Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 52/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o spolupráci v oblasti školství, kultury, mládeže a sportu

Datum vyhlášení 01.06.2011
Uzavření smlouvy 30.09.2010
Platnost od 23.03.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

52

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. září 2010 byla v Kišiněvě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o spolupráci v oblasti školství, kultury, mládeže a sportu.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dne 23. března 2011.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Moldova on Cooperation in the Fields of Education, Culture, Youth and Sports

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o spolupráci v oblasti školství, kultury, mládeže a sportu

Vláda České republiky a vláda Moldavské republiky, dále jen „smluvní strany“,

- přejíce si rozvíjet a prohlubovat přátelské vztahy mezi oběma státy;

- na základě iniciativ Evropské unie pro jihovýchodní Evropu;

- vědomy si skutečnosti, že spolupráce v oblasti školství, kultury, mládeže a sportu přispívá k lepšímu porozumění mezi národy;

- doufajíce v aktivní účast při vytváření evropského vysokoškolského prostoru na základě Boloňské deklarace se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou na základě vzájemné úcty, partnerství, reciprocity a oboustranného zájmu podporovat rozvoj spolupráce v oblasti školství, kultury, mládeže a sportu.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti školství, budou si vzájemně poskytovat informace a platné právní předpisy týkající se struktury a organizace vzdělávacích systémů, osnovy a studijní plány, didaktické materiály a další informace z oblasti vzdělávání.

Článek 3

Smluvní strany budou spolupracovat v zájmu uplatňování zásad Boloňské deklarace při vytváření evropského vysokoškolského prostoru a budou napomáhat modernizaci národních vzdělávacích systémů.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat a propagovat spolupráci mezi vysokými školami, vědeckou a kulturní spolupráci, jakož i akademickou a studentskou mobilitu v rámci společných projektů Evropské unie, UNESCO, Rady Evropy a Paktu stability pro jihovýchodní Evropu.

Článek 5

Smluvní strany si budou každoročně nabízet stipendia pro studenty vysokých škol, a to včetně studentů doktorského studijního programu. Smluvní strany budou rovněž podporovat vzájemnou výměnu osob za účelem jejich účasti na kurzech v oblasti jazyka a kultury národů států smluvních stran. Principy výběru a financování budou stanoveny zvláštním protokolem zohledňujícím právní předpisy platné ve státech smluvních stran.

Článek 6

V oblasti kulturní spolupráce budou smluvní strany dle svých možností a na zásadách reciprocity podporovat zejména:

a) šíření literatury státu druhé smluvní strany v originále i prostřednictvím překladů;

b) výměnu knih, dokumentace a dalších publikací z oblasti kultury a umění mezi zainteresovanými partnery a rozvoj přímé spolupráce paměťových institucí při budování digitálních knihoven;

c) konání přednášek, výstav, festivalů, konferencí a dalších uměleckých akcí pořádaných kulturními organizacemi, jako jsou muzea, galerie, divadla, knihovny a umělecká tělesa (hudební, divadelní, taneční, výtvarná aj.), přímou spolupráci organizací a institucí působících v oblasti neprofesionálního umění, tradiční lidové kultury a uměleckých aktivit dětí a mládeže, a jiných organizací zabývajících se kulturní činností;

d) vzájemné hostování profesionálních i neprofesionálních uměleckých těles, souborů a jednotlivců na akcích pořádaných ve státech smluvních stran v souladu se statuty a podmínkami konání těchto akcí a programovými plány pořadatelů;

e) výměnu informací a zkušeností z oboru divadelnictví, literatury, filmu, muzejnictví, výtvarného umění, tradiční lidové kultury aj. a přímé vztahy mezi umělci a odborníky z daných oborů;

f) přímou spolupráci národních středisek mezinárodních mezivládních organizací;

g) spolupráci v oblasti ochrany a uchovávání kulturního dědictví;

h) spolupráci v oblasti zamezování nezákonnému dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků v souladu s právními předpisy států smluvních stran a v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 7

Smluvní strany usnadní přístup k výuce jazyka, kultury, literatury a historie státu druhé smluvní strany.

Článek 8

Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat aktivní spolupráci mezi nevládními organizacemi v oblastech uvedených v této dohodě.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti mládeže a sportu za účelem navázání přímých styků mezi mládežnickými organizacemi a mezi sportovními a tělovýchovnými organizacemi a institucemi působícími ve státech smluvních stran. Smluvní strany budou podporovat výměny expertů v oblasti mládeže a státních a neziskových organizací pracujících s mládeží. Smluvní strany budou rovněž podporovat vzájemnou výměnu informací a dokumentů a navzájem se informovat o konferencích a dalších setkáních s mezinárodní účastí konaných ve státu druhé smluvní strany v oblasti mládeže.

Článek 10

Smluvní strany se zavazují provádět všechna ustanovení této dohody v souladu s právními předpisy platnými ve svých státech a v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 11

Změny a doplnění této dohody lze provádět po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran.

Článek 12

Tato dohoda podléhá schválení v souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny diplomatických nót potvrzujících toto schválení, přičemž za den vstupu v platnost se považuje datum doručení pozdější z nich.

Článek 13

Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran ji však muže písemně vypovědět diplomatickou cestou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Pokud není ustanoveno jinak, ukončení platnosti této dohody neovlivní již probíhající projekty a programy započaté na jejím základě.


Dáno v Kišiněvě dne 30. 9. 2010 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, moldavském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Karel Schwarzenberg v. r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Za vládu Moldavské republiky
Leonid Bujor v. r.
ministr školství

Přesunout nahoru