Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 48/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění ohledně Evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA)

Datum vyhlášení 20.05.2011
Uzavření smlouvy 28.06.2006
Platnost od 23.03.2011
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

48

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že jménem České republiky bylo dne 28. června 2006 v Praze podepsáno Memorandum o porozumění ohledně Evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA) mezi ministrem národní obrany Belgického království, Ministerstvem obrany České republiky, Ministerstvem obrany Dánského království, ministrem obrany Finské republiky, ministrem obrany Francouzské republiky, Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo, ministrem obrany Helénské republiky, vládou Maďarské republiky zastoupenou ministrem obrany, Ministerstvem obrany Italské republiky, ministrem obrany Lucemburského velkovévodství, ministrem obrany Nizozemského království, ministrem obrany Norského království, vládou Polské republiky zastoupenou ministrem národní obrany, ministrem obrany Portugalské republiky, vládou Rumunska zastoupenou ministrem obrany, ministrem obrany Španělského království, vládou Švédského království zastoupenou ministrem obrany, ministrem národní obrany Turecké republiky a ministrem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

S Memorandem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého oddílu XII odst. 12.1 dne 9. července 2008 a pro Českou republiku vstoupilo v platnost podle téhož ustanovení dne 23. března 2011.

Anglické znění Memoranda a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ

OHLEDNĚ

Evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA)

(konsolidované memorandum)

mezi

MINISTREM NÁRODNÍ OBRANY BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ

a

MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY

a

MINISTERSTVEM OBRANY DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

a

MINISTREM OBRANY FINSKÉ REPUBLIKY

a

MINISTREM OBRANY FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY

a

SPOLKOVÝM MINISTERSTVEM OBRANY SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO

a

MINISTREM OBRANY HELÉNSKÉ REPUBLIKY

a

VLÁDOU MAĎARSKÉ REPUBLIKY ZASTOUPENOU MINISTREM OBRANY

a

MINISTERSTVEM OBRANY ITALSKÉ REPUBLIKY

a

MINISTREM OBRANY LUCEMBURSKÉHO VELKOVÉVODSTVÍ

a

MINISTREM OBRANY NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

a

MINISTREM OBRANY NORSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

a

VLÁDOU POLSKÉ REPUBLIKY ZASTOUPENOU MINISTREM NÁRODNÍ OBRANY

a

MINISTREM OBRANY PORTUGALSKÉ REPUBLIKY

a

VLÁDOU RUMUNSKÉ REPUBLIKY ZASTOUPENOU MINISTREM OBRANY

a

MINISTREM OBRANY ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

a

VLÁDOU ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ ZASTOUPENOU MINISTREM OBRANY

a

MINISTREM NÁRODNÍ OBRANY TURECKÉ REPUBLIKY

a

MINISTREM OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

OBSAH

NÁZEV
ÚVOD
ODDÍL IPOJMY A ZKRATKY
ODDÍL IIROZSAH
ODDÍL IIIŘÍZENÍ
ODDÍL IVFINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
ODDÍL VKONTRAKTY A VZTAHY S PRŮMYSLEM
ODDÍL VIBEZPEČNOST A NÁVŠTĚVY
ODDÍL VIINÁROKY A ODPOVĚDNOST
ODDÍL VIIIPOSKYTOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
ODDÍL IXPRODEJE A PŘEVODY INFORMACÍ
ODDÍL XCLA, DANĚ A PODOBNÉ POPLATKY
ODDÍL XIPŘIJETÍ NOVÝCH ČLENŮ
ODDÍL XIIDOBA TRVÁNÍ, ZMĚNY, UKONČENÍ PLATNOSTI A ODSTOUPENÍ
ODDÍL XIIIŘEŠENÍ SPORŮ
ODDÍL XIVPODPIS

ÚVOD

Ministr národní obrany Belgického království, ministerstvo obrany České republiky, ministerstvo obrany Dánského království, ministr obrany Finské republiky, ministr obrany Francouzské republiky, spolkový ministr obrany Spolkové republiky Německo, ministr obrany Helénské republiky, vláda Maďarské republiky zastoupená ministrem obrany, ministerstvo obrany Italské republiky, ministr obrany Lucemburského velkovévodství, ministr obrany Nizozemského království, ministr obrany Norského království, vláda Polské republiky zastoupená ministrem národní obrany, ministr obrany Portugalské republiky, vláda Rumunské republiky zastoupená ministrem obrany, ministr obrany Španělského království, vláda Švédského království zastoupená ministrem obrany, ministr národní obrany Turecké republiky a ministr obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, dále jen účastníci;

uznávajíce výhody spolupráce v oblasti obranného výzkumu a technologie (research and technology - R&T) pro podporu výzkumu zaměřeného na plnění budoucích požadavků na schopnosti v oblasti obrany;

přejíce si napomáhat větším možnostem pro spolupráci mezi všemi účastníky vytvořením evropských výzkumných seskupení (European Research Groupings - ERG), která budou v zásadě otevřená všem účastníkům;

uznávajíce, že rostoucí spolupráce v oblasti R&T by též zvýšila možnosti společných vývojových programů;

usilujíce o co nejlepší využití svých vlastních vývojových kapacit v oblasti R&T, vyvarovat se duplikace práce, která není nezbytná, podporovat vzájemnou propojenost a získat co nejefektivnější a cenově nejvýhodnější výsledky cestou spolupráce v rámci společných výzkumných aktivit ve svých státních výzkumných zařízeních a cestou státního nebo společného financování programů ve svých vlastních průmyslových podnicích;

přejíce si koordinovat své kooperativní obranné výzkumné aktivity organizovaným a systematickým způsobem, aby všichni účastníci měli větší možnost přístupu k informacím o navrhovaných R&T aktivitách ostatních účastníků a tím zvýšili potenciál pro více společných R&T programů;

přihlížejíce k rozpuštění WEAG (Západoevropské skupiny pro vyzbroj ování) dne 23. května 2005;

přihlížejíce k vytvoření Evropské obranné agentury (EDA) a uznávajíce společné přání využívat mechanismy EDA jak jen to bude možné k budoucí spolupráci v oblasti R&T, ale rovněž uznávajíce, že účastníci mohou mít zájem nebo být vázáni ke spolupráci v oblasti R&T mimo rámec EDA;

uznávajíce nezbytnost účasti evropského průmyslu při spolupráci v oblasti R&T a výsledné výhody posilování obranné technologie a průmyslové základny (DTIB) a přejíce si řádně řídit oblast R&T na pozadí restrukturalizovaného obranného průmyslu a vhodně zacházet s takovými průmyslovými podniky, včetně nadnárodních průmyslových seskupení;

dosáhli následujícího porozumění:

ODDÍL I

POJMY A ZKRATKY

Výchozí informaceznamená jakoukoli informaci, která není vytvořena nebo formulována v rámci konkrétního
projektu anebo programu v oblasti výzkumu a technologie podle tohoto memoranda.
DDIznamená Developing Defence Industry (rozvojový obranný průmysl).
Uvolňující účastníkznamená účastníka, který uvolňuje informace jinému účastníkovi podle tohoto memoranda,
nebo jakékoli ERG podle tohoto memoranda.
EDAznamená European Defence Agency (Evropská obranná agentura).
ERGznamená European Research Grouping (Evropské výzkumné seskupení), tj. skupinu účastníků,
kteří si přejí provádět buď program v oblasti výzkumu a technologie anebo
jednotlivý projekt v oblasti výzkumu a technologie.
Člen ERGznamená signatáře ujednání o ERG podle tohoto memoranda.
Výstupní informaceznamená jakoukoli informaci, která je vytvořena nebo formulována v rámci
konkrétního projektu anebo programu v oblasti výzkumu a technologie podle tohoto memoranda.
Informaceznamená jakoukoli informaci, vědomost nebo údaj, bez ohledu na formu nebo charakteristiku
včetně například těch, které: mají vědeckou nebo technickou povahu, jsou pokusnými nebo
zkušebními údaji, návrhy, vylepšeními, fotografiemi, softwarem (včetně zdrojového kódu),
zprávou, příručkou, specifikací, procesem, technikou, vynálezem (ať již patentovaným nebo ne),
technickým výkresem, zvukovou nahrávkou, polovodičovou topografií, obrazovou reprodukcí,
nákresem a jiným grafickým vypodobněním; ať na magnetickém pásku, v počítačové paměti
nebo jakékoli jiné formě a podléhající nebo nepodléhající autorskoprávní či jiné právní ochraně.
Přijímající účastníkznamená účastníka, který přijímá informaci od uvolňujícího účastníka.
Program v oblasti výzkumu a technologie (R&T)znamená spektrum kooperativních výzkumných aktivit v oblasti přípravných i pokročilých technologií,
jejichž vyzrávání může vést k vývoji technologicky dokonalejších konvenčních vojenských systémů.
Projekt v oblasti výzkumu a technologie (R&T)znamená jednotlivou kooperativní výzkumnou aktivitu, která může probíhat v rámci programu
v oblasti výzkumu a technologie a která má jasně definovaný cíl, trvání, náklady a očekávaný výsledek.
Třetí stranaznamená jakoukoli osobu, entitu či stát, který není účastníkem. Státní úřady účastníka
nejsou pokládány za třetí stranu.

ODDÍL II

ROZSAH

2.1 Účastníci uznávají, že budou provádět všechna následující ustanovení tohoto memoranda v souladu s jejich příslušnými národními právními předpisy a postupy.

2.2 Toto memorandum je zastřešujícím ujednáním pro spolupráci v oblasti výzkumu a technologie. Na jeho základě mohou účastníci provádět bilaterální a multilaterální obranný výzkum, předvádění technologií a testování konvenčních technologií vztahujících se k obraně cestou:

- systematického a komplexního studia teoretické a experimentální povahy, včetně technické a operační analýzy;

- praktické aplikace techniky a vědeckých znalostí k obranným účelům;

- rozvoje myšlenek, postupů a experimentálního hardwaru s aplikací v obranném sektoru, včetně plánování a realizace simulací, vědeckých procesů a předváděcích modelů technologií.

Účastníci vytvoří vhodné ujednání o ERG v souladu s ustanoveními tohoto memoranda za účelem provádění těchto aktivit v oblasti výzkumu a technologie.

2.3 Účastníci se budou navzájem informovat o jakýchkoli záměrech vytvářet Programy nebo Projekty v oblasti výzkumu a technologie na základě tohoto memoranda. Účastníci zpřístupní nezbytné informace, aby bylo možné dosáhnout tohoto cíle, kromě těch případů, kdy citlivost potenciálních oblastí vyžaduje omezení co do množství uvolněných informací.

2.4 Účastníci přezkoumají možnosti zefektivnění koordinace svých národních programů a projektů v oblasti výzkumu a technologie, aby snížili duplikaci úsilí, zvýšili své schopnosti a umožnili vzájemnou závislost.

2.5 Bilaterální nebo multilaterální spolupráce v oblasti obranného výzkumu a technologie v rozsahu výše uvedeného odstavce 2.2 může být prováděna následujícími způsoby:

a) výměnou informací,

b) společným výzkumem a technologiemi, včetně předváděcích modelů technologií,

c) prováděním společných zkoušek anebo experimentů,

d) výměnou materiálů anebo vybavení,

e) poskytnutím času ve zvláštních národních výzkumných zařízeních, í) přidělením nebo výměnou vědeckého personálu,

g) jinými formami spolupráce v oblasti výzkumu a technologie po vzájemné dohodě.

ODDÍL III

ŘÍZENÍ

OBECNĚ

3.1 Účastníci budou společně odpovídat za fungování tohoto memoranda a za zajištění dodržování jeho ustanovení. Účastníci nominují zástupce a informují o tom depozitáře. Nominovaní zástupci účastníků se budou zabývat jakýmikoliv otázkami týkajícími se fungování tohoto memoranda a budou odpovědni za řešení takových otázek. Všechna rozhodnutí budou na základě jednomyslnosti. Nominovaní zástupci nebo jimi určené osoby se mohou v případě potřeby setkávat v rámci menších ad-hoc skupin.

EVROPSKÁ VÝZKUMNÁ SESKUPENÍ (ERG)

3.2 ERG mohou vytvořit dva či více účastníků, kteří si přejí uskutečnit program v oblasti výzkumu a technologie nebo jednotlivý projekt v oblasti výzkumu a technologie. Ustanovení řídící činnost každého ERG budou stanovena ujednáním o ERG, které bude v souladu s tímto memorandem. Ujednání o ERG budou podepisována určenými zástupci každého ze zúčastněných účastníků.

3.3 Všichni účastníci musí být včas informováni o návrhu na vytvoření nového ERG, aby každý účastník, který má zájem, mohl vyjádřit své přání zúčastnit se. Taková informace musí minimálně obsahovat informace podle níže uvedených pododstavců 3.5 a až c. V zásadě budou ERG otevřena všem účastníkům tohoto memoranda a v zájmu rozšiřování možností spolupráce v maximální míře budou všichni účastníci usilovat o členství ve všech ERG v co nejširším rozsahu. Měla by být přijata opatření k usnadnění aktivní účasti zemí s DDL Účastníci však uznávají, že členství v každém ERG bude založeno případ od případu, a proto se počet účastníků, kteří se nakonec k ERG připojí, může lišit.

3.4 Jakmile je sdělen návrh na vytvoření nového ERG, účastníci, kteří tak učinili (zakládající účastníci) a všichni ostatní případní členové, kteří vyjádřili pevný úmysl účastnit se od počátku, mohou zahájit projednávání příslušného ujednání o ERG. V průběhu projednávání mohou zakládající účastníci a jacíkoliv jiní případní členové, kteří jsou připraveni ujednání podepsat, tak učinit a pracovat podle něj. Budou ovšem pokračovat v rozhovorech s dalšími účastníky, kteří mají zájem vstoupit do ERG, a to kdykoli před nebo po podpisu ujednání.

3.5 Ujednání o ERG budou přinejmenším obsahovat:

a) jména účastníků účastnících se daného ERG;

b) cíle a rozsah daného ERG;

c) ustanovení upravující přístup nových členů;

d) uspořádání řízení daného ERG;

e) podrobnosti týkající se výhod a odpovědností, které se budou vztahovat na členy daného ERG společně s těmi, které již byly stanoveny v tomto memorandu;

f) ustanovení týkající se dělby práce, financování, uzavírání kontraktů, nároků a odpovědnosti a práv průmyslového vlastnictví, specifických pro dané ERG;

g) specifická ustanovení pro práci se zeměmi s DDI, včetně ujednání o dělbě práce a nákladů specifických pro DDI, bude-li to nutné;

h) ustanovení upravující řešení sporů v rámci daného ERG, v souladu s ODDÍLEM XIII (Řešení sporů) tohoto memoranda;

i) ustanovení upravující trvání a změny daného ujednání o ERG, jeho rozpuštění nebo odstoupení kteréhokoli z členů;

j) ustanovení řešící záležitosti smluvní odpovědnosti v souladu s odstavcem 5.1.

3.6 Nehledě k ustanovením odstavce 3.1 výše budou rozhodnutí týkající se činnosti konkrétního ERG záležitostí pouze členů takového ERG a pouze členové takového ERG budou mít hlasovací právo.

ODDÍL IV

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

4.1 Každý z účastníků ponese své vlastní náklady spojené s řízením a správou tohoto memoranda.

4.2 Každé ujednání o ERG bude obsahovat ustanovení, stanovená členy tohoto ERG, upravující jejich finanční odpovědnosti v rámci daného ERG. V zásadě se ovšem budou aplikovat následující ustanovení:

a) každý účastník ponese své vlastní náklady stanovené v jakémkoli ujednání o ERG nebo jakémkoli projektu v oblasti výzkumu a technologie, včetně nákladů spojených sjeho kontrakty, ať již zadávanými v rámci jeho vlastního státu nebo zadávanými jeho jménem jiným účastníkem či mezinárodní organizací;

b) účastník urychleně vyrozumí jakéhokoli jiného zainteresovaného účastníka, pokud nebudou k dispozici finanční prostředky ke splnění jeho závazků podle jakéhokoli ujednání o ERG či jakéhokoli projektu v oblasti výzkumu a technologie; zainteresovaní účastníci budou poté jednat a mohou pokračovat ve změněném nebo omezeném rozsahu, pokud si to budou přát.

4.3 Pokud jeden účastník převezme smluvní závazky jménem jiného účastníka (účastníků), pak tento účastník (účastníci) budou platit svůj podíl na těchto závazcích a dají k dispozici finanční prostředky ve výši a v čase, které mohou být těmito závazky vyžadovány. Před splatností těchto závazků může být požadován přesun finančních prostředků účastníku, který příslušný kontrakt sjednává.

4.4 Tam, kde se v rámci ERG předpokládá částečná finanční účast průmyslu, musí členové takového ERG začlenit do svého ujednání o ERG nezbytná ustanovení pokrývající všechny aspekty jejich práv a povinností vůči jejich průmyslovým partnerům.

ODDÍL V

KONTRAKTY A VZTAHY S PRŮMYSLEM

KONTRAKTY

5.1 Členové ERG se mohou rozhodnout, že kontrakty budou zadávány jejich vlastními státy nebo zadávány jejich jménem jiným účastníkem či mezinárodní organizací, ke které mají vhodný právní vztah. Nezbytná ustanovení pro uzavírání kontraktů budou stanovena příslušným ujednáním o ERG. Tato ustanovení budou vždy zahrnovat otázky odpovědnosti vyplývající z takových kontraktů.

5.2 Jestliže se jakýkoli účastník rozhodne, že je nezbytné zadat kontrakt v rámci jeho státu, aby mohl naplnit své závazky vyplývající z ERG nebo jakéhokoli projektu v oblasti výzkumu a technologie, zadá tento účastník kontrakt v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a postupy jeho státu a s takovými výjimkami a odchylkami, které jeho postupy umožňují a které jsou považovány za nezbytné. Bude výhradně odpovědný za své vlastní kontrakty a žádný další účastník (účastníci) neponese žádnou odpovědnost plynoucí z takových kontraktů bez jeho předchozího písemného souhlasu.

5.3 Pokud se členové ERG rozhodnou, že jeden člen by měl zadal kontrakt jménem jiného člena (členů), zadá tento člen kontrakt v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a postupy svého státu a s takovými výjimkami a odchylkami, které jeho postupy umožňují a které jsou považovány za nezbytné.

5.4 Kontrakty se budou zpravidla zadávat formou soutěže.

VZTAHY S PRŮMYSLEM

5.5 Účastníci budou usilovat o to, aby umožnili průmyslu podílet se na procesu formulace evropské strategie v oblasti výzkumu a technologie a provádění kooperativních Programů a Projektů v oblasti výzkumu a technologie v následujících oblastech:

a) zvážením celkové schopnosti evropské průmyslové obranné technologie na všech úrovních při přípravě ujednání o ERG nebo projektů v oblasti výzkumu a technologie;

b) zajištěním toho, aby civilní technologie byly příslušným způsobem vyhodnoceny z pohledu řešení obranných problémů, včetně správy technologií dvojího užití;

c) zajištěním toho, aby byly komerční záležitosti obsažené v ujednáních o ERG řešeny vhodným způsobem. Tyto záležitosti budou zahrnovat, ale nikoliv výlučně:

• práva duševního vlastnictví;

• uznání ekonomických zájmů;

• přístup k informacím;

• způsobilost ucházet se o práci;

• soutěž;

• nadnárodní společnosti, jejich vlastnictví a řízení, umístění a přístup k výzkumným zařízením;

• postupy při návštěvách.

d) vyhledáváním poznatků o možném dopadu budoucí průmyslové restrukturalizace v Evropě uvnitř i mimo obrannou průmyslovou základnu.

ODDÍL VI

BEZPEČNOST A NÁVŠTĚVY

BEZPEČNOST

6.1 Všechny utajované informace vyměňované mezi účastníky při vedení, řízení a dohledu nad tímto memorandem a při jejich vzájemném informování se o Programech a Projektech v oblasti výzkumu a technologie budou využívány, předávány, ukládány a zajišťovány a bude s nimi nakládáno v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy účastníků v oblasti bezpečnosti, a to v rozsahu, ve kterém poskytují úroveň ochrany ne méně přísnou, než je poskytována utajovaným informacím ZEU, jak stanoví Bezpečnostní směrnice ZEU (RS 100, znění z ledna 1996).

6.2 Při vytváření ERG mohou členové těchto ERG požadovat, aby byl utajovaný materiál chráněn v souladu s Bezpečnostními směrnicemi ZEU (RS 100, znění z ledna 1996) nebo mohou požadovat, aby byl chráněn v souladu s ustanoveními jakékoli bilaterální či multilaterální bezpečnostní dohody přístupné všem členům konkrétního ERG. Takové Bezpečnostní dohody, na které se bude odvolávat, budou vhodně popsány v příslušném ujednání o ERG.

6.3 Účastníci přijmou všechna zákonná opatření jim dostupná, aby prošetřili všechny případy, kdy je známo nebo kdy existuje důvodné podezření, že se utajované informace poskytnuté nebo vytvořené podle tohoto memoranda ztratily nebo byly poskytnuty neoprávněným osobám. Každý z účastníků bude také urychleně a plně informovat ostatní účastníky o všech detailech takových jevů, o konečném výsledku šetření a o nápravě, aby se předešlo opětovnému výskytu. Členové ERG prošetří ztrátu a poskytnutí utajovaných informací podobným způsobem v souladu s bezpečnostními dohodami nebo ujednáními, které jsou používány tímto ERG.

6.4 Nejvyšší stupeň utajení materiálu vyměňovaného mezi účastníky pro účely tohoto memoranda, jakéhokoli ujednání o ERG nebo jakéhokoliv projektu v oblasti výzkumu a technologie bude PŘÍSNĚ TAJNÉ (TOP SECRET).

6.5 Všechny utajované informace vyměněné nebo vytvořené podle tohoto memoranda, jakéhokoli ujednání o ERG nebo jakéhokoli projektu v oblasti výzkumu a technologie budou i nadále chráněny v případě odstoupení účastníka nebo po ukončení platnosti tohoto memoranda.

NÁVŠTĚVY

6.6 Veškerý navštěvující personál bude dodržovat bezpečnostní předpisy účastníka hostícího tuto návštěvu a bude podléhat ustanovením tohoto memoranda. S jakýmikoli informacemi, materiály nebo vybavením poskytnutými nebo zpřístupněnými návštěvníkům se bude nakládat, jako by byly dodány účastníkovi, který platí tento navštěvující personál, a budou podléhat ustanovením tohoto memoranda.

6.7 Žádosti o návštěvu personálu jednoho z účastníků v zařízení druhého účastníka budou v souladu se zavedenými návštěvními postupy účastníka hostícího tuto návštěvu. Žádosti o návštěvu ponesou název příslušného ujednání o ERG a jakéhokoli doplňkového dokumentu (např. projektové přílohy), který je příslušný na danou návštěvu. Takové žádosti budou předkládány v souladu s běžnými postupy při mezinárodních návštěvách, jak jsou popsány v Bezpečnostních předpisech ZEU (RS 100, znění z ledna 1996) nebo jejich ekvivalentu.

6.8 Seznamy příslušníků personálu účastníka, u kterých jsou vyžadovány opakované návštěvy zařízení druhých účastníků, se budou předkládat oficiální cestou.

ODDÍL VII

NÁROKY A ODPOVĚDNOST

7.1 Kromě případů popsaných výše v odstavci 5.1 se každý účastník vzdává nároků, které může mít vůči jinému účastníku (účastníkům) ve vztahu ke ztrátám či poškozením způsobeným jeho personálu anebo jeho majetku ze strany personálu nebo zástupců (vyjma smluvních dodavatelů) jiného účastníka (účastníků), které vznikly prováděním či v souvislosti s prováděním tohoto memoranda, jakéhokoliv ujednání o ERG či projektu v oblasti výzkumu a technologie, jehož je členem. Pokud je však taková ztráta či poškození výsledkem nedbalého (culpa) jednání či opomenutí, úmyslného protiprávního chování (dolus malus) nebo hrubé nedbalosti (culpa lata) ze strany účastníka, jeho personálu nebo zástupců, ponese náklady z této odpovědnosti tento účastník sám.

7.2 Pokud nebude stanoveno jinak v ujednání o ERG, ponesou účastníci náklady spojené s uspokojováním nároků třetích stran za ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé prováděním či v souvislosti s prováděním tohoto memoranda, jakéhokoliv ujednání o ERG či projektu v oblasti výzkumu a technologie, které způsobí někdo z personálu nebo zástupců jednoho z účastníků (vyjma smluvních dodavatelů), poměrně s ohledem na úroveň příspěvků těchto účastníků k dané aktivitě. Pokud je však taková ztráta či poškození výsledkem nedbalého (culpa) jednání či opomenutí, úmyslného protiprávního chování (dolus malus) nebo hrubé nedbalosti (culpa lata) ze strany účastníka, jeho personálu nebo zástupců, ponese náklady z této odpovědnosti tento účastník sám.

7.3 V případě ztráty či poškození způsobeného společnému majetku nebo společným majetkem účastníků, jestliže náklady na nápravu takové škody nemohou být získány od třetí strany, ponesou je účastníci stejným způsobem, jak je stanoveno výše v odstavci 7.2.

ODDÍL VIII

POSKYTOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ

8.1 Účastníci si mohou vzájemně poskytovat informace za účelem realizace ustanovení tohoto memoranda, jakéhokoli ujednání o ERG nebo projektu v oblasti výzkumu a technologie.

8.2 Pokud si účastníci vyměňují informace v souladu s oddíly II a III, anebo z jiných důvodů, určí poskytující účastník množství informací, které bude uvolněno, a přijímající účastníci použijí informace výhradně k účelům rozhodnutí, zda si přejí požádat o připojení do konkrétního ERG nebo jakéhokoli projektu v oblasti výzkumu a technologie. Poskytující účastník bude odpovědný za označení dokumentovaných informací, které bude zahrnovat:

a) identitu poskytujícího účastníka a vlastníka informací;

b) prohlášení o tom, zda informace mohou být postoupeny smluvním dodavatelům nebo jejich personálu pracujícímu v zařízeních přijímajícího účastníka

c) stupeň utajení daných informací;

8.3 Ujednání o ERG budou obsahovat podrobná ustanovení o právech a odpovědnosti členů tohoto ERG s ohledem na poskytování a využití jak výchozích, tak výstupních informací, včetně ustanovení upravujících dispozici s právy vyplývajícími z vynálezů. Ujednání o ERG budou obsahovat ustanovení týkající se vlastnických práv smluvních dodavatelů, berouce v úvahu ustanovení odstavce 4.4 výše.

ODDÍL IX

PRODEJE A PŘEVODY INFORMACÍ

9.1 Účastník, který přijal informaci v souladu s odstavci 2.3 a 3.3 výše, nebude tuto informaci prodávat, převádět nárok na ni, převádět její držbu nebo jakkoli jinak ji poskytovat třetí straně bez předchozího písemného souhlasu účastníka (účastníků), který tuto informaci poskytl. V případě, že se jedná o informaci týkající se Programů a Projektů účastníků v oblasti výzkumu a technologie, může poskytující účastník dát najevo svůj souhlas s dalším převodem této informace doplněním jakéhokoli nezbytného označení k informaci specifikujícím daný souhlas, a to vedle standardních označení uvedených v odstavci 8.2 výše. Poskytující účastník může také specifikovat metodu a podmínky pro realizaci jakýchkoli převodů, které byly schváleny.

9.2 Ujednání o ERG budou obsahovat podrobná ustanovení o právech a odpovědnosti členů ERG s ohledem na prodej nebo převod výchozích nebo výstupních informací užívaných nebo vytvořených v průběhu aktivit v rámci tohoto ERG. Členové ERG rozhodnou, zda a za jakých okolností mohou být informace prodávány, převáděny nebo jinak poskytovány ostatním účastníkům, kteří nejsou členy ERG. Ujednání o ERG budou rovněž obsahovat ustanovení týkající se prodeje a převodu informací třetím stranám.

9.3 Pokud členové ERG nerozhodnou jinak, nebude souhlas s prodejem a převodem výstupních informací ostatním účastníkům nebo třetím stranám odmítán z jiných důvodů, než důvodů zahraniční politiky, národní bezpečnosti nebo vnitrostátního práva. Pokud bude člen ERG požádán o vyslovení souhlasu s prodejem či převodem jinému účastníku či třetí straně, neodmítne takový souhlas, pokud by sám byl ochoten takovou informaci prodat či převést.

ODDÍL X

CLA, DANĚ A PODOBNÉ POPLATKY

10.1 Při jakýchkoli aktivitách realizovaných a kontraktech zadávaných členy Západoevropské organizace pro vyzbroj ování využívajíce právní subjektivity Západoevropské Unie (ZEU), budou účastníci uplatňovat všechna příslušná ustanovení Dohody o právním postavení ZEU, podepsané v Paříži 11. května 1955, na jakékoli ERG uznávajíce, že všechny aktivity v oblasti výzkumu a technologie takto prováděné budou považovány za aktivity pro oficiální užití ZEU, aby se posílily ekonomické vazby, jimiž jsou jeho členové již spojeni, a aby spolupracovali a koordinovali své úsilí na vytvoření pevné technologické základny v souladu s cíli modifikované Bruselské smlouvy.

10.2 Pokud ustanovení odstavce 10.1 výše nebudou aplikovatelná a pokud nebude odlišně upraveno v ujednání o ERG, každý účastník se vynasnaží zajistit, aby snadno identifikovatelné daně, cla a podobné poplatky nebo kvantitativní omezení dovozu a vývozu nebyly ukládány ve spojení s jakýmikoli aktivitami prováděnými podle tohoto memoranda.

10.3 Nebude-li stanoveno jinak v ujednání o ERG, budou účastníci uplatňovat všechny daně, cla anebo podobné poplatky způsobem nejvýhodnějším pro uspokojivé plnění ujednání popsaných v tomto memorandu. Pokud budou uloženy cla, identifikovatelné daně nebo podobné poplatky, ponese je ten účastník, v jehož zemi byly uloženy.

10.4 V případě, že budou uloženy daně nebo cla jménem Evropské unie, ponese náklady ten účastník, jehož země je místem určení. Komponenty a vybavení spojené s touto aktivitou budou vybaveny během převozu až do místa určení dokumenty, které umožní vyřešení poplatků.

ODDÍL XI

PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENŮ

11.1 Kterákoli nezúčastněná strana, která si přeje stát se účastníkem tohoto memoranda, tak může učinit za předpokladu, že stávající účastníci s tím vysloví jednomyslný souhlas. Nový účastník bude přijat podpisem dodatku k tomuto memorandu, který musí být podepsán stávajícími účastníky a novým účastníkem.

ODDÍL XII

DOBA TRVÁNÍ, ZMĚNY. UKONČENÍ PLATNOSTI A ODSTOUPENÍ

DOBA TRVÁNÍ

12.1 Toto memorandum konsoliduje všechny předchozí verze a dodatky Memoranda EUROPA a vstoupí v platnost dnem posledního podpisu. Při podpisu tohoto memoranda může však účastník prohlásit, že ve vztahu k tomuto účastníkovi toto memorandum vstoupí v platnost po oznámení, že došlo ke schválení Parlamentem či byly provedeny nezbytné vnitrostátní právní postupy. Bude v platnosti, dokud nebude ukončeno jednomyslným písemným souhlasem účastníků. Účastníci budou hodnotit stav tohoto memoranda v pravidelných intervalech a při každém hodnocení rozhodnou, zda bude jeho platnost pokračovat nebo bude ukončena.

ZMĚNY

12.2 Toto memorandum může být kdykoli změněno jednomyslným písemným souhlasem účastníků.

UKONČENÍ PLATNOSTI

12.3 Pokud bude platnost tohoto memoranda ukončena, bude také ukončena platnost všech ERG vytvořených v jeho rámci. Za takových okolností účastníci společně projednají a rozhodnou o nejvhodnějším vypořádání jakýchkoli stávajících ERG a projektů v oblasti výzkumu a technologie.

ODSTOUPENÍ

12.4 Jestliže se jeden účastník rozhodne odstoupit od tohoto memoranda, vyrozumí o svém záměru písemně ostatní účastníky s předstihem alespoň šesti měsíců. Projedná také s ostatními členy jakýchkoli ERG, ve kterých je zapojen, nejuspokojivější vypořádání v rámci těchto ERG.

12.5 Ustanovení tohoto memoranda ohledně ODDÍLU VI (BEZPEČNOST A NÁVŠTĚVY), ODDÍLU VII (NÁROKY A ODPOVĚDNOST), ODDÍLU VIII (POSKYTOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ), ODDÍLU IX (PRODEJE A PŘEVODY INFORMACÍ) a ODDÍLU XIII (ŘEŠENÍ SPORŮ) a jakýchkoli povinností, které mohou vyvstat podle odstavců 12.2 a 12.3 výše, zůstávají účinná bez ohledu na odstoupení, ukončení nebo vypršení platnosti tohoto memoranda.

ODDÍL XIII

ŘEŠENÍ SPORŮ

13.1 Jakékoli spory týkající se výkladu nebo aplikace tohoto memoranda budou řešeny jednáním mezi účastníky a nebudou předkládány k řešení žádnému národnímu či mezinárodnímu tribunálu nebo jakékoli jiné třetí straně.

ODDÍL XIV

PODPIS

14.1 Předcházející text představuje porozumění dosažené mezi účastníky a je podepsán účastníky ve dvou výtiscích, jeden ve francouzském jazyce a jeden v anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

14.2 Původní znění si z administrativních důvodů ponechá Ministerstvo obrany Spojeného království jako depozitář tohoto konsolidovaného memoranda. Potvrzená kopie obou znění bude zaslána všem účastníkům.

Přesunout nahoru