Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 50/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Srbsko o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání

Datum vyhlášení 27.05.2011
Uzavření smlouvy 20.04.2011
Platnost od 20.04.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

50

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. dubna 2011 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Srbsko o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


ARRANGEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE CZECH REPUBLIC CONCERNING CO-OPERATION IN THE FIELD OF MILITARY EDUCATION

UJEDNÁNÍ MEZI MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM OBRANY REPUBLIKY SRBSKO O SPOLUPRÁCI V OBLASTI VOJENSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Republiky Srbsko (dále jen „smluvní strany“),

v souladu s ustanovením článku 3 písm. f) Ujednání mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory o spolupráci v oblasti obrany podepsaného dne 30. května 2005 v Bělehradě,

usilujíce o rozvoj dvoustranných vztahů a o posilování vzájemného porozumění,

uvědomujíce si důležitost vzdělávání příslušníků ozbrojených sil,

přejíce si stanovit v souladu se svými vnitrostátními právními řády podmínky pro vzájemnou spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto Ujednání výraz:

a) „vysílající strana“ znamená smluvní stranu, která za účelem provádění spolupráce podle tohoto Ujednání vysílá svůj personál na území státu druhé smluvní strany;

b) „přijímající strana“ znamená smluvní stranu, která za účelem provádění spolupráce podle tohoto Ujednání přijímá na svém území personál druhé smluvní strany;

c) „vojenská škola“ znamená vojenskou vysokou školu, vojenskou vyšší odbornou školu, vojenskou střední školu a vojenské školicí a výcvikové zařízení;

d) „student“ znamená příslušníka ozbrojených sil nebo občanského zaměstnance vysílající smluvní strany, který byl vyslán na území státu přijímající strany ke studiu ve vojenské škole.

Článek 2

Formy spolupráce

Smluvní strany budou spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání realizovat zejména následujícími formami:

a) poskytování vzdělávání na vojenských školách smluvních stran;

b) výměna zkušeností z pedagogické činnosti na vojenských školách;

c) výměna učitelů, akademických pracovníků a studentů;

d) spolupráce v rámci vědecké, výzkumné, vývojové a publikační činnosti;

e) organizování odborných seminářů, konferencí a obdobných aktivit;

f) výměna zkušeností ze získávání grantů.

Článek 3

Prováděcí dokumenty

1) Podrobnosti spolupráce podle tohoto Ujednání mohou být upraveny v prováděcích dokumentech.

2) Prováděcí dokumenty budou obsahovat následující údaje:

a) druh studia (např. studijní program, vzdělávací program, studijní obor);

b) jazyk, ve kterém bude vzdělávání probíhat;

c) délku vzdělávání včetně termínu zahájení a ukončení;

d) vstupní a výstupní úroveň vzdělám a dokumenty potvrzující tuto úroveň;

e) počet studentů, jejich věk a případně i hodnost;

f) jazykové znalosti studentů a dokumenty potvrzující tyto znalosti;

g) zdravotní požadavky na studenty a dokumenty potvrzující zdravotní stav;

h) bezpečnostní požadavky a související požadované dokumenty;

i) rozsah a způsob zabezpečení poskytovaného přijímající stranou;

j) rozsah a způsob zabezpečení poskytovaného vysílající stranou;

k) podmínky poskytování dovolené;

l) náklady na studium;

m) způsob a termíny úhrady nákladů hrazených vysílající stranou.

Článek 4

Požadavky na studenty

1) Vysílající strana zajistí, aby studenti splňovali požadavky vojenské školy přijímající strany, která bude poskytovat vzdělávání. Přijetí ke studiu předpokládá úspěšné složení přijímací zkoušky, pokud je požadována.

2) Vysílající strana zajistí, aby před zahájením studia studenti předložili:

a) ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání;

b) potvrzení o zdravotním stavu, které nesmí být starší než dva měsíce;

c) negativní osvědčení o vyšetření HIV, které nesmí být starší než šest měsíců.

3) Na vyžádání vysílající strany může přijímající strana studentům poskytnout jazykovou přípravu (před zahájením vzdělávání) a/nebo zdokonalovací jazykový kurz (v průběhu vzdělávání).

4) Přijímající strana bude odpovědná za kontrolu studentů vysílající strany v průběhu jejich pobytu na území státu přijímající strany, pokud jde o dodržování vnitřních předpisů příslušné vojenské školy.

5) Přijímající strana umožní přístup do knihoven, čítáren, sportovních center a jiných zařízení nezbytných pro výuku a výcvik.

Článek 5

Povinnosti studentů

1) Vysílající strana přijme potřebná opatření, aby studenti během svého pobytu na území státu přijímající strany respektovali právní řád tohoto státu, vnitřní předpisy příslušné vojenské školy, jakož i zvyky a tradice státu přijímající strany. Studentům není dovoleno zúčastňovat se na území státu přijímající strany politických aktivit.

2) O porušení povinností podle odstavce 1) tohoto článku bude přijímající strana bezprostředně informovat velvyslanectví či jiný dohodnutý orgán vysílající strany.

3) Přijímající strana může rozhodnout o ukončení studia studentů, kteří:

a) závažným způsobem poruší povinnosti uvedené v odstavci 1) tohoto článku,

b) nebudou způsobilí k pokračování ve studiu ze zdravotních důvodů,

c) nebudou splňovat studijní požadavky.

4) Studenti, jejichž studium bylo ukončeno podle odstavce 3), budou repatriováni na náklady vysílající smluvní strany.

5) Přijímající strana bude informovat vysílající stranu o důvodech ukončení studia studentů podle odstavce 3).

6) Smluvní strany budou respektovat, že studenti, kteří jsou vojáky, jsou povinni během výuky nosit vojenskou uniformu svých ozbrojených sil. Výjimky mohou být stanoveny v prováděcím dokumentu.

Článek 6

Zabezpečení studentů

1) Pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak, vysílající strana hradí veškeré náklady související s pobytem studentů ve státě přijímající strany.

2) Lékařská a stomatologická péče bude studentům na území státu přijímající strany poskytnuta v souladu s právním řádem tohoto státu.

Článek 7

Nároky na náhradu škody

1) Vysílající strana uhradí jakoukoli škodu způsobenou jejím personálem přijímající straně či třetí straně na území státu přijímající strany. Odpovědnost za škodu a výše vzniklé škody bude určena v souladu s právními předpisy státu přijímající strany.

2) Přijímající strana uhradí jakoukoli škodu způsobenou v souvislosti s prováděním tohoto Ujednání vysílající straně či studentům, vznikla-li tato škoda v důsledku protiprávní činnosti příslušníků ozbrojených sil státu přijímající strany anebo opomenutím jejich povinností.

3) Nároky na náhradu škod podle tohoto článku se písemně oznamují druhé smluvní straně společně s připojeným protokolem v anglickém jazyce, který obsahuje následující informace:

a) místo a čas vzniku škody;

b) jaké právní předpisy byly porušeny;

c) jakým konkrétním protiprávním jednáním studenta byla škoda způsobena;

d) údaje o škůdci a poškozeném;

e) popis události;

f) výši vzniklé škody.

Článek 8

Ochrana utajovaných informací

Vzájemná výměna utajovaných informací v rámci provádění tohoto Ujednání je možná pouze za podmínek stanovených právním řádem státu smluvní strany, která informace předává, a/nebo příslušnou dvoustrannou Dohodou o výměně utajovaných informací.

Článek 9

Spory

Jakékoli spory, které mohou vzniknout v souvislosti s výkladem či prováděním tohoto Ujednání, budou řešeny vzájemným jednáním smluvních stran.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

1) Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu.

2) Toto Ujednání se sjednává na dobu neurčitou a může být kdykoli písemnou formou změněno či doplněno po vzájemné dohodě smluvních stran.

3) Toto Ujednání může každá ze smluvních stran písemně vypovědět. Platnost Ujednání skončí šest měsíců po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.

4) Ukončení platnosti tohoto Ujednání nemá vliv na povinnost smluvních stran uhradit vzniklé náklady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.


Dáno v PRAZE dne 20. DUBNA 2011 ve dvou původních vyhotoveních každé v jazyce českém, srbském a anglickém. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v anglickém jazyce.

Za Ministerstvo obrany České republiky
Ing. Vladimír Karaffa, CSc, v. r.
ředitel sekce personální Ministerstva obrany

Za Ministerstvo obrany Republiky Srbsko
Milorad Perić v. r.
náčelník správy mezinárodní vojenské spolupráce Ministerstva obrany

Přesunout nahoru