Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 5/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)

Datum vyhlášení 21.01.2011
Uzavření smlouvy 22.06.2009
Platnost od 12.05.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. června 2009 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) týkající se přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) a souvisejících podmínek1).

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 odst. 1 dne 12. května 2010. České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A EVROPSKOU ORGANIZACÍ PRO VYUŽÍVÁNÍ METEOROLOGICKÝCH DRUŽIC (EUMETSAT) TÝKAJÍCÍ SE PŘÍSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY K ÚMLUVĚ O ZALOŽENÍ EVROPSKÉ ORGANIZACE PRO VYUŽÍVÁNÍ METEOROLOGICKÝCH DRUŽIC (EUMETSAT) A SOUVISEJÍCÍCH PODMÍNEK

Preambule Česká republika,

a

Evropská organizace pro využívání meteorologických družic, založená Úmluvou otevřenou k podpisu v Ženevě dne 24. května 1983, jež vstoupila v platnost dne 19. června 1986, (dále jen „EUMETSAT“),

BEROUCE V ÚVAHU, že Rada EUMETSAT na svém 15. zasedání ve dnech 4. až 5. června 1991 doporučila členským státům přijmout změny Úmluvy uvedené v Protokolu o změnách“, připojeném k usnesení Rady EUM/C/Res. XXXVI, a že tyto změny vstoupily v platnost dne 19. listopadu 2000,

ZVAŽUJÍCE, že v souladu s článkem 16 Úmluvy EUMETSAT může jakýkoli stát přistoupit k uvedené Úmluvě poté, co Rada učiní rozhodnutí v souladu s ustanoveními čl. 5 odst. 2 písni, a),

ZVAŽUJÍCE dále, že Rada EUMETSAT na svém 34. zasedání ve dnech 24. až 26. června 1997 definovala status „spolupracujícího státu“ jako přechodný krok pro evropské země, které se chtějí stát plnoprávnými členy EUMETSAT,

ZVAŽUJÍCE, že Česká republika a EUMETSAT podepsaly dne 31. května 2004 Dohodu o statusu spolupracujícího státu, která vstoupila v platnost dne 21. března 2005,

MAJÍCE NA PAMĚTI, že článek 8 výše uvedené Dohody uvádí, že Dohoda zůstane v platnosti do dne 31. prosince 2009, pokud se Česká republika nestane plnoprávným členem EUMETSAT dříve, a že v průběhu třetího roku po vstupu uvedené Dohody v platnost, smluvní strany formálně vyhodnotí dosavadní spolupráci z hlediska přistoupení České republiky k EUMETSAT jako plnoprávného členského státu,

NA ZÁKLADĚ přání vyjádřeného Českou republikou stát se členským státem EUMETSAT, v rámci podmínek stanovených Úmluvou EUMETSAT, vyjádřeného v dopise místopředsedy vlády a ministra životního prostředí ze dne 3. února 2009,

PŘIPOMÍNAJÍCE, že Rada EUMETSAT dne 4. června 2009 rozhodla přijetím usnesení Rady EUM/C/WV//09/Res.I, o přijetí České republiky za členský stát,

PŘESVĚDČENY, že přistoupení přispěje k dosažení cílů stanovených Úmluvou EUMETSAT a že se České republice dostane jedinečné příležitosti od počátku se účastnit Programu Meteosat třetí generace,

S OHLEDEM na články 16 a 17 Úmluvy EUMETSAT, SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Česká republika přistupuje k Úmluvě EUMETSAT v souladu s čl. 16 odst. 3 Úmluvy EUMETSAT.

Článek 2

1. Ode dne přistoupení jsou pro Českou republiku závazná ustanovení Úmluvy EUMETSAT a všechna pravidla EUMETSAT, spolu se všemi rozhodnutími přijatými Radou, včetně veškerých povinných programů EUMETSAT (rámcového rozpočtu, přechodného programu Meteosat, programu Meteosat druhé generace a jeho rozšíření, programu polárního systému EUMETSAT, přípravného programu Meteosat třetí generace).

2. Ode dne přistoupení bude mít Česká republika stejné postavení jako ostatní členské státy, pokud jde o rozhodnutí, předpisy, usnesení nebo jakékoli jiné akty přijaté Radou nebo kterýmkoli podřízeným orgánem a pokud jde o jakékoli dohody uzavřené EUMETSAT. Česká republika se bude řídit zásadami a politikami z nich vyplývajícími a v případě potřeby přijme vhodná opatření k zajištění jejich úplného provádění.

3. Současně s přistoupením k Úmluvě EUMETSAT Česká republika přistoupí i k Protokolu o změnách připojenému k usnesení Rady EUM/C/Res. XXXVI.

4. Současně s přistoupením k Úmluvě EUMETSAT Česká republika přistoupí i k Protokolu EUMETSAT o výsadách a imunitách, otevřenému k podpisu dne 1. prosince 1986, který vstoupil v platnost dne 5. ledna 1989. Přistoupení k Protokolu EUMETSAT o výsadách a imunitách zahrnuje i redakční změny v podobě, jak byly sděleny všem členským státům dne 3. prosince 2002 a které vstoupily v platnost dne 1. ledna 2004.

5. Česká republika přijme veškerá vhodná opatření k přizpůsobení svých vnitrostátních právních předpisů a pravidel právům a povinnostem vyplývajícím z přístupu k EUMETSAT.

Článek 3

1. Česká republika uhradí v souladu s čl. 16 odst. 5 Úmluvy EUMETSAT zvláštní platbu ve prospěch EUMETSAT ve výši 5076000 EUR s ohledem na již realizované investice do povinných programů.

2. Zvláštní platba uvedená v odstavci 1 výše bude uhrazena ve čtyřech splátkách:

1269000 EUR nejpozději do 30 dnů po datu uložení listiny o přistoupení, ne však dříve než ke dni 15. března 2010;

1269000 EUR nejpozději do 15. března 2011;

1269000 EUR nejpozději do 15. března 2012;

1269000 EUR nejpozději do 15. března 2013.

3. Harmonogram plateb uvedený v odstavci 2 výše nezakládá nárok EUMETSAT na úroky.

Článek 4

1. Česká republika začne přispívat, s ohledem na ustanovení článku 3, do ročních rozpočtů EUMETSAT počínaje dnem 1. ledna 2010.

2. Česká republika získá úplná hlasovací práva v Radě EUMETSAT ode dne uložení listiny o přístupu u depozitáře Úmluvy EUMETSAT, vlády Švýcarské konfederace.

Článek 5

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem uložení listiny o přístupu České republiky u depozitáře Úmluvy EUMETSAT, vlády Švýcarské konfederace.

2. Úmluva EUMETSAT v souladu se svým čl. 17 odst. 4 nabývá účinnosti pro Českou republiku k datu uvedenému v odstavci 1.

3. Protokol EUMETSAT o výsadách a imunitách v souladu se svým čl. 24 odst. 4 nabývá účinnosti pro Českou republiku třicet dní po datu uvedeném v odstavci 1.


NA DŮKAZ ČEHOŽ, níže podepsaní, řádně zplnomocnění zástupci podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Praze dne 22. června 2009 ve dvou prvopisech, v českém a anglickém jazyce, které mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
Ladislav Miko
Ministr životního prostředí

Za Evropskou organizaci pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
Lars Prahm
Generální ředitel

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) přijatá dne 24. května 1983 v Ženevě byla vyhlášena pod č. 3/2011 Sb. m. s.

Přesunout nahoru