přejíce si zajistit ochranu utajovaných informací vyměněných mezi nimi nebo fyzickými a právnickými osobami pod jurisdikcí jejich států, se při vzájemném respektování národních zájmů a bezpečnosti, dohodly takto:

ČLÁNEK 1

ROZSAH PŮSOBNOSTI

1. Cílem této Smlouvy je zajistit ochranu utajovaných informací vyměněných nebo vytvořených v průběhu spolupráce smluvních stran nebo fyzických a právnických osob pod jurisdikcí jejich států.

2. Tato Smlouva se vztahuje na všechny dohody, smlouvy a další formy spolupráce smluvních stran nebo fyzických a právnických osob pod jurisdikcí jejich států, které zahrnují utajované informace.

ČLÁNEK 2

VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účel této Smlouvy se rozumí:

Utajovanou informací informace, bez ohledu na svoji formu, která vyžaduje ochranu proti vyzrazení, zneužití nebo ztrátě, a která byla takto označena, v souladu s vnitrostátními právními předpisy některého ze států smluvních stran.

Utajovanou smlouvou smlouva, která obsahuje utajovanou informaci, nebo v souvislosti s jejímž prováděním může k přístupu k utajované informaci dojít.

Poskytující stranou smluvní strana včetně fyzických a právnických osob pod jurisdikcí jejího státu, která poskytne utajovanou informaci.

Přijímající stranou smluvní strana včetně fyzických a právnických osob pod jurisdikcí jejího státu, která přijme utajovanou informaci.

Třetí stranou stát včetně fyzických a právnických osob pod jeho jurisdikcí nebo mezinárodní organizace, které nejsou smluvní stranou této Smlouvy.

ČLÁNEK 3

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘADY

1. Národními bezpečnostními úřady odpovědnými za ochranu utajovaných informací a aplikaci této Smlouvy jsou:

v České republice:

Národní bezpečnostní úřad

v Černé Hoře:

Direkcija za zaštitu tajnih podataka

2. Národní bezpečnostní úřady si sdělí oficiální kontaktní údaje.

ČLÁNEK 4

STUPNĚ UTAJENÍ

Rovnocennost stupňů utajení je následující:

V České republiceV Černé Hoře
PŘÍSNĚ TAJNÉSTROGO TAJNO
TAJNÉTAJNO
DŮVĚRNÉPOVJERLJIVO
VYHRAZENÉINTERNO

ČLÁNEK 5

PŘÍSTUP K UTAJOVANÝM INFORMACÍM

Přístup k utajovaným informacím poskytnutým podle této Smlouvy lze umožnit pouze osobám k tomu oprávněným v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu příslušné smluvní strany.

ČLÁNEK 6

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

1. Poskytující strana:

a) zajistí, že utajovaná informace je označena příslušným stupněm utajení a doplňujícím označením v souladu s vnitrostátními právními předpisy jejího státu;

b) informuje přijímající stranu o všech podmínkách poskytnutí utajované informace;

c) informuje přijímající stranu o všech následných změnách nebo zrušení stupně utajení.

2. Přijímající strana:

a) zajistí označení utajované informace rovnocenným stupněm utajení v souladu s článkem 4 této Smlouvy;

b) zajistí utajované informaci stejnou úroveň ochrany jako poskytuje národním utajovaným informacím rovnocenného stupně utajení;

c) zajistí, že stupeň utajení nebude bez písemného souhlasu poskytující strany změněn nebo zrušen;

d) zajistí, že utajovaná informace nebude poskytnuta třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany;

e) použije utajovanou informaci pouze k účelu, za kterým jí byla poskytnuta, a v souladu s požadavky na nakládání s ní, stanovenými poskytující stranou.

ČLÁNEK 7

BEZPEČNOSTNÍ SPOLUPRÁCE

1. Za účelem udržení srovnatelných bezpečnostních standardů si národní bezpečnostní úřady na vyžádání sdělují informace o vnitrostátních právních předpisech upravujících ochranu utajovaných informací a o zkušenostech získaných při jejich provádění.

2. Národní bezpečnostní úřady si na vyžádání a v souladu s vnitrostátními právními předpisy poskytují součinnost při provádění bezpečnostních řízení o vydání osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele.

3. Smluvní strany si v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu příslušné smluvní strany uznávají osvědčení fyzických osob a osvědčení podnikatelů. Článek 4 této Smlouvy se použije obdobně.

4. Národní bezpečnostní úřady si bezodkladně oznamují všechny změny týkající se uznaných osvědčení fyzických osob a osvědčení podnikatelů, zejména v případech jejich zrušení nebo ukončení jejich platnosti.

5. Spolupráce podle této Smlouvy se uskutečňuje v jazyce anglickém.

ČLÁNEK 8

UTAJOVANÉ SMLOUVY

1. Národní bezpečnostní úřady si na vyžádání potvrdí, že navrhovaní kontrahenti nebo fyzické osoby účastnící se sjednávání nebo plnění utajovaných smluv jsou držiteli příslušného osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení podnikatele.

2. Národní bezpečnostní úřady mohou požadovat provedení bezpečnostní inspekce subjektu na území státu druhé smluvní strany s cílem zajistit, že jsou vnitrostátní právní předpisy upravující ochranu utajovaných informací nadále dodržovány.

3. Utajované smlouvy obsahují bezpečnostní pokyny, které určují bezpečnostní požadavky a stupně utajení jednotlivých fází a částí utajované smlouvy. Kopie bezpečnostních pokynů se zašle národnímu bezpečnostnímu úřadu státu smluvní strany, pod jehož jurisdikcí bude utajovaná smlouva plněna.

ČLÁNEK 9

PŘEDÁVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Utajované informace se předávají v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu poskytující strany diplomatickou cestou, nebo způsobem, na kterém se národní bezpečnostní úřady dohodnou.

2. Smluvní strany si mohou utajované informace předávat elektronicky v souladu s bezpečnostními postupy schválenými národními bezpečnostními úřady.

ČLÁNEK 10

REPRODUKCE, PŘEKLAD A ZNIČENÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Reprodukce a překlady utajované informace musí být označeny příslušným stupněm utajení a doplňujícím označením a musí jim být poskytnuta ochrana jako původní utajované informaci. Počet reprodukcí se omezí na nezbytné minimum.

2. Překlady musí být opatřeny poznámkou v jazyce překladu, ze které je zřejmé, že obsahují utajovanou informaci poskytující strany.

3. Překlad nebo reprodukci utajované informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ / STROGO TAJNO lze vyhotovit pouze s předchozím písemným souhlasem poskytující strany.

4. Utajovaná informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ / STROGO TAJNO nesmí být zničena a musí být vrácena poskytující straně.

ČLÁNEK 11

NÁVŠTĚVY

1. Návštěvy vyžadující přístup k utajovaným informacím podléhají předchozímu písemnému povolení příslušného národního bezpečnostního úřadu, pokud se národní bezpečnostní úřady nedohodnou jinak.

2. Žádost o povolení návštěvy se podává prostřednictvím národních bezpečnostních úřadů alespoň dvacet dnů před jejím zahájením. V naléhavých případech může být žádost o povolení návštěvy podána na základě předchozí součinnosti národních bezpečnostních úřadů ve lhůtě kratší.

3. Žádost o povolení návštěvy obsahuje:

a) jméno a příjmení návštěvníka, datum a místo narození, státní občanství, číslo cestovního pasu nebo průkazu totožnosti;

b) pracovní zařazení návštěvníka a určení subjektu, který zastupuje;

c) stupeň utajení, pro který bylo návštěvníkovi vydáno osvědčení fyzické osoby včetně doby jeho platnosti;

d) datum a délku návštěvy; v případě opakované návštěvy se uvede její celková délka;

e) účel návštěvy včetně nejvyššího stupně utajení informací, ke kterým bude přístup vyžadován;

f) název, adresu, telefonní/faxové číslo, e-mailovou adresu a kontaktní osobu subjektu, který bude navštíven;

g) datum, podpis a otisk úředního razítka národního bezpečnostního úřadu.

4. Národní bezpečnostní úřady se mohou dohodnout na seznamu osob, jimž bude povolena opakovaná návštěva. Na podrobnostech opakované návštěvy se národní bezpečnostní úřady dohodnou.

5. Utajovaná informace zpřístupněná návštěvníkovi se považuje za utajovanou informaci poskytnutou podle této Smlouvy.

ČLÁNEK 12

BEZPEČNOSTNÍ INCIDENTY

1. Národní bezpečnostní úřady se bezodkladně písemně informují o bezpečnostním incidentu, při kterém došlo ke ztrátě, zneužití nebo vyzrazení utajované informace, nebo o podezření, že k takovému incidentu došlo.

2. Příslušné bezpečnostní úřady přijímající strany incident bezodkladně vyšetří. Příslušné bezpečnostní úřady poskytující strany spolupracují na vyšetřování, pokud je to vyžadováno.

3. V každém případě přijímající strana písemně informuje poskytující stranu o okolnostech bezpečnostního incidentu, způsobené škodě, opatřeních přijatých pro její zmírnění a o výsledku vyšetřování.

ČLÁNEK 13

NÁKLADY

Náklady vzniklé v souvislosti s prováděním této Smlouvy si smluvní strany hradí samy.

ČLÁNEK 14

VÝKLAD A ŘEŠENÍ SPORŮ

Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo aplikace této Smlouvy bude řešen jednáním mezi smluvními stranami a nebude předán k urovnání žádnému vnitrostátnímu nebo mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.

ČLÁNEK 15

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Tato Smlouva vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po doručení pozdějšího oznámení mezi smluvními stranami diplomatickou cestou informujícího o tom, že byly splněny všechny vnitrostátní podmínky pro vstup této Smlouvy v platnost.

2. Tuto Smlouvu lze změnit na základě souhlasu smluvních stran. Změny vstoupí v platnost v souladu s ustanovením odstavce 1 tohoto článku.

3. Každá ze smluvních stran má právo tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. V takovém případě je platnost Smlouvy ukončena šest měsíců po dni, kdy bylo písemné oznámení o výpovědi doručeno druhé smluvní straně.

4. Veškerým utajovaným informacím poskytnutým nebo vytvořeným podle této Smlouvy bude zajištěna ochrana podle této Smlouvy i po ukončení její platnosti do doby, než poskytující strana zprostí přijímající stranu této povinnosti.


Na důkaz toho níže uvedení zástupci, řádně zmocněni k tomuto účelu, podepsali tuto Smlouvu.

Dáno v Podgorici dne 29. dubna 2010 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, černohorském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Ing. Dušan Navrátil v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Za vládu Černé Hory
Savo Vučinić v. r.
ředitel Ředitelství pro ochranu utajovaných informací

Přesunout nahoru